Download - Gemeente Olst

Woensdag 15 oktober 2014
IJsselberi
chten
Op www.olst-wijhe.nl kunt u alle onderstaande berichten met achtergrondinformatie nalezen onder het ‘laatste nieuws’. Ook kunt zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief IJsselberichten. Ga dan naar www.olst-wijhe.nl en klik op de button ‘Nieuwsbrieven’.
Klantcontactcentrum
Olst-Wijhe
Website
E-mail
Post
Telefoon
www.olst-wijhe.nl
[email protected]
Postbus 23, 8130 AA Wijhe
14 0570 of 0570 - 568080
ma. t/m vr. van 08:15 tot 12:15 uur
en van 13:00 tot 17:00 uur
Balies
De gemeente heeft op twee locaties balies. Op
beide locaties kunt u met al uw vragen terecht:
- Gemeentehuis Wijhe, Raadhuisplein 1
- Holstohus Olst, Jan Schamhartstraat 5b
Openingstijden balie gemeentehuis Wijhe
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur
Openingstijden balie Holstohus Olst
- ma., di. en do. van 13:30 tot 16:30 uur
- wo. van 13:30 tot 18:00 uur
- vr. van 13:30 tot 15:30 uur
Kom in actie tegen
huiselijk geweld!
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door
een (ex)partner, een (huis-)vriend of
een familielid. Het gaat om lichamelijk,
seksueel of psychisch geweld. Huiselijk
geweld is niet normaal! Hoe eerder wordt
ingegrepen, hoe groter de mogelijkheden
zijn om het huiselijk geweld te stoppen.
Bij (vermoedens van) huiselijk geweld kunt u
veilig en anoniem bellen met het Steunpunt
Huiselijk Geweld via telefoonnummer
0900-126 26 26 (5 ct/min). Het Steunpunt
is er voor iedereen die op welke manier dan
ook met huiselijk geweld te maken heeft.
Dus niet alleen voor slachtoffers, maar ook
voor plegers, kinderen, familie, buren en
andere omstanders die hulp zoeken. Het
Steunpunt kan helpen met advies, maar ook
door bijvoorbeeld te zorgen voor opvang of
door te verwijzen naar een hulpverlener.
Agenda gemeente
Olst-Wijhe
Veilig buiten spelen? Maak van uw
straat een kinderstraat!
Hieronder vindt u een overzicht van
alle bijeenkomsten, kernenbezoeken,
buurtschouwen, openbare vergaderingen
en inloopavonden die de gemeente
organiseert:
Wat is er nu leuker dan buitenspelen? Bijna
ieder kind speelt graag buiten, maar dat
is niet altijd mogelijk door hard rijdend
verkeer of gebrek aan ruimte. Daarom
geeft de gemeente, in samenwerking met
Sportservice Overijssel en Sportstimulering
Olst-Wijhe, inwoners de kans om van hun
straat een Kinderstraat te maken.
23 oktober Kernenbezoek Boerhaar
Kijk voor meer bijeenkomsten, openbare
vergaderingen en inloopavonden van de
gemeente op www.olst-wijhe.nl.
Kijk voor meer activiteiten in de
gemeente, zoals feesten, evenementen,
etc. op de portal van Olstenwijhe:
www.olstenwijhe.nl.
De straat wordt dan voor een paar uur
afgesloten voor verkeer, zodat kinderen veilig
kunnen spelen en ouders elkaar kunnen
ontmoeten. Meer informatie vindt u op de
website van Sportstimulering Olst-Wijhe
(www.sow.olst-wijhe.nl).Voor vragen kunt
u contact opnemen met Erik Jan Slomp op
e-mailadres: [email protected]
Kinderstraat bord
40 x 60.indd 1
Nieuws uit de kernen en buurtschappen
Kernenbezoek Boerhaar
op 23 oktober 2014
Het college van burgemeester en
wethouders brengt 23 oktober een
kernenbezoek aan de Boerhaar. Om
16.00 uur is tegenover restaurant
Logtenberg de officiële opening
van het ‘Ommetje’. Daarna gaat
het college samen met het bestuur
van Plaatselijk Belang Boerhaar op
werkbezoek bij Tulip Cycling van
Peter Vos en Liesbeth van Vulpen.
Het kernenbezoek vindt plaats
in restaurant Logtenberg op de
Boerhaar. Om 20.00 uur begint de
04-01-2012 13:27:34
ledenvergadering van PB Boerhaar.
