Mededelingenblad - Hervormde Gemeente Doornspijk

Mededelingenblad
Hervormde gemeente van Doornspijk
Zondag 6 juli 2014
09.00 uur
Voorganger: Ds. G.H. Molenaar
Organist: Jan Vos
13.15 uur
Voorganger: Kand. A. van der Stoep,
Nieuw-Lekkerland
Organist: Marijn Krooneman
Liturgie:
Orgelspel
Ps. 6: 9
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 100: 1 en 3
Wet des HEEREN
Ps. 143: 8
Gebed
Schriftlezing: Gen. 32: 22-32; Gal. 3:13-14
Collecten:
ste
1 Diaconie
de
2 Instandhouding Eredienst
Ps. 27: 5 en 7
Prediking
Ps. 84: 3
Dankgebed
Ps. 84: 4
Zegen
Extra collecte predikantsplaats
Orgelspel
Ps. 146: 3
Stil gebed
Votum en groet
Ps. 99: 1
Geloofsbelijdenis
Ps. 110: 1
Gebed
Schriftlezing: Kol. 2: 9-12, Kol. 3: 1-17
Collecten:
ste
1 Diaconie
de
2 Instandhouding Eredienst
Ps. 25: 6 en 7
Prediking
Ps. 86: 6
Dankgebed
Ps. 89: 8
Zegen
Extra collecte predikantsplaats
Diensten zondag 13 juli 2014:
09:00 uur: Ds. G.H. Molenaar (Bediening Heilige Doop)
13.15 uur: Ds. P. van der Kraan, Arnemuiden
Kinderoppas: Hennie Kroneman, Margriet Buurkes, Jannet Scholten
Extra collecte predikantsplaats
Koffie drinken na de morgendienst op D.V. 13 juli
Vanwege de plotselinge geboorte van Sophia Molenaar, kon het vieren van de verjaardag van ds. Molenaar
niet doorgaan. Daarom willen we na de doopdienst van D.V. volgende week zondagmorgen, iedereen van
harte uitnodigen in de grote zaal van Pro Rege voor een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er
limonade. We hopen u en jou daar te ontmoeten. Let op: parkeer uw of jouw auto wel in de wijk of langs de
grote weg. Dit in verband met de dienst van de HHK.
Uitzenddienst dominee en mevrouw Schaafsma
Op D.V. zondag 13 juli om 14.30 uur zal de bevestiging en uitzending plaatsvinden van dominee en
mevrouw Schaafsma in de Pauluskerk op de Brink te Baarn. In deze dienst zal dominee M. Messemaker uit
Woudenberg voorgaan. De uitzending namens de GZB wordt verricht door dominee W. Poldervaart,
landencoördinator.
Dominee Schaafsma gaat werken voor de Presbyteriaanse kerk (CCAP) in Malawi. Hij zal zich bezighouden
met onderwijs en toerusting van de gemeenten in een overwegend islamitisch gebied. Ook wordt hij
predikant in een plaatselijke Presbyteriaanse gemeente. Mevrouw Schaafsma wil graag dienstbaar zijn in de
samenleving. Zoals u wellicht al weet, steunen wij als gemeente het werk van de familie Schaafsma in
Malawi. We wensen hen de zegen van de HEERE toe met de woorden van psalm 121: 4 (ber.):
De HEER zal u steeds gadeslaan,opdat Hij in gevaar,uw ziel voor ramp bewaar'; de HEER, 't zij g' in of uit
moogt gaan, en waar g' u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.
Opbrengst actiemarkt HCR
De actiemarkt die gehouden is op 28 juni heeft, na aftrek van alle kosten, € 305,- opgebracht! De diaconie
van onze gemeente heeft besloten om dit bedrag aan te vullen. Dat betekent dat er € 500,- aan de stichting
HCR, hulp voor christenen in Roemenië, wordt gegeven. Namens de HCR willen we iedereen hartelijk
bedanken! Ook familie Van Norel, familie Van de Streek, familie Rozeboom en familie Van Wijhe willen we
hartelijk bedanken voor de bezoekjes die gebracht konden worden aan de agrarische bedrijven en de zolder.
Tot slot willen we ook vermelden dat de markt een paar sokken heeft opgeleverd. Wanneer iemand een paar
sokken mist, mag deze persoon zich melden bij Willemien van Gelder (06-30255698).
GZB-dag
De GZB-dag vindt dit jaar plaats op D.V. zaterdag 30 augustus. Tijdens deze dag staat het jaarthema
'geloven gaat verder' centraal. De Bijbelstudies worden verzorgd Prof. Dr. J. Hoek uit Veenendaal, Ds. T.
Jacobs uit Leiden en Ds. L. Schaafsma. Mis het niet en noteer nu alvast in uw agenda: 30-8 GZB-dag op
Hydepark in Doorn. Verdere informatie over de GZB-dag is te vinden op www.gzb.nl.
