Bulletin - HHG Apeldoorn

Bulletin
Een uitgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn
Jaargang 10 – nummer 31
Vrijdag 13 maart 2015
Zondag 15 maart 2015
09:30 uur: kand. G.J. Noordermeer (Katwijk
aan Zee)
16:30 uur: Ds. R. van Kooten (Doopdienst in
Open Hofkerk)
Zondag 22 maart 2015
09:30 uur: Ds. R. van Kooten
16:30 uur: Ds. R. van Kooten
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie: GDC De Vluchtheuvel
3. Kerkvoogdij
4. Zending in Kerkrade
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie: Hulp binnen eigen gemeente
3. Kerkvoogdij
4. Zending in Kerkrade
Zingen voor de dienst:
's morgens: Ps. 51 : 9
's middags: Ps. 52 : 1
Zingen voor de dienst:
's morgens: Ps. 49 : 1
's middags: Ps. 50 : 6
D.v.
Voor alle data geldt ‘Zo de Heere wil en wij leven’.
Kinderoppas
Mathilda van den Tol, Inge Slingerland, Ellen Slingerland en Anouk Slingerland passen ’s morgens op
te kleintjes. Op het rooster staan voor ’s middags Jorine Stasse, Martine Bazen, Ralphine de Roo en
Maaike Ruiter.
Kerkauto
Fam. D.H.J. Folkers (06-28 997 177) stelt zich zondag beschikbaar om kerkauto te rijden.
Activiteitenoverzicht
Maandagavond catechisatie 16+ en belijdeniscatechisatie, dinsdagochtend Vrouwengesprekskring,
dinsdagavond catechisatie 12+, woensdagavond Bijbelkring, vrijdagavond JV 9+, zaterdagochtend JV
6+ en kinderbijbelclub in Kerkrade.
Jan Bayense
Voorlopige opbrengst Biddagcollecte 2015
Tijdens de biddagdiensten is een bedrag van € 1389,30 gecollecteerd. Daarnaast kwam via de
bankrekening nog een bedrag van € 750,00 binnen, waarmee de (voorlopige) totaalstand op €
2.139,30 uitkomt. In dit bedrag is nog niet de schriftelijke toezegging begrepen die in de collecte werd
aangetroffen. Voor dit bedrag zeggen wij u allen na de Heere hartelijk dank.
De ervaring leert dat er na de Biddag doorgaans nog een aantal giften via de bankrekening
binnenkomen. In het volgend Bulletin hopen wij u de eindstand te kunnen melden.
De Kerkvoogdij.
1
Vrouwengesprekskring
Dinsdagmorgen komen wij samen om stil te staan bij het lijden, het sterven en de Opstanding van
onze Heiland. Deze morgen wordt verzorgd door Jorine Stasse en Edith Koele. U hebt inmiddels de
vragen digitaal in uw mailbox ontvangen. Zo kun-nen we ons ook voorbereiden op het gedeelte dat
behandeld gaat worden. We hopen op een trouwe opkomst.
We vergaderen in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8. Er is kindercrèche aanwezig.
Mevr. G.C. van Kooten-Coster
Een bericht vanuit India
In Mysore zijn we naar Cross Cultured Church geweest. Een kleine groep van ongeveer 40
christenen die in 2008 een kerk zijn begonnen.
Meer en meer heeft de Heere hen gebracht van een wat charismatische kerk, naar een gereformeerde
kerk. Dat proces is nog bezig.
In de kerk staat nu een grote boekenkast met boeken variërend van Stephen Covey tot Calvijn en
Keller, en er is een enorme honger meer te leren, en bijbels te leven. Ze krijgen regelmatig ook
boeken van bijvoorbeeld Amerikanen die hen bezoeken. Ook zijn ze bezig met plannen voor
evangelisatie, onder andere op hun werk, waar velen van hen werken in de IT.
Verder zijn ze nu ook begonnen met een tweede, weliswaar wat informele, dienst, en hebben sinds
kort ook twee ouderlingen. Het was ontroerend te zien wat een bemoediging het voor hen was dat wij
er waren, terwijl ook wij zo bemoedigd werden door ver weg van thuis onze broeders en zusters te
ontmoeten.
