De cirkel is rond

DE CIRKEL IS ROND
ZELFREGULERING UITZENDBRANCHE: UNIEKE SAMENWERKING MET ALLE PARTIJEN
De uitzendbranche heeft in samenwerking met o.a. vakbonden en overheid een goede infrastructuur opgebouwd
om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken en kwaliteit te vergroten.
OVERHEID
MINISTERIES SZW EN BINNENLANDSE
฀
฀
฀
฀
ADMINISTRATIE
SNA: STICHTING NORMERING ARBEID
฀Het keurmerk voor alle in Nederland
werkzame uitzendondernemingen
฀
฀
฀ ฀
฀
฀ ฀
afdracht van loonheffingen en omzetbelasting
฀
฀
฀
฀
฀
฀ ฀ ฀
A
SN
฀ Handhaving en opsporing
EI
D
U ABU
S N CU
NBB
CAO-RECHTEN
SNCU: STICHTING NALEVING CAO VOOR
UITZENDKRACHTEN
OVE
RH
Geeft voorlichting en onderzoekt aan de hand van
klachten of individuele uitzendkrachten wel hun
CAO-rechten krijgen.
SN
F
BRANCHEORGANISATIES
NBBU EN ABU
฀
฀
฀
฀ ฀
฀฀
฀
฀
฀ ฀
gevers en uitzendkrachten)
฀
฀
฀
iPP
ST
฀
KOSTEN (PER JAAR)
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
฀
Reguleert de huisvesting
van arbeidsmigranten.
฀
฀
฀
฀
฀
25 miljoen aan achterstallige
pensioenpremie.
฀
2
฀
฀
฀
CAO
฀
฀
SNF
฀
฀
SNCU
฀
฀
฀
PENSIOENFONDS
STi
฀
฀
฀
SNA
฀
HUISVESTING
ARBEIDSMIGRANTE
SNF: STICHTING
NORMERING FLEXWONEN
฀
CONTROLE
6
฀
฀
8