Brief aan de Kleine Scholen Coöperatie over

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
Kleine Scholen Coöperatie
Primair Onderwijs
IPC 2400
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
620584
Datum
Betreft
18 april 2014
Uitvoering motie Ypma c.s. (31288-378) en oprichting KSC
Uw brief van
06 maart 2014
Uw referentie
14-01/JSH/CGS
Geachte heer,
Naar aanleiding van de motie van Ypma over de coöperatie kleine scholen
(Kamerstuk 31 288, nr. 378) heeft u mij een brief gestuurd. In de motie wordt
gevraagd te regelen dat ouders in het kader van de medezeggenschap
initiatiefrecht krijgen om de laatste dorpsschool op te nemen in een coöperatie.
Ook wordt de regering verzocht om aan het Nederlands Centrum voor
Onderwijsrecht (NCOR) advies te vragen over de juridische gang van zaken bij
het benutten van een coöperatie die dient als bevoegd gezag. De Tweede Kamer
heeft de motie aangenomen. In uw brief wijst u op een aantal aspecten die met
de motie te maken hebben en u doet een aantal waardevolle suggesties met
betrekking tot de uitvoering van de motie. Mijn hartelijke dank daarvoor.
U wijst op uw plan “Onderwijsvernieuwing in een nieuw verbond” en op de acties
die u hebt genomen om een coöperatie op te richten. U vraagt mij de Kleine
Scholen Coöperatie als praktijkvoorbeeld voor een coöperatie als bevoegd gezag
bij het onderzoek van het NCOR te betrekken. Aan dit verzoek kom ik graag
tegemoet. Ik zal uw plan en de door u gestuurde brief aan de NCOR voorleggen,
met het verzoek uw ideeën bij het uit te brengen advies te betrekken.
U vindt het passend het in de WMS vastgelegde initiatiefrecht te versterken met
een geschilregeling. Ik ga bekijken hoe ik de juridische mogelijkheden van ouders
kan versterken bij het overdragen van een school aan bijvoorbeeld een
coöperatie. Daarbij zal ik uw suggestie betrekken om het al bestaande
initiatiefrecht van ouders in het kader van de medezeggenschap uit te breiden
met een geschilregeling.
Tot slot vraagt u mij om een vergoeding voor de activiteiten die u hebt
ondernomen om tot de inrichting van een coöperatie te komen. Initiatieven van
burgers die bijdragen aan innovaties en aan de verdere ontwikkeling van de
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs stel ik bijzonder op prijs. Maar
hoezeer ik die vernieuwende initiatieven ook toejuich, de overheid kan niet
zomaar middelen beschikbaar stellen voor de kosten die daarvoor zijn gemaakt.
Pagina 1 van 2
Dat zou alleen kunnen als daarover van te voren afspraken zijn gemaakt en als
dergelijke activiteiten deel uitmaken van een duidelijk afgebakend project of
experiment, of van een pilot. Dergelijk afspraken zijn niet gemaakt.
Onze referentie
620584
Nogmaals wil ik u hartelijk danken voor uw inhoudelijke bijdragen.
Met vriendelijke groet,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker
Pagina 2 van 2