klik hier voor verslag januari - Dorpsraad Nieuw

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Aanwezig :
Afwezig
:
Gasten
:
Datum
:
Onderwerp :
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Thomas Hendriksen (TH), Joep Aalbers (JA), Jaap van Nieuwkoop (JvN), Truus Klerk (TK), Annelies
Groenewoud (AG), Eric van Haeringen (EvH), Peter Bootsman (PB), Piet Kwak (PK), Els van Kerkwijk
(EvK) (gedeeltelijk), Ed Stoke (ES), Rob Hoogendoorn (RH, wijkraad Linquenda)
Marlène Hogervorst (MH), Krijn Goudzwaard (KG, wijkraad Getsewoud), Wim Bogers (WB), Casper
Bierman (CB), Jan Kiel (JK)
Geertje Bos (journalist/auteur), Marjolein Steffens (vz. HAP), Peter Bokhorst (Fin. Dir. Aannemingsbedrijf
P.G.M. Bakker) Louise van Zantvoort
30 januari 2014
Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 januari 2014
Actie
1.
2.
3.
Gereed
Opening door de voorzitter
Thomas opent de vergadering en heet iedereen met name de gasten hartelijk welkom.
Truus introduceert Geertje Bos. Zij gaat een aantal artikeltjes voor het Witte Weekblad
schrijven over de dorpsraad. Geertje geeft nog nadere uitleg van haar aanwezigheid en
overhandigt iedereen het door haar geschreven boekje Ondergronds/Toezichthouders
Symfonie doen een verrassend boekje open.
Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten.
Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken

CCV d.d. dec. 2013: Secondant #6 (Comm. Veiligheid)

RvS d.d. 16-12-2013: bestemmingsplan NV, zitting 13-3-2014 (DB)

Stadsregio Amsterdam d.d. dec. 2013: Regiojournaal (Comm. Veiligheid)

Gem. H’meer d.d. 31-12-2013: Feitenrelaas windpark H’meer-Zuid (DB)

Gem. H’meer d.d. 14-01-2014: Ontvangstbevestiging bezwaar nota beleid
antenne-installaties (DB)

De Rechtspraak d.d. 14-01-2014: Uitstel beroep UMTS mast tot 20-2-2014 (DB)

Gem. H’meer d.d. 15-1-2014: Evaluatie convenant participatie (DB)

Gem. H’meer d.d. 16-1-2014: Vergunningsaanvraag KPN antenne-installatie
(DB)

SWDV advocaten d.d. 17-1-2014: Beroepsschrift verkeersbesluit NV-Centrum
(ROM)

Gem. H’meer d.d. 17-1-2014: Nucleaire Veiligheidstop, infoavond 27-1-2014
(ROM)

Gebiedsman. d.d. 22-1-2014: wandeling met weth. Loggen op 6-2-2014 om
14:30 uur m.b.t. inrichting EP weg en schoolzone Boogaardstraat (ROM)

Uit: Brief raadsleden m.b.t. nota beleid masten antenne-installaties d.d. 13-012014 (DB)

Mededeling: Op de AB vergadering van 18-2-2014 komt er een fotogaaf van
fotoclub Positief ten behoeve van nieuwe foto’s voor de website van de DR.
Iedereen wordt verzocht aanwezig te zijn.

