00 Raadsvoorstel Vaststelling Beleidsplannen 3D

AF D R U K V O O R B E E L D
BESTUURLIJK BEHANDELVOORSTEL
Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd,
Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en de bijbehorende verordeningen.
Raadsvoorstel
Samenvatting
Op dinsdag 1 juli jl. heeft het college, het conceptbeleidsplan 'Transitie Sociaal Domein 2015-2016', de
conceptdeelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en de bijbehorende
conceptverordeningen vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is op 2 juli jl. gestart en op 12
augustus jl. afgesloten. Enkele reacties hebben geresulteerd in een voorstel tot wijziging of aanvulling
van het beleid en de verordeningen. Het gewijzigde beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016,
inclusief de deelbeleidsplannen en de bijbehorende verordeningen liggen nu ter vaststelling voor.
1. Inleiding
Op dinsdag 1 juli jl. heeft het college het conceptbeleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de
conceptdeelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en de bijbehorende
conceptverordeningen, vrijgegeven voor inspraak. U bent hierover geïnformeerd met een raadsbrief
(Verseon 1156797). In deze raadsbrief is er ook een inhoudelijke toelichting op het conceptbeleidsplan
gegeven. De inspraakperiode is op 2 juli jl. gestart en op 12 augustus jl. afgesloten. Met dit raadsvoorstel
informeren wij u over de resultaten van de inspraakprocedure en leggen wij u het beleidsplan Transitie
Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo
2015 en bijbehorende verordeningen ter vaststelling voor.
2. Kaders
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Jeugdwet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de (gewijzigde) Wet werk en bijstand
(WWB).
Het beleidsmatig kader wordt gevormd door de richtinggevende uitspraken uit de Gezamenlijke
Kadernota 3D en de verdere uitwerking hiervan in het Integraal Stappenplan 3D.
Het conceptbeleidsplan 'Transitie Sociaal Domein 2015-2016' is opgesteld binnen de kaders van de
coalitieakkoorden van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.
3. Leeswijzer beleidsplan en verordeningen
Het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015 - 2016 bestaat uit vier delen.
Deel A betreft onderwerpen die alledrie de decentralisaties raken en die daarom in samenhang worden
opgepakt. Het gaat hierbij om specifieke keuzes die we maken op het gebied van eigen kracht, de
voorzieningen, toegang en opdrachtgeverschap. Onderwerpen als kwaliteit, communicatie en
cliëntparticipatie komen in dit deel eveneens aan de orde. Deel B, C en D vormen de specifieke
beleidsplannen per decentralisatie. Hier is voor gekozen omdat de eisen die de betreffende wetten stellen
aan de verschillende beleidsplannen en verordeningen sterk uiteen lopen.
- DEEL A betreft het algemene deel
- DEEL B betreft het beleidsplan Jeugd
- DEEL C betreft het beleidsplan Participatiewet en WWB maatregelen
- DEEL D betreft het beleidsplan Wmo 2015
Dit is een afdrukvoorbeeld. Het originele (digitale) bestuurlijke behandelvoorstel in Verseon is leidend.
Wijzigingen moeten worden aangebracht in het bestuurlijke behandelvoorstel in Verseon
Kenmerk bestuurlijk behandelvoorstel 1183381 ).
Datum afdrukvoorbeeld: woensdag 17 september 2014
«VLogoGr»
Pagina 2/5
De verordeningen die horen bij de delen B, C en D:
DEEL B:
1. Verordening jeugdhulp 2015
DEEL C:
1. Re-integratieverordening Participatiewet 2015
2. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
3. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
4. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
5. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
6. Fraudeverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
7. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
DEEL D:
1. Verordening Wmo 2015
4. Financiën
De transitie in het sociaal domein brengt een forse toename van gemeentelijke taken en gemeentelijke
budgetten met zich mee. Om deze taken te kunnen vervullen zullen nieuwe voorzieningen worden
ingekocht en wordt een deel van het budget ingezet ter dekking van de structurele gemeentelijke
uitvoeringskosten. Uitgangspunt bij de decentralisaties is dat de taken structureel worden uitgevoerd
binnen de daarvoor beschikbaar gestelde rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage (sociaal deelfonds) is
opgenomen in de begroting 2015. Medio oktober 2014 zal het college een uitvoeringsprogramma voor de
invoering van de decentralisaties vaststellen. Als voor een zorgvuldige invoering incidenteel aanvullende
middelen nodig zijn, dan zal besluitvorming hierover aan de raad worden voorgelegd.
Voor een uitgebreidere financiële toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van het conceptbeleidsplan
'Transitie Sociaal Domein 2015-2016'.