Kerkauto
Het lijkt ons goed om te peilen of er behoefte is aan vervoer van en naar de kerk op zondag, bij mensen die,
om wat voor reden dan ook, zelf niet in staat zijn om de zondagse kerkdiensten bij te wonen. Het lijkt ons
goed om voor deze mensen een zogenoemde kerkauto te regelen. Ook zoeken wij mensen die bereid zijn
om aan de hand van een rooster bij toerbeurt dit op zich te nemen. U kunt verdere informatie opvragen bij
diaken W. Krooneman, 0525-661090.
Aankondiging diaconiecollecte
D.V. zondag 15 juli zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde
Bond. De Gereformeerde Bond heeft momenteel twee leerstoelen in Groningen (één die verbonden is aan
de Rijksuniversiteit Groningen en één die verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit) en
één die verbonden is aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op deze universiteiten geven verschillende
hoogleraren les aan theologiestudenten. Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld
nodig. Van harte bij u en jullie aanbevolen.
Meeleven
We leven mee met Hennie en Allie Spaan (Zudendorpweg 23, 8084 BM, ‘t Harde) vanwege het overlijden
van een jong familielid dat veel voor hen betekende. Het gehandicapte jongetje van 6 jaar, die regelmatig bij
hen over de vloer kwam, is in de afgelopen week overleden. We wensen hen en de verdere familie de
nabijheid van de HEERE toe met de woorden uit Psalm 46: 1, “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is
krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.”
Ziekte
Mevr. Zwep – Kroneman (Hoeckelsweg 48, 8085 BK) onderging afgelopen woensdag een succesvolle
operatie aan haar gezicht. We zijn de HEERE dankbaar dat Hij het goed maakte. We wensen mevr. Zwep
van harte kracht toe met de woorden uit Psalm 26: 13, “Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN
zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan.”
Dankwoord
Hartelijk dank voor de vele kaarten en al het meeleven rondom de geboorte van Sophia! Het meeleven heeft
ons erg goed gedaan.
Fam. Molenaar
Belijdenis van het geloof doen…
We kunnen daar als een berg tegenop zien. Kan ik dat wel? Ben ik niet veel te zondig? Is mijn geloof niet
veel te klein? Zomaar wat vragen die in ons hart kunnen leven. Tegelijk kunnen wij ons er ook te gemakkelijk
van af maken door bijvoorbeeld te zeggen: Nee, ik moet eerst dit of dat beleven en dan kan het.
Maar, mag ik vragen, hebt u, heb jij, het doen van belijdenis wel eens bekeken vanuit de doop? In het water
van de doop zegt de HEERE drie dingen tegen ons: (1) Ik heb recht op je leven, (2) Ik beloof je mijn genade
en (3) Ik eis gehoorzaamheid en dankbaarheid van je. Als we volwassen zijn geworden dan mogen we
‘Amen’ zeggen op de drie dingen die onze ouders namens ons tot God zeiden. Ja maar, dat kan ik helemaal
niet, zegt u. Het is veel te groot en het lijkt me veel te moeilijk. Geliefden, wij kunnen de HEERE nooit
volmaakt dienen, wij blijven zondaren. Maar wat kunnen wij wel? Wij mogen ons begeven op de weg naar
Hem toe. Wij mogen ons een jaar lang verdiepen in Gods goedheid en genade voor zondaren. Is dat geen
kans? Zouden we dat niet willen? Zou de HEERE dat niet willen zegenen?
Maar, hoe weet ik nu zeker of ik belijdeniscatechisatie moet gaan volgen? Als wij wachten op het goede
gevoel, kan het lang duren. Zou het niet heel goed zijn om een jaar lang samen met anderen Gods liefde in
de Heere Jezus voor zondaren te bestuderen? Het is echt niet moeilijk. Er wordt geen groot geloof als
voorwaarde gesteld. En het volgen van belijdeniscatechisatie is ook geen verplichting om belijdenis af te
leggen. Dat moet groeien. Ik zou willen vragen of iedereen die geen belijdenis gedaan heeft eens goed
nadenkt over deze vraag: Moet ik in gehoorzaamheid aan mijn doop mij niet begeven op de weg naar
belijdenis, door belijdeniscatechisatie te gaan volgen? Neem voor verdere informatie over de
belijdeniscatechese gerust contact op met mij, via telefoon of mail. U mag natuurlijk ook uw wijkouderling
eens bellen of mailen!
Een gezegende zondag gewenst, mede namens de kerkenraad, Ds. G.H. Molenaar
Bent u of jij als gast in ons midden? Wat fijn dat u of jij er bent!
Als er behoefte is aan een gesprek of informatie over onze gemeente,
neem dan gerust contact op met ds. Molenaar via: [email protected] of via 033-2585994.
Kijk ook eens op onze website: www.hervormddoornspijk.nl.