Het is niet gemakkelijk voor ze; een huurhuis krijgen bijvoorbeeld als christen is in Mysore bijna
onmogelijk. Zo ervaren ze al echt moeite omdat ze christen zijn.
We bidden dat God hen leidt, midden in deze van afgoden vergeven samenleving, en de miljoenen die
op weg zijn zonder God en Jezus Christus. Dat God met Zijn Geest hen wil leiden en laten groeien in
hun wandel met Hem.
Wat een zegen dat wij in Nederland zoveel van de Heere krijgen; gezegend met goede theologische
opleidingen, goede prediking, talrijke kerken. Soms beangstigt het; wat doen we ermee? Gisteren las
ik Markus 9 vers 50 ”Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk
maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede”.
Laten we bidden dat de Heere ons daarin ook laat groeien. Het leven met Hem is bruisend, en vrij. Dat
proefden we ook in Mysore.
Bram hoopt aanstaande zondag in Hyderabad naar de kerk te gaan, ik hoop dan weer in Apeldoorn te
zijn.
Vanuit Bangalore, ook namens Bram, de hartelijke groeten,
Esther van de Riet
Woonruimte gezocht
6 TUA-studenten (18-22 jr.) zoeken voor langere tijd een gezamenlijke woonruimte. Weet u een
geschikt huis dat te huur staat of bent u zelf bereid een huis te verhuren? U kunt mailen naar
[email protected] of bellen naar 0683986517 (Joost van den Berge).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dienst van het woord
Zondagmorgen hoop student Noordermeer uit Katwijk aan Zee voor te gaan, zondagmiddag hoop ik de
doopdienst te leiden in de Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60. Er kan ook geparkeerd worden bij het
Hoornbeeckcollege, Musschenbroekstraat 11. Je kunt dan binnendoor lopen naar de kerk. Twee
kleine kinderen van de gemeente zullen het teken en zegel ontvangen dat ze lidmaten zijn van de
gemeente van Jezus Christus.
NB. In de Open Hofkerk zijn geen campingbedjes en boxen. Gelieve deze zelf mee te nemen.
Voorbede
Zondagmorgen hebben we in de voorbede Anne Sophie en haar ouders opgedragen. Eveneens
gevraagd dat het heilig avondmaal tot versterking mocht zijn van het geloof van Wil Bouwmeester om de
weg te gaan. ’s Avonds mocht Emmy aanwezig zijn, waarvoor we de Heere hebben dankgezegd. We
hebben eveneens gebeden voor de heer en mevrouw Blokzijl. Mevrouw Blokzijl mocht weer thuiskomen.
De Heere geve hen de kracht die nodig is.
2
Groet
Zondag jl. mocht in alle orde en rust het heilig avondmaal gevierd worden. Ik was dankbaar dat ook de
kleinere kinderen zo lief waren en zoveel aandacht hadden. De Heere zegene het aan hun hart. Aan de
tafel hebben we geluisterd naar Lukas 22 : 15-20, 31 en 32. Enkele zaken vielen in het bijzonder op:
allereerst dat de Heere Jezus Zelf de wijn van de vreugde niet gedronken heeft. Hij liet deze beker aan
Zich voorbijgaan omdat Hij op weg was naar die andere beker van Gods toorn. Tegelijk sprak Hij van
Zijn toekomst. Hij geloofde de vreugde Hem voorgesteld.
Ook viel op dat de Heere Jezus bij de aanspraak van Simon, Simon, duidelijk heeft aangegeven dat de
satan niet alleen Simon wilde ziften als de tarwe maar alle discipelen: ulieden. Maar wat een troost gaat
er uit van de wetenschap dat de biddende Hogepriester bidt voor de Zijnen.
Woensdag is het biddag. We hopen elkaar te ontmoeten rond het Woord als een biddende gemeente.
Dat betekent, als een gemeente die zich in alles afhankelijk weet van de Heere.
Ontvang zo de hartelijke groeten van huis tot huis,
Uw fam. ds. R. van Kooten
Diaconiecollecte aanstaande zondag
Op het landelijke collecterooster staat voor zondag 22 maart aanstaande een collecte gepland voor de
stichting De Vluchtheuvel. Graag brengen wij dit onder uw aandacht.
