Evaluatie voortgang prijsopslagen 2014

Evaluatie voortgang
prijsopslagen 2014
Sector VV
Sector GGZ/MO
Sector GZ
Conform de inkoopdocumenten van de sector Verpleging en Verzorging, GGZ/MO en de sector
Gehandicaptenzorg gelden respectievelijk de volgende voorwaarden en deadlines:
Sector Verpleging en Verzorging (VV)
Innovatie
Uiterlijk 1 september 2014 dient de kassier (van het lumpsumbedrag) een rapportage aan CZ
zorgkantoren te verstrekken, waarin is aangegeven of en op welke wijze de resultaatsafspraken conform
de afspraken van 1 januari 2014 zijn behaald. Als het innovatieproject om welke reden dan ook niet of
niet volledig wordt gerealiseerd, wordt het lumpsumbedrag hiervoor naar rato gecorrigeerd.
Het uiteindelijk toe te kennen lumpsumbedrag wordt in de novemberronde 2014 definitief opgenomen in
het herschikkingsformulier van de kassier.
Zorg dichtbij en Versterking Eigen Regie cliënten
Uiterlijk 1 augustus 2014 dienen de resultaten bij CZ zorgkantoren bekend te zijn. Hiervoor dient de
zorgaanbieder een rapportage aan CZ zorgkantoren te verstrekken waarin is aangegeven of de in het
plan gedefinieerde doelstellingen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Deze rapportage moet worden
aangeleverd in het door het zorgkantoor beschikbaar gestelde format, waarin ook de resultaatsafspraken
zijn opgenomen (zie blanco voorbeeld) op deze webpagina:
http://zorgkantoor.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/zorginstelling/zorginkoop/contractering-2014 . CZ
zorgkantoren zal op basis van deze informatie toetsen of de gemaakte afspraken rondom het project ook
daadwerkelijk zijn nagekomen. Wanneer blijkt dat de zorgaanbieder de doelen aantoonbaar heeft
gehaald, behoudt de zorgaanbieder de prijsopslag. Wanneer deze niet gehaald zijn, wordt de prijsopslag
in de novemberronde 2014 met terugwerkende kracht gecorrigeerd.
Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang (GGZ/MO)
Prijsopslag Innovatie: E-health en Ondersteuning mantelzorg en/of systeem
Evaluatie vindt plaats door middel van een vóór 1 augustus 2014 in te dienen rapport, conform door het
zorgkantoor beschikbaar gesteld format, met behaalde resultaten. Op basis hiervan wordt de prijsopslag
definitief toegekend of teruggevorderd op 1 november 2014.
De projectplannen worden getoetst op basis van de voorafgestelde criteria. Deze criteria worden bij
indiening van het plan door de zorgaanbieder ingevuld op basis van het beschikbare format. Zo moeten
de doelen die bij indiening van de projectplannen worden omschreven gehaald worden. De
zorgaanbieder geeft bij indiening van het projectplan ook de criteria aan die de mate van succes
bepalen. Ook deze criteria moeten terugkomen in de evaluatie.
De formats voor de verschillende prijsopslagen zijn te vinden op deze webpagina:
http://zorgkantoor.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/zorginstelling/zorginkoop/contractering-2014.
Sector Gehandicaptenzorg (GZ)
Prijsopslag Versterking eigen regie en Innovatie
Uiterlijk 1 augustus 2014 dienen de resultaten van de projecten ‘versterking eigen regie’ en ‘innovatie’
bij CZ zorgkantoren bekend te zijn. Indien de gestelde doelen per 1 augustus 2014 aantoonbaar zijn
gehaald, zal aan de zorgaanbieder in november 2014 de prijsopslag definitief worden toegekend.
Wanneer deze niet gehaald zijn, wordt de extra prijsopslag in de novemberronde 2014 met
terugwerkende kracht gecorrigeerd. Indien er wordt overgegaan tot terugvordering van de prijsopslag
zal het tarief en het hieraan gekoppelde budget over geheel 2014 neerwaarts worden bijgesteld. Deze
afspraak wordt op 1 november 2014 geformaliseerd met indiening van de definitieve
productieafspraken.
Voor de sector Gehandicaptenzorg wordt niet gewerkt met een format. Graag ontvangen wij een
(beknopte) schriftelijke evaluatie op de doelen en resultaten van het plan van aanpak. In de evaluatie
moet aandacht worden besteed aan onderstaande punten:
 voortgang project in relatie tot de planning zoals beschreven in het plan van aanpak
 voortgang van de resultaten van het project en het behalen van de doelen zoals beschreven in
het plan van aanpak.
 ervaringen van de cliënten en de centrale cliëntraad.