Document publicatieplicht 2013

Stichting H.J.E. van Beuningen Fonds
RSIN: 814074844
Gooijerdijk 47, 3947 NB LANGBROEK
Doelstelling
Stichting H.J.E. van Beuningen Fonds ("de stichting") is in 1975 opgericht door H.J.E. van Beuningen
met als doel het doen van uitkeringen aan ANBI’s en het bevorderen en ondersteunen van belangen
op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied binnen Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden
met de interesses van de oprichter.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
De heer H. van den Brink (voorzitter)
De heer H.J.E. van Beuningen (penningmeester)
De heer J.W.M. Seelen (secretaris)
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
Oprichter en bestuur bepalen pro-actief welke goede doelen een donatie ontvangen. In plaats van
meerdere kleinere schenkingen is vanaf 2012 besloten om een aantal grote donaties te doen,
waaronder aan de Hospice Heuvelrug, het Nederlandse Rode Kruis, Stichting Kika en de Cliniclowns.
Daarnaast zijn schenkingen gedaan aan onder andere MS Research, Brandweer Cothen en
Langbroek en de Hulpactie Filipijnen. De gemiddelde donatie bedraagt ruim € 500.
Verkorte staat van baten en lasten over 2013
Baten
Inkomsten uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen
Totaal baten
Lasten
Beheerkosten
Donaties
Totaal lasten
Resultaat
6.560
10.876
17.436
3.334
5.650
8.984
8.452
Naar verwachting bedragen de donaties in 2014 € 6.000.
Verkort beleidsplan
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is een zuiver vermogensfonds. Het kapitaal wordt belegd
met als doel om het vermogen in stand te houden. Een eventueel batig saldo na vereffening moet
worden besteed conform de doelstelling. De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door
Teslin Corporate Services BV.
Langbroek, juni 2014