Lees hier het persbericht.

Arnhem, 19 november 2014
Persbericht
Bestuur Presikhaaf Bedrijven besluit
tijdelijke contracten te verlengen
Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft besloten om het beleid voor
het aangaan van SW-dienstverbanden aan te passen. SW-medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract kunnen na afloop van hun derde tijdelijke arbeidscontract in
aanmerking komen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd. Reden voor het
aanpassen van het beleid is de betekenis voor mensen en de financiële consequenties voor gemeenten.
Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft besloten om de tijdelijke contracten van
SW-medewerkers te verlengen dan wel om te zetten in een vast dienstverband. Het gaat om SWmedewerkers die met ondersteuning en begeleiding via Presikhaaf Bedrijven werkzaam zijn bij en
voor werkgevers in de regio.
Besluitvorming
Een meerderheid van het Algemeen Bestuur heeft, uit zowel sociaal als financieel oogpunt, het
voorstel om de tijdelijke contracten te verlengen en na een derde contract om te zetten in een vast
dienstverband, aangenomen. Continuering van de dienstverlening naar werkgevers waarbij de
medewerkers werkzaam zijn, speelde een belangrijke rol in de besluitvorming.
Participatiewet
Presikhaaf Bedrijven is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in de regio Midden
Gelderland. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015
worden de gemeenten geconfronteerd met forse Rijksbezuinigingen in het sociale domein. Daarnaast staan gemeenten voor een grote uitdaging om de nieuwe doelgroep onder de Participatiewet
goed te kunnen bedienen. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur het aangenomen voorstel
grondig voorbereid om tot een besluit te komen dat past bij de regionale visie op de uitvoering de
Participatiewet en andere beleidsterreinen in het sociale domein.
Einde persbericht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Presikhaaf Bedrijven
Wim Kruyswijk - communicatieadviseur
Telefoon
: 026 368 52 50
Mobiel
: 06 53 33 38 97
E-mail
: [email protected]