Brief aan de samenwerkingsverbanden

Aan het samenwerkingsverband
Onderwerp
Datum
Passend onderwijs en de Wet Gelijke
behandeling op grond van Handicap of
Chronische Ziekte, hoe zit dat?
18 februari 2014
Ons kenmerk
2014/0007/LK/MG/IS
Geachte heer/mevrouw,
Per 1 augustus wordt Passend Onderwijs landelijk ingevoerd. U bent inmiddels druk
aan de gang met de voorbereidingen hiervoor. De voorbereidingen maken ook
duidelijk waar de knelpunten liggen. Door middel van deze brief licht het College
voor de Rechten van de Mens u graag voor over de verhouding tussen passend
onderwijs en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte. Bij het College kunt u terecht voor advies en informatie over de verhouding
tussen beide wetten.
Passend onderwijs en gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte
De Wet Passend Onderwijs heeft tot doel om voor elk kind een passende plek te
vinden, zo mogelijk binnen het reguliere onderwijs. Ook nu al hebben leerlingen met
een beperking recht op extra ondersteuning zodat zij onderwijs kunnen volgen
binnen het reguliere onderwijs. Dit is geregeld in de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte.
Op grond van deze wet hebben leerlingen met een beperking in het basis en
voortgezet onderwijs recht op ‘doeltreffende aanpassingen’. Scholen zijn verplicht
te onderzoeken of een leerling met zo’n aanpassing het onderwijs kan (blijven)
volgen. Wat een aanpassing inhoudt, is afhankelijk van de behoefte van het kind.
Bijvoorbeeld een rooster met lessen op de begane grond voor een leerling in een
rolstoel, een voorleesprogramma of mondelinge examens voor een leerling met
dyslexie, of gespecialiseerde begeleiding voor een leerling met autisme. Als de
gevraagde aanpassing de leerling in staat stelt om het onderwijs te volgen en

Postbus 16001
3500 DA Utrecht
Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht
T 030-888 38 88
F 030-888 38 83
[email protected]
www.mensenrechten.nl
examens af te leggen, is de school verplicht om die aanpassing ook te bieden. Alleen
als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden
(bijvoorbeeld vanwege te hoge kosten of technische onhaalbaarheid), geldt het
recht op een aanpassing niet. Dat moet de school dan wel goed onderbouwen.
Ook na de invoering van de Wet Passend Onderwijs blijft dit recht bestaan. Het is
dus van belang dat bij de afspraken die binnen samenwerkingsverbanden worden
gemaakt over de invulling van de ondersteuning van leerlingen en de verdeling van
middelen, rekening wordt gehouden met de verplichtingen die voortvloeien uit de
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Die verplichtingen houden bijvoorbeeld in dat elke school voldoende budgettaire
ruimte moet hebben om doeltreffende aanpassingen te bieden. En ze houden in dat
scholen leerlingen met een beperking niet direct mogen doorverwijzen naar scholen
die zich in hun schoolondersteuningsprofiel hebben gespecialiseerd in een specifieke
beperking. De school waar de leerling zich aanmeldt, moet eerst onderzoeken of het
de leerling, eventueel met behulp van (extra) ondersteuning, zelf onderwijs kan
bieden. De gedachte hierachter is dat elk kind uniek is en zijn
ondersteuningsbehoefte dus ook. Alleen als de benodigde aanpassingen niet van de
school gevraagd kunnen worden, mag een school de leerling een andere plek
aanbieden. De afspraken en specialisaties binnen de samenwerkingsverbanden
mogen daarbij wel een rol spelen, maar ze mogen dat onderzoek niet in de weg
staan.
Waarvoor kunt u bij het College terecht?
Het College is iedere werkdag tussen 10 en 16 uur bereikbaar voor vragen op 0308883888. U kunt uw vraag ook mailen naar [email protected]
Scholen kunnen het College om advies of een oordeel vragen over hun beleid.
Bijvoorbeeld als zij willen weten of hun (voorgenomen) beleid met betrekking tot
aanpassingen voor examens in overeenstemming is met de gelijkebehandelingswetgeving. Of hun schoolondersteuningsprofiel of klachtenregeling. Of als zij willen
weten of zij in een individueel geval gehouden zijn om aanpassingen te verrichten.
Samenwerkingsverbanden van scholen en ondersteuningsplanraden kunnen geen
oordeel vragen van het College over hun beleid. Maar zij kunnen wel bij het College
terecht met vragen over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte.
Leerlingen (en hun ouders) kunnen bij het College terecht als zij zich door een
school gediscrimineerd voelen vanwege hun handicap. Of als een school weigert de
gevraagde aanpassing te treffen. Het College kan dan een oordeel geven vragen over
de vraag of er wel of niet sprake is van discriminatie of van strijd met de wettelijke
verplichting om doeltreffende aanpassingen te treffen.
Voorlichtingsbijeenkomst
Het College organiseert op 25 maart 2014 een voorlichtingsbijeenkomst voor
scholen, ondersteuningsplanraden en belangenorganisaties over de verhouding
tussen de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en
passend onderwijs.
Er is een bijeenkomst van 13.30 -16.00 uur en een bijeenkomst van 17.45 – 19.15
uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het College te Utrecht.
Voorafgaand aan de avondbijeenkomst is er een inloop met een broodjesbuffet.
Bent u geïnteresseerd? U kunt uw interesse melden bij mr. M. Graven,
beleidsmedewerker (030-8883888 of [email protected]).
Hoogachtend,
mr. L. Koster
Voorzitter
Bijlagen:
- Brochure ‘Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte of chronische
ziekte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs’ (twee maal)
- Brief aan de ondersteuningsplanraad