Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie

Uitnodiging Security Intelligence 2014
Dertiende editie: Corporate IAM
5 maart 2014
De Beukenhof
Terweeweg 2-4
2341 CR Oegstgeest
071-517 31 88
Security Intelligence Bijeenkomst – Corporate IAM
“On the Internet, nobody knows you’re a dog.”
- Peter Steiner, 1993
Deze uitspraak hoort bij een cartoon die in The New Yorker op 5 juli 1993 werd
gepubliceerd, waarin de ene hond dit tegen de andere zegt, zittend voor een computer.
Deze cartoon ging ‘viral’ en wordt nog steeds gebruikt om te illustreren dat vaststellen
met wie je te maken hebt in een digitale omgeving nog steeds lastig is.
In deze Security Intelligence sessie zullen een aantal grote banken vanuit jarenlange ervaring met Identity en Access
Management delen hoe dit in een corporate environment wel, of niet, werkt.
Jaap Hoekstra –ABN AMRO Bank
Wat komt er allemaal bij kijken om IAM in te richten in een grote organisatie en wat is daarbij de kracht van eenvoudige concepten?
Jaap is manager van het IAM Governance and Central Processing team van het Information Security Office binnen TOPS / ABN AMRO
Bank. Hij is de bedenker van het OneID model dat ABN AMRO Bank hanteert voor de besturing van Identity en Access Management
door de hele bank. Jaap heeft een achtergrond in informatiebeveiliging en IT audit. Zijn presentatie bevat de ervaringen van IAM met
name rondom de organisatorische inbedding van IAM.
Hans van der Heijden – Rabobank Nederland
Hoe ontwikkel je IAM als een dienst voor de organisatie en waar zitten de knelpunten om die organisatie de dienst juist te laten
gebruiken?
Hans is project manager voor de IAM dienst van Rabobank Nederland, een dienst van waaruit de gehele organisatie wordt bediend met
een rol-gebaseerde aanpak. Zijn presentatie bevat de ervaringen van het opzetten en managen van IAM als een bedrijfsbrede dienst.
Serge Oskam – Nationale Nederlanden
Wat zijn de belangrijke aspecten van IAM om aandacht aan te geven tijdens reorganisaties zoals een ontvlechting en hoe verhoog je na
afloop daarvan het volwassenheidsniveau van IAM in de organisatie?
Serge is manager Identity en Access Management van het End User & Security Services onderdeel van de CIO organisatie. In deze rol
is Serge verantwoordelijk voor de dienstverlening van IAM naar de organisatie toe. Serge heeft een achtergrond in IT project
management. Zijn presentatie bevat de ervaringen van IAM met name rondom de organisatorische ontvlechting.
2
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
Programma
Graag bieden we u de gelegenheid om mee te discussiëren over de “Corporate IAM”. Dit doen
we in de vorm van presentaties - en aansluitende discussies van 5 minuten na iedere presentatie -, als volgt:
11:30 uur
Ontvangst waarbij een broodlunch wordt geserveerd
12:15 uur
Opening – Marko van Zwam – Deloitte
12:20 uur
Simpele IAM concepten – Jaap Hoekstra – ABN AMRO Bank
12:50 uur
IAM service integration – Hans van der Heijden – Rabobank Nederland
13:20 uur
IAM in de reorganisatie – Serge Oskam – Nationale Nederlanden
13:50 uur
Discussie
14:30 uur
Sluiting bijeenkomst door Marko van Zwam - Deloitte
Koffie met mogelijkheid tot verder napraten
3
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
Aanmelden
U kunt uw aanwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen naar
Karien de Jeer van Deloitte via: [email protected]
Wij verzoeken u voor 25 februari 2014 te reageren. Voorafgaand aan de
bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomst neemt u contact op met:
Marko van Zwam,
[email protected]
+ 31621272904
Henk Marsman,
[email protected]
+31620789905
4
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
Security Intelligence Bijeenkomsten
5
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients
succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or
taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte
Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
6
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu