batam Flyer.indd

Departure : 26-12-2015
DEPARTURE
DAY
11.30pm
Return : 30-12-2015
Price : RM1500.00
SATURDAY 26TH DECEMBER 2015
All guests travelling by coach assemble at location designated by the organizer.
Total journey by road : 5 Hours (with 2 rest stops along the highway)
SUNDAY 27TH DECEMBER 2015
DAY 1
6.00am
Arrival at Berjaya Ferry Terminal Johor Bahru
6.30am
Breakfast @ Berjaya Hotel Johor Bahru
8.00am
Check-in / Immigration Clearance / Boarding (Ferry)
(Indon. Time)
9.00pm
Arrival, meet and greet at Batam Central Ferry terminal. Immigration clearance. Hotel
Transfer
10.00am
Sightseeing - City Tour
12.00 noon
Check-in Hotel Golden View / Welcome Drink
1.30pm
Lunch at Hotel
2.30pm
Indonesia Miniature Garden
3.30pm
Visiting Historical Vietnam UNHCR Camp
4.30pm
Sightseeing Barelang Bridge @ Dendang Melayu spot
6.30pm
Back to Hotel (Rest & Easy)
8.00pm
Dinner reception at Golden Prawn restaurant (Local Entertainment)
9.30pm
Family games and activities
11.00pm
End of program (Rest & Easy)
MONDAY 28TH DECEMBER 2015
DAY 2
8.00am
Breakfast @ Hotel
9.00am
Hotel Activity / Family Events & Games (Activity)
Choices of Hotel activities from Go kart Race, Family Aerobics, Cycling, Outbound
activities, Pond relax, Fishing, Billiard, Swimming pool, Fitness Spa and sauna. Specific
games coordinated by Arah Fokus trainers and facilitators
1.00pm
Lunch @ Pak Datuk Restoran / Nasi Padang
2.30pm
Mall and stall shopping
5.00pm
Souvenirs and special products, culinary hunting
6.30pm
Back to Hotel
8.00pm
Dinner Reception / Cultural entertainment program (Live Performance)
12.00pm
Dance All Night Long (DJ Performance)
3.00am
Rest & Easy
Business Event : Business Networking between Malaysian
Indian Business Community and Batam Business Community
@ Golden View Hotel Ballroom
þ󧾡§Éº¢Â Å÷ò¾¸ ºõ§ÁÇÉòмý Á§Äº¢Â
þó¾¢Â Å÷ò¾¸÷¸Ùì¸¡É ¸ÄóШá¼ø ÁüÚõ
Å÷ò¾¸ ÀâÁ¡üÈ Å¡öôÒ
DAY 3
TUESDAY 29TH DECEMBER 2015
8.00am
Breakfast @ Hotel
10.30am
Family Day activities
1.00pm
Lunch reception at Hotel
2.30pm
City tour - Visit Kwan Yin Goddess Statue
4.00pm
Visit Hindu Temples
5.30pm
Shopping / City Tour continues
7.00pm
Back to Hotel
8.00pm
Dinner Reception (Poolside) with Live Performance
10.30pm
Rest & Easy
WEDNESDAY 30TH DECEMBER 2015
DAY 4
8.00am
Breakfast @ Hotel
10.30am
Check out / transfer to jetty (Ferry Terminal) for guests travelling by road and Airport
transfer for guests travelling by air
1.30pm
Arrival @ Zon, Johor Bahru for guests travelling by road
(By ferry is 1 hr 30 minutes) (Air travel is approximately 1 hr 15 minutes)
Lunch at Berjaya Hotel Johor Bahru
8.30pm
Arrival @ Kuala Lumpur
(Drop off at the same pickup point)
(Malaysian time)
Package Includes :
Airport Transfer from Batam Airport (for those who fly by Malindo Airlines), Deluxe coach
KL-JB, Insurance Coverage, Ferry Transfer, Ferry Tax, Jetty Port Transfer, City Tour, Guide,
Escort, Breakfast, Lunch, Dinner (As specified in the itenary), Accomodation @ 4 Star Hotel,
Cultural Entertainment Programme, DJ Performance, Hotel Acitivites, Family Event and
Games, Dinner Reception, with Cultural Show at Golden View Ballroom, Dinner Reception
(pool side) with live performance.
