klik hier voor verslag december - Dorpsraad Nieuw

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Aanwezig :
Afwezig
:
Gasten
:
Datum
:
Onderwerp :
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Thomas Hendriksen (TH) (gedeeltelijk), Joep Aalbers (JA), Jaap van Nieuwkoop (JvN), Truus Klerk (TK),
Annelies Groenewoud (AG) (gedeeltelijk), Wim Bogers (WB), Eric van Haeringen (EvH), Peter Bootsman
(PB), Piet Kwak (PK), Els van Kerkwijk (EvK), Casper Bierman (CB) (gedeeltelijk), Jan Kiel (JK), Ed
Stoke (ES)
Marlène Hogervorst (MH), Rob Hoogendoorn (RH, wijkraad Linquenda), Krijn Goudzwaard (KG, wijkraad
Getsewoud)
Louise van Zantvoort
19 december 2013
Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2013
Actie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opening door de voorzitter
Joep Aalbers opent de vergadering en heet iedereen met name Louise van Zantvoort
hartelijk welkom.
Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten.
Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken
Sport service Noord-Holland d.d. 18-11-2013: Folder aangepast sporten (CRWH)
Gem. H’meer d.d. 9-12- 2013: Donderdag 2-1-2014 om 18:30 uur in het
gemeentehuis (AB).
Verslag AB 26-11-2013
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. Opmerking: Het stuk over de
presentatie van Peter Bokhorst kan nog niet op de website. Verder wordt opgemerkt
om bij nieuwe vragen in het bewonersonderzoek aan te geven welke vragen weg
kunnen.
Bestuurszaken
Bewonersonderzoek 2014 : Truus meldt dat er een voorstel voor bekostiging van het
onderzoek en voor de bezorging van de enquêteformulieren ligt bij de wijkraden. De
(extra) vragen worden op dit moment geïnventariseerd. De planning is dat het
onderzoek half april gereed is. Truus is nog in gesprek met Wim Markwat met de
vraag of horeca en winkels in het centrum ook willen deelnemen aan het
bewonersonderzoek. Eind januari moet de vragenlijst klaar zijn.
Vergaderdata 2014: Staan reeds op de website.
Nieuwe Kom: Op 9-12-2013 is er overleg met de gemeente geweest. Wim meldt dat er
begin januari een bouwvergunning voor het medisch centrum wordt afgegeven. De
gemeente is inmiddels op de hoogte van het voorstel van P.G.M. Bakker en kan pas
een mening geven in het tweede kwartaal van 2014. Verder is Ymere weer in gesprek
met de gemeente. Het met asbest vervuilde terrein moet één meter worden afgegraven.
Naast het speelveld wordt ook geruimd. Het voormalig OC terrein kan ook nog asbest
bevatten. De provincie NH moet hierop actie ondernemen. Kosten ruim € 200.000,-.
Openstaand uit het verslag van 26-11-2013: Thomas neemt contact op met Jeroen
Nobel na overleg met Cees Broekhoven en Bab van Groeningen over de
budgetaanvraag bij de provincie voor binnen steedse ontwikkeling.
Evaluatie participatie: Er is een conceptrapport gereed. Op 18-12-2013 is er een
overleg met de burgemeester waar Rob en Krijn naar toe gaan. Als het rapport
definitief is, worden de conclusies uitgewerkt. Dit kan eventueel leiden tot aanpassing
van het convenant.
Publiciteit: Truus stelt voor de naamsbekendheid van de dorpsraad te verbeteren. Zij
wil Geertje Bos te vragen een aantal stukjes voor de website
www.leveninnieuwvennep.nl te schrijven die ook in het WW gepubliceerd kunnen
worden over de DR. De vergadering gaat hiermee akkoord. Deze actie kan worden
bekostigd uit een restant budget van de boekverkoop Leven in Nieuw-Vennep.
De groengroep zal een stukje met foto schrijven voor de website van de Dorpsraad
over het planten van bollen.
Pauze
Financiën: Truus verzoekt de commissievoorzitters om Maatvast te vragen sneller te
factureren.
Gereed
Allen
z.s.m.
Comm.
Jan. 2014
TH
z.s.m.
TK
z.s.m.
EvK/AG
z.s.m.
Com. vz’s
z.s.m.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
8.
9.
10.
11.
