toelichting - Fulbright Center

IT risk management voor
Pensioenfondsen
Cyber Security Event
Marc van Luijk
Wikash Bansi
Rotterdam, 11 Maart 2014
Beheersing IT risico’s
• Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen, inclusief alle
uitbestede activiteiten waaronder tevens verantwoordelijkheid besturen risico’s
Integere en
beheerste uitvoering
Art. 143
DNB Themaonderzoek
infomatiebeveiliging
Code Pensioenfondsen
Handboek Integraal
Risicomanagement
Pensioenfonds beheersing IT risico
Uitvoerder A
1
Uitvoerder B
Uitvoerder C
Uitvoerder D
© 2014 Deloitte The Netherlands
Toezichtthema’s pensioenfondsen
Terugkijken: afgelopen vier jaar
Belangrijkste toezichtthema’s pensioenfondsen 2010-2013
Trends
2010
2
2011
2012
2013
Financieel Toetskingskader (FTK)
Financieel Toetskingskader (FTK)
Integriteit, Beloning, Gedrag & Cultuur
Integriteit, Beloning, Gedrag & Cultuur
Integriteit, Beloning, Gedrag & Cultuur
Integriteit, Beloning, Gedrag & Cultuur
Strategie en bedrijfsmodellen
Strategie & bedrijfsmodellen
Strategie & bedrijfsmodellen
Strategie & bedrijfsmodellen
Databeheer en rapportages
Databeheer en rapportages
Databeheer en rapportages
Beheersing uitbestedingsrelaties
Beheersing uitbestedingsrelaties
Governance, risicomanagement & IA
Governance, risicomanagement & IA
© 2014 Deloitte The Netherlands
Toezichtthema’s pensioenfondsen 2014
Vooruitkijken
Aandacht voor cybercrime draagt bij aan het herstel van vertrouwen
Houdbaarheid
bedrijfsmodel
Liquiditeitsrisico’s
FTK
Cybercrime
• Adequate procedures en maatregelen ter
beheersing van de IT-risico's. Waarborging
continuïteit IT en beveiliging van
informatie
• Cross-sectoraal onderzoeken
informatiebeveiligingen
• Voortzetting van de periodieke selfassessments
Wvbp
• Toetsing DNB uitkomsten selfassessments
Complexe ICT
omgevingen
Beleggingsrisico’s
3
EMIR
• Minimale requirement is maturity Level 3
of hoger (Cobit)
• Achterblijvende score: verzoek
verbeterplan en monitoring uitvoering
© 2014 Deloitte The Netherlands
Toetsingskader Security Management en Maturity Model
Hoofdcomponenten toetsingskader
•
•
•
•
•
4
Strategy & Policies
Organization
People
Processes
Technology
© 2014 Deloitte The Netherlands
DNB methodiek FOCUS!
5
•
Beoordeling van IT risico’s onderdeel van FOCUS!
•
Pensioenfonds bestuur verantwoordelijk voor alle risico’s binnen de waardeketen.
Actieve sturing richting uitvoerder aan de elementen die de risico universum
(waaronder IT risico) beïnvloeden
•
Holistische blik ketenintegraliteit. Een keten brede governance structuur waarin
rolverdelingen en verantwoordelijkheden duidelijke gedelegeerd worden door het
pensioenfonds bestuur
•
Formulering risicobereidheid belangrijk voor effectief risico (beheers) raamwerk.
Integrale cascadering binnen keten pensioenfondsen en uitvoerders
© 2014 Deloitte The Netherlands
Functionele lijnen en informatievoorziening
• Substantiële toename complexiteit pensioenketen en toezicht
• Gevoel van werkelijk In Control zijn ontbreekt als gevolg hiervan bij
veel fondsbesturen.
Uitvoerings
-organisaties
Accountant
Uitvoerings
-organisaties
Werkgevers
en
Werknemers
Commissies
en Adviseurs
6
© 2014 Deloitte The Netherlands
Stelling 1
Op welke terreinen voelt u zich kwetsbaar:
• Vermogensbeheer (manipulatie/continuïteit)
• Pensioenbeheer (manipulatie/continuïteit)
• Informatieverschaffing richting stakeholders
7
© 2014 Deloitte The Netherlands
Stelling 2
Cyberrisk in onderdeel van het huidige risico
universum en het pensioenfonds heeft hier
beleid en richtlijnen voor gedefinieerd.
8
© 2014 Deloitte The Netherlands
Stelling 3
Het beleid voor cyberrisk is op adequate wijze
doorvertaald naar de verschillende uitvoerders
(fiduciair beheer, pensioenuitvoering etc.)
9
© 2014 Deloitte The Netherlands
Stelling 4
Periodiek worden door het pensioenfonds
cyberrisk assessment uitgevoerd. Mijn
uitvoerders voeren tevens periodiek cyberrisk
assessments uit.
10
© 2014 Deloitte The Netherlands
Stelling 5
Het pensioenfonds heeft voldoende expertise
om de ontwikkeling en beoordeling van
cyberrisk te waarborgen.
11
© 2014 Deloitte The Netherlands
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marc van Luijk
Director Client Management
Pension funds and Asset Managers
+31 (0)6 2186 2543
[email protected]
Wikash Bansi
Manager Risk Services
Investment Management and Pensions Funds
+31 (0)6 5359 8588
[email protected]
12
© 2014 Deloitte The Netherlands
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to
clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are
committed to becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network
shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
.
© 2014 Deloitte The Netherlands