Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
2014-2015
Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject
Leerjaar 4
Adres
Locatellistraat 5
5654 JB Eindhoven
T (040) 259 57 57
E [email protected]
Nederlands
Leerjaar 4
Basisberoepsgerichte leerweg LWT
PTA
2
2
Periode
P1
P2
Opmerkingen:
Examen
Eenheid
Leerstofomschrijving
Toetscode Toetsvorm
Toetsduur
Gewicht Herkansing Resultaat
Toets ja/nee
K 1/2/3/6/7
Toets Blok 1: grammatica, spelling, taalschat,
leesvaardigheid + Sollicitatiebrief:
schrijfvaardigheid
Ne4b1e
S1u
1
J
K4
kijk- en luistervaardigheid
Ne4b2e
S 80 min
1
N
K 2/3/6/7/8
Toets Blok 2 grammatica, spelling, taalschat,
leesvaardigheid + Ingezonden brief:
schrijfvaardigheid, fictie
Ne4b3e
S1u
1
J
K 2/3/6/7/8
Toets Blok 3: grammatica, spelling, taalschat,
leesvaardigheid + Formulier invullen:
schrijfvaardigheid, fictie
Ne4b4e
S1u
1
J
K5
Gespreksvaardigheid
Ne4b5e
M 15 min
1
N
De Groene Wereld (landbouw-breed)
Leerjaar 4
Basisberoepsgerichte leerweg LWT
PTA
2
Periode
P1
Examen
Eenheid
LBK
Theorietoets: Groen & Buitenruimte, Dier en
1/3/4/5/6/7/1
Bloem
1/15/16
P2
Toetscode Toetsvorm
Toetsduur
Gewicht Herkansing Resultaat
Toets ja/nee
gw4b1e
S1u
1
J
Praktijktoets uit één van de verschillende
richtingen van de Groene Wereld
gw4b2e
P3u
2
N
LBK
1/2/8/9/10/ Theorietoets: Voeding, Plant & Handel en
12/13/14/16/ Techniek
17
gw4b3e
S1u
1
J
LBK 1/2
gw4b4e
S/P 6 u
2
N
LBK 1-17
2
Leerstofomschrijving
Proeve van bekwaamheid van het profielvak
Opmerkingen: De theorietoetsen worden afgenomen in de toetsweken. De eerste toets is samengesteld van de eerste 3 praktijkrondes van de Groene
Wereld. De tweede toets is samengesteld van de laatste 3 praktijkrondes van de Groene Wereld.
Stage
Leerjaar 4
Basisberoepsgerichte leerweg LWT
PTA
2
2
Periode Examen Leerstofomschrijving
Eenheid
P1
P2
LBK1/2
LBK1/2
Weekjournaal 1x per week
Toetscode Toetsvorm
Toetsduur
St3b1e
Stage beoordeling
Minimaal St3b2e
90% aanwezig (3 d.p.w.)
Weekjournaal 1x per week +
St3b3e
Stageverslag
Stage beoordeling
Minimaal St3b4e
90% aanwezig (3 d.p.w.)
Gewicht Herkansing Resultaat
Toets ja/nee
15 min p.w. +
4u
M1u
1
N
3
N
15 min p.w.
2
N
M1u
3
N
Opmerkingen: De leerlingen lopen 3 dagen in de week stage van 6-8 uur per dag.
Stage is een handelingsdeel en moet aan het einde van leerjaar 4 voldoende afgesloten worden.
Bepaling van het cijfer voor het schoolexamen:
Het schoolexamencijfer bestaat uit twee PTA-eindcijfers. Leerjaar 3 is afgesloten met PTA 1 cijfer. Leerjaar 4 wordt afgesloten met een PTA 2 cijfer. PTA 1 en
PTA 2 telt 1 keer mee. Het schoolexamen eindcijfer is het PTA 1 cijfer plus het PTA 2 cijfer gedeelt door 2.
Voor de PTA-cijfers geldt artikel 23 en 24 van het examenreglement.
Voor het bepalen van het eindcijfer verwijzen we naar de inhoud van het examenreglement.
Kolomuitleg
Periode SE/data
In deze kolom staat in welke SE-periode een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat is. Noteer in
je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen.
Exameneenheid
Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE.
Leerstofomschrijving
In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou
een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar.
Toetscode
Elke toets heeft een code. Je hebt deze code nodig als je een toets wilt herkansen. Deze toetscode vul je in op het
herkansingsformulier (lees ook wat er bij de 7e kolom staat). Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij
elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. De gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden
met deze toetscode vastgelegd in het examendossier.
Toetsvorm/
Toetsduur
In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je voor een toets hebt, en ook of een toets ‘schriftelijk’, ‘mondeling’ of ‘praktisch’ is.
Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. Voor elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je
moet het wel ‘naar behoren’ doen. Wat ‘naar behoren’ betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets
anders zijn.
Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in
de problemen. Lees daarvoor het artikel ‘Onregelmatigheden’ in het Examenreglement maar eens goed door.
Gewicht toets
Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. Sommige toetsen tellen 1 keer mee, maar er
zijn ook toetsen die 2 of zelfs nog meer keer meetellen.
Herkansing ja/nee
Je hebt in elke SE-periode het recht om één toets in één vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets
verbeteren. Ook een 8 mag je opnieuw doen. Het hoogste cijfer telt.
Je kunt er dus nooit op achteruit gaan. Alleen de toetsen met ‘Ja’ kun je herkansen.
Let op: aan het einde van elke SE-periode krijg je een formulier om een herkansing aan te vragen. Vul dit nauwkeurig in en
lever het in op de datum die er op staat.
GEGEVENS VAN SCHOOL, BESTUUR EN COMMISSIE VAN BEROEP
Helicon VMBO Eindhoven
Locatellistraat 5
[email protected]
040-2595757
Directeur: W. Laval
Teamleider: M. v. Valkenburg
Examensecretaris: Y. Guiaux, H. Willems
Commissie van Beroep voor de examens
Postbus 2411
5202 CK 's-Hertogenbosch
Bevoegd Gezag
College van Bestuur Helicon Opleidingen
Kooikersweg 2
Postbus 2411
5202 CK 's-Hertogenbosch
Voorzitter: dr. ir. A.F. Groen
Lid: drs Th.J.J. Koolen
Onder verantwoordelijkheid van:
College van Bestuur Helicon Opleidingen
Kooikersweg 2
Postbus 2411
5202 CK 's-Hertogenbosch
Aldus vastgesteld
Boxtel
dr. ir. A.F. Groen
Datum: 8 juli 2014