Psychosociale nood neemt in onze samenleving, maar ook binnen de kerk, voortdurend toe:
schrijnende huwelijksnood en gezinsproblemen, psychisch lijden, eenzaamheid, rouwverwerking. De
Vluchtheuvel wil in deze nood professionele en christelijke hulp bieden. Jongeren en ouderen kunnen
zonder verwijzing van derden (arts, ambtsdrager, enz.) een beroep doen op De Vluchtheuvel,
dagelijks bereikbaar op nummer 0113-213098 (8:30-17:00 uur) en via de website:
www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Er bestaat een regeling dat hulpvragers vanuit de HHK bij De
Vluchtheuvel in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. De GDC voldoet voor deze cliënten
de overige kosten. De collecte, die gehouden wordt op D.v. 22 maart is voor dat doel bestemd. Het
werk van De Vluchtheuvel bevelen wij hartelijk bij u aan in uw voorbede en gaven!
3
Oproep tot gebed, vasten en verootmoediging voor de verkiezingen
Verkiezingen leden Provinciale Staten 18 maart 2015 en de leden van de Eerste Kamer 26 mei 2015
5 mei 2015, 70 jaar Bevrijding en 40 jaar abortus; HEERE, ontferm U over ons
HEERE, wij roepen onszelf en de gemeente op voor verootmoediging en gebed.
Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Deuteronomium 30 : 10-20
HEERE, ontferm U over ons, 5 mei 70 jaar Bevrijding maar 40 jaar abortus
HEERE, 70 jaar Auschwitz bevrijd, maar vandaag de Joden in grote druk
HEERE, de nood is groot. Wij buigen onze knieën. Wij belijden onze schuld.
HEERE, onschuldig bloed vloeit door de straten van ons land.
HEERE, één miljoen kinderen werden in hun moederschoot om het leven gebracht.
HEERE, wij tarten U, de God van het leven Die ons naar uw beeld gemaakt hebt.
HEERE, wij verdienen het oordeel. Wij derven de heerlijkheid Gods.
HEERE, wij moeten ons verootmoedigen en U aanlopen om vergeving en ontferming.
HEERE, waarom zwijgen wij als onze kinderen schreeuwen om leven
HEERE, waarom gaan onze kinderen te gronde door ontucht en verslaving.
HEERE, waarom zwijgen onze geestelijke leiders en wij als ouders.
HEERE, de politieke leiders tergen U en richten hun afgodsbeelden op.
HEERE, keer op keer komt uw straf op ongehoorzaamheid in uw woord.
HEERE, de dood is in onze vensters geklommen en kinderen zijn niet meer.
HEERE, u zond en zendt uw profeten, maar de leiders en het volk luisteren niet.
HEERE, wij buigen ons voor U, wij belijden onze schuld, ontferm U.
HEERE, dank U wel dat U een lankmoedig, barmhartig, goedertieren God bent.
HEERE, Jezus zegt, Ik ben het licht der wereld, volg mij en kom uit de duisternis.
HEERE, uw volk ging in ballingschap vanwege de kinderoffers en ontucht tot nu toe.
HEERE, rampen treffen ons dorp, ons land en de wereld als roep om bekering.
HEERE, hoe kunnen wij voor U bestaan met abortus, euthanasie, drank, drugs, seks.
HEERE, doe ons opstaan om met vuur en vlam onze afgoden te verbranden.
HEERE, dank U wel dat U ook vandaag opwekking in ons hart en leven wilt geven.
HEERE, wij roepen onszelf en de gemeente en het land samen op voor verootmoediging.
HEERE, leg uw woorden en daden in mijn en onze harten, nu en niet morgen.
HEERE, wij danken U voor uw Woord, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.
HEERE, thans zijn uw ogen en uw oren hier om te zien en te luisteren naar ons gebed hier.
HEERE, wek ons op vurig verwachtend in de tekenen der tijden uw licht te verspreiden.
HEERE, leer ons door uw woord en Geest en bekeer ons van onze gebeds- en leesloosheid.
“Wij doen smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en
hoog geplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid.
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot
erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te
juister tijd.” 1 Timoteüs 2 : 1-6
Stichting Schreeuw om Leven
4