Behoefte gezondheidsprofessionals

Behoefte gezondheidsprofessionals
Pilots Natuur en Gezondheid: Fase 2
Tia Hermans, Annette Postma, Lidwien Lemmens
9 april 2014
Onderzoeksvraag:
Wat hebben gezondheidsprofessionals nodig om
natuur in te zetten om gezondheid en welbevinden
van mensen te bevorderen?
Onderzoeksaanpak:
 Theoretisch kader ontwikkeld
 Interviews gehouden (met ‘sleutelfiguren’ uit sector)
 Focusgroepgesprekken gevoerd (met de ‘werkvloer’)
Nu
 Analyseren
 Rapporteren
 Consequenties voor pilots
Uitgangspunten theoretisch kader:
 Inzet van natuur voor gezondheid = innovatieve
interventie
 Theoretisch kader is uitgewerkt aan de hand van
literatuur over
● implementeren van innovatieve interventies in zorg
● leefstijlbeïnvloeding in publieke gezondheidszorg
en in de eerste lijn
Interviews met sleutelfiguren uit
Publieke gezondheid: GGD, KAMG
1ste lijn: NHG, ROS (Progez)
Patiënten: NPCF
Gemeenten: VNG
Verzekeraar: Menzis
Focusgroepen: samenstelling
 1ste lijn: HA (4), POH (2), fysiotherapeuten (2), diëtiste
(1), psychomotorisch oefentherapeut (1), ROS (1)
 Publieke gezondheid: GGD (gezondheidsbevorderaar of
beleidsadviseur volksgezondheid of Bureau GMV) (4),
JOGG (1)
 Zorgverzekeraar (1)
 Landschappen/groene organisaties (2)
 ZZP-er (1)
 Aanvullen met info uit NCVGZ2014
Extra voordeel bewegen in groen/natuur
t.o.v. bewegen binnen
 Aanmaak vitamine D
 Meer inspirerend
 Meer positieve prikkels
 Oefeningen langer vol te houden/makkelijker bewegen
 Prettiger en rustiger
 Goedkoper
 Mensen uit isolement halen
 Stress- en aandachtherstellend
Analyses in uitvoering
 Uit de focusgroepgesprekken halen we belemmeringen
en oplossingsrichtingen/bevorderende factoren op
verschillende niveaus en wie aan zet is om de oplossing
te realiseren
● Bestuurlijk/beleidsmatig
● Eigen (beroeps)organisatie
● Eigen persoon
● Patiënt
Wat valt ons op?
Struikelblok
Groep
Publieke
gezondheid
Individueel 1ste lijn
Algemene preventie
Selectieve preventie
gemeentefonds
Geïndiceerde preventie
Zorggerelateerde preventie
Behandeling en zorg
(care en cure)
Deze barrière
moet
geslecht
worden
-
-
zorgverzekeringswet
Tussen Publieke Gezondheid
en 1ste lijn
Tussen gemeentefonds en
zvw
Tussen de diverse bestuursen beleidsmatige niveaus
Algemene bevindingen (1)
 Maatwerk is nodig: per doelgroep (patiënt) en per type
professional andere behoeften en wensen, andere
belemmeringen en andere oplossingen
● 1ste lijn wil concrete, actiegerichte en digitale
hulpmiddelen, PG wil bottum-up samenwerken,
langzaam draagvlak creëren met nieuwe partners,
zoals woningbouw of ruimtelijke ordening
 Geïnterviewde personen lopen meestal voor in eigen
organisatie
 Deelnemers aan focusgroepgesprek doen
veel/organiseren veel in eigen tijd (early innovators)
Algemene bevindingen (2)
 Belangrijke knelpunten genoemd tijdens interviews:
gebrek aan bewijs
 Belangrijke knelpunten genoemd door focusgroepen zijn:
gebrek aan tijd, gebrek aan geld, weten niet wat er
speelt op het groene domein, knip in de financiering
tussen publiek en 1ste lijn, patiënten niet gemotiveerd
 Coördinatie/regie beleggen, maar bij wie?
 Nog weinig verbindingen tussen GGD en RO
 GGD is nauwelijks in beeld bij 1ste lijn
Algemene bevindingen (3)
 Huidige ontwikkelingen bij gemeenten rondom transitie
(van jeugdzorg, WMO, participatiewet) concurreren met
groene preventie maatregelen, maar bieden ook kansen
(bv via sociale dienst)