5. Inspraakprocedure
De ingekomen opmerkingen en zienswijzen zijn geïnventariseerd en voorzien van een reactie
opgenomen in vier reactienota's (zie bijlagen). Daar waar een zienswijze heeft geresulteerd in een
voorstel tot wijziging van het beleid of een verordening, zijn deze wijzigingen doorgevoerd in de
conceptstukken die nu ter vaststelling voorliggen. Wij adviseren u kennis te nemen van de reactienota's.
6. Communicatie
Nadat het college de conceptreactienota's heeft vastgesteld zijn de indieners van de zienswijzen
schriftelijk geïnformeerd over het verloop en de resultaten van de inspraakprocedure. Maatschappelijke
partners zijn geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief 3D. Daarnaast is er een nieuwsbericht gepubliceerd
op de website en in de gemeenterubriek.
Na vaststelling van het beleidsplan, de deelbeleidsplannen en de verordeningen door de raad, zullen
deze worden gepubliceerd.
7. Uitvoeringsprogramma
De beschreven resultaten in het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 en de drie
deelbeleidsplannen worden op dit moment geconcretiseerd en voorzien van een planning in een
uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal medio oktober door het college worden vastgesteld.
8. Toelichting op het conceptraadsbesluit
De Participatiewet stelt andere eisen aan de besluitvorming dan de Jeugdwet en de Wmo 2015. Daarom
zijn in het conceptraadsbesluit voor het beleidsplan 'Transitie Sociaal Domein en het deelbeleidsplan
Participatiewet en WWB maatregelen alle beslispunten opgenomen. De Jeugdwet en de Wmo schrijven
voor dat het gehele beleidsplan wordt vastgesteld.
Dit is een afdrukvoorbeeld. Het originele (digitale) behandelvoorstel in Verseon is leidend.
Wijzigingen dienen te worden aangebracht in het digitale bestuurlijke behandelvoorstel (kenmerk
1183381 in Verseon.
Datum documentgeneratie: woensdag 17 september 2014
«VLogoGr»
Pagina 3/5
9. Voorstel
Wij stellen u voor het beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd,
Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en bijbehorende verordeningen, vast te stellen.
Concept Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
gezien het voorstel van het college d.d. 16 september 2014
(Verseonnr.:1183381);
Besluit:
DEEL A beleidsplan Transitie Sociaal Domein
1. Het college opdracht te geven het Uitvoeringsprogramma Transitie Sociaal Domein 2015 - 2016 op te
stellen en hierin in ieder geval aandacht te besteden aan:
a. Het, in samenwerking met maatschappelijke partners, ontwikkelen van een sociale kaart voor
inwoners en professionals;
b. Het ontwikkelen van alternatieve bekostigingsmethodieken voor de inkoop en contractering van
aanbieders, en hier 2015 voor te gebruiken;
Eigen kracht
2. De volgende uitgangspunten voor Eigen Kracht vast te stellen:
a. Inwoners hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, de problemen die daarin
voorkomen en de belangrijkste mogelijkheden deze op te lossen.
b. Het maatschappelijk middenveld en de gemeente formuleren in samenspraak een
samenhangend aanbod dat aansluit op wat inwoners aanvullend nodig hebben om zelf de
verantwoordelijkheid te behouden.
c. Professionele ondersteuning is complementair aan de eigen kracht van inwoners.
d. Inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente moeten zich bewust zijn van de
nieuwe rolverdeling.
e. De gemeente en het maatschappelijk middenveld reiken inwoners middelen aan om de regie te
houden, of (in eigen kring) te herwinnen.
3. De budgetten die in 2014 beschikbaar zijn voor algemene ondersteuning en lichte voorzieningen
blijven ook in 2015 en 2016 beschikbaar;
Voorzieningen
4. Vanuit het bestaande aanbod en in samenwerking met zorgaanbieders toe te groeien naar een
samenhangend ondersteuningsaanbod voor het sociaal domein in 2017;
5. De drie niveaus van ondersteuning (vangnetvoorzieningen, individuele/maatwerk voorzieningen,
algemene voorzieningen) als vertrekpunt te nemen voor de indeling van de nieuwe voorzieningen in
het ondersteuningsaanbod sociaal domein;
6. Dat voor de inzet van vangnetvoorzieningen een toekenninsgbesluit/beschikking af moet worden
gegeven;
7. Dat voor de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen een toekenningsbeschikking moet worden
afgegeven;
8. Dat voor de individuele jeugdvoorzieningen een getekend ondersteuningsplan geldig is als
toekenningsbesluit;
Dit is een afdrukvoorbeeld. Het originele (digitale) behandelvoorstel in Verseon is leidend.
Wijzigingen dienen te worden aangebracht in het digitale bestuurlijke behandelvoorstel (kenmerk
1183381 in Verseon.
