Lees hier het hele artikel - Nouwens Transport Breda BV

TLN Conjunctuurbericht over 4e kwartaal 2013
Prijs en winst nog st
Ondanks verder herstel van
de volumes blijft de situatie in de transportsector
zorgelijk. Prijsherstel blijft
uit waardoor veel ondernemers het erg zwaar hebben de voortdurend stijgende kosten te dekken.
DOOR ERIC DOPPERT
M
et het sluiten van het 4e
kwartaal van 2013 wordt
zichtbaar dat de sector transport en logistiek uit het dal
klimt. Zowel de bedrijvigheid als de omzet
vertonen vanaf het 1e kwartaal van 2013
een stijgende lijn. Maar ondanks herstellende volumes blijft de situatie zorgelijk. Ook
in het 4e kwartaal is er geen sprake van
prijsherstel. De lange tijd ongewijzigde en
relatief lage prijzen in de sector drukken
#den, weten veel ondernemers een negatief
+<=>den. Dit blijkt uit de jongste conjunctuurenquête van TLN. Hoewel de prijzen in
de sector over het hele jaar gezien niet in
verhouding staan tot de stijgende kosten,
is het herstel van de volumes een positieve
ontwikkeling.
Spiegel voorhouden
Volgens Dennis Nouwens (41), directeur-eigenaar van Nouwens
Transport Breda, is het belangrijk dat je als ondernemer jezelf een
spiegel voorhoudt.
‘Nederlandse transportondernemers hebben de neiging de schuld van de
crisis bij anderen te zoeken. Oost-Europeanen worden steeds vaker als
de grote schuldigen aangewezen, maar we moeten onszelf realiseren dat
die strijd al lang is verloren. Met andere woorden: de wereld verandert,
dus ook de transportsector. Daar moeten we dan ook niet bij stil blijven
staan. Je moet je gewoon aanpassen en mee veranderen. We moeten
zelf verder innoveren en slimme oplossingen zoeken voor onze opdrachtgevers. Je versterkt de relatie door mee te denken over problemen bij
je opdrachtgever. En als je dan komt met ‘het ei van Columbus’, een
effectieve oplossing dus, dan creëer je automatisch meerwaarde voor je
bedrijf.’ Hij vervolgt: ‘Het klinkt hard, maar een aantal bedrijven in onze
branche heeft helaas geen bestaansrecht meer. Veel bedrijven draaien
al jaren slecht en lopen continu achter de feiten aan doordat ze bijvoorbeeld niet met hun tijd zijn meegegaan of moeite hebben zich aan te passen aan alle veranderingen in onze sector. Ik vrees dat er in de komende
jaren nog wel wat klappen gaan vallen, wat dat betreft.’ Het klemmende
advies dat Nouwens aan zijn collega’s geeft, is dat je tarieven niet
22
Transport & Logistiek - 2014 s
Economie in de lift
De Nederlandse economie zit in de lift.
Althans, die conclusie kun je trekken aan
de hand van al het nieuws dat de afgelopen maanden de revue passeerde. Je kunt
geen krant openslaan zonder berichten te
lezen over onze weer groeiende economie.
transport en logistiek hiervan. De vraag
naar transportdiensten neemt toe, zoals
moet laten opleggen door opdrachtgevers. ‘Calculeer zelf je kostprijs en
gewenste marge en wijk daar niet van af. Opdrachten die niets opleveren
of waar je zelfs geld op toe moet leggen, moet je afstoten. Grijp tijdig in
en laat je wagenpark en personeelsbestand direct krimpen als er werk
wegvalt. En blijf vooral niet tegen beter weten in voor ‘slechte’ tarieven
doorrijden.’ Nouwens heeft vorig jaar de omzet en marges op peil weten
te houden en is tevreden over het resultaat. ‘We hebben ons nog meer
gespecialiseerd, wat in 2014 zijn vruchten moet gaan afwerpen. We willen ons marktaandeel in een aantal nichemarkten verder vergroten.’
FINANCIËN & MARKT
eeds niet goed
de laatste conjunctuurenquête van TLN
aantoont. De sector is zichtbaar begonnen met een klim uit het dal. Vanaf het
1e kwartaal van 2013 zien we het hele
jaar door een stijgende lijn die wijst op
herstel. Maar het is niet allemaal hosanna.
