Notulen 14-01-2014 - Commanderij College

Notulen ouderraadsvergadering Commanderij College
Locatie Sleutelbosch.
Aanwezig: Dorine, Helma, José, Marianne, Dorie, Joyce, Alice, Peter, Willeke,
Mirjam, Walter, Geer, Jet, Eric, Esther, Joris, Jacqueline, Jan, Hans en Ivonne.
Afwezig: Jo, Mark en Miranda. Chantal heeft zich voor de rest van dit jaar
afgemeld en Myon is gestopt. Jo heeft gezondheid problemen, hij krijgt zijn
kerstpakket met een beterschapskaartje.
1. Opening vergadering
Hans opent de vergadering en verteld over de gezondheid problematiek
van Jo. Verder zijn er geen aanvullingen voor de agenda.
2. Notulen vorige vergadering ( 18 nov. 2013)
Dorine bedankt voor het notuleren van de vorige vergadering.
 Het was jammer dat er niet rechtstreeks op mail van school
gereageerd kan worden. Jan heeft dit nagevraagd maar dit is technisch
niet mogelijk. Nu wordt er op elke brief heel duidelijk vermeld naar wie
en hoe hierop gereageerd kan worden.

Met betrekking tot social media heeft de OR school geld gegeven om
daar iets structureels mee te doen. School is daar zelf actief in, Mw.
Simons en Jack van Dijk zijn de aangesproken leerkrachten om dit mee

te gaan organiseren en via Orion zijn er initiatieven bekend. Dit wordt
vervolgd.
Jo zou de evaluatie van de open dag nakijken maar is nu ziek. Komt

verderop in de notulen terug.
Het verschil in prijs van de schoolfoto`s. Jan ligt dit toe. Er is een
contract voor 3 jaar afgesloten, voor alle locaties, dat er ook foto`s
voor de schoolpasjes gemaakt worden (hebben ze nl. in Laarbeek voor
hun kluisjes nodig). Iedereen krijgt een schoolpasje. Dus daarom is de
prijs iets hoger. Eigenlijk betalen de mensen die de schoolfoto`s
nemen dus de extra`s. Jan kan er nu niets aan doen, contract loopt nog
2 jaar. Jan maakt er wel een melding van en geeft dit aan de
betreffende persoon door.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
A: Directie Havo /VWO
Allereerst werden de personele veranderingen verteld. Er stopt een
onderbouw teamleider (Mw. Scholten), deze functie wordt tijdelijk, tot
einde schooljaar, vervangen. Verder gaan er mensen met pensioen en zijn
er weer andere vacatures opgevuld. Door al deze personele veranderingen
volgen er ook roosterwijzingen die per 27 januari ingaan.
Het rekenexamen wordt ook weer anders voorbereid, vanaf 4 Havo wordt
voorlopig een ½ uur techniek vervangen door rekenles. H2+H3 een half uur,
H4 een heel lesuur.
i.
Het Elseviers scholen onderzoek: Jan laat via een PowerPoint de
resultaten zien. Op VWO en Havo scoort de school een + . Jan is
hier dik tevreden mee. Er waren nog wel wat puntjes waar aan
gewerkt moest worden maar daar is al aan gewerkt en die waren
alweer gestegen vertelde Jan.
ii.
Filosofie in de bovenbouw: het is een kleine groep die hiervoor kiest
en in verhouding erg duur, dus wordt het van een regulier vak naar
een master klas veranderd, dwz en half jaar les en kennismaken en
iii.
daarna bekijken hoeveel er nog door willen gaan.
Vak D & S: (Design en Science) krijgt een gehele nieuwe vorm, het
wordt een toepassingsgericht vak op Havo en Ath. Het vak Techniek
wordt dus D&S. Voor de profielen C&M en E&M wordt techniek,
Design met 4 onderdelen, architectuur, digitale werkplaats, identity
en man & mobility. Voor N&G en N&T moet het nog verder
uitgewerkt worden.
iv.
BLA (buiten les activiteiten) alle reizen worden schoolreizen. In
maart/april worden alle schoolreizen voor alle leerjaren en alle
niveaus overzichtelijk aangeboden. Iedereen kan zodoende in
aanmerking komen voor een schoolreis. Hier komen we in de
volgende vergadering op terug.
B: MR
i.
Bijeenkomst CvB en MR: dit was 15 januari. Een goed overleg, over
de onderlinge communicatie, over procedures en processen. Er zijn
goede afspraken gemaakt en iedereen was tevreden over het
ii.
resultaat.
De vakantieregeling voor schooljaar 2014-2015 is bijna rond. Er is
afstemming geweest met het BO. Er is 1 overlappende week
meivakantie met nog 2 dagen van de 2de week. Verder zijn ze
maandag na de kerstvakantie en vrijdag voor de carnavalsvakantie
iii.
vrij. De andere dagen zitten in de laatste week.
De begroting: enkele benoemingswaardige punten hieruit zijn:
het leerlingenaantal is gegroeid tot ± 2630 leerlingen, er is een
principe toezegging om bij alle locaties een
all weather sportbaan (Cruijff court) te realiseren, bij locatie
Sleutelbosch wordt het bovengebied Havo4-5 gerenoveerd (bi-sch)
en de klimaat beheersing hier en op locatie St. Josephstraat staan
op het programma.
4. Voortgang diverse werkgroepen
A: BB overleg: dit is morgen weer. Verslagje volgt.
B: OB overleg: Nu Louis van de Riet de tijdelijke nieuwe teamleider wordt
moet je met hem afspraken maken.
C: werkgroep dyslextie: Ze hebben contact maar regelmatig contact
houden is wel erg belangrijk. 7 febr. hebben enkele leerkrachten een
training mbt dyslextie en vreemde talen.
D: leerlingenraad: Geert gaat contact zoeken met de contactpersonen van
de LL-raad, Joris Manders en Tom Verstijnen.
E: OPR: ze hebben geen vergadering gehad maar er is overleg/
kennismaking geweest met CvB. Er is een digitale folder over de OPR , zie
bijlage. Verder wordt er vanuit het VMBO een thema-avond georganiseerd
over passend onderwijs. Deze avond is voor alle belangstellende op locatie
VMBO Gemert op 27 maart 2014.
5. Social media is al kort besproken en komt volgende vergadering weer op
de agenda.
6. Open dag Commanderij college, zaterdag 2 februari.
We hebben dezelfde stand als vorig jaar, dezelfde flyers maar we delen
dit jaar gadgets uit, kleine kleefdingetjes voor op je telefoon. Joris
probeert iets te regelen op zijn werk. Bezetting van de kraam:
van 9.30 uur tot 12.00 uur = Jacqueline, Dorine, Dorie, Hans en Joris
van 11.30 uur tot 14.00 uur = Geert, Esther, Walter.
Ik zal nog een mailtje rond doen voor andere geïnteresseerde.
Jan zal de leerkrachten nog aanspreken op hun houding tav de OR.
7. Overige punten
Als er specifieke thuissituaties zijn, hoe wordt dit dan aan de betrokken
docenten doorgegeven? Er is wekelijks een leerlingenbespreking waar dit
besproken kan worden maar dit gebeurd altijd in overleg met de ouders,
wat er wel en niet verteld mag worden.
Verder is er altijd een calamiteiten protocol aanwezig hoe je op bepaalde
calamiteiten ( bijv. een sterfgeval) moet reageren en wat je moet doen.
8. Rondvraag:

Het is begrijpelijk dat je in een schakellas op verschillende niveaus
beoordeelt wordt, maar dit gebeurt ook bij gymnastiek, de vraag is hoe
en waarom?

Hoe zit het met het pestprotocol? Jan licht dit in de volgende
vergadering toe maar zegt er wel bij dat dit het vorig jaar nog herzien
is.

Er is vorig jaar € 3000,00 aan school gegeven voor het organiseren van
de blauwe week. Graag willen we hier de besteding van inzien. Dit kon

Marianne navragen bij Jack Adriaans.
Er wordt gevraagd hoe het zit met het digitale forum voor ouders met
een kind dat dyslexie heeft. Ouders kunnen op deze manier elkaar van
zoveel informatie voorzien wat erg veel vragen en onrust weg kan
nemen.

Er schijnt een Europees uitwisselingsprogramma te lopen voor de
leerlingen uit A2A en H2A. Ouders horen hier weinig van , aub goede
informatievoorziening naar ouders toe.

Er wordt gevraagd hoe het zit met de proef, digitaal magister
bijhouden. De absentielijst wordt wel via magister bijgehouden, de
proef liep voor de onderbouw team 1 maar niet alle leerkrachten vullen
het goed in waardoor er informatie gemist wordt.

Verder is er een verzoek om de digitaal gemaakte toetsen even snel

nagekeken te hebben als de gewone toetsen, het is voor deze kinderen
niet leuk als ze later hun punt terug krijgen dan de rest van de klas.
Het boekje: ”je diploma en dan” is besteld en al rondgedeeld onder de

leerlingen.
Er is minder reactie op de mail van de OR, waarschijnlijk omdat het
beter loopt.
Einde vergadering, tot volgend keer, dinsdag 25 februari 2014.