Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1981

Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Zitting 1981-1982
17368
Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1981
Nr. 12
VRAGEN AAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Vastgesteld 26 mei 1982
De vaste Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt u naar aanleiding van
het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1981 gaarne de volgende
vragen ter beantwoording voor. Zij stelt het op prijs nog voor aanvang van .
het zomerreces der Kamer (24 juni 1982) uw schriftelijke antwoorden te
ontvangen.
4.4
1. Deelt de Minister de hoop, uitgedrukt in de laatste alinea van deze
paragraaf? Zijn er concrete feiten waarop deze hoop berust?
4.7
2. Welke maatregelen heeft de Minister genomen om herhaling van het
hier geschetste gebrek aan toezicht en leiding te voorkomen?
6.30
3. Kan de Minister ervoor zorgen, dat nog dit jaar de bedrijfsadministratie
van het Marinehospitaal te Overveen zodanig ingericht wordt dat een voor
het COZ acceptabele verdeling is te maken tussen uitgaven en kosten toe te
rekenen aan de bedrijfsgeneeskundige of aan de algemene ziekenhuisfunctie
van het Marinehospitaal?
4. Welke rol hebben de organisatiedeskundigen van het ministerie in
deze kwestie gespeeld?
1
Samenstelling: Bakker (CPN), Joekes (VVD),
Rietkerk (VVD), Cornelissen (CDA), Van der
Hek (PvdA), K. G. de Vries (PvdA), Weijers
(CDA), Van Amelsvoort (CDA), Rienks (PvdA),
Engwirda (D'66), voorzitter, Beckers-de Bruijn
(PPR), Wöltgens (PvdA), Lubbers (CDA),
Bolkestein (VVD), Gerritse (CDA), Mateman
(CDA), Tazelaar (PvdA), Veldhuizen (D'66), De
Visser (PvdA), Schartman (CDA) en Van
Nieuwenhoven (PvdA).
11.1
5. Waardoor wordt de totstandkoming van de regelingen voor gehuwd
en ongehuwd burgerpersoneel nu nog verhinderd en wanneer zijn deze
regelingen gereed (zie de opmerking «een en ander was in studie binnen
het departement»)?
De voorzitter van de commissie,
Engwirda
De (wnd.) griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 368, nr. 12