Package does not includes:
Expenses of personal nature like medical expenses table drinks tipping, laundry, telephone,
fax, alcoholic beverages, excess luggage, meals other than specified above, Any other
services not mentioned in the inclusions.
The Hotel checkin and check out will be 12.00 noon irrespective of the time of arrival or
departure.
Note : Cost of Tour, Air Ticket and Airport Tax are subject to change. Please Note that
owing to unavailable circumstances re-arrangement of the tour programme is at the
discretion of the organizers.
Down memory lane Deepavali family retreat 2014
@ Batam Golden View Hotel
À½ ¿¡û : 26-12-2015
¾¢ÕõÒõ ¿¡û : 30-12-2015
¸ð¼½õ : RM1500.00
À½ ¿¡û
ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á 26 ʺõÀ÷ 2015
11.30pm
þýÚ þÃ× 11.30 Á½¢ìÌ À½¢¸û «¨ÉÅÕõ À¢Ã¢ìÀ£øðŠ ‚ «Àტ¾¡ ÊáÅø ÓýÒÈõ
´ýÚ Üξø. ¦ƒ¡Ü÷ ¦ºýȨ¼Â À½ §¿Ãõ ¸¢ð¼ò¾ð¼ 5 Á½¢ §¿ÃÁ¡Ìõ. À½ò¾¢ý§À¡Ð
2 þ¼í¸Ç¢ø ¨†§Å µöÅ¢¼ò¾¢ø ÀŠ ¿¢Úò¾ôÀÎõ. §Áü¸¡Ïõ þò¾¸Åø §ÀÕó¾¢ø À½õ
¦ºöÔõ À½¢¸ÙìÌ ÁðΧÁ.
¿¡û 1
»¡Â¢üÚ츢ƨÁ 27 ʺõÀ÷ 2015
6.00am
¦ƒ¡Ü÷ À¡Õ, ¦À÷ƒ¡Â¡ ·¦À÷â ¿¢¨ÄÂõ Å󾨼¾ø
6.30am
¦ƒ¡Ü÷ À¡Õ, ¦À÷ƒ¡Â¡ §†¡ð¼Ä¢ø ¸¡¨Ä ¯½×
8.00am
ÌÊѨÆ× Ð¨È §Å¨Ä¸û ÓÊóÐ ·¦À÷â Ѩƾø
9.00am
À¡ò¾¡õ ¦ºýðÃø ·¦À÷â ¿¢¨ÄÂõ ÅçÅüÒ¼ý Å󾨼¾ø
10.00am
À¡ò¾¡õ ¿¸Ã ÍüÚÄ¡
þ󧾡. §¿Ãõ
12.00noon
§¸¡ø¼ý Å¢ä §†¡ð¼ø ѨÆ×
1.30pm
§†¡ð¼Ä¢ø Á¾¢Â ¯½×
2.30pm
þ󧾡§Éº¢Â¡ Á¢É¢§Âîº÷ ¸¡÷¼ý À¡÷¨Å¢ξø
3.30pm
ºÃ¢ò¾¢Ãâ÷ŠŢÂðÉ¡õ Á¢äº¢Âõ ÍüÈ¢ô À¡÷ò¾ø
4.30pm
¦À§Ã¡Ä¡í À¡Äõ, ¦¼ý¼¡í ¦ÁÄ¡Ô þ¼í¸¨Çî ÍüÈ¢ô À¡÷ò¾ø
6.30pm
§†¡ð¼ø ¾¢ÕõÒ¾ø
8.00pm
§¸¡ø¼ý À¢Ã¡ý ¯½Å¸ò¾¢ø ¯ûé÷ ¸¨Ä ¿¢¸ú׸ټý þÃ× ¯½×
9.30pm
§†¡ð¼ø ÅÇ¡¸ò¾¢ø ¦Àü§È¡÷¸û ÁüÚõ À¢û¨Ç¸Ùì¸¡É ¿¢¸ú¸û
11.00pm
¿¢¸ú ¿¢¨È×, µö×, ¯Èì¸õ
¿¡û 2
¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á 28 ʺõÀ÷ 2015
8.00am
4 ¿ðºò¾¢Ã §†¡ð¼Ä¢ø ¸¡¨Ä ¯½×
9.00am
¸Ä¸ÄôÀ¡É ÌÎõÀò¾¢ý Å¢¨Ç¡ðÎ «í¸õ.
