Uitkomst stemming moties

Uitkomst stemmingen in de Eerste Kamer
Motie van het lid Backer c.s., nr. N
Deze motie verzoekt de regering om beide Kamers voorafgaand aan de vaststelling van
beleidsmatige wijzigingen van het Besluit, waarvan een effect te verwachten is op de governance van
de pensioenfondsen (o.a. invulling van het prudent person beginsel), te informeren en hierbij
nadrukkelijk aan te geven wat het mogelijke effect zou kunnen zijn op de nakoming van de
pensioentoezegging.
Motie van het lid Ester c.s., nr. L
Deze motie verzoekt de regering om binnen drie jaar na de inwerkingtreding een breed en gedegen
onderzoek te doen naar de effecten van de Wet aanpassing financieel toetsingskader en aan beide
Kamers der Staten-Generaal te zenden.