Groepsbeeld 25 - WVK

25
jaargang 18
nummer 25
februari 2014
WVK groepsbeeld
WVK-gedetacheerden inschakelen
WVK’ers bij SMAAKgeheimen
Kempenplus kent succesvolle start
2
3
4
KOP bepleit samenwerking met WVK
Berichten
Colofon
5
6
6
WVK-groep als partner om
werk te verzetten
schoonhoudt. Of een groep productiemedewerkers
die u snel uit de nood helpt bij een tussentijdse
opdracht. Wat u ook zoekt, WVK-groep heeft gemo-
Al eens aan gedacht om mensen met een afstand
tiveerde mensen beschikbaar die u voor kortere of
tot de arbeidsmarkt in te zetten in uw bedrijf? Mis-
langere tijd naar uw bedrijf kunt halen. Ze blijven
schien toch eens doen, de voordelen zijn sprekend.
in dienst van WVK-groep, zodat u gevrijwaard bent
U werkt met loyale en gemotiveerde krachten,
van ziektekosten en andere ondernemersrisico’s.
mensen die hun beperking omzetten in
extra werklust. Omdat juist zij dolgraag
een fijne baan hebben. Daarnaast gelden er aantrekkelijke tarieven en kunt u
met deze constructie uw sociale gezicht
laten zien. Inzet van mensen met een
arbeidsbeperking is immers een vorm
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In grote lijnen zijn er twee manieren om
iemand met een beperking een werkplek
te bieden in uw bedrijf: via een detachering vanuit WVK-groep of in loondienst.
Veel WVK-medewerkers staan te popelen om gedetacheerd te
worden in het bedrijfsleven
Bij deze laatste constructie kunt u gebruikmaken van regionaal servicepunt Kempenplus.
Deuren gaan open
Hierover leest u meer verderop in deze nieuwsbrief.
Frans Seuntiëns is een van die gedetacheerde WVKkrachten die met succes wordt ingezet. Hij liep na
Gedetacheerde werknemers van WVK-groep zijn
een verkeersongeval een whiplash op en klopte
werkzaam in diverse functies. Van lasser tot con-
aan bij WVK-groep. Inmiddels werkt hij al ruim
ciërge en van schoonmaakster tot magazijnmede-
vijf jaar als chauffeur bij Kringloop de Kempen in
Veldhoven. Met een bestelauto haalt hij bij
mensen overtollige spullen op. ‘Ik heb de
mooiste baan die er is. Soms is het flink
sjouwen, maar altijd gaan alle deuren voor
me open. Mensen wachten met smart tot
ik langs kom. Dat stimuleert, net als de
grote variatie in mijn werk. Daarbij heb je
als Kringloopmedewerker een maatschappelijke betekenis.’
Ton Dietvorst, directeur van Kringloop de
Kempen, is erg tevreden over de WVK-gedetacheerde: ‘Ik vind het belangrijk om te
kijken wat iemand wél kan, de perfecte
medewerker bestaat niet. Als je iemand
Kringloop-directeur Ton Dietvorst (r) is erg tevreden
over WVK’er Frans Seuntiëns
inzet op zijn kwaliteiten, werkt hij met
plezier en levert hij bovendien goed werk.
Frans bewijst dat.’
werker. Behalve individuele uitplaatsingen is er de
Wilt u meer weten over de detacheringsmogelijkhe-
mogelijkheid tot groepsdetacheringen. Denk daarbij
den van WVK-groep? Kijk dan op wvk-groep.nl of
aan een schoonmaakploeg die uw kantoorruimtes
bel met Erian Blom (0497-331200).
2
WVK’ers hebben volwaardige plek bij SMAAKgeheimen
tijd, maar ik kan hun gedrag steeds beter lezen. En
daardoor bepaalde situaties eerder bespreekbaar
maken.’