Mededeling: Wim Bogers en Eric van Haeringen zullen aanwezig zijn bij het
overleg en de wandeling met wethouder Loggen op 6-2-2014 om 14:30 uur.
4.
Verslag AB 17-12-2013
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
5.
Bestuurszaken
UMTS mast: Terugkerend onderwerp bij de ROM vergaderingen. Op 6-11-2013 is er
een nieuw beleid voor het plaatsen van masten voor antenne-installaties gepubliceerd.
Op 7-1-2014 heeft KPN een vergunningsaanvraag ingediend voor een mast aan de
Sportveldweg/Eug. Prévinaireweg. Op 9-1-2014 heeft HAP vragen hierover gesteld in
de raad. Op 23-1-2014 is behandeling van dit onderwerp in de raad uitgesteld omdat
het college eerst wil praten met Monet en met de providers. Waarschijnlijk komt dit
onderwerp pas na de verkiezingen van 19-3-2014 aan de orde. De DR bepaalt nu geen
standpunt en zet dit onderwerp ON HOLD.
Dorpsraad-Café Verkiezingen: Wim Brik is uitgenodigd als discussieleider. Er is veel
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
6.
7.
8.
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
belangstelling vanuit de politiek. Er is een vragenlijst opgesteld.
Bewonersonderzoek 2014: Op 29-1-2014 is er een gesprek met een medewerker van de
Research Company, Wim Markwat en Ron Toole. Truus en Thomas zullen bij dit
gesprek aanwezig zijn. Er is een vragenlijst uit 2010 en er zijn nieuwe vragen
geformuleerd. Rob en Jaap zullen een bijdrage leveren aan de vraagkeuze. Als de
vragenlijst compleet is wordt deze naar het DB gestuurd.
Windmolenpark Haarlemmermeer Zuid: Naar aanleiding van het Dorpsraad-Café
Windmolens van 18-11-2013 is de gemeente er achter gekomen dat er nog veel vragen
leven en heeft Pondera Consult ingeschakeld om een vragenlijst op te stellen. De
dorpsraden is gevraagd aanvullende vragen te formuleren. Op initiatief van E.
Verpaalen (vz DR Weteringsbrug) is een actie gestart om niet deel te nemen aan dit
verzoek van de gemeente. De meningen binnen de DR zijn verdeeld. Commissie ROM
heeft aanvullende vragen ingediend bij de gemeente. De secr. zal de hr. Verpaalen
mailen dat de dorpsraad nog geen standpunt bepaald heeft en deelneemt aan het
verzoek van de gemeente om extra vragen. De wijkraden Linquenda en Getsewoud
hebben afzonderlijk op het initiatief van Hr. Verpaalen gereageerd.
Raad van State: Op 13-3-2014 (aanvang 10 uur) is er een zitting aan de RvS waarin de
wijziging van het bestemmingsplan van Nieuw-Vennep centrum behandeld wordt.
Thomas en Jaap zullen deze zitting bijwonen.
Beschermd dorpsgezicht: Piet geeft een presentatie over de tot nu bereikte resultaten en
vraagt ieder met een commissievoorstel te komen voor de AB vergadering van maart
2014. Piet zal de foto’s in Power Point zetten.
Werkbezoek college: Op 11-2-2014 brengt het college van B&W een werkbezoek aan
Nieuw-Vennep. Bezocht worden het stationsgebied, Symfonie/Nieuwe Kom en
Pionier/Bolsterrein. Thomas, Truus, Krijn en Rob zullen aan dit bezoek deelnemen. De
secr. geeft dit door aan Jos Bontekoe.
Kernenoverleg: Op 3-2-2014 vindt het kernenoverleg plaats. Truus en Joep zullen deze
vergadering bijwonen. Het rapport participatie is besproken met de burgemeester. Het
db van het kernenoverleg (o.a. Fred van Delden) heeft een aantal aanbevelingen
opgesteld. Deze worden door het College / De Raad na de verkiezingen besproken. Het
kernenoverleg is nog op zoek naar secretariële ondersteuning.
Pauze
Financiën: Truus meldt dat er nog geen rekening is van Pier-K. Rob en Eric hebben
zich aangemeld voor de kascontrole.
Commissies en wijkraden (op basis van aangevraagde gesprekstijd)
Groengroep
o Horeca in de Venneperhout (wedstrijd van Staatsbosbeheer) heeft de aandacht.
o Els heeft gereageerd op het verzoek van Jos Bontekoe betreffende Parels in
Nieuw-Vennep. De beide wijkraden hebben ook gereageerd.
o Soms gaan zaken snel. Naar aanleiding van een artikel van van Nierop in het Witte
Weekblad van 15-1-2014 is de gemeente reeds met onderhoud begonnen.
o De groengroep is nog op zoek naar een vertegenwoordiger uit wijkraad
Getsewoud.
OVH
o Piet schetst de inbraakcijfers. Doordat de politie erg actief geweest is, vallen de
cijfers gunstig uit.
o De frequentie van het overleg wil men laten afhangen van het nut en de noodzaak.
