Besluiten genomen in de

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente
Purmerend van 21 mei 2014
Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester).
Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.
Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), N. Boer (Leefbaar Purmerend),
T.P. de Boer (Stadspartij), N.E. Hut (D66), J. Mennema (AOV), N. Saaf (PvdA), E.S. Tijmstra (CDA),
I. Waarhuijs (Stadspartij) en M.H. van der Weit (VVD);
en de heren F. Alberts (PvdA), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66),
A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), B. Daan (PvdA), E. van Damme (Lijst van Damme), J.P. Dompeling
(VVD), R. Duijker (CDA), B. van Elden (VVD), M. Hasirci (Stadspartij), M.C. Intres (D66), G.C. Jansen
(Stadspartij), T. de Jong (D66) Th. Kalverboer (AOV), C.S.J. Lageveen (Stadspartij), P.L van
Meekeren (D66), H. Meijer (PvdA), B. Meulenberg (Stadspartij), H.J.M. Poppelier (Trots), H.M.M.
Rotgans (AOV), D. Shriemissier (AOV), M.J.W. Smid (Stadspartij),
R.J. Verhoogt (GroenLinks), P. Verkroost (CDA) en P.J. Willig (AOV).
Afwezig: de heer H. Heida (Leefbaar Purmerend).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Vaststelling van de voorliggende agenda
Op advies van het college besluit de raad agendapunt 9, Meerjarenprogramma
grondexploitaties (MPG) 2014-2017, van de agenda af te voeren i.v.m. alsnog gebleken
noodzakelijke tekstuele aanpassingen en de behandeling te betrekken bij de bespreking van
de programmarekening in juni in de raad.
De aangekondigde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van GroenLinks, Leefbaar
Purmerend en Trots over 4 en 5 mei wordt niet ingediend n.a.v. de toezegging van de
burgemeester om dit onderwerp in september te bespreken en dan te bekijken welke
stappen kunnen worden ondernomen.
De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ van GroenLinks, D66, Leefbaar Purmerend, Trots
en Lijst van Damme over het kinderpardon wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt
13.
De agendapunten 8,10 en 11 worden als hamerstuk afgedaan.
Hiermee is de agenda vastgesteld.
3. Benoeming en beëdiging commissielid C.E. Blekemolen-Meinen en beëdiging
commissieleden S. van Dam, G.J. Hartog, T. Kroese, en F. Theuns
Voorstel van het presidium d.d. 16 mei 2014, zonder nummer.
De raad besluit:
Het volgende niet-raadslid te benoemen als lid van de raadscommissies:
CDA: Mevrouw C.E. Blekemolen-Meinen.
Commissieleden C.E. Blekemolen-Meinen (CDA), S. van Dam (PvdA), G.J. Hartog (Leefbaar
Purmerend en F. Theuns (VVD) worden beëdigd als commissielid.
4. Vragenuur
Wethouder Helm beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend over de afwezigheid van
de portefeuillehouders tijdens de commissie Algemene Zaken van 15 mei 2014.
5. Lijst van ingekomen stukken week 17 t/m week 20
Week 20, punt 5, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, brief over de Wet
Markt en Overheid - Gemeente bepalen of lidmaatschap van
1
vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft: Op verzoek van de PvdA wordt dit onderwerp
geagendeerd in de commissie SOB inclusief een notitie van het college over hoe hier in
Purmerend mee wordt omgegaan.
Week 20, punt 6, verkoop vastgoed: GroenLinks vraagt om dit onderwerp te behandelen in
de eerstvolgende commissie SOB. De voorzitter meldt dat er al een datum is ingepland in
september voor dit onderwerp. GroenLinks zal eerst technische vragen stellen en afhankelijk
van de beantwoording zal GroenLinks eventueel verzoeken om dit onderwerp alsnog in juni
te agenderen.
6. Besluitenlijsten van 24 april en 6 mei 2014
Besluitenlijst van 24 april 2014
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst van 6 mei 2014
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Aanvullende voorstellen ter voorbereiding op de decentralisaties in het
maatschappelijk domein
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2014, met nr. 1118294.