Hun dressings, kruiden, kaasdips en sauzen zijn
wijd en zijd bekend. In de hele Benelux hebben
Waardering
winkels en speciaalzaken ze opgenomen in hun
Linda Roest is een van de drie WVK-gedetacheer-
assortiment. Niet vreemd: consumenten blijken de
den. Ze werkt al 6,5 jaar voor het bedrijf. ‘Ik vind
producten van SMAAKgeheimen erg te waarderen.
mijn werk erg leuk. De taken zijn afwisselend: de
Een succes waar ook WVK-medewerkers hun bij-
ene keer pak ik producten in, de andere keer breng
drage aan leveren.
ik de etiketten aan of plaats ik de deksels op de
potjes. Het werktempo ligt soms hoog, dan zet ik
In 2006 startte Adrie van der Loo samen met zijn
alle zeilen bij.’ Het leukste vindt Linda het contact
vrouw Miriam SMAAKgeheimen. Het Eersels bedrijf
met de collega’s: ‘Met vragen kan ik altijd bij hen
heeft sindsdien een sterke groei door-
terecht.’ Maar het meest trots is ze op wat deze de-
gemaakt. Momenteel brengt het vijftig
eigen merkproducten op de markt en
worden daarnaast zo’n 160 recepten
voor andere merken gemaakt. Voor het
vullen van de potjes en het aanbrengen
van de etiketten zet SMAAKgeheimen
WVK-gedetacheerden in. Sinds 2013 gebeurt dat in het bedrijf zelf, nadat eerder
een proef met uitbesteed werk bij WVK
gunstige resultaten had opgeleverd.
Adrie van der Loo, directeur van
SMAAKgeheimen
Goed team
Bij SMAAKgeheimen werken drie vaste WVK-gedetacheerden, die soms worden aangevuld met inval-
tachering haar heeft opgeleverd. ‘Ik ben als persoon
krachten en medewerkers die willen proeven aan
gegroeid en heb meer zelfvertrouwen gekregen.’
een detachering. Adrie: ‘Binnen onze club van in
totaal tien personen zijn de WVK-medewerkers hele-
Geschikt
maal op hun plek. Samen verzetten we veel werk. Ik
Adrie: ‘Soms vergt de samenwerking met iemand
zie het als een uitdaging om met werknemers met
met een beperking wat meer tijd, geduld en instruc-
een beperking om te gaan. Makkelijk is het niet al-
tie. Maar zodra de persoon in kwestie het werk onder de knie heeft, kun je geen
betere productiemedewerker
vinden. De WVK’ers zijn gemotiveerd en werken hard. Ze
komen nooit te laat en stellen
zich flexibel op.’
Naast de betrouwbaarheid
van de medewerkers, heeft de
SMAAKgeheimen-directeur nog
een overweging om voor WVKgroep te kiezen: maatschappelijk verantwoord ondernemen.
‘Als bedrijf dragen wij daar
Linda Roest: ‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.’
3
graag een steentje aan bij.’
Kempenplus succesvol
van start
van een lichamelijke of geestelijke beperking, of als
gevolg van langdurige werkloosheid.’
De gekozen formule blijkt te werken. In een paar
Een bijzonder initiatief van ISD de Kempen, UWV
maanden tijd kregen de accountmanagers het voor
Werkbedrijf en WVK-groep zag op 1 oktober het
elkaar om meer dan veertig werkzoekenden een
levenslicht: Kempenplus, een regionaal servicepunt
baan te bezorgen bij Kempische bedrijven. En dat in
voor de arbeidsmarkt dat werkgevers en werkne-
een tijd waarin de werkloosheid nog steeds oploopt!
mers bij elkaar brengt. Vaak betreft het werkzoe-
Het geeft aan dat ondernemers oog hebben voor de
kenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het
aantrekkelijke ‘werkconstructies’ die Kempenplus
motto dat Kempenplus koos – ‘Kempenplus laat zien
hen kan aanreiken.
dat ’t werkt’ – is geen lege huls gebleken.
Tientallen mensen hebben inmiddels werk
gevonden dankzij het nieuwe servicepunt.
Anja Thijs, burgemeester van Eersel, Ben
van Gool, voorzitter van het Kempisch Ondernemersplatform (KOP) en Wil Broos, directielid van het Pius X-college verrichtten
op 10 december samen de openingshandeling. Zo onderstreepte het drietal dat
Kempenplus breed door de samenleving
wordt gedragen, namelijk door de drie O’s
van overheid, ondernemers en onderwijs.
