Reactie NVM

Suggesties voor PTA vanuit TCV
De toegevoegde waarde van de PTA-aanbevelingen ligt in de nadruk op de te volgen taxatiemethode,
de reikwijdte en de te gebruiken disconteringsvoet. Deze zijn preciezer uitgewerkt en gedefinieerd
dan in EVS en IVS. De PTA-aanbevelingen zijn direct praktisch toepasbaar in tegenstelling tot de
nadruk van EVS en IVS. Het is daardoor naast een goede aanvulling op EVS of IVS ook een uitwerking
van beide standaarden.
Ook richten de laatste PTA-aanbevelingen zich niet zozeer op taxatierapporten, maar ook op
contractuele onafhankelijkheid, organisatorische aspecten van taxateurs en kwaliteitsborging binnen
de organisatie.
De 28 aanbevelingen van de PTA zijn een praktische stap in de goede richting naar meer
standaardisatie en professionaliteit in taxaties van Nederlands vastgoed. Internationale richtlijnen
zoals EVS en IVS hanteren een theoretische perspectief. Ze blijven tot op zekere hoogte abstract
mondiaal acceptabel. Het PTA kiest nadrukkelijker voor praktische aanbevelingen, afgeleid van EVS
en IVS. Dit is zeer vergelijkbaar met TCV, dat door de NVM is ontwikkeld.
Om de vergelijkbaarheid in kaart te brengen en een stap verder te zetten richting eenduidigheid en
standaardisatie, volgen hieronder enkele suggesties die wel in de TCV genoemd worden, maar nog
niet nadrukkelijk in de PTA aanwezig zijn.
Marktwaarde, toelichting versus inputvariabelen
Marktwaarde en de totstandkoming daarvan zijn in PTA beschreven naar aanleiding van de
methodiek (DCF, BAR/NAR, etc.), maar niet gedefinieerd, zoals in TCV. Het uitgangspunt in de PTA
aanbevelingen 11 en 12 lijkt te zijn gebaseerd op (de elementen van) het rekenmodel. De TCV kiest
voor de IVS definitie, vertaling en uitwerking daarvan (blz 12 en 13). Hoewel de definitie van
marktwaarde bijgesloten is aan de PTA aanbevelingen, wordt dit niet verder uitgewerkt dan een
verwijzing naar IVS.
Toevoegingen
De volgende zaken worden niet duidelijk genoemd in de PTA-aanbevelingen:
- Vertrouwelijkheid en geheimhouding
- Verzekering
- Transactiekosten
- Bedrijfsgerelateerde elementen (installaties)
- Marketingbeperkingen en gedwongen verkopen
- Kritische controle
- Visuele objectpresentatie
- Minimumvereisten taxatierapport
Bijgesloten zijn de suggesties van TCV die toegevoegd kunnen worden aan de aanbevelingen van het
PTA.
Bijlage 1 Suggesties van TCV