LTA van de raad t b v presidium 2014-09-29 vs3

LANGE TERMIJN AGENDA VAN DE RAAD
raadsvergadering 6 november 2014
Onderwerp
1.
Structurele inbedding buurtcoaches (TJ)
Politieke
Avond
08-10-2014
Raad
2.
Jeugdnota en verordening jeugd (HW)
09-10-2014
06-11-2014
Als gevolg van de invoering van de jeugdwet
3.
Verordening Wmo (JS)
09-10-2014
06-11-2014
Actualisatie bestaande verordening a.g.v. invoering
Wmo
4.
Notitie renovatie/verbouwing scholencomplex Ot en Sienpad Huissen
(HW)
08-10-2014
06-11-2014
Notitie is een vervolg op het onderzoek naar de mogelijkheden van de renovatie van het scholen-complex.
De raad heeft bij motie verzocht ook de omgeving van
het gebouw hier bij te betrekken
5.
Nieuwe gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken (HW)
08-10-2014
06-11-2014
6.
Aanvullingen op het Wmo-beleid 2015 en verlenging gezondheidsbeleid (JS)
09-10-2014
06-11-2014
7.
Toekomst Europese samenwerking (JS)
08-10-2014
06-11-2014
9.
Subsidie aanvraag kasteel Doornenburg (TJ)
08-10-2014
06-11-2014
Politieke
Avond
30-10-2014
Raad
13-11-2014
06-11-2014
Opmerkingen en informatie
N.a.v. de nieuwe Wmo Wet
raadsvergadering 13 november 2014
Onderwerp
1.
Najaarsnota 2014 en begroting 2015 (HW)
2.
Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (HW)
Auditcie.
13-11-2014
3.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (HW)
Auditcie.
13-11-2014
25-09-2014/LTA t.b.v. presidium 2014-09-29/versie 3
Opmerkingen en informatie
Planning en control
raadsvergadering 4 december 2014
Onderwerp
Intrekken door wijziging van de volgende verordeningen per 1 januari
2015 (J.S)
a..
De verordening re-integratie en participatie 2008
b.
De Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2013
c.
De verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013
d.
De verordening clientenparticipatie inkomensvoorzieningen 2010
e.
Vaststellen van de volgende verordening per 1 januari 2015 (J.S.)
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
o.
q.
20-11-2014
04-12-2014
20-11-2014
04-12-2014
20-11-2014
04-12-2014
Denverordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Lingewaard 2015
De verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Lingewaard
2015
De verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Lingewaard
2015
De verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente
Lingewaard 2015
De re-integratieverordening Participatiewet gemeente Lingewaard
2015
De afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
De verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Lingewaard 2015
De verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet gemeente Lingewaard
Intrekken van rechtswege van de volgende verordeningen (J.S.)
p.
Raad
De verordening handhaving Inkomensvoorzieningen Gemeente Lingewaard 2010
De verordening langdurigheidstoeslag Gemeente Lingewaard 2013
f.
n.
Politieke
Avond
Verordening Maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen
gemeente Lingewaard 2012
Verordening toeslagen en verlaging Wet werk en bijstand gemeente
Lingewaard 2010
25-09-2014/LTA t.b.v. presidium 2014-09-29/versie 3
Opmerkingen en informatie
Deze verordeningen zijn een gevolg van de invoering
van de Participatiewet en de daarmee samenhangende wettelijke wijzigingen in de WWB.
raadsvergadering 11 december 2014
Onderwerp
1.
Onteigeningsplan Huissensche Waarden (JS)
Politieke
Avond
26-11-2014
2.
Uitwerking nieuw toekomstperspectief Bergerden (TP)
26-11-2014
11-12-2014
3.
Strategie Bedrijventerreinen (STEC rapport) (TP)
26-11-2014
11-12-2014
4.
Begraafplaats Huissen (TP)
26-11-2014
11-12-2014
5.
Veiligheidsprogramma 2015 (MS)
27-11-2014
11-12-2014
6.
Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (MS)
27-11-2014
11-12-2014
7.
Handhavingsprogramma 2015 -2018(TJ)
27-11-2014
11-12-2014
8.
Herstelbesluit bestemmingsplan Looveercafé (JS)
26-11-2014
11-12-2014
9.
Belasting- en legesverordeningen 2015 (HW)
27-11-2014
11-12-2014
10.
GR Presikhaaf Bedrijven: wijziging huidige gemeenschappelijke regeling en/of nieuwe juridische entiteit (JS)
27-11-2014
11-12-2014
11.
