Memo Aandachtspunten en uitwerking vaststellen

Douane Landelijk Kantoor
Vaktechniek & Internationaal
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
www.douane.nl
Contactpersoon
Jan Jansen
M 06 18 75 65 69
Aandachtspunten en uitwerking vaststellen hoogte
zekerheid uitstelregeling maandbetalingen DSI/AGS
door AEO-klant.
klant
Inleiding
Eind januari 2014 heeft de douane besloten dat de AEO-bedrijven voortaan zelf
de hoogte van de doorlopende zekerheid van de uitstelregeling maandbetaling en DSI/AGS mogen vaststellen. De voorziene introductiedatum is 1 juni 2014.
De regeling zal gelden tot 1 mei 2016, de datum waarop de Union Customs
Code (het UCC) zijn intrede zal doen.
Alvorens in te gaan op de vraag hoe dit er in de praktijk uit gaat zien noem ik
eerst enkele belangrijke aandachtspunten.
Aandachtspunten
Harm de Boer
M 06 13 24 60 01
Datum
1 mei 2014
Versienummer
0.1
Auteur
Jan Jansen
Kopie aan
Bijlagen
DSI/AGS
betalingsmogelijkheden
Voldoende saldo aan zekerheid (kredietruimte)
In de oude (huidige) situatie stelt de aangever zekerheid tot een bedrag dat
overeenkomt met de douaneschuld/ belastingschuld die ontstaat in een
e
kalendermaand. Omdat de betaling pas plaatsvindt uiterlijk de 16 dag van de
volgende maand wordt geadviseerd zekerheid te stellen voor een bedrag dat
overeenkomt met een belastingschuld die ontstaat in een periode van zes
weken
DO 303 - 1Z*1FD
Indien nu in de nieuwe situatie de aangever voor een aanzienlijk lager bedrag
aan zekerheid opteert is het duidelijk dat het beschikbare kredietsaldo ook
aanmerkelijk sneller zal zijn uitgeput. Thans wordt binnen het DSI-systeem de
aangifte oranje geselecteerd als het bedrag aan zekerheid onvoldoende is. De
klant wordt dan door de douane verzocht om bij te storten en de goederen
worden niet vrijgegeven.
Indien binnen AGS de zekerheid te laag is wordt de aangifte niet verder
behandeld en worden de goederen niet vrijgegeven. De klant krijgt hierover nog
slechts een geautomatiseerd elektronisch bericht en de afhandeling van de
aangifte krijgt pas weer een vervolg indien de betaling is verwerkt en het
kredietsaldo is bijgewerkt.
Het is dus zaak dat een betaling op de juiste manier en vooral tijdig wordt
verricht. Het zorgen voor voldoende beschikbare kredietruimte is een
verantwoordelijkheid enkel en alleen van de klant. Voor de duidelijkheid voeg ik
de bijlage bij die ziet op de verschillende betalingsmogelijkheden. Ik verzoek u
daarbij met name extra aandacht te schenken aan de mogelijkheden ge noemd
onder (3) spoedbetalingen lopende kalendermaand en (4) ‘spoed’ betalingen
Pagina 1 van 4
afgelopen kalendermaand. Let daarbij met name op hetgeen is opgenomen
omtrent de dag van bijschrijving en de aanduiding werkdag.
Het gebruik maken van een verlaagde zekerheid legt nog meer verantwoording
bij de klant zelf. De douane zal geen overschrijdingen meer inbrengen indien de
klant te laat of niet op de voorgeschreven wijze heeft betaald doch nog slechts
in situaties waarin een tijdig en op de juiste manier gedane betaling door interne
problemen bij de B/CA niet kan worden verwerkt.
Aanvullende zekerheid ex artikel 248 TVo CDW
In situaties dat de verificatie moet worden aangehouden (onvolledige aangifte,
oorsprongsbewijs ontbreekt of moet worden ingezonden, ambtshalve
monsteronderzoek, geldend voorlopig anti dumpingrecht) moet in beginsel voor
elke aangifte afzonderlijk aanvullend zekerheid worden gesteld.
