via deze link.

Dorpsraad de Weebosch
secretariaat: Kapelledries 5
5571 NC Weebosch Bergeijk
[email protected]
Aan de verenigingen aangesloten bij de Dorpsraad de
Weebosch / BGVW en alle overige belangstellenden
Weebosch, 7 november 2014.
Uitnodiging openbare dorpsvergadering 17 november 2014
Geachte heer / mevrouw,
Hierbij ontvangt u de conceptagenda voor de eerstkomende openbare dorpsraadvergadering.
De vergadering wordt gehouden op:
maandag 17 november om 20.00 uur in Buurthuis ‘t Sant, Witrijtseweg 9.
Mocht u nog agendapunten willen aanmelden dan kan dit tot de aanvang van de vergadering.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dorpsraad,
Herman Ritter
secretaris / penningmeester.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------bijlage: agenda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------De agenda's, verslagen en andere stukken van dorpsraadvergaderingen zijn ook als pdf-bestand
te downloaden op http://www.deweebosch.org/index.php/dorpsraad-menu/documenten
Dorpsraad de Weebosch
secretariaat: Kapelledries 5
5571 NC Weebosch Bergeijk
[email protected]
Agendavoorstel openbare vergadering Dorpsraad de Weebosch
op 17 november 2014 20.00 uur in buurthuis 't Sant
-----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
Opening, welkom en vaststellen agenda
2.
Verslag vergadering 15 september mei 2014
3.
Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
– acties en gevoerd overleg door het dorpsraadbestuur sepetember – oktober 2014
– ingekomen stukken
– uitgegane brieven
– onderzoek Philips t.b.v. zelfstandig thuis blijven wonen
– koninklijke onderscheidingen voor Nel Franken en Lia Lommers – de Backer
– aanbrengen plafond ouderenruimte buurthuis
4.
Voortgang en lopende zaken
– afrekening Weeboschweek 2014
– vervoerspilot
– start dorpsondersteuner 1 januari 2015
– tarieven buurthuis voor gebruik ruimten
– opening Natuurpoort de Witrijt
– opening natuurberheersproject STULP (Goorloop – De Pielis)
– oudjaarsborrel zondag 28 december
– vergaderingen dorpsraad 2015
5.
Jeugdsoos
– toekenning startsubsidie 2014 / 2015
– toekenning vaste huisvestingssubsidie vanaf 2016
– toekichting op opzet en programma
6.
Afscheid van Theo Bockting (voorzitter)
Theo neemt afscheid als voorzitter maar blijft als lid verbonden aan het dorpsraadbestuur
en blijft actief binnen het beleid rondom de kleine scholen en het behoud van de
Gerardusschool.
7.
Rondvraag en sluiting
----------------------------------------------------------------------------------------------------------