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Commissies en wijkraden (op basis van aangevraagde gesprekstijd)
ROM
o Er zal een vergunningsaanvraag tot plaatsing van een UMTS mast worden
ingediend. ROM is bezig de argumenten op een rij te zetten (ook de argumenten
uit 2002). Eind januari wordt dit in ROM besproken. Daarna wordt het stuk in de
AB vergadering gepresenteerd. De dorpsraad en ook de wijkraden Getsewoud en
Linquenda zullen dan worden gevraagd naar hun standpunt. Peter vraagt ieder om
de informatie over UMTS masten op de website te lezen.
o Een evaluatie van de schoolzone/30 km zone vindt in febr. plaats. ROM heeft
contact met een bewonersgroep van de Hoofdweg Westzijde. De inrichting van de
Eugenie Prévinaireweg had zo niet gehoeven. De gemeente denkt nog na over een
vervanging van de tijdelijke rood-witte palen (bloembakken of permanente palen).
Met de jaarwisseling worden de rood-witte palen tijdelijk verwijderd.
o De vervuiling in Nieuw-Vennep Centrum is reeds genoemd (zie bestuurszaken).
o Het fietspad langs de Venneperweg wordt naar de Westerdreef doorgetrokken. Er
is een schetsontwerp gereed. Uitvoering valt halverwege 2014. Mogelijk wordt de
Schoolstraat ook meegenomen als er voldoende budget is.
Vrienden van Nieuw-Vennep
o Er is een nieuw plan (bijgevoegd bij de agenda) voor informatieverstrekking en
sponsoring van de dorpsraad. Dit plan is besproken door Casper, Thomas, Truus
en Annelies. Casper licht het plan toe. Vrienden van Nieuw-Vennep houdt op te
bestaan. Er wordt een nieuw inschrijfformulier ontworpen waarop
geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief en voor een donatie
aan de dorpsraad. Annelies gaat de 7 mensen die de nieuwsbrief nog geprint
ontvangen bezoeken met de vraag of de nieuwsbrief naar gezinsleden kan worden
gezonden. De gegevensbestanden van de geïnteresseerden wordt door Jessica
bijgehouden. De vergadering gaat akkoord met het plan.
Rondvraag:
o TH: Met betrekking tot de Nieuwe Kom meldt Thomas dat Ron Toole is
aangesteld als ambtenaar die zich bezig gaat houden met de Nieuwe Kom. Hij gaat
praten met contactpersonen van de Symfonie en met DINKC.
o WB: De Venneperstraat wordt vrij voor fietsverkeer in beide richtingen. Verder
blijft het wandelgebied.
o PB: Peter vraagt naar het business plan voor het behoud van de Vespohal. Dit is
10-12-2013 bij de gemeente ingeleverd. Thomas meldt dat er nog een positief
banksaldo is.
o PB: Peter vraagt of er nog een Dorpsraadcafé Verkiezingen wordt georganiseerd.
Het thema moet nog nader worden uitgewerkt. Peter en Piet melden zich als
organisatoren. Thomas zal de wijkraden vragen mee te doen.
o ES: Ed vraagt of er iets bekend is over de doorgang bij C1000. Antwoord: nee.
Verder wordt meegedeeld dat de verplaatsing van het herdenkingsmonument op
hold staat.
o AG: Annelies meldt dat het goed gaat met Peter Kinkel.
WB
28-1-2014
Allen
Jan. 2014
Sp. Comm.
z.s.m.
AG
Dec. 2013
TH
Dec. 2013
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur
Volgende vergadering: 28 januari 2014, 19:30 uur in Pier-K
Profileren
Aansluitend aan de vergadering geeft Thomas een korte cursus over Profileren (Hoe
maak je jezelf zichtbaar). De aanwezigen krijgen een hand-out van twee A4-tjes met
tips en trucs en het advies om voor de spiegel en in een lift (wie ben ik en wat wil ik in
30 sec.) te oefenen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep
Postbus 74, 2150 AB Nieuw-Vennep
T: 0252-620564
E: [email protected]
I: www.dorpsraadnieuwvennep.nl
Activiteiten Dorpsraad, Commissies en Wijkraden
Taak
ROM
Activiteit
Contact blijven onderhouden met de gemeente over de braakliggende terreinen.
Periodiek overleg met de gemeente over ontwikkelingen in de gemeente.
Actie
ROM
Gereed
doorlopend
Groen
EvK,
AG
TK
Jan. 2014
CRWH
Overzicht projecten die door de gemeente worden opgeschort opstellen (overleg met
wijkraad Getsewoud)
Leven in Nieuw-Vennep (website).
CRWH
Inventarisatie culturele projecten (Pier-K, ANBO, bibliotheek en Ontmoetingscentrum).
CRWH
Doorlopend
PUBL
Leden werven en verlenging van het lidmaatschap (verlenging tot wederopzegging).
Comm.
2014
AB
Tekst voor de Nieuwsbrief (aan Casper) leveren
Allen
Doorlopend
DB
Bewonersonderzoek (vragen gereed)
Allen
Jan. 2014
Doorlopend
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3