1.00pm
Á¾¢Â ¯½×
2.30pm
Àò¾¡õ ¿¸Ã ÍüÚÄ¡, §„¡ôÀ¢í
5.00pm
§„¡ôÀ¢í, ¿¢¨É×ô ¦À¡Õû¸û
6.30pm
§†¡ð¼ø ¾¢ÕõÒ¾ø
8.00pm
þýÚ Å¢Î¾¢Â¢ý À¢ÃõÁ¡ñ¼ «Ãí¸¢ø §¸¡Ä¡¸Ä þÃ× Å¢ÕóÐ ¯ÀºÃ¢ôÒ¼ý þ󧾡§Éº¢Â
ÁüÚõ ¾Á¢ú ¸¨Ä»÷¸Ç¢ý ¸¨Ä¿¢¸ú ¿¨¼¦ÀÚõ
12.00pm
À¢ýÉ¢Ã× ¬¼ø À¡¼ø ¿¢¸ú
3.00am
µö× ¯Èì¸õ
¿¡û 3
¦ºùÅ¡ö츢ƨÁ 29 ʺõÀ÷ 2015
8.00am
4 ¿ðºò¾¢Ã §†¡ð¼Ä¢ø ¸¡¨Ä ¯½×
10.30am
¸Ä¸ÄôÀ¡É ÌÎõÀ¾¢É Å¢¨Ç¡ðÎ «í¸õ
1.00pm
Á¾¢Â ¯½×
2.30pm
À¡ò¾¡õ ¿¸÷ ÍüÚÄ¡, ÌÅ¡ý þý ¾Ã¢ºÉõ
¿¡õ ¾í¸Å¢ÕìÌõ À¢ÃõÁ¡ñ¼
4 ¿ðºò¾¢Ã Ţξ¢
HOTEL FACILITIES
• Traditional Massage
• Volley Ball Field
• Flying Fox
• SPA, Steam, Sauna
• Full Fitness Centre
• Kid’s Corner
• Swimming Pool
• Jogging Track
• Internet Corner
• Billiard Centre
• Free Shuttle Bus to Shopping Centre
• KTV Lounge
• Golden ChengHo II Cruise
Ship
• Fish Pond
• Go Kart
• Miniature Cultural Houses
• Aqua Cycling
• Para Sailing
• Jet Ski
• Banana Boat
• Speed Boat
4.00pm
þóÐ ¬Ä ¾Ã¢ºÉõ
5.30pm
§„¡ôÀ¢í ÁüÚõ ¿¸Ã ÍüÚÄ¡ ¦¾¡¼÷¸¢ÈÐ
7.00pm
§†¡ð¼ø Å󾨼¾ø
8.00pm
¿£îºøÌÇ ÅÇ¡¸ò¾¢ø §¸¡Ä¡¸Ä þÃ× Å¢ÕóÐ ¯ÀºÃ¢ôÒ¼ý ¾Á¢ú ¸¨Ä ¿¢¸ú ¿¨¼¦ÀÚõ.
10.30pm
µö×õ ¯Èì¸Óõ
¿¡û 4
Ò¾ý¸¢Æ¨Á 30 ʺõÀ÷ 2015
8.00am
4 ¿ðºò¾¢Ã §†¡ð¼Ä¢ø ¸¡¨Ä ¯½×
10.30am
þýÚ ¸¡¨Ä ·¦Àâ ШÈÓ¸ò¾¢üÌ ÒÈôÀ¼ò ¾Â¡Ã¡¸¢§È¡õ. Å¢Á¡Éô À½ò¾¢ø Åó¾Å÷¸ÙìÌ
¯í¸û À½ §¿ÃôÀÊ Å¢Á¡É ¿¢¨ÄÂõ ¦ºøÄ ²üÀ¡Î¸û ¦ºöÐ ¾ÃôÀÎõ.
2.30pm
ÍÁ¡÷ 1.30 Á½¢ §¿Ã ·¦Àâ À½ò¾¢üÌô À¢ý ¦ƒ¡Ü÷ ¦¼÷Á¢É¨Ä Å󾨼¸¢§È¡õ. Å¢Á¡Éò¾¢ø
Åó¾Å÷¸û 1.15 Á½¢ §¿Ãò¾¢ø ÍÀ¡í Å¢Á¡É ¿¢¨ÄÂò¨¾ Å󾨼š÷¸û.
