Schiedam 23 september 2014 J.F.M. Glavimans (voorzitter), G.Th

PLAATS
DATUM VERGADERING
Schiedam
23 september 2014
REGISTRATIENUMMER
AANWEZIG 23 SEPTEMBER 2014:
J.F.M. Glavimans (voorzitter), G.Th. de Bel-van Touw (Leefbaar Schiedam), R.M.M. Berns (CUSGP), T.E. de Boer (CU-SGP), M.R. Bregman (D66), I.A.W.M. Coenradie-Maris (PS), Z.
Erdoğan (PvdA), P. Groeneweg (PvdA), C. de Groot (AOV), Z. Güler (D66), S.F. Hamerslag
(PS), H. van Holten (SP), R.B. Janssen (AOV), H. Küçük (SP), P.J.P. Liebregts-Sirach (AOV), R.
Malkoç (fractie Malkoç), J.M.P. Maris (PS), F.B. Minhas (VVD), A.P. Mostert (VVD), J.W.
Ooijevaar (GroenLinks), J. Post-den Heijer (Leefbaar Schiedam), A. Rose (GBS), T.W. van der
Hoeven, A.W. van Wingerden (AOV), P.M.E. Zwang (PvdA), K.H.E. de Rover (GroenLinks), S.
Kiliçkaya (PvdA), M. Erdem (PvdA) en A.M.C. Peters (secretaris).
College:
N. Gouweleeuw, M.X. Stam, P. van Aaken en J.C. van Ginkel
AFWEZIG (M.K.):
N. Ulusoy (CDA), K.C. van Schie (CDA) en A. Hekman (CDA),
ONDERWERP
Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie van 23 september 2014 /
vastgesteld in raadscommissie van ……. 2014
01.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
02.
Vaststellen agenda (en inventariseren insprekers)
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen insprekers.
03.
Kadernota Stroomopwaarts (VR 44/2014)
 De raad blijkt over de verkeerde versie van de kadernota te beschikken. Wethouder
Stam zegt toe dat de raad de juiste versie toegezonden krijgt met een A4tje met de
verschillen tussen de versies.
 Wethouder Stam zegt toe met de raad in gesprek te zullen gaan over hoe de raad goed
geïnformeerd kan worden over de voortgang, met respect voor ieders rol.
De voorzitter concludeert dat de kadernota geagendeerd kan worden als B-stuk voor de
raadsbehandeling
04.
Vaststellen besluitenlijsten
De besluitenlijst van 16 en 17 september 2014 is gewijzigd vastgesteld. Aan de besluitenlijst is
een aanvulling van de heer Ooijevaar over de Metropoolregio toegevoegd. De gewijzigde versie
is terug te vinden in het BIS en in Notubox.
05.
Rondvraag commissieleden
De heer Berns brengt in dat er in Schiedam geen fietsverhuur meer is. De heer Mostert en
mevrouw De Rover attenderen de heer Berns op de fietsverhuur van de VVV en de OV fietsen.
06.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.