Samen staan die voor de opdracht zo veel
mogelijk passende matches tot stand te
brengen tussen werkgevers en werknemers. Het initiatief van Kempenplus lag
bij de vier Kempengemeenten. Die legden
François Baudoin: ‘Kempenplus biedt één vast aanspreekpunt’
bij de uitvoeringsorganisaties rond arbeidsmarktbemiddeling (ISD, UWV en WVK) het verzoek neer om
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Kempen-
door samenwerking meer werkzoekenden aan werk
plus. Het servicepunt is ondergebracht bij Werkplein
te helpen.
de Kempen aan de Markt 20 (pand gemeentehuis)
in Bladel. Jeroen Wissink is de contactpersoon, tel.
Voordelen werkgevers
0497-361650. Kijk ook op: www.kempenplus.com
‘Voor werkgevers biedt deze gezamenlijke aanpak
veel voordelen,’ zegt François Baudoin, manager
Externe Dienstverlening van WVK-groep en projectmanager van Kempenplus. ‘Voorheen werden zij
vaak door verschillende partijen benaderd met de
vraag om werkzoekenden te plaatsen. Kempenplus
biedt één vast aanspreekpunt, dat scheelt een hoop
rompslomp. Ook kan Kempenplus een passend advies geven en kunnen loonkostensubsidies een aanstelling financieel aantrekkelijk maken.’ Kempenplus
is geen regulier uitzendbureau, benadrukt Baudoin.
‘Wij zijn er vooral voor mensen die een afstand tot
de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld als gevolg
4
laat zien dat het werkt.
Kempenplus Personeelsbemiddeling en Advies is een
servicepunt voor de Kempische arbeidsmarkt. Het
genereert passende matches tussen werkgevers en
werknemers, dankzij een ruim aanbod van gemotiveerde
werkzoekenden. Veelal mensen die moeilijk op eigen
kracht een baan vinden, maar altijd mensen die scoren in
betrouwbaarheid en inzet.
KEMPENPLUS
Tel. 0497-361650
Markt 20 5531 BC Bladel
www.kempenplus.com
‘WVK kan bedrijven
versterken’
niet alleen financieel aantrekkelijk is, maar bovenal
de medewerker laat ervaren dat hij of zij ertoe doet.
Daarmee past de samenwerking tussen een bedrijf
Bedrijven in de Kempen kunnen profiteren van de
en WVK-groep helemaal in de trend van maatschap-
arbeidskracht die WVK-groep in huis heeft, zoals bij
pelijk verantwoord ondernemen.’
eenvoudige klussen die anders blijven liggen. Maar
ook bij andere zaken. Dat is de overtuiging van Ben van Gool, sinds vorig
jaar voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Van een leien
dakje zal het niet gaan, zegt hij, want
een goede voorbereiding is nodig. ‘Maar
nadien zal het voor een bedrijf lonend
zijn, economisch én sociaal.’
Het KOP is een overkoepelend orgaan
voor vier ondernemersverenigingen in
de Kempen, waar zo’n 650 bedrijven
bij zijn aangesloten. Voorzitter Ben van
Gool is voorstander van samenwerking
tussen Kempische bedrijven en WVKgroep. ‘KOP staat voor een inclusieve
samenleving, waar mensen niet worden
buitengesloten en zwakkeren worden
beschermd.’
Sociale missie
‘Ik ben er voor dat werkgevers hun sociale missie actief vormgeven. Kijk welke
taken tussen-de-regels-door worden
KOP-voorzitter Ben van Gool
uitgevoerd, bijvoorbeeld via overuren.
Of welke eenvoudige werkzaamheden steeds blijven liggen. Door zulke taken te bundelen kan een
nieuwe functie ontstaan, al is het maar voor een
paar dagen in de week. Zo’n functie kan geschikt
zijn voor een WVK-detachering. Ik zie daarvoor
zeker kansen.’
Volgens Van Gool zullen zowel de organisatie als de
werknemer beter worden van zo’n samenwerking.