Herstel is weliswaar positief, maar zegt
nog niet dat het ‘goed’ gaat. Zeker niet
als bedrijven individueel onder de loep
worden genomen. Meer dan 30 procent
van alle bedrijven in de sector transport
en logistiek meldt in de laatste conjunctuurenquête te weinig orders voorradig
te hebben om in de eerste maanden van
dit jaar materieel en/of personeel aan het
werk te houden. In bepaalde deelmarkten
is dat zelfs 60 tot 70 procent. Zo noemt 55
procent van alle ondernemers in de sector
@
Q
sterk’. De volumes mogen dan wel aan*@
nog altijd een somber beeld.
Figuur 1 - Ontwikkeling bedrijvigheid (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal van voorgaande jaar
100%
stijging
daling
80%
60%
68%
60%
54%
40%
56%
50%
59%
49% 47%
47%
38%
36%
32%
18%
8%
- 4%
19%
- 18% - 19% - 20%
- 20%
26%
28%
- 15% - 13%
- 27%
- 29% - 31%
- 40%
22% 23%
8%
7%
- 9% - 11%
- 10%
24% 26%
15%
14%
0%
35%
28%
28%
20%
- 32%
- 23%
- 31%
- 36%
- 41% - 41%
- 43%
- 46%
- 30%
- 33%
- 47%
- 54%
- 55%
- 64%
- 60%
- 76% - 74%
- 80%
- 100%
I
II
III
IV
I
2007
II
III
IV
I
2008
II
III
IV
I
2009
II
III
IV
I
II
2010
III
IV
I
2011
II
III
IV
I
2012
II
III
IV
2013
Vanaf 1e kwartaal van vorig jaar stijgende lijn die wijst op herstel van bedrijvigheid.
Negatief plaatje
In tegenstelling tot het groeiende herstel
van de bedrijvigheid en omzet, laat de
winst geen echt herstel zien. Van alle
bedrijven meldt 30 procent een hogere,
39 procent een gelijke en 31 procent
een lagere winst ten opzichte van het 4e
kwartaal van 2012. Iets meer dan de helft
(55%) van alle ondernemers zegt het 4e
kwartaal van 2013 met winst af te sluiten.
De rest speelt quitte (27%) of sluit af met
verlies (18%). Zakelijk gezien is dit een
ongezonde situatie. Bedrijven behoren
winst te maken om op z’n minst vervan
Figuur 2 - Ontwikkeling vrachtprijs (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal in voorgaande jaar
100%
stijging
80%
80%
77% 78% 77%
81%
85%
60%
60%
57%
54%
46%
40%
40%
- 9%
- 13%
- 10%
- 6% - 5% - 6%
- 9% - 10%
- 16%
- 13% - 13% - 15%
- 16% - 14%
- 11%
- 30%
- 37%
- 40%
- 40%
- 80%
31% 30%
23%
21% 24%
- 19%
- 33%
Er wordt volgens een aantal ondernemers
niet of nauwelijks winst gemaakt doordat
de prijzen in tegenstelling tot de kosten
niet stijgen. Het is volgens veel ondernemers niet meer vanzelfsprekend dat trans
#
gecorrigeerd. Zo stijgen de transportkosten, maar blijven de prijzen hierbij achter.
In de jaren voor 2009 meldde gemiddeld
70 procent van alle ondernemers dat ze
hun prijzen in het laatste kwartaal hebben
verhoogd, meestal in goed overleg met
hun verladers. Na 2008 meldt in het 4e
34%
15% 15% 16%
- 1% - 1%
- 3% - 3% - 1%
- 3% - 3%
- 20%
- 60%
32%
27%
22%
17%
Vrachtprijs vaak ongewijzigd
44%
33%
30%
20%
0%
daling
81%
- 45%
- 100%
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
III
IV
2009
I
II
III
IV
I
2010
II
III
2011
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
2013
Ook in 4e kwartaal van 2014 is er geen sprake van prijsherstel.
kwartaal gemiddeld nog geen 30 procent
ditzelfde. Door overcapaciteit en onderlinge en buitenlandse concurrentie staan de
prijzen al sinds de zomer van 2008 onder
druk. ‘Onze kosten stijgen, maar het lukt
ons niet onze prijzen te verhogen’, aldus
een ondernemer. Sommige ondernemers
prijzen zich al gelukkig dat hun vrachtprijs het afgelopen jaar niet is gedaald.