Op schriftelijk verzoek van de aangever kan hiervoor echter een doorlopende
zekerheid worden gesteld bedragende 10% van de DSI/AGS zekerheid
(zie 9.2.2. en 10.2 HBD 27.00.00)
Indien een AEO-bedrijf opteert voor zelf bepalen (verlagen) van de DSI/AGS
zekerheid blijft de aanvullende 10% zekerheid op het oude niveau gehandhaafd
en wordt deze dus niet verlaagd.
Union Customs Code (UCC)
Het UCC zal in werking treden per 1 mei 2016. Het lijkt er op dat voor de
berekening van de hoogte van de zekerheid voor de uitstelregelingen
maandbetalingen wordt uitgegaan van een referentiebedrag, dat vervolgens
gematigd kan worden tot 30%. Een AEO-bedrijf dat thans opteert voor de
mogelijkheid om zelf de hoogte van de zekerheid te bepalen en daarbij kiest
voor een aanmerkelijk lager bedrag - lager dan 30% - zou dus geconfronteerd
kunnen worden met een noodzakelijke verhoging in 2016. Het is belangrijk voor
AEO-klanten om hier nu reeds aandacht voor te hebben mede gelet op de ook
in de toekomst te verwachten problemen bij bank c.q. borginstellingen in de
sfeer van kredietverstrekking.
De nieuwe regeling in de praktijk
De nieuwe werkwijze wordt in hoofdstuk 9 van het HBD, onderdeel 27.00.00
opgenomen. Voor de duidelijkheid neem ik de werkwijze ook reeds kort
onderstaand op.
Zoals hierboven opgenomen kunnen AEO-bedrijven dus vanaf 1 juni 2014 een
schriftelijk verzoek indienen bij het competente zekerheidskantoor waarbij men
zelf de hoogte van het bedrag aan zekerheid aangeeft.
Er geldt geen minimum bedrag voor de hoogte van de te stellen zekerheid. Wel
wordt het bedrijfsleven geadviseerd te letten op de gevolgen van e en te laag
bedrag aan zekerheid zoals eerder beschreven en de eigen verantwoordelijk heid daarin.
De huidige periode van uitstel van betaling (minimaal 15 dagen en maximaal 1
½ maand blijft onverkort gehandhaafd).
Na ontvangst van een dergelijk verzoek met daarin opgenomen het bedrag aan
zekerheid geeft de douane een beschikking zekerheidstelling af met daarin
opgenomen het door het AEO-bedrijf aangegeven bedrag. De enige controle
door de douane is dus nagaan of het bedrijf inderdaad AEO gecertificeerd is .
Nadat de zekerheid is medegedeeld dient de klant middels tussenkomst van zijn
bank/borginstelling over te gaan tot het laten stellen van een verlaagd bedrag
aan zekerheid voor DSI/AGS. Indien er sprake is van een gecombineerde akte
(voor meerdere douanevergunningen) dienen deze bedragen uiteraard op
hetzelfde oude niveau in de akte gehandhaafd te blijven. Zodra de nieuwe akte
door de zekerheidsafdeling in de geautomatiseerde systemen is verwerkt kan er
met het nieuwe saldo zekerheid in DSI/AGS gewerkt worden.
Zodra een AEO-bedrijf opteert voor de nieuwe regeling kan de tweejaarlijkse
toetsing op de hoogte van de zekerheid achterwege blijven. Dit geldt ook voor
de AEO-bedrijven die hier niet voor kiezen.
De tweejaarlijkse toetsing voor niet AEO-bedrijven blijft wel gewoon in tact.
Bij betalingen voor de Sagitta/AGS-nota gelden de volgende regels en
voorwaarden:
Voor uw aangiften voor het vrije verkeer (invoer) maakt u gebruik van Douane
Sagitta Invoer (DSI)/AanGifteSystemen (AGS)
Voor de betaling van de verschuldigde rechten maakt u gebruik van de
uitstelregeling maandbetalingen DSI/AGS. U krijgt renteloos uitstel van betaling
e
tot de 15 dag van de maand die volgt op de maand waarin u de invoeraangifte
deed. Wij sturen u voor de rechten bij invoer na het eind van elke
kalendermaand een rekening (mededeling afloop uitstel van betaling). Zorg
e
ervoor dat het gehele bedrag van de rekening uiterlijk op de 15 dag van de
maand bij ons binnen is.