GR Presikhaaf Bedrijven: begroting 2015 e.v. (JS)
27-11-2014
11-12-2014
I.v.m. nieuwe begroting 2015
12.
Verordening huisvesting onderwijs (HW)
27-11-2014
11-12-2014
13.
Veegwijziging begrotingswijziging (HW)
--
11-12-2014
14.
Wijziging treasury statuut (HW)
auditcie.
11-12-2014
In verband met de overheveling per 1-1-2015 van het
buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen dient er een nieuwe
verordening huisvesting onderwijs te worden vastgesteld
Gebruikelijk is dat deze rechtstreeks aan de raad wordt
voorgelegd
In verband met invoering schatkistbankieren
15.
Wijziging rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden (MS)
Werkkostenregeling (MS)
27-11-2014
of werkgroep
27-11-2014
11-12-2014
16
25-09-2014/LTA t.b.v. presidium 2014-09-29/versie 3
Raad
11-12-2014
11-12-2014
Opmerkingen en informatie
Indien voor de uitvoering van het bestemmingsplan
(vastgesteld 6 februari 2014) niet alle gronden tijdig in
bezit zijn, wordt aan de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening aan de Kroon voorgelegd.
Door het presidium is aangegeven dit onderwerp nog
dit jaar te willen behandelen. Eén en ander is afhankelijk van de aanlevering van documenten door het bestuur van Bergerden
Door het presidium is aangegeven dit onderwerp nog
dit jaar te willen behandelen
Idem (onderdeel van begraafplaatsbeleid)
Vaststellen verordeningen en tarieven
De werkkostenregeling is een fiscale regeling die vanaf
2015 toegepast moet worden. Dit kan ook gevolgen
hebben voor de raadsleden
OPERATIONELE JAARPLANNING
Nog in te plannen onderwerpen
Planning
Gevoelen liquidatieplan Milieudienst Regio Arnhem (TJ)
2015
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Plus (TP)
2015
Vaststelling bebouwde kommen in de zin van de Wegenverkeerswet (TP)
2015
Wegenlegger in de zin van de Wegenwet (TP)
2015
Acutalisatie nota cultuurbeleid (TJ)
2015
Duurzame energievisie in samenhang met draagvlakon-
2015
derzoek windenergie (TP)
Actualisatie bestemmingsplan Bergerden (TP)
Toelichting
Vervolg op raadsbesluit inzake opheffing MRA
Behandeling van het draagvlak onderzoek windenergie is in mei 2014 verschoven naar een
later datum; daar is de visie op duurzaam energieverbruik aan toegevoegd.
2015
Bestemmingsplan aanvullende herinrichting Bemmelse
Waard (JS)
2015
Herziening brandweer verordeningen (MS)
Voorontwerp heeft ter visie gelegen in het voorjaar van 2014. Overeenkomst en voorstel
aan college voor het starten van de Wro-procedure wordt voorbereid. Vaststelling plan naar
e
verwachting 2 kwartaal 2015.
Samenwerkingsovereenkomst met provincie en DLG over beperkte herinrichting en herontwikkeling van een aantal locaties langs de polderweg, inclusief het opknappen en verleggen van de weg, is in maart 2014 ondertekend. Ter uitvoering daarvan is een bestemmingsplan in voorbereiding. Vaststelling naar verwachting vierde kwartaal 2015.
In het laatste wartaal van 2014 wordt wel een vervolg-overeenkomst die nodig is voor de
realisatie voor de raadsleden ter visie gelegd.
e
Naar verwachting kan dit plan 1 kwartaal 2015 worden behandeld. Daaraan voorafgaand
ligt conceptovereenkomst ter visie voor de raadsleden
Er dient gewacht te worden tot een nieuwe VNG modelverordenig. Tot die tijd hoeft de
bestaande verordening niet aangepast te worden.
I.v.m. regionalisering
Bestemmingsplan Oeverwal Gendtse Polder (JS)
2015
Loostraat Bemmel, deelplan B (JS)
2015
Afvalstoffenverordening (TP)
2015
Loostraat Bemmel, deelplan A (JS)
Nog onduidelijk wanneer dit kan worden ingepland
Bouw appartementen aan de Weverstraat te Huissen
(JS)
Visie Kinkelgebied (TP)
Nieuwe aanvraag wordt voorbereid
Overheidsparticipatie (HW)
25-09-2014/LTA t.b.v. presidium 2014-09-29/versie 3