Bulletin _16_ 14 november 2014

Bulletin
Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn
Jaargang 10 – nummer 16
Vrijdag 14 november 2014
Zondag 16 november 2014
09:30 uur: Ds. R. van Kooten
16:30 uur: Ds. P.C. Hoek (Hoevelaken)
Zondag 23 november 2014
09:30 uur: Ds. L. Krooneman (Schiedam)
16:30 uur: Ds. R. van Kooten
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie: Najaarszendingscollecte
3. Kerkvoogdij
4. Zending in Kerkrade
Collecten:
1. Eredienst
2. Boekenfonds theologiestudenten
3. Kerkvoogdij
4. Zending in Kerkrade
Zingen voor de dienst:
's morgens: Ps. 9 : 12
's middags: Ps. 10 : 7
Zingen voor de dienst:
's morgens: Ps. 11 : 1
's middags: Ps. 12 : 5
D.v.
Voor alle data geldt ‘Zo de Heere wil en wij leven’.
Kinderoppas
Zondagochtend wordt er op kleine gepast door Ineke Korpershoek, Sifra van Randwijk, Arthur
Tichem en Rosalie Vader.
’s Middags zijn ze in goede handen bij Leendert-Jan en Franca Langbroek, Rosanne Bijkerk en
Martha van de Riet.
Kerkauto
De kerkauto wordt zondag door fam. H.E. Oussoren (055–578 79 43) bestuurd.
Activiteitenoverzicht
Maandagavond
catechisatie
16+
en
belijdeniscatechisatie,
dinsdagmorgen
Vrouwengesprekskring, dinsdagavond catechisatie 12+ (let op de aanvangstijden!!),
woensdagavond Bijbelkring, vrijdagavond JV 9+ en zaterdagavond JV 16+ in het jeugdhonk.
Zesjaarlijkse stemming
Op woensdag 26 november vindt de 6 jaarlijkse stemming plaats. Deze stemming gaat over de
manier waarop de kerkenraad verkozen zal worden in de toekomst. Kerkordelijk dient deze
stemming één keer in de zes jaar in november plaats te vinden. Reserveert u deze avond vast in
uw agenda? De bijeenkomst is bedoeld voor alle belijdende leden en begint om 19:00 uur zodat u
ook nog een avond overhoudt.
1
Ambtsdragersverkiezing
Diaken Willem Jonkers is aan het einde van het jaar aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar
i.v.m. zijn uitzending voor de MAF.
Om in deze vacature voor diaken te voorzien wordt u in de gelegenheid gesteld om namen in te
dienen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van diaken. Het is niet verplicht om uw
voordracht te voorzien van een motivatie, maar wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u bij uw
voordracht vermeldt waarom u betreffende broeder geschikt acht. Ook dient uw voordracht te
worden voorzien van een handtekening.
De kerkenraad zal op de kerkenraadsvergadering van 2 december proberen een dubbeltal te
stellen waarna op woensdag 17 december om 19:45 uur een stemmingsvergadering zal worden
gehouden. U kunt uw voordracht tot uiterlijk vrijdag 28 november a.s. schriftelijk en ondertekend
indienen bij de scriba, T.O. Bijkerk, Terwoldseweg 99a, 7323 RA Apeldoorn.
T.O. Bijkerk
Samen zingen a.s. zondag na de middagdienst
U/jij komt toch ook!!!!
Na de middagdienst gaan we eerst gezamenlijk eten in de zaal. Graag zelf brood mee nemen,
voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. We streven er naar om 18.45 uur te beginnen met
het "samen zingen" in de kerk en de avond af te sluiten om 19.45 uur.
We hebben weer mooie liederen uitgezocht voor jong en oud en daarnaast zal er net als de
vorige keer weer gelegenheid zijn om zelf een lied op te geven.
Bespeel je een instrument, neem deze gerust mee, graag dan wel zelf "Op Toonhoogte" en een
muziekstandaard mee nemen.
De muziekcommissie
~~~~~~~~~~~~~~
Dienst van het woord
Zondagmorgen hoop ik de stof uit Openbaring 7 te vervolgen. We krijgen nu de vraag wie die
mensen zijn. De serie over Romeinen vraagt teveel studie voor deze week. ’s Middags hoopt dr.
Hoek voor te gaan. De Heere geve een gezegende zondag na een zware vrijdag, waarvan wij
hopen dat deze door Jezus Christus een goede vrijdag mag worden door die geheel unieke Goede
Vrijdag.