Grote bedrijven doen het beter
In de sector neemt het volumeherstel bij
Transport & Logistiek - 2014 s
23
grote bedrijven een grotere vlucht vergeleken met het herstel bij middelgrote en
kleine bedrijven. Als we de resultaten van
de conjunctuurenquête verdelen in grootteklassen of segmenten (deelmarkten),
komen er grote verschillen in beeld. Deze
verschillen zijn in de loop van vorig jaar
zelfs steeds groter geworden. Als we bij de
vrachtprijs blijven, dan zien we bijvoorbeeld dat het grote bedrijven (vijftig of
meer vrachtauto’s) beter lukt de prijzen
te verhogen: terwijl 17 procent van alle
kleine bedrijven (minder dan vijf vrachtauto’s) in het 4e kwartaal van 2013 hogere
prijzen meldt, is dat bij grote bedrijven 32
procent. Van alle grote bedrijven meldt de
helft een hogere bedrijvigheid ten opzichte
van het 4e kwartaal van 2012, bij middelgrote bedrijven is dat 37 procent en bij
kleine bedrijven 28 procent.
Tabel 1 - Ontwikkeling algemene zakelijke beoordeling van het afgelopen jaar
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8,6%
8,6%
6,4%
1,4%
2,9%
3,0%
2,6%
3,8%
Goed jaar
48,8%
46,4%
30,7%
13,1%
22,2%
26,3%
21,0%
22,8%
Normaal jaar
26,6%
30,4%
32,7%
22,2%
42,5%
45,0%
38,1%
45,0%
Slecht jaar
13,3%
12,0%
23,1%
38,3%
29,3%
23,9%
33,9%
25,1%
2,7%
2,6%
7,0%
24,9%
3,0%
1,7%
4,3%
3,4%
8,1
8,1
5,9
1,5
5,1
5,8
4,6
5,4
Zeer goed jaar
Zeer slecht jaar
INDICATOR:
Ondernemers slaan 2013 hoger aan dan 2012.
Flink in de kosten gesneden
Vorig jaar heeft bijna 60 procent van alle
bedrijven vrijwillig of gedwongen in de
kosten gesneden. Volgens een aantal ondernemers om niet in de rode cijfers te komen.
Hoge servicegraad
Wilfried Teunissen (41) directeur-eigenaar, voert samen met zijn vrouw de leiding over
T.T.A.S. Teunissen Transport Auto Service te Lieshout. Teunissen is van mening dat
Nederlandse transportbedrijven zich zo veel mogelijk moeten onderscheiden met een
hoge servicegraad.
‘Met service van een hoog niveau in combinatie met goed opgeleide chauffeurs kunnen we de
concurrentie van buitenlandse transportbedrijven beter aan. Service op een hoog niveau moet
bij alle medewerkers op het netvlies staan. Hierdoor behouden wij onze klanten en trekken we
daarnaast ook nieuwe klanten aan. De klant van tegenwoordig vraagt vaak het onmogelijke. Toch
weten wij dit onmogelijke vaak mogelijk te maken. Wij verkopen zelden ‘nee’ en komen onze
afspraken altijd na. Ons bedrijf werkt veelvuldig samen met collega-transporteurs om lege kilometers tot het minimum te beperken. Een wederzijds vertrouwen maakt samenwerking mogelijk.
Samen staan we uiteindelijk sterk(er). In deze samenwerking deinzen wij er niet voor terug om
soms een ondergeschikte rol te spelen. De tweede viool spelen is niet erg als hij mooi klinkt.’
