en Horecawet (horeca, sportverenigingen, buurt

Aan:
- vergunninghouders Drank- en Horecawet (horeca, sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen,
jongerenorganisaties, enz.)
- evenementenorganisaties
- carnavalsverenigingen
- basis- en voortgezet onderwijs in Olst-Wijhe
- overige betrokken instanties bij de uitvoering van het integrale preventie- en handhavingsbeleid Dranken Horecawet in Olst-Wijhe
Ons kenmerk:
Uw kenmerk/brief:
14.407525
Behandeld door:
Datum:
Dorine Stook
10 oktober 2014
Onderwerp:
Verzenddatum:
Uitnodiging brainstormbijeenkomst
“Pilsie op z'n tied, maar onder de 18 niet”
op woensdag 5 november 2014
13 oktober 2014
Geachte heer, mevrouw,
e
Pilsie op z'n tied, maar onder de 18 niet. Het is normaal om tot je 18 niet te drinken en te roken.
Dit is sinds 5 november 2013 het motto in onze gezamenlijke aanpak om ervoor te zorgen dat onze
jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen kopen en nuttigen.
Dit jaar heb ik met u en anderen gesproken en hebben wij met elkaar afspraken gemaakt. U hebt uw
evenement georganiseerd of uw barvrijwilligers geschoold, carnaval gevierd, uw leerlingen over de
schadelijke gevolgen van alcoholgebruik verteld, uw klanten misschien een biertje geweigerd, enzovoort.
Kortom, nu is het moment daar om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te horen wat goed
en minder goed is gegaan. Hoe nu verder? Door samen te brainstormen en afspraken te maken over hoe
we volgend jaar verder gaan kunnen we de ingeslagen weg op een goede manier voortzetten.
Daarom nodig ik u uit voor een interactieve brainstormbijeenkomst op woensdagavond 5 november
2014, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Wijhe.
Het definitieve programma stuur ik u eind oktober toe. U kunt zich wel alvast wel aanmelden door een mail
te sturen aan Dorine Stook, [email protected]
Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Olst-Wijhe
A.G.J. (Ton) Strien