Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar

Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Balans per 31 juli 2014
Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014
Toelichting op de balans per 31 juli 2014
Toelichting op de staat van baten en lasten
boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014
Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014
Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Balans per 31 juli 2014
ACTIVA
€
31 juli 2014
€
€
31 juli 2013
€
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen
Kas
ING zakelijke rekening
ING zakelijke spaarrekening
Roparco Instellingenrekening
379
4
246
2
15.808
TOTAAL ACTIVA
305
33
368
2
17.541
16.060
17.944
16.439
18.249
PASSIVA
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
12.219
-35
12.219
12.184
Reserveringen
Schoolkamp groep 8
Schoolreis (slecht weer)
248
3.165
12.219
248
3.165
3.413
Kortlopende schulden
Te betalen/vooruitontvangen bedragen
Restitutie kamp groep 8
R/C Goede doelen
TOTAAL PASSIVA
17
804
21
3.413
2.585
0
32
842
2.617
16.439
18.249
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014
2013/2014
Werkelijk
Begroot
€
€
Baten
Ouderbijdrage
Rentebaten
Lasten
Algemeen
Ouderavond
Schoolmiddelen/infocentrum
Schoolreis groep 2-7
Kleuterfeest
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Kerk en school
Aankleding klaslokalen/school
Sportdag
T-shirts avondvierdaagse
Schoolsport
Cultuur
Afscheid groep 8
Schoolkamp groep 8 (per saldo)
Voordelig saldo
2012/2013
werkelijk
€
13.634
298
13.932
13.430
300
13.730
13.838
414
14.252
476
552
695
7.006
198
2.432
259
476
0
164
204
596
395
50
472
-8
13.967
750
777
750
6.800
300
2.450
350
500
50
0
350
600
425
150
450
200
14.125
1.005
6.833
148
2.358
409
477
0
710
423
472
68
637
-270
14.047
-35
-395
205
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Toelichting op de balans per 31 juli 2014
€
Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen
Schoolreis groep 5
Ouderbijdragen
Rente Roparco
200
49
130
379
R/C Goede doelen
Saldo per 1/8/2013
Ingezameld op school
Serious Request Rode Kruis
Dorcas
St. Cliniclowns
Fiets voor een Huis, sponsoring Bart Lamaker
Saldo per 31/7/2014
32
998
1.030
284
250
275
200
1.009
21
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Toelichting op de staat van baten en lasten
boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedroeg in het schooljaar 2013/2014 € 36,00 voor de groepen 1 t/m 7 en € 25,25
voor groep 8. De ouderbijdrage is -na aanmaningen- uiteindelijk door 94% van de ouders voldaan.
€
Algemeen
Contributies/abonnementen
Administratiekosten
Bankkosten
Representatiekosten
Lief en leed
112
69
154
87
54
476
Schoolreis groep 1-7
Vervoerskosten
Groep 2 Zippo Zebra
Groep 3 Sprookjeshof
Groep 4 Drouwenerzand
Groep 5 Natuurschool
Groep 6 Klonie Ellertshaar
Groep 7 Attractiepark Slagharen
Schoolkamp groep 8
Bijdrage ouders
Huur De Hullen Roden
Catering
Activiteiten
Boodschappen, diversen
Overschot schoolkamp groep 8
Restitutie
Overschot (afrondingsverschil)
Het overschot bedraagt afgerond €12 per leerling. Bedragen lager dan € 7,50 worden
niet gerestitueerd.
3.105
709
516
376
811
756
733
7.006
4.355
1.596
250
1.263
434
3.543
812
804
8
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 35. De Ouderraad stelt voor dit bedrag in
mindering te brengen op het eigen vermogen.
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
2014/2015
Begroot
€
Baten
Ouderbijdrage
Rentebaten
Lasten
Algemeen
Ouderavond
Schoolmiddelen/infocentrum
Schoolreis groep 2-7
Kleuterfeest
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Kerk en school
Aankleding klassenlokaal, speellokaal, plein etc.
Sportdag onderbouw
Sportdag middenbouw
Sportdag bovenbouw
Schoolsport
B-faktor
Afscheid groep 8
Schoolkamp groep 8 (per saldo)
Nadelig saldo
13.000
200
13.200
400
300
500
6.575
300
2.250
650
500
0
240
150
200
0
450
100
600
200
13.415
-215
Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg
Boekjaar 2013/2014
Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015
Ouderbijdrage
De kosten voor het functioneren van de ouderraad en het organiseren van diverse activiteiten voor de
leerlingen worden bestreden uit de ouderbijdrage. Bij de vaststelling van de ouderbijdrage voor
leerlingen uit groep 8 is rekening gehouden met het feit dat zij in plaats van een schoolreis op kamp
gaan, waarvoor een aparte ouderbijdrage gevraagd wordt.
De verwachting is dat het aantal leerlingen lager zal zijn ten opzichte van vorig jaar. In de begroting is
uitgegaan van 379 leerlingen en instroom. Dit betekent dat het totaal aan ouderbijdragen daalt.
De ouderraad is van mening dat de ouderbijdrage voldoende moet zijn om de “normale” uitgaven te
dekken. Daarnaast kunnen de reserves aangesproken worden voor een specifiek item, waardoor het
resultaat negatief wordt.
De Ouderraad heeft besloten de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren aan de hand van
Consumentenprijsindex (Totaal bestedingen), waarbij de bedragen worden afgerond op € 0,25. Voor het
schooljaar 2014/2015 betekent dit een verhoging van 2,5%.
De ouderbijdrage bedraagt dan:
groepen 1 t/m 7:
€ 37,00
groep 8:
€ 26,00
Ten aanzien van de instroom en uitstroom van leerlingen geldt het volgende:
instroom vóór 1 januari € 37,00
instroom na 1 januari € 13,25
uitstroom vóór 1 januari restitutie ad € 13,25
uitstroom na 1 januari geen restitutie
Ten aanzien van gastleerlingen zullen per individueel geval in overleg met directie, penningmeester en
ouders afspraken gemaakt worden, waarbij rekening gehouden wordt met de deelname van de leerling
aan de verschillende activiteiten.