Verslag CSG Reggesteyn beta focus

Verslag auditcommissie bètafocus
Leden Auditcommissie:
1. Rob Bilderbeek
2. Jaap Engbers
Voorzitter: Willem Denijs (APS)
Verslag CSG Reggesteyn
1. Hoe inzichtelijk en systematisch was de zelfevaluatie van de school?
Een inzichtelijke presentatie van waar de school voor staat (en: met recht –
trots op is). Wel zijn alleen de nieuwe initiatieven als speerpunt benoemd
(terwijl het bestaande mondeling werd toegelicht). Het niet volgen van het
beoogde format van de Bètafocus deed geen afbreuk aan de kwaliteit van de
analyse.
2. Hoe wordende kwantitatieve en kwalitatieve resultaten tot nu toe
beoordeeld?
Overwegend gemiddelde bètaprestaties, licht bovengemiddelde N-scores op
havo, wel recent stijgende tendens. Ook (fluctuerende) doorstroom lijkt zich te
verbeteren.
3. Op welk speerpunt /speerpunten gaat de school zich komend jaar richten?
Hoofddoel: doorlopende leerling po-vo-ho. Subdoelen: verbetering
vakinhoudelijke afstemming (modules), meer overleg vaksecties; betere
voorlichting vervolgstudies (meisjes); vakoverstijgende modules techniek
uitdiepen (met UT en Edith Stein); meer bètabuitenwereld de school inhalen.
Speerpunten: afstemming vakken en O&O; voorlichting vervolgstudies; inzet
bètawetenschappers (afhankelijk van doorgaan van Twente’s got Talent 1 ).
4. Zijn de ambities ten aanzien van het geformuleerde speerpunten komende
periode:
- realistisch
- meetbaar
- haalbaar
Reële doelen, haalbaar. Meetbaar, deels via indicatoren.
5. Zijn er good practices te benoemen?
-
Reggesteyn geeft systematisch techniekonderwijs aan alle basisscholen in
Nijverdal (75 lesuren).
De school wil “havo meer een eigen smoel te geven” in een leerallee waarin
alle leerlingen aan het werk moeten (minder vrijblijvendheid).
6. Meta-analyse van de bètafocus: wat draagt nu echt bij (zie kompaspunten)
aan het succes van de Universumschool?
1
40% van bètadocenten is vrouw
Een voorstel van de UT, Saxion en Windesheim om de aansluiting tussen vo en ho, en po en vo onder andere
via ICT-toepassing te versterken. TGT richt zich onder andere op de ‘marginale betavakken’ zoals Wiskunde D
en Informatica.
-
-
Technasium draagt bij aan Reggesteyn’s succes
o alle lln maken in lj 1 kennis met T).
o 60 lln doen dit jaar meesterproef
o hecht T-netwerk (en netwerk van externe opdrachtgevers)
In leerjaar 3: praktische profieloriëntatie als check op juiste profielkeuze
Adviezen:
- Blijf in je vernieuwing aandacht geven aan de werkvloer (docenten)
- Een doorlopende leerlijn van po tot aan klas 6 is een mooi maar ambitieus
streven. Koppel daarom niet al te nadrukkelijk de verbetering vo-ho aan de
po – vo initiatieven (orientatie op wetenschap en techniek in groep 7 en 8;
cf. TGT).
- Draag de dingen waarop je trots kunt zijn meer uit.
- Knip de doelen op, zodat er meer focus wordt aangebracht