Brief testen 2M - Kaj Munk College

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen uit klas 2 Mavo
Hoofddorp, september 2014
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Om de leerlingbegeleiding in het tweede jaar zo goed mogelijk te laten verlopen wordt in
de loop van dit cursusjaar een aantal testen afgenomen.
School-Vragen-Lijst
Eind september/begin oktober wordt aan de leerlingen de Schoolvragenlijst (SVL)
voorgelegd. Dit onderzoek heeft tot doel motivatie, sociaal-emotioneel welbevinden en
vertrouwen in eigen kunnen in kaart te brengen. De uitkomst maakt het mogelijk om,
indien nodig, tijdig passende begeleiding te bieden.
Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Deze wordt afgenomen in januari. Deze vragenlijst is ontwikkeld ten behoeve van de
signalering van psychosociale problemen door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD
en wordt jaarlijks door meer dan 100.000 jongeren in Nederland ingevuld. U ontvangt van
de GGD voor de afname van deze vragenlijst eerst een brief met verdere informatie. U
kunt daar ook aangeven wanneer u bezwaar hebt tegen deelname van uw kind of pupil
aan dit onderzoek.
Rekenvaardigheid
Tot slot wordt ook in klas 2 de rekenvaardigheid van de leerlingen door middel van
tussentijdse toetsen in kaart gebracht en gekeken op welk niveau (1F, 2F of 3F) ze
rekenen. U weet dat het cijfer voor rekenen straks meetelt voor het examen en dat het
belangrijk is om regelmatig te oefenen. Op school kunnen leerlingen ROL (Reken
Ondersteuning Lessen) volgen. Ook kunnen ze thuis oefenen. Alle info en oefenmateriaal
vindt u op Magister ELO Bronnen Informatie voor leerlingen Rekenen. Zo
bereiden we samen de leerlingen goed voor op de rekentoets in het voorexamenjaar.
Wij verwachten dat de genoemde onderzoeken bijdragen aan een voorspoedige
schoolloopbaan van de ons toevertrouwde leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Robert Claassen
Theo Meppelink
Teamleiders 2 t/m 4 Mavo