Daar zijn genoeg succesverhalen van bekend, zegt
hij. ‘Wel kan ik me voorstellen dat werkgevers in
eerste instantie sceptisch zijn. Ze nemen een zeker
risico door in zee te gaan met een medewerker met
een beperking.’ Een helder en niet meteen bindend
traject – denk aan een proefperiode – lijkt de beste
werkwijze om tot een goed resultaat te komen,
aldus de KOP-voorzitter. ‘Dat vraagt tijd, maar
vergroot wel de kans op een goede match, iets wat
5
Kempisch Ondernemers Platform
KOP is het overkoepelend orgaan van vier Kempische ondernemersverenigingen:
• Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen
Gemeente Bladel (OBGB)
• Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen
Reusel-De Mierden (OVBRM)
• IndustrieGroep Eersel (IGE)
• Bergeijkse Ondernemersclub (BOC)
Het platform wordt geleid
door een bestuur dat bestaat
uit een voorzitter en vier vertegenwoordigers van de afzonderlijke ondernemersverenigingen. Het KOP kan volgens
voorzitter Ben van Gool ‘zaken
in beweging zetten’, bijvoorbeeld via samenwerking met
arbeidsbemiddelaar Kempenplus. Ook zet het KOP projecten op die ten goede komen aan
de ontwikkeling van het Kempische bedrijfsleven, zoals het
project Kies Kempische Bedrijven dat beoogt meer jongeren te
interesseren voor een technisch beroep. Hiervoor is een aparte
stichting in het leven geroepen: TechniekPortaal.
Korte berichten
Participatiewet
Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die
kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning
nodig hebben. De regeling die hiervoor in het leven
geroepen is, heet de Participatiewet. De wet voegt
bestaande sociale wetgeving samen, namelijk de
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong.
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat
zoveel mogelijk mensen een baan hebben in het
reguliere bedrijfsleven. In het Sociaal Akkoord hebben de werkgevers gezegd dat ze hun best gaan
doen om banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Een dezer dagen wordt de wet behandeld in
de Tweede Kamer. Dan moet de Eerste Kamer het
voorstel nog goedkeuren. De bedoeling is dat de
wet 1 januari 2015 ingaat.
Omslag van het boekje Buitengewone Combinaties
aanvragen bij Jet Raes (secretariaat WVK-groep), tel.
0497-331200 of [email protected]
COLOFON
WVK-groepsbeeld brengt WVK-groep in beeld bij zakelijke relaties uit het
bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector. Het blad verschijnt doorgaans twee keer per jaar. Artikelen of gedeelten daarvan mogen
worden overgenomen met bronvermelding.
Redactie
WVK-groep, Postbus 10, 5530 AA Bladel, tel. 0497-331200
Tekst
Wim Lavrijsen Tekstadviezen en Publiciteit, Reusel
Grafisch ontwerp
Virtu, Westerhoven
Fotografie
Jean-Pierre Reijnen, Eindhoven
Druk
Drukkerij Vaes, Overpelt (B)
Vestigingen WVK-groep
Participatiewet in behandeling bij de Tweede en de Eerste
Kamer
Buitengewone Combinaties
Onder de titel Buitengewone Combinaties heeft
WVK-groep onlangs een brochure uitgebracht
waarin Kempische ondernemers en WVK-medewerkers vertellen over hun ervaringen rond een detachering. De ondernemer over hoe het is om een
werkplek te bieden aan iemand met een beperking.
En de WVK-medewerker over de-stap-naar-buiten.
Het zijn bemoedigende verhalen van mensen die
ontdekten dat ze voor elkaar van betekenis zijn. Wie
belangstelling heeft voor deze brochure, kan het
6
Algemeen postadres
Postbus 10
5530 AA Bladel
T. 0497-331200
F. 0497-331230
E. [email protected]
W. www.wvk-groep.nl
directie, administratie, automatisering,
personeelszaken, sociale en juridische zaken
Vestiging Raambrug
Raambrug 8
5531 AG Bladel
T. 0497-331200
grafische afwerking, verpakkingen, elektromontage, montage/assemblage, detacheringen
en re-integratie
Vestiging Hallenstraat 10
Hallenstraat 10
5531 AB Bladel
T. 0497-331210
groenvoorziening, garage, metaalbewerking,
beheer milieustraten, WerkPortaal (arbeidstraining WVK-medewerkers) en KansActief
(arbeidstraining uitkeringsgerechtigde re-integratiekandidaten)