Mevrouw W.E. Verschuur Europalaan 213 2408 BK Alphen aan den

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: (0172) 465 564
E-mail: [email protected]
Website: www.alphenaandenrijn.nl
Mevrouw W.E. Verschuur
Europalaan 213
2408 BK Alphen aan den Rijn
Uw kenmerk
Uw brief van
Ons kenmerk
Datum
--
22 maart 2014
2014/17419
27 maart 2014
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Afdeling
De heer L. de Jong
Tel: (0172) 465717
Ruimtelijke & Economische
Ontwikkeling
Onderwerp
Beantwoording art. 36 vragen OTA
(zaaknummer: 2014/16468)
Geachte mevrouw Verschuur,
U heeft vragen gesteld over de rechterlijke uitspraak omtrent het niet innen van boetes naar
aanleiding van geluidoverschrijdingen bij het bedrijf OTA/Alpherium.
In onderstaande gaan wij op uw vragen in. Het antwoord is in cursief weergegeven.
Algemeen
Overslag Terminal Alphen B.V. is een voormalig provinciaal bedrijf. Sinds 1 januari 2014 is de
gemeente Alphen aan den Rijn volledig bevoegd gezag.
Op 27 juni 2011 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna te noemen GS) aan
Overslag Terminal Alphen B.V. (hierna te noemen OTA) lasten onder dwangsom opgelegd
vanwege een aantal zaken waaronder overschrijding van het maximale geluidniveau.
Er is in totaal een bedrag van € 65.000,- aan dwangsommen verschuldigd. naar aanleiding
van geconstateerde overtredingen van vergunningvoorschriften. Tegen voornoemde besluiten
is door OTA bezwaar gemaakt. Het bezwaar tegen de invorderingsbeschikkingen is echter
ongegrond verklaard.
Op 24 januari 2012 heeft OTA tegen het besluit op bezwaar van 13 december 2011 beroep
ingesteld. Op 15 januari 2014 is door de rechtbank uitspraak gedaan. . De rechter heeft het
beroep van OTA gegrond verklaard en de invorderings-beschikkingen vernietigd. Door het
college van B&W is besloten om de uitspraak van de rechtbank op te volgen en de
overwegingen over te nemen. Daarmee wordt afgeweken van het advies van de
bezwarencommissie. De bezwaren tegen de invorderingsbeschikkingen van 17 augustus 2011,
26 augustus 2011, 2 september 2011, 12 september 2011 en 26 september 2011, worden
overeenkomstig de overwegingen van de rechtbank gegrond verklaard en het bestreden
besluit wordt op dit onderdeel herroepen. Voor het overige blijft de beslissing op bezwaar van
13 december 2011 in stand. Resultaat is dat er geen dwangsommen worden geïnd.
Ons kenmerk
Datum
Blad
2014/17419
27 maart 2014
2
1. Is het College het met mij eens dat we het niet bij deze uitspraak kunnen laten?
Antwoord:
Het college heeft besloten de uitspraak van de rechtbank te volgen. Dit neemt niet weg dat de
metingen van de geluidproductie van de OTA gecontinueerd worden. Tegenwoordig vinden
zelfs continu-geluidmetingen plaats. Indien zich nieuwe overtredingen voordoen wil het
college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn dat de Omgevingsdienst West-Holland
(ODWH) hiertegen handhavend optreedt. De Omgevingsdienst zal bij het uitvoeren van de
metingen en de correcties, de lijn van de rechtbank volgen.
2. Begrijpt het College dat deze uitspraak, onacceptabel is?
Antwoord:
Deze opvatting nemen wij voor kennisgeving aan. Het college is van oordeel dat de rechtbank
een gewogen uitspraak heeft gedaan. De ODWH zal bij het uitvoeren van toekomstige
metingen de interpretatie van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai HMRI 1 van de
rechtbank volgen.
3. Welke stappen gaat het College nu nemen, tegen deze uitspraak?
Antwoord:
Het college volgt de uitspraak van de rechtbank en zal niet overgaan tot het innen van de
dwangsommen. Het college heeft de Omgevingsdienst West-Holland verzocht door te gaan
met de (continue) geluidmetingen. Indien zich nieuwe overtredingen voordoen wil het college
van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn dat de ODWH hiertegen handhavend optreedt.
De Omgevingsdienst zal bij het uitvoeren van de metingen en de correcties, de lijn van de
rechtbank volgen.
4. Wat gaat het College doen tegen de geluidsoverlast?
Antwoord:
Zie hiervoor de beantwoording onder vraag 3. Daarnaast is de gemeente in overleg met de
OTA of er manieren/voorzieningen mogelijk zijn om de geluidbijdrage naar de omgeving van
de OTA te verminderen.
5. Kan het College deze rechter uitnodigen, zonder voorafgaande mededeling aan de van
Uden groep, zodat zij geen kans hebben het geluid te temperen.
Antwoord:
Het is niet aan de rechter om geluidmetingen te verrichten. Geluidmetingen worden door een
hiervoor gespecialiseerde organisatie uitgevoerd met speciaal hiervoor ontwikkelde en
gecertificeerde meetapparatuur. Voor de gemeente is dat de ODWH.
1
De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (Handleiding) geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het
meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen.
Ons kenmerk
Datum
Blad
2014/17419
27 maart 2014
3
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. P.W. Jeroense
mr. T.P.J. Bruinsma