Nederlands - Hoofdvaart College

Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
Periode 5
week 34/1 t/m 44/10
18/08/2014 – 31/10/2014
Vak: Nederlands
Boek/methode: Taalrijk KGT 3-4 deel B
Wordt
getoetst
in week
Vindt
plaats in
de
toetsweek?
Duur
(50 / 100
min. incl.
dyslexietijd)
Eindterm
Toetsvorm
Week
38/5
NE/K2
NE/K3
NE/K4
NE/K7
NE/K8
Verslag
Nee
150 min.!
(3 lessen
van 50
minuten)
Week
43/9 t/m
44/10
NE/K2
NE/K3
NE/K6
NE/K8
Leestoets
Ja
50 min.
Toetsinhoud
Filmverslag
Totstandkoming cijfer volgens uitgedeeld
format.
Je kunt:
Je eigen planning maken m.b.t. het
inleveren van je verslag.
Iedere schooldag te laat ingeleverd
betekent een punt in mindering met
een max. van 2.
Leesvaardigheid
Je kunt: - Leesstrategieën hanteren
-Compenserende strategieën gebruiken
wanneer de eigen taalkennis
tekort schiet
-De functie van beeld en opmaak in een
tekst herkennen
-Het schrijfdoel van de auteur herkennen
-Van de kern van een tekst de
verschillende deelonderwerpen
beschrijven
-Uit een tekst de betekenis afleiden van
een voor de strekking van de
tekst belangrijk woord, belangrijke
woordgroep of zin
-Het hoofdonderwerp en de
hoofdgedachte van een tekst aangeven
-Op eenvoudig niveau verschillende
Herkansing
Mogelijk?
Inleverdatum
Nee
Week 38/5
Toetscode
+
Weging
(B of C)
B1
Ja
n.v.t.
C1
Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
tekstrelaties herkennen
Hele
periode
Hele
periode
NE/K2
NE/K3
NE/K7
NE/K2
NE/K3
NE/K7
Schriftelijk
Nee
50 min.
Methodetoets Module 7 stijl
Ja
n.v.t.
B2
Schriftelijk
Nee
50 min.
Werkwoordspelling Module 8
Ja
n.v.t.
B3
Formule
Periodecijfer: (alle B-cijfers) + (2 x alle C-cijfers) gedeeld door aantal cijfers uit de formule: (B1 + B2 + B3 + C1 + C1) : 5 = cijfer
Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
Periode 6
week 45/11 t/m 4/20
3/11/2014 –23/01/2015
Vak: Nederlands
Boek/methode: Taalrijk KGT 3-4 deel B
Wordt
getoetst
in week
Week
46/12
t/m
47/13
Week
51/17
Eindterm
NE/K2
NE/K3
NE/K4
NE/K8
NE/K2
NE/K6
NE/K7
NE/K8
Toets
vorm
Vindt
plaats in
de toets
week?
Duur
(50min. of
100 min.
incl.
dyslexietijd)
Toetsinhoud
Herkansing
Mogelijk?
Inleverdatum
Toetscode
+
Weging
(B of C)
Schrift
elijk
Nee
50 min.
Luister/kijktoets
Je kunt:
- verschillende luisterstrategieën hanteren;
- informatie afleiden uit context;
- doel van de makers van het programma aangeven;
- hoofdonderwerp, hoofdgedachte en relatie tekst/beeld
weergeven;
- betekenis van een voor het programma belangrijke
uitspraak afleiden;
- een goed onderbouwd oordeel geven over het
programma.
Nee
n.v.t.
B5
Schrift
elijk
Nee
n.v.t.
Fictie
Een leesverslag, voorzien van een biografie en een
bibliografie, gemaakt volgens uitgedeeldformat.