Bij de betaling van het maandkrediet dient u goed rekening te houden met het
volgende.
1) Betaling van de toegezonden rekening
Uitgangspunt is en blijft dat betalingen, die bedoeld zijn om de door u ontvangen
rekening te voldoen, worden overgemaakt naar IBAN rekeningnummer
NL42 INGB 0000 0649 33 (onder vermelding van het vorderingsnummer). Bij
betaling moet u rekening houden met enkele dagen voor verwerking.
2) Tussentijdse betaling
Uiteraard is het ook mogelijk om in de loop van de maand alvast een gedeelte
van de schuld voor de lopende kalendermaand te betalen (vooruitbetaling) op
IBAN rekeningnummer NL42 INGB 0000 0649 33 (onder vermelding van het
vorderingsnummer). Ook deze betaling zal een aantal dagen onderweg zijn.
Deze wijze van betalen kunt u gebruiken als u verwacht dat u over enkele da gen
uw kredietruimte zult overschrijden.
3) Spoedbetalingen
Spoedbetalingen zijn in beginsel uitsluitend bedoeld voor de verhoging van de
kredietruimte (het saldo in DSI/AGS). Deze betalingen moeten worden
overgemaakt naar IBAN rekeningnummer NL04 INGB 0000 3615 64. Deze
bedragen worden vervolgens gereserveerd als vooruitbetaling op de schuld
van de lopende kalendermaand.
Op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur bijgeschreven bedragen worden
gegarandeerd binnen één uur verwerkt in het saldo. Deze garantie geldt alleen
als de betaalopdracht aan de volgende voorwaarden voldoet:
Wijze van uitvoering
Begunstigde
IBAN rekeningnummer
Omschrijving
:
:
:
:
Spoedbetaling
Belastingdienst/ Douane Apeldoorn
NL04 INGB 0000 3615 64
De term – “spoedbetaling LM” gevolgd door het
volledige betalingskenmerk*
* Het betalingskenmerk voor de lopende maand
kunt u vinden op de laatst ontvangen nota
Naast de hierboven genoemde betaalwijzen wordt er thans een nieuwe
mogelijkheid geïntroduceerd, namelijk:
4) Betaling rekening d.m.v. ‘spoedbetaling’
Met ingang van 1 november 2012 kunt u de rekening voor een verstreken
kalendermaand ook middels een spoedbetaling geheel of gedeeltelijk voldoen
op IBAN rekeningnummer NL04 INGB 0000 3615 64. Deze manier van betalen
kunt u gebruiken als de betaling betrekking heeft op een afgelopen
kalendermaand, terwijl de betaaltermijn nog niet verstreken is . Voorwaarde
voor een juiste verwerking is het vermelden van het juiste vorderingsnummer.
Let op! Op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur bijgeschreven bedragen zijn
in dit geval pas de volgende werkdag verwerkt in het saldo. Deze garantie
geldt alleen als de betaalopdracht aan de volgende voorwaarden voldoet:
Wijze van uitvoering
Begunstigde
IBAN rekeningnummer
Omschrijving
:
:
:
:
Spoedbetaling
Belastingdienst/ Douane Apeldoorn
NL04 INGB 0000 3615 64
De term – “spoedbetaling” gevolgd door het
volledige vorderingsnummer + vermelding
maand
LET OP
 Spoedbetalingen welke niet duidelijk zijn voorzien van het
vorderingsnummer en de reeds verstreken kalendermaand worden wel
bijgeboekt in het saldo, maar zullen echter vervolgens gereserveerd
worden voor de lopende kalendermaand.
 U dient er zelf rekening mee te houden dat gedurende de dag aan uw
bank aangeboden spoedbetalingen niet gedurende de gehele dag
worden uitgevoerd. Informeer bij uw eigen bank tot welk tijdstip
spoedbetalingen uitgevoerd kunnen worden.