Datum documentgeneratie: woensdag 17 september 2014
«VLogoGr»
Pagina 4/5
Persoonsgebonden budget (pgb)
9. De kosten van bemiddelingsbureaus niet te vergoeden uit het pgb;
10. Meerkosten voor vervoer niet te vergoeden uit het pgb, tenzij de aanvrager aannemelijk kan maken
dat er geen passend alternatief is zonder meerkosten;
11. Het pgb tarief te relateren aan de tarieven voor zorg in natura;
Toegang tot maatschappelijke ondersteuning
12. De directe aansturing van het gebieds- en centraal team voor 2015 en 2016 neer te leggen bij de
gemeente;
Opdrachtgeverschap, inkoop en contractering
13. De bestaande subsidie- en contractrelaties tussen gemeente en aanbieders van zorg en
ondersteuning voor het jaar 2015 voort te zetten;
14. Binnen de nieuwe en bestaande subsidie en contractrelaties aan aanbieders van zorg en
ondersteuning de opdracht mee te geven om hun aanbod te innoveren volgens de principes van
integrale benadering van zorg en ondersteuning in het sociaal domein;
Financiën
15. Op het macrobudget jeugd 2% te reserveren ten behoeve van gemeentelijke uitvoeringskosten;
16. Op het macrobudget Wmo 7% te reserveren ten behoeve van gemeentelijke uitvoeringskosten;
Op het macrobudget participatie vooralsnog uit te gaan van het huidige niveau van gemeentelijke
uitvoeringskosten.
DEEL B: Beleidsplan Jeugd
17. Het Beleidsplan Jeugd 2015 - 2016 vast te stellen;
DEEL C: Participatiewet en WWB maatregelen
Samenwerken in de regio
18. De conceptvisie op de arbeidsmarkt zoals beschreven in § 3.2 vast te stellen;
19. Het college opdracht te geven in het op te stellen Uitvoeringsprogramma Transitie Sociaal Domein
2015 - 2016 aandacht te besteden aan:
a.
Het inbrengen van de conceptvisie op de arbeidsmarkt in de arbeidsregio Zuid-Holland Centraal en
bij overige betrokkenen;
b. Hoe preventief schoolverlaters met een arbeidsbeperking die op eigen kracht niet in staat zijn werk
te vinden ondersteund kunnen worden;
c. Gedurende de transitiefase:
-de formele voorziening beschut werk nieuwe stijl verder te onderzoeken;
-In samenwerking met marktpartijen te komen tot een integraal aanbod voor de doelgroep met een
lage loonwaarde.
20. Het realiseren van garantiebanen als één inspanning voor de gehele arbeidsmarktregio (ZuidHolland Centraal) te zien;
Een evenwichtige verdeling van de middelen over de doelgroepen
21. Door middel van het inzetten van re-integratievoorzieningen te investeren in personen die op 31
december 2014 op de wachtlijst Wsw staan;
22. De nadere categorisering inzet middelen trede 3, 4 en 5, zoals in §6.3 beschreven, vast te stellen;
Tegenprestatie
23. De kosten voor de tegenprestatie mee te nemen in de begroting;
Individuele inkomenstoeslag
Dit is een afdrukvoorbeeld. Het originele (digitale) behandelvoorstel in Verseon is leidend.
Wijzigingen dienen te worden aangebracht in het digitale bestuurlijke behandelvoorstel (kenmerk
1183381 in Verseon.
Datum documentgeneratie: woensdag 17 september 2014
«VLogoGr»
Pagina 5/5
24. De individuele inkomenstoeslag onderdeel uit te laten maken van de voorstellen voor ontwikkeling
van het minimabeleid;
Individuele studietoeslag
25. Het bedrag dat voor individuele studietoeslag wordt toegevoegd aan de algemene middelen
structureel vrij te maken en aan te wenden voor de doelgroep jongeren met een arbeidsbeperking;
Financiën
26. De positieve resultaten op de BUIG-gelden te bestemmen voor re-integratiedoeleinden.
DEEL D: Beleidsplan Wmo 2015
27. Het beleidsplan Wmo 2015 vast te stellen
Verordeningen:
28. De Verordening jeugdhulp 2015 vast te stellen;
29. De Re-integratieverordening Participatiewet 2015 vast te stellen;
30. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 vast te stellen;
31. De Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 vast te stellen;
32. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 vast te stellen;
33. De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen;
34. De Fraudeverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 vast te stellen;
35. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen;
36. De Verordening Wmo 2015
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg
van 5 februari 2013
de griffier,
de voorzitter,
Dit is een afdrukvoorbeeld. Het originele (digitale) behandelvoorstel in Verseon is leidend.
Wijzigingen dienen te worden aangebracht in het digitale bestuurlijke behandelvoorstel (kenmerk
1183381 in Verseon.
Datum documentgeneratie: woensdag 17 september 2014