Je kunt:
-Een leesverslag maken met biografie en bibliografie
volgens het uitgedeelde format
-Verschillende soorten fictie herkennen
-Denken en handelen van de personages beschrijven
Nee
Week
51/17
B4
Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
-Relatie tussen fictie en werkelijkheid belichten
-Persoonlijke reactie geven en met voorbeelden toelichten
-Je eigen planning maken m.b.t. het inleveren van je
verslagen.
Iedere schooldag te laat ingeleverd betekent een punt
in mindering met een max. van 2.
Week
3/19 t/m
4/20
NE/K2
NE/K3
NE/K6
NE/K8
Schrift
elijk
Ja
50 min
Leesvaardigheid
Je kunt:
- leesstrategieën hanteren;
- compenserende strategieën gebruiken wanneer de eigen
taalkennis tekortschiet;
- de functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen;
- het schrijfdoel van de auteur aangeven;
- van de kern van een tekst de verschillende
deelonderwerpen beschrijven
- uit een tekst de betekenis afleiden van een voor de
strekking
van de tekst belangrijk woord
- belangrijke woordgroep of zin;
- het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven
- op eenvoudig niveau verschillende tekstrelaties
herkennen.
Ja
Hele
periode
NE/K2
NE/K3
NE/K6
NE/K7
NE/K8
Schrift
elijk
Nee
50 min
Methodetoets Module 11 ( tekstbegrip)
Ja
Formule
Periodecijfer: (alle B-cijfers) + (2 x alle C-cijfers) gedeeld door aantal cijfers uit de formule: ( B4 + B5 + B6 + C2 + C2 ) : 5 = cijfer
n.v.t.
C2
B6
Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
Periode 7
week 5/21 t/m 14/29
26/01/2015 – 03/04/2015
Vak: Nederlands
Boek/methode: Taalrijk KGT 3-4 deel B
Wordt
getoetst
in week
Week
7/23
Eindterm
NE/K1
NE/K2
NE/K6
NE/K7
Week
11/26
Toetsvorm
Duur
(50min. of
100 min.
incl.
dyslexietijd)
Toetsinhoud
Schrijfopdracht
Schriftelijk
Herkansing
Mogelijk?
Inleverdatum
Toetscode
+
Weging
(B of C)
Nee
n.v.t.
B7
Ja
n.v.t.
C3
50 min
Nee
Leestoets
NE/K2
NE/K3
NE/K6
NE/K7
NE/K8
Vindt
plaats in
de
toetsweek?
Nee
Je kunt
- Een brief of e-mail volgens de
conventies schrijven
50 min.
Leesvaardigheid + beknopte
samenvattingsopdracht
Je kunt:
- leesstrategieën hanteren;
- compenserende strategieën gebruiken
wanneer de eigen taalkennis tekortschiet;
- de functie van beeld en opmaak in een
tekst herkennen;
- het schrijfdoel van de auteur aangeven;
- van de kern van een tekst de verschillende
Hoofdvaart College
PTA 2014- 2015
4e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg
deelonderwerpen beschrijven
- uit een tekst de betekenis afleiden van een
voor de strekking van de tekst belangrijk
woord
- belangrijke woordgroep of zin;
- het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
van een tekst aangeven
- op eenvoudig niveau verschillende
tekstrelaties herkennen.
- hoofd- en bijzaken onderscheiden
- m.b.v. kernzinnen een samenhangend
verhaal schrijven.
Vanaf
13/28 t/m
14/29
NE/K2
NE/K3
NE/K5
NE/K6
NE/K8
Mondeling
Nee
15 min
Fictiedossier
Mondeling Nederlands volgens 15 minuten
rooster. Naar het mondeling neem je je
fictiedossier mee. Hier zit in:
- 2 beoordeelde boekverslagen, waarvan 1
uit het derde leerjaar.
- 1 filmverslag,
Nee
Formule
Periodecijfer: (alle B-cijfers) + (2 x alle C-cijfers) gedeeld door aantal cijfers uit de formule: (B7 + B8 + C3 + C3) : 4 = cijfer
B8