Teunissen adviseert zijn collega’s: ‘Weet waar je mee bezig bent. Meten is weten. Volg alles op
de voet en registreer dagelijks/wekelijks. Wij hebben zelf in Excel een systeem ontwikkeld dat
ons in staat stelt het rendement van onze onderneming op de voet te volgen. Wij kunnen daardoor snel schakelen. Wacht niet tot je accountant met jaarcijfers komt, je moet zelf het hele jaar
door weten hoe de vlag er bij hangt. Met je accountant hoef je dan alleen maar het resultaat te
analyseren om te kijken waar je je eigen systeem moet aanpassen. Op deze manier visualiseer je
de financiën en kom je niet voor verassingen te staan.’ Teunissen heeft wat 2013 betreft alle doelstellingen bereikt. ‘Onze doelstelling met betrekking tot de omzet hebben we zelfs ruim gehaald.
Kleine tegenvaller is het uiteindelijke rendement. Het resultaat van slechts enkele procenten van
de omzet is in verhouding tot de inspanning en genomen risico’s marginaal. Onze doelstellingen
voor 2014 zijn een verdere omzetgroei en een hoger rendement. Deels bereiken we dit door een
recente overname begin dit jaar.’
24
Transport & Logistiek - 2014 s
Het meeste is gesneden in de kosten voor
personeel, materieel, reparatie, onderhoud
en brandstof. Logisch, want dat zijn de
grootste posten in de totale kostprijs. Van
alle ondernemers heeft het snijden in de
personeelskosten verreweg de meeste
‘winst’ opgeleverd. Het personeelsbestand
is volgens opgave van alle deelnemende
bedrijven gemiddeld met 0,4 procent
gekrompen. De totale kosten werden gemiddeld met 9 procent gereduceerd. Kleine
Financieel plaatje
geeft nog altijd een
somber beeld
bedrijven wisten hun kosten met gemiddeld 13 procent te reduceren, middelgrote
bedrijven met 8 procent en grote bedrijven
met 6 procent. Het snijden in de kosten
heeft er volgens een aantal ondernemers
voor gezorgd dat het bedrijf niet in de rode
cijfers komt.
2014 wordt beter jaar
Ondanks de herstellende volumes zijn er
met 29 procent iets meer ondernemers die
2013 een slecht jaar vonden dan ondernemers die over een goed jaar spreken (27%).
Toch slaan ondernemers 2013 hoger aan
dan 2012. Met betrekking tot 2012 sprak
24 procent over een goed en 38 procent
over een slecht jaar. Voor de meeste bedrijven (44%) bleef de bedrijvigheid vorig
jaar gelijk aan die van 2012, 31 procent
ondervond een hogere bedrijvigheid en 25
procent een lagere. Met een aandeel van
64 procent zijn er na 2007 niet eerder zo
veel ondernemers geweest die zeggen het
jaar met winst af te sluiten. Daarbij moet
wel worden vermeld dat van deze ondernemers 21 procent zegt dat de winst naar alle
waarschijnlijkheid lager zal uitvallen dan
waarop ze hadden gerekend. Maar toch,
we kunnen spreken over het beste resultaat in 6 jaar. Een kleine groep (16%) zegt
2013 met rode cijfers af te sluiten. Vorig
jaar was dat nog 21 procent. Volgens 26
procent van alle ondernemers wordt 2014
een beter jaar dan 2013. Precies 1 jaar
geleden voorspelde 11 procent hetzelfde
over 2013. In ieder geval verwacht 31
procent een hogere bedrijvigheid, 44
procent een gelijke en 25 procent minder
bedrijvigheid ten opzichte van 2013.
Veel bedrijven hebben voor dit jaar hun
plannen gesmeed. Van alle bedrijven is 18
procent van plan het personeelsbestand uit
te breiden, 16 procent breidt zijn wagenpark uit en 27 procent zijn logistieke
diensten. Maar er zijn ook bedrijven die
van plan zijn te krimpen. Zo heeft 10
procent het plan om het aantal personeelsleden omlaag te brengen, eveneens 10
procent doet dat met het aantal voertuigen
en 4 procent stoot diensten af. In ieder
geval is de verwachting voor 2014, samen
met de verwachting voor 2011, de meest
positieve sinds 2008.