Onze zoon Peter
Zaterdagmorgen belde om kwart voor een onze schoondochter Margreet van Dreischor in Zeeland:
‘Papa, er is iets ernstigs met Peter. Hij is niet goed geworden in het vliegtuig’. Het kwam er heel
beheerst en gedoseerd uit. Ze vervolgde: ‘Ze hebben zich ingespannen om hem te reanimeren,
maar hij is overleden.’ ‘Peter overleden?’ riep ik uit. Mijn vrouw stond vlak bij mij en hoorde het en
riep: ‘Heere, Peter overleden? Zegt U dat het niet waar is!’ Het was wel waar. Ik zei: ‘We komen er
direct aan, lieve Margreet’. Hierna moesten we het aan Johan vertellen. Hij was een maatje van
Peter. Hij riep als door de bliksem getroffen: ‘Zeg dat het niet waar is! Dat kan niet, dat mag niet’.
Hij heeft direct gebeld naar familie Van der Wiel. Hij zou om 13.00 uur met Gert naar de stad gaan
om nog inkopen te doen voor de JV 16+ van die avond. Even later stond vader Erik van der Wiel op
de stoep: ‘Zal ik u rijden?’ Heerlijk! Het bleek onbetaalbaar. Peters lichaam moest op Schiphol
worden afgehaald. Erik is meegereden met de lijkwagen en heeft de auto van Peter mee
teruggenomen. Wat een zorg minder voor Margreet. Wat een vaderlijke zorg van de Heere!
Om 13.00 uur stond de politie op de stoep. Gelukkig hadden we het van Margreet gehoord. De
politie kon ons al wel meer details vertellen. Vlak voor het inzetten van de landing had een
stewardess op de deur van de wc geklopt: ‘we gaan landen, gaat u naar uw zitplaats?’ ‘Ik kom’, riep
onze zoon. Na drie minuten was hij er nog niet en klopten ze weer. Er kwam geen antwoord. Hierna
maakten ze deur open en bleek dat het ernstig was. De captain heeft gevraagd of er een arts in het
vliegtuig was. Die was er. Hij begon met reanimeren en ging tijdens de landing door. Na de landing
kwam de marechaussee en ambulancepersoneel aan boord. Er was geen redden meer aan. Peter
was overleden. En toch …, toch was hij gered! De engelen hebben hem gedragen naar het
‘Schiphol van de eeuwigheid’, de inham waar het levensschip veilig is.
Van kindsbeen af heeft Peter een diep besef gehad dat één ding nodig was. Dat was ook de vraag
waar hij na alle humor ieder die op zijn levensweg tegenkwam mee confronteerde: ‘Is het in orde
met de Heere? Kun je sterven?’ We hebben daar heel veel en heel bijzondere getuigenissen van
2
gehoord. Dat hij ons kind mocht zijn! Dat de Heere hem aan ons toevertrouwde! De Heere heeft het
recht dit juweel terug te nemen, maar het doet zo’n pijn! Het is wat.
De preek voor zondagmiddag over de schare die niemand tellen kan was klaar (Openb. 7 : 9-12).
De psalmen waren uitgezocht. Mijn lieve kerkenraad bood aan een vervanger te zoeken, maar ik
moest preken. Ik heb ervaren gedragen te zijn door de gebeden van mijn broeders en van de
gemeente. Wat een boodschap mocht er klinken. En dat bij de prediker met maar één bede, nl. dat
velen geraakt zouden worden.
Vrijdag zal om 13.00 uur in de Oude Kerk de rouwdienst plaatsvinden. Vele jaren bracht Peter daar
door. Hij kon niet stilzitten. Als ik hem thuis daarover aansprak: ‘Je hebt zeker weer niets gehoord!’,
zei hij: ‘O nee?’ en vervolgens vertelde hij een groot deel van de preek na. Apart, een half jaar
geleden kreeg ik zo’n verlangen nog eens te mogen staan op de preekstoel waar ik tien jaren
stond, maar waar ik waarschijnlijk door de scheuring nooit meer zou staan. En nu dan toch, maar
dan bij de begrafenis van onze eigen zoon. De eerste vraag die Margreet mij stelde toen we
zaterdag in Dreischor aankwamen was of ik de rouwdienst wilde leiden, tenzij ik het te zwaar zou
vinden. Ik vind het zwaar, ongelofelijk zwaar. Ik heb mijn vader begraven, dat was al zo dichtbij. Dit
is nog dichter bij, al kon ik dat toen niet voorstellen. Ik wilde geen nee zeggen. Nee, want wie kent
hem zoals ik? ‘Ja, lieverd, dat doe ik.’