De raad besluit:
1. in te stemmen met de aanvullende voorstellen ter voorbereiding op de nieuwe taken in
het maatschappelijk domein. Het zijn voorstellen t.a.v. trainingen in de gewenste
cultuuromslag, kennismaking van het WMO-loket met de nieuwe doelgroepen, pilots t.a.v.
handelingsbudget voor sociale wijkteams, jeugdzorg in het onderwijs en een
haalbaarheidsonderzoek naar een wijkleerbedrijf.
2. de kosten voor deze aanvullende voorstellen te dekken uit de middelen die in 2014 niet
volledig uitgegeven gaan worden binnen programma 2.
Stemverklaring: Trots stemt in met de aanvullende voorstellen, maar mist een goede
financiële onderbouwing. De fractie vindt dat het college uit gaat van verwachtingen. Trots
vindt dit vreemd en hoopt dat er in het vervolg een stevige onderbouwing aan ten grondslag
komt te liggen.
Unaniem aangenomen (34-0).
8. Bestuurlijke boete woonfraude en basisregistratie persoonsgegevens
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014, met nr. 1111601.
De raad besluit:
1. Tijdelijk (mei-dec 2014) extra formatie (1 fte, schaal 9) beschikbaar te stellen voor twee
nieuwe taken: het opleggen van een bestuurlijke boete bij woonfraude en het uitvoeren
van onderzoekstaken voor verhoging van de betrouwbaarheid van de gemeentelijke
basisregistratie personen.
2. Deze extra formatie dekken middels incidentele onttrekking aan de reserve woonvisie
(€ 57.751).
3. De besluitvorming over (structurele) dekking en formatie-uitbreiding vanaf 2015 te
betrekken bij de begrotingsbehandeling 2015-2018.
4. De boete-inkomsten los van de formatiekosten te begroten (niet als dekking) om zo elke
schijn van onzuiverheid in het boeteproces te voorkomen.
5. De nieuwe werkwijze rond bestuurlijke boete en BRP in 2016 te laten evalueren.
Unaniem aangenomen (34-0).
9. Meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2014-2017
Voorstel is van de agenda afgevoerd. Zie vaststelling van de agenda.
2
10. Zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014, met nr. 1125019.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2015 met
inbegrip van de in de bijgaande zienswijzebrief, registratienummer 1124185, vermelde
aandachtspunten.
Unaniem aangenomen (34-0).
11. Bestuursrapportage, begrotingsbijstelling 2014-1
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2014, met nr. 1108875.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage over de uitvoering van de
programmabegroting 2014;
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting vast te stellen
conform het totaaloverzicht in de bijlage (pagina 20);
3. De mutaties op reserves conform het overzicht in de Berap op pagina 16 vast te stellen;
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming van € 951.808
vast te stellen.
Unaniem aangenomen (34-0).
12. Project Solar Campus (zonnepanelenpark), instemmen met ontwerpverklaring van
geen bedenkingen
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2014, met nr. 1121476.
De raad besluit:
In te stemmen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project Solar
Campus Purmerend.
Wethouder Voorbij zegt toe dat hij op een later moment terugkomt op de legesverordening.
Voor: Stadspartij, PvdA, VVD, AOV en CDA (23).
Tegen: D66, Leefbaar Purmerend, GroenLinks, Trots en Lijst van Damme (11).
13. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over het kinderpardon
Voorstel van GroenLinks, D66, Leefbaar Purmerend, Trots en Lijst van Damme d.d. 21 mei
2014, nr. M-13.
De raad besluit:
Uit te spreken:
1. zich ernstig zorgen te maken over het lot van de betrokken kinderen;
2. de staatssecretaris per brief te verzoeken om de afgewezen aanvragen opnieuw te
bekijken;
3. deze brief in afschrift aan de Tweede Kamer te sturen.
Voor: Stadspartij, D66, PvdA, 1 lid van het AOV, Leefbaar Purmerend, GroenLinks, Trots,
Lijst van Damme (24).
Tegen: VVD, CDA, 4 leden van het AOV (10).
3