Figuur 3 - Percentage bedrijven met (ruim) voldoende orders voor komende periode (per deelmarkt,
januari 2014)
Nog lange weg te gaan
daalde dat jaar de bedrijvigheid in het 3e en
4e kwartaal fors. Wat in 2011 is gebeurd,
zou als waarschuwing kunnen dienen voor
De verwachting voor 2011 is in de eerste
twee kwartalen goed uitgekomen. Helaas
Kiepauto's
28%
Bouwmaterialen
35%
Verhuizen
46%
Sierteelt
58%
Koeriers
60%
Stukgoed nat.
67%
Containers
75%
Stukgoed int.
76%
Afvalstoffen
78%
Geconditioneerd
78%
Distributie/groupage nat.
79%
Distributie/groupage int.
80%
Dieren
80%
Agrarisch
86%
Tank/Silo
92%
Melk
100%
Totaal
69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Meer dan 30% van alle transportbedrijven meldt in jongste conjunctuurenquête te weinig orders
voorradig te hebben.
Tomeloze inzet
Peter Sierat, algemeen directeur van TLN en voormalig transportondernemer, kan zich
voor een groot gedeelte vinden in de adviezen van Nouwens en Teunissen.
‘Dagelijks spreek ik ondernemers die bij mij problemen aankaarten. Ik weet goed wat er zich in
onze sector afspeelt. Door mijn 25 jaar ervaring als ondernemer kan ik mij goed inleven in de
problemen die ondernemers vandaag de dag op hun bord krijgen. De sector verandert, maar
heel vaak zijn bepaalde veranderingen een herhaling uit het verleden. Onze sector heeft een zeer
moeilijke periode achter de rug en die is
nog steeds niet voorbij. Integendeel. Met
het oog op de positieve vooruitzichten voor
de Nederlandse en Europese economie
zal de vraag naar transport- en logistieke
diensten dit jaar verder aantrekken. Maar
als de transportkosten blijven stijgen en
de beloning hierbij achterblijft, dan vrees
ik dat ook 2014 voor veel bedrijven een
moeilijk jaar wordt. Het is goed om te zien
dat sommige bedrijven door hun tomeloze
inzet en uitgekiende strategie er bovenop
komen. Maar des te triester is het als het
desondanks dan toch niet lukt. Binnen
de grenzen van Europese en Nederlandse
wetten blijft TLN zich volop inzetten voor een gezonde sector. Maar we gaan niet alleen voor het
collectief, ook individueel bedrijfsadvies blijft voor ons een belangrijke taak. TLN werkt momenteel hard aan een nog meer op maat gesneden individuele dienstverlening. Ook gaan wij de collectieve belangen voor onze sector nog meer versterken door onze lobby uit te breiden. Daarover
informeren wij u binnenkort. Samen slaan we ons door de crisis heen.’
te veel optimisme. Ook al trad er vorig
jaar drie kwartalen achtereen een duidelijk volumeherstel op, volgens een aantal
ondernemers is dit nog geen garantie dat
dit herstel zich het hele jaar door zal zetten. Veel ondernemers waarschuwen dat
als prijsherstel uitblijft, de sector transport
en logistiek een zwaar jaar tegemoet gaat.
Ook merken enkelen op dat de sector wat
herstel betreft nog een lange weg heeft te
gaan.
Grotere verschillen
De conjunctuurenquête van TLN geeft
dit maal op z’n zachts gezegd een zeer
wisselend beeld. De verschillen tussen
grote en kleine bedrijven zijn in de loop
van 2013 steeds groter geworden. Terwijl
de omzet bij de grote bedrijven in het 4e
kwartaal van 2013 gemiddeld fors hoger
uitvalt, moeten kleine bedrijven het doen
met een daling van de omzet. Ook tussen
de diverse deelmarkten zijn de verschillen
opmerkelijk te noemen. Terwijl de ene
ondernemer zegt dat hij ‘met de hakken
over de sloot’ een faillissement van zijn
bedrijf heeft kunnen voorkomen, zegt de
andere dat hij het ‘beste’ jaar tot nu toe
afsluit. Maar hoe dan ook, grosso modo
gaat het met de meeste bedrijven, zeker
qua prijzen en winst, nog steeds niet goed.
Auteur is researcher bij TLN
Transport & Logistiek - 2014 s
25