Maar nu moet het nog gebeuren. Zondagavond hebben we ervaren wat het gebed vermag. Bidt u
ook voor vrijdag? Ik weet dat u het doet. Een vrouw uit Zeist, die ik tot nadere kennis van Christus
mocht leiden, zei: ‘Het zal gaan, u hebt ons altijd geleerd dat de Heere geeft wat Hij vraagt’. En zo
is het. We hebben het zondag weer ervaren. We hopen dat Peter die zo bewogen was met
onbekeerden en met het zwakke en die ik doopte met Richteren 13, net als Simson er in zijn
sterven nog meer mag meenemen dan in zijn leven, maar dan voor de Heere. U snapt wat wel wat
ik bedoel. O, de Heere zorge voor Zijn eigen eer. En dat doet Hij.
Margreet wordt zo vertroost. De Heere is haar nabij. Als ze wakker wordt, is Hij nabij en vertroost
haar. Vanmiddag zei ze dat ze vanmorgen een uur lang al haar zegeningen aan het tellen was. Is
het niet groot! Wat een wonder dat zij de moeder van onze kleinkinderen is! Ja, die hebben het zo
nodig. Hartverscheurend zijn de vragen die zij stellen. We zullen er voor hen zijn, als de Heere het
ons geeft. Hier laat ik het bij. Ik kan de hele kerkbode wel volschrijven met wonderlijke verhalen die
we van mensen mogen terug horen. Wat is de Heere goed! Hij heeft hen allebei voorbereid op dit
afscheid. Peter om heen te gaan, Margreet om achter te blijven. Echt wonderlijk. Ik eindig dit
gedeelte maar met de laatste woorden van de preek: ‘Halleluja, de Heere is goed, amen’.
Verloofd
Vorige week hebben Dirk Peter Castelijn en Emmy Tichem zich verloofd. Heerlijk jonge mensen om
zo de weg met verwachting te gaan. Wat een zegen als je mag weten voor elkaar bestemd en
gepast te zijn, al ben je dan nog niet pasklaar. Nee, daar is de verloving voor, maar er is niets
rijkers dan dat je dol bent op elkaar en samen het verlangen kent de Heere te dienen! Dan hoef je
er niet over in te zitten: de Heere geeft wat Hij vraagt. Ga zo met verwachting en blijdschap voort op
weg naar het huwelijk, maar betrek in alles de Heere erbij! Van harte Gods zegen!
Voorbede
Zondagmiddag hebben we voorbede gedaan voor Emmy en gedankt dat het goed mag gaan. Peter
stak zijn duim omhoog. Gedankt hebben we ook voor de spoedige genezing van mevrouw Van
Mourik en het kennelijke herstel van krachten van Annemie. We hebben gebeden voor Anne
Sophie en voor Judith Brouwer dat de operatie die gepland staat voor het eind van deze maand,
ook door mag gaan.
We hebben voorbede gedaan voor Janine Mekelenkamp (2e dochter van Henk en Marlies
Mekelenkamp) die suiker heeft. Ze moet vier keer per dag spuiten en is nu het pomptraject
ingegaan. Ze krijgt D.v. 1 december een insulinepomp.
Ook Maarten en Marieke Schouten vroegen voorbede voor hun dochter Anna Ruth die de ziekte
absence heeft met de bede dat de medicijnen gezegend mogen worden.
Groet
Lieve gemeente, dank voor uw liefde, meeleven en gebed. Als mensen je slaan is het bitter, maar
als de Heere je treft in Zijn genadige liefde is het zoet. Dank u voor de wetenschap dat u ons draagt
in uw gebeden. We zien op tegen vrijdag en we zien er naar uit dat de Heere Zichzelf verheerlijkt.
Hartelijk groeten en dank van ons gezin.
Uw fam. ds. R. van Kooten
3
Ladies Night
(alle vrouwen en meisjes)
Wanneer:
Donderdag 11 december 2014
19.00 - 21.30 uur
Waar:
De Groene Voorwaarts 60 bij Familie van der Riet
Wat te doen:
Koffie/ thee/ warme chocolademelk/ Glühwein + krentenwegge
Verkoop van: kerstartikelen, bakspullen, creaspullen van tante Toos e.d.
Workshop kerststuk maken
Voor de workshop dient u zich op te geven voor maandag 24 november bij een van de
onderstaande mailadressen.
De kosten voor deze workshop bedragen €15,- per persoon.
[email protected]
[email protected]
Neem gerust moeder, zussen, vriendinnen of buurvrouwen mee!!!!
Elke gast ontvangt een klein presentje.
4