(Á§Äº¢Â §¿Ãõ)
8.30pm
§¸¡Ä¡Äõâ÷ Å󾨼¾ø
ÍüÚÄ¡ ¸ð¼½ò¾¢ø «¼íÌÀ¨Å
À¡ò¾¡õ Å¢Á¡É ¿¢¨Ä þÕÅÆ¢ §À¡ìÌÅÃòÐ
ź¾¢ (Å¢Á¡É À½ò¾¢ø ÅÕÀÅ÷¸ÙìÌ ÁðÎõ)
ÀŠ §À¡ìÌÅÃòРź¾¢, ¦À÷â ШÈÓ¸õ þÕÅÆ¢
§À¡ìÌÅÃòРź¾¢, À½ þýÝÃýŠ, ¦À÷â Åâ, 4
¿ðºò¾¢Ã À¢ÃõÁ¡ñ¼ §†¡ð¼Ä¢ø ¾íÌõ ź¾¢, ¸¡¨Ä,
Á¾¢Â, þÃ× ¯½× (ÍüÚÄ¡ «È¢ì¨¸Â¢ø ¯ûÇÀÊ),
§†¡ð¼ø À¡øåÁ¢ø ¸¨Ä ¿¢¸ú, ãýÈ¡õ ¿¡û
¿£îºøÌÇ ÅÇ¡¸ò¾¢ø ÓبÁÂ¡É ¾Á¢ú ¸¨Ä¿¢¸ú,
ÌÎõÀ ¾¢É §À¡ðÊ Å¢¨Ç¡ðθû, À¡ò¾¡õ ¿¸÷
ÍüÚÄ¡, ÅÆ¢¸¡ðʸû
¸ð¼½ò¾¢ø ¯ðÀ¼¡¾¨Å
l Üξø Ä째ˆ ¸ð¼½õ l ±¾¢÷À¡Ã¡Áø ²üÀÎõ
¦ºÄ׸û l ºÄ¨Å l ÊôŠ l ¦¾¡¨Ä§Àº¢ì ¸ð¼½õ l
ÁÕòÐÅ ¦ºÄ׸û.
§†¡ð¼ø ѨÆ× §¿ÃÓõ ¦ÅÇ¢§ÂÚõ §¿ÃÓõ
¿ñÀ¸ø 12.00 Á½¢ ±ýÀ¨¾ ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ×õ.
ÌÈ¢ôÒ : ÍüÚÄ¡ ¸ð¼½õ, Ê즸ð ¸ð¼½õ, Å¢Á¡É ¿¢¨Ä Åâ, ±ñ¦½ö Åâ ¬¸¢Â¨Å
Á¡üÈò¾¢üÌðÀð¼Ð ±ýÀ§¾¡Î ¾Å¢÷ì¸ÓÊ¡¾ Ýú¿¢¨Ä¨Â «ÛºÃ¢òÐ ÍüÚÄ¡¨Å
Á¡üȢ¨ÁìÌõ ÓØ «¾¢¸¡Ãõ ÍüÚÄ¡ ²üÀ¡ð¼¡ÇÕìÌ ¯ñÎ ±ýÀ¨¾Ôõ À½¢¸û ¾Â×
¦ºöÐ ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ×õ.
Jointly Organised By
Malaysian India Welfare And Social
Development Foundation
Event Managed By
Sree Abarajitha
Travel & Tours Sdn Bhd
Supported by /
Koperasi Pelancongan Subha Yaatra
KL Berhad
Ground Support
Coordination
Official Hotel
Golden View Hotel,
Batam, Indonesia
Pyramid Travel & Tours,
Batam, Indonesia
ð£ˆî£‹ Þ‰«î£«ùCò£ ÜFè£ó̘õ Ýîóõ£÷˜èœ
Batam Authority
Batam Indonesia
Free Zone Authority
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan Kota Batam
ÜFè£ó̘õ ðòí GÁõù‹:
Official Travel Agency
Sree Abarajitha Travel & Tours Sdn. Bhd.
ÿ Üðó£Tî£ ®ó£õ™
&
Çõ˜v
KPK / LN 6595
No. 178-1, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2272 1879 / 03-2272 2151
Khanna 019-2461971 / 012-2474 007
R.Muniswaran 016-4580750
Ms. Esther 017-292 3247
Email: [email protected]
www.sreeabarajitha.com.my