belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid

Een rol van (publiek) belang
Thema-sessie 5: Het perspectief
vanuit de overheid - kosten
Doorn, 6 november 2014
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
AGENDA
I.
Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg
II.
Kostenbeheersing en marktwerking: het ultimum remedium
III. Introductie van het thema vanuit de toezichthouderspraktijk
IV. Plenaire evaluatie
1
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
I. KOSTENONTWIKKELING NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG
Ontwikkeling zorgkosten en betaalbaarheid.
2
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
I. KOSTENONTWIKKELING NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG
Ontwikkeling zorgkosten en betaalbaarheid.
3
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
I. KOSTENONTWIKKELING NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG
Ontwikkeling zorgkosten en betaalbaarheid
• Internationale vergelijking:
- Nederland geeft na de VS het meest uit aan zorg
(gemeten als percentage van het BBP)
- Nederland is met name koploper in de langdurige zorg
(met name door hoog aandeel intramurale cliënten)
• Oorzaken groei:
- prijs- en volumecomponent
- volumegroei toe te schrijven aan vergrijzing, welvaartsgroei (inclusief
toepassing nieuwe technologie) en aan het gevoerde overheidsbeleid
4
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
II. KOSTENBEHEERSING EN MARKTWERKING: HET ULTIMUM REMEDIUM
-
Problematiek curatieve zorg
Door het wettelijk recht op zorg bestaat vooraf geen volledige zekerheid dat
zorguitgaven binnen de grenzen van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) blijven.
-
Budgetperiode versus marktwerking
Door de invoering van marktwerking met vrije prijzen kan het klassieke
instrument ‘budgetkorting’ niet langer ingezet worden.
-
Sturing via zorgverzekeraars
De budgettaire ruimte voor medisch-specialistische zorg en curatieve GGZ
wordt vooraf op jaarbasis vastgesteld en verdeeld over de zorgverzekeraars
op basis van de kenmerken van hun verzekerdenbestand.
-
Hoe om te gaan met onverhoopte overschrijding BKZ?
5
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
II. KOSTENBEHEERSING EN MARKTWERKING: HET ULTIMUM REMEDIUM
-
Macrobeheersingsinstrument (MBI)
Medio 2011 is door de sector, de zorgverzekeraars en de overheid een
Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 afgesloten.
Hierin is onder meer vastgelegd dat indien het BKZ in enig jaar wordt
overschreden, de minister van VWS deze overschrijding na overleg met de
sector kan terugvorderen via een achteraf opgelegde omzetheffing.
-
Uitkomsten 2012 en 2013
Uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer over het
jaarverslag 2013 van het Ministerie van VWS blijkt dat het BKZ (MSZ)
overschreden is:
- over 2012 met € 600 miljoen;
- over 2013 met € 300 miljoen.
6
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
II. KOSTENBEHEERSING EN MARKTWERKING: HET ULTIMUM REMEDIUM
-
7
Vooroverleg VWS/veldpartijen uitgesteld
In een brief van het Ministerie van VWS d.d. 1 september 2014 geeft de
minister aan dat de afwikkeling van het MBI over 2012 en 2013 als gevolg
van de jaarrekeningproblematiek van ziekenhuizen wordt uitgesteld naar het
eerste kwartaal van 2015.
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
III. INTRODUCTIE VAN HET THEMA VANUIT DE TOEZICHTHOUDERSPRAKTIJK
Inbreng deelnemers:
- GGZ-sector (De Hoop, RIBW’s, Kwintes, MET GGZ)
- Maatschappelijke opvang (De Binnenvest)
- Ouderenzorg (Cato, Diafaan, Groenhuysen, Livio, LuciVer, Marente)
- Gehandicaptensector (S&L Zorg, Frion)
- Jeugdzorg (Omega Zorg, Timon)
- Ziekenhuizen (Erasmus MC)
- Overige sectoren (Huisartsendiensten, Bevolkingsonderzoek)
Dialoog:
1. Hoe raakt het aspect ‘kosten(beheersing)’ u specifiek als toezichthouder?
2. Welke principes hanteert de overheid ten aanzien van kosten?
3. Wat is uw visie op uw rol ten aanzien van kostenbeheersing vanuit systeemverantwoordelijkheid?
8
© 2014 Deloitte The Netherlands
THEMA-SESSIE 5: HET PERSPECTIEF VANUIT DE OVERHEID - KOSTEN
III. PLENAIRE EVALUATIE
-
Hoe raakt het aspect ‘kosten(beheersing)’ u specifiek als toezichthouder?
-
Welke principes hanteert de overheid ten aanzien van kosten?
-
Wat wordt van de zorgverleners of zorgorganisaties verwacht?
9
© 2014 Deloitte The Netherlands
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities.
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member
firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most
complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte
network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained
by any person who relies on this communication.
© 2014 Deloitte The Netherlands