Download de brief van de Centrale BTW-administratie

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
Brussel, 16 mei 2014
Algemene administratie van de
FISCALITEIT
Centrale administratie - BTW - directie I/7
Federale Overheidsdienst Financiën
Koning Albert II laan 33 - bus 25, 1030 BRUSSEL
Kruispunt Migratie-Integratie vzw
T.a.v de heer Pascal Rillof
Aromagebouw
Vooruitgangsstraat 323 bus 1
Centrale diensten
Btw
1030 Brussel
uw bericht van
uw kenmerk
15 februari 2012
ons kenmerk
bijlage(n)
E.T. 121.697
Belasting over de toegevoegde waarde
Vzw Sociaal Vertalen en Tolken in Vlaanderen
Geachte heer,
Ik heb de eer te antwoorden op uw bovengenoemde brief waarin u informeert naar de toepassing van
de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek ten aanzien van de prestaties verricht
door sociaal tolken en sociaal vertalers.
Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat sociaal tolken en sociaal vertalers in Vlaanderen steeds
werken in opdracht van een erkende Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldienst (een openbare dienst of
een vzw). Deze diensten (STVD’s) zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering. De
uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte diensten zijn openbare diensten en
maatschappelijke voorzieningen.
Overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek zijn van de belasting vrijgesteld de diensten
en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale
zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door
publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen
van sociale aard worden erkend. Op grond van voornoemde bepaling zijn de prestaties van de
Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten (ongeacht of het gaat om een openbare dienst dan wel een
vzw) vrijgesteld van de btw.
Voornoemde vrijstelling geldt eveneens voor de prestaties verricht door de zelfstandige sociaal tolken
en sociaal vertalers. Of de tolk/vertaler optreedt als rechtspersoon dan wel als natuurlijke persoon
speelt terzake geen enkele rol. Het feit dat de prestaties van de tolk/vertaler gefactureerd worden met
tussenkomst van de STVD, dan wel rechtstreeks door de tolk/vertaler aan de uiteindelijke afnemer is
evenmin relevant. Het is evenwel steeds vereist dat de tolken/vertalers werken in opdracht van een
erkende STVD. Tolk- of vertaalprestaties die rechtstreeks voor een anderstalige afnemer worden
verricht, zelfs tegen een sociaal tarief, kunnen nooit als sociaal tolken of sociaal vertalen worden
beschouwd en worden hier derhalve niet beoogd.
Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
Karla Stevens
Centrale diensten Btw
Tel: 0257/628.19
Fax: 0257/995.21
E-mail: [email protected]
Openingsuren na afspraak
Wanneer de sociaal tolk of sociaal vertaler optreedt als werknemer in dienst van SmartBe heeft de tolk
of vertaler, gelet op de band van ondergeschiktheid, niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige
en is de vraag naar de toepassing van de vrijstelling niet aan de orde.
Tolken/vertalers die naast bedoelde sociaal tolk-/vertaaldiensten andere diensten verrichten die niet
onder toepassing van de vrijstelling vallen dienen te worden aangemerkt als gemengde
belastingplichtigen. Voor bijkomende inlichtingen inzake het recht op aftrek van een gemengde
belastingplichtige alsook inzake de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 56, § 2, van het Btw-Wetboek
kan de tolk/vertaler zich wenden tot het bevoegde btw-controlekantoor.
Met de meeste hoogachting
Voor de Minister,
Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit,
Desi Schoenmaekers
Adviseur