o Thomas is afgetreden als commissielid. Piet en Jan gaan door.
ROM
o Dick Nijssen (OVHZ, verkeersgroep) wil dat de Schoolstraat wordt aangesloten
bij de aanpassing Venneperweg tussen Doorbraak en Westerdreef. Dit idee sluit
geheel aan bij de ideeën van ROM. Over dit idee is ook overleg met de
Groengroep geweest. Met de Groengroep is overeenstemming bereikt.
o De schoolzone en de Eug. Prévinaireweg zijn in de zomer van 2013 aangepakt. De
omwonenden hebben klachten over zwaar verkeer, schuren in de muren en vinden
de aanpassing van de EP weg gevaarlijk en niet acceptabel. De omwonenden
hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt in een ROM vergadering en hebben een
klacht ingediend bij de gemeente. Deze klacht is afgewezen. Vervolgens zijn de
bewoners een rechtszaak tegen de gemeente gestart. Op 6-2-2014 bezoekt
wethouder Loggen dit gebied. Wim en Eric zullen hierbij aanwezig zijn.
RH/JvN
z.s.m.
JvN
z.s.m.
TH/JvN
13-3-2014
Comm. vz.
PK
18-3-2014
z.s.m.
TH, TK,
RH, KG
11-2-2014
TK, JA
3-2-2014
RH, EvH
z.s.m.
WR
Getsewoud
Feb. 2014
WB, EvH
6-2-2014
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
9.
10.
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Rondvraag:
o JA: Louise van Zantvoort heeft belangstelling voor de commissie Jeugd. Joep zal
haar inwerken.
o TH: Thomas wijst op een lezing over Vernieuwend denken in de architectuur op
6-2-2014 om 16:00 uur georganiseerd door het Podium voor Architectuur.
o TH: Er is weinig te melden over de Nieuwe Kom. Wel blijven proberen dit onder
de aandacht van de wethouders te brengen.
o PB: Groen tuinieren (zie website DR) wordt breed ondersteund.
o AG: Brengt een bedankje van Peter Kinkel over.
o RH: Op 27 januari tijdens de reguliere VGP vergadering hebben de aanwezige
leden positief besloten over de adviezen die door de CROS/VGP zijn uitgebracht
over de deelname van de bewonersdelegatie aan de toekomstige ORS ingaande 1
mei 2014. Bij de VGP (Verenigde Gezamenlijke Platforms) zijn ca 25 dorps- en
wijkraden aangesloten, incl. de raden van Nieuw-Vennep. DRNV (Peter
Bootsman) was niet aanwezig, ook de stem van DRNV is mij onbekend. Heikel
punt voor de Dorps- en wijkraden is hun legitimiteit, ook zij die leden hebben,
moeten een lijst overleggen van 100 aanhangers, die willen dat hun belangen
inzake Schiphol worden behartigd. De oorsprong van deze voorwaarden is, dat de
Tweede Kamer geen discussie meer wil hebben over de representativiteit en het
democratische gehalte van een bewonerdelegatie. Organisaties zonder aanhangers
mogen wel deelnemen in de ORS, maar geen stem uitbrengen voor het kiezen van
een clustervertegenwoordiger.
o TK: Truus merkt op dat de blindegeleidestrepen in het centrum al afbrokkelen.
Verder meldt ze dat de J-club in de Rustende Jager is gestart op vrijdagavond om
de 14 dagen. De omwonenden hebben de overlast al bij de gemeente gemeld, maar
er gebeurt niets.
In de Korenaarstraat zijn in het trottoir stoeptegels die vanwege wortelopdruk
omhoog kwamen, vervangen door een ander materiaal. Dit wordt spekglad
wanneer het nat is. De bewoners van de seniorenflats hebben hierover al geklaagd
bij de gemeente, omdat dit voor hen erg gevaarlijk is.
o PUBLICITEIT: Het stukje van Geertje Bos wordt het publicatiestuk van de maand
januari 2014.
JA
Feb. 2014
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur
Volgende vergadering: 18 februari 2014, 19:30 uur in Pier-K
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Activiteiten Dorpsraad, Commissies en Wijkraden
Taak
ROM
Activiteit
Contact blijven onderhouden met de gemeente over de braakliggende terreinen.
Periodiek overleg met de gemeente over ontwikkelingen in de gemeente.
Actie
ROM
Gereed
doorlopend
Groen
EvK,
AG
TK
Feb. 2014
CRWH
Overzicht projecten die door de gemeente worden opgeschort opstellen (overleg met
wijkraad Getsewoud)
Leven in Nieuw-Vennep (website).
CRWH
Inventarisatie culturele projecten (Pier-K, ANBO, bibliotheek en Ontmoetingscentrum).
CRWH
Doorlopend
PUBL
Leden werven en verlenging van het lidmaatschap (verlenging tot wederopzegging).
Comm.
2014
AB
Tekst voor de Nieuwsbrief (aan Casper) leveren
Allen
Doorlopend
DB
Bewonersonderzoek (vragen gereed)
Allen
Jan. 2014
Doorlopend
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4