Aansluitend start het gemeentelijke
deel van de avond met een interessant
programma. Zo zijn er presentaties
over ‘Jeugd’ en ‘Lang zult u wonen’,
wordt het dorpsontwikkelingsplan
afgerond en is er een toelichting op
de stand van zaken met betrekking
tot snel internet in het buitengebied.
Het college hecht er veel waarde aan
om in een rechtstreeks contact met
inwoners van gedachten te wisselen
over onderwerpen die in de directe
woon- en leefomgeving spelen.
Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd.
Raadsvergadering
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad en de raadsvergaderingen op
http://gemeenteraad.olst-wijhe.nl.
Monumentale populier bij
Camping ’t Haasje wordt
gekapt.
De monumentale en beeldbepalende populier
bij de ingang naar Camping ’t Haasje in
Fortmond wordt in de week van 27 oktober
gekapt. Het is een zwarte populier van zo’n 26
meter hoog met een stamomtrek van bijna zes
meter. De boom wordt tussen de 80 en 100
jaar oud geschat. Een flinke leeftijd voor een
populier.
De conditie van de boom is de afgelopen
jaren sterk verminderd. Ook is de boom
aangetast door een tonderzwam, die voor
houtrot zorgt. Dit was een reden voor de
gemeente om de boom te laten beoordelen
door een boomtechnisch adviesbureau. Uit
dit onderzoek blijkt, dat de stam van de
boom voor 50% rot is. Daarnaast zijn twee
stabiliteitswortels verrot. De boom kan gevaar
opleveren voor omwonenden en schade
veroorzaken.
Om dit te voorkomen heeft de gemeente, als
eigenaar van de boom, besloten de boom te
kappen. Er wordt geen nieuwe boom geplant
omdat in de omgeving van de te kappen boom
meerdere bomen en een bosplantsoen staan.
Bekendmakingen
Vergunningen en Handhaving
Ontwerpvergunning voor het uitoefenen van een
horecabedrijf
De burgemeester maakt bekend dat ter inzage ligt de
ontwerpvergunning op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet tot verlening van een vergunning aan
Buurthuisvereniging Den Nul, voor het uitoefenen van het
horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Holstweg
29A in Den Nul.
De ontwerpvergunning vermeldt verder onder meer wie
de leidinggevenden zijn en voor welke onderdelen van de
horecalokaliteit de vergunning geldt.
Omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wijhe
- De Geere 54 (voorlopig), het bouwen van een helft van
een twee onder één kap woning, activiteiten bouwen
en afwijken van het bestemmingsplan, ontvangen op
6-10-2014.
- De Geere 54a (voorlopig), het bouwen van een helft van
een twee onder één kap woning, activiteiten bouwen
en afwijken van het bestemmingsplan, ontvangen op
6-10-2014.
- Zandhuisweg 17, het kappen van een es, activiteit het
vellen van een houtopstand, ontvangen op
7-10-2014.
Inzage
Deze aanvragen kunt u inzien bij ons klantcontactcentrum,
locatie Wijhe. Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen
met de activiteit afwijken van bestemmingsplan kunt u
van 16-10-2014 t/m 22-10-2014 schriftelijk zienswijzen
indienen bij burgemeester en wethouders.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
voorbereidingsprocedure)
Olst
- Thorbeckestraat 45, het kappen van een es, activiteit het
vellen van een houtopstand, verzonden op 7-10-2014.
Wijhe
- Hamelweg 8a, het bouwen van een vrijstaande woning
(wijziging van een eerder verleende vergunning),
activiteit bouwen, verzonden op 8-10-2014.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum
van verzending van de vergunning bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders.
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
Wijhe
- Boerlestraat 2, het oprichten van een konijnenhouderij.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, met ingang
van de dag na terinzagelegging (15 oktober 2014) beroep
indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.
Openbare welstandsvergadering
Het volgende welstandsoverleg vindt plaats op 27 oktober
2014 om 9 uur, locatie Wijhe.
De ontwerpvergunning en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2014
gedurende een periode van zes weken ter inzage bij ons
klantcontactcentrum, locaties Wijhe en Olst.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit
schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de
burgemeester. Ter voorkoming van misverstanden wordt
de voorkeur gegeven aan een schriftelijke reactie.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 12a,
Olst-Wijhe
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat vanaf
donderdag 16 oktober 2014 tot en met woensdag
26 november 2014 het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied, Rijksstraatweg 12a’, identificatienummer:
NL.IMRO.1773.BP2014001007.0201, met bijbehorende
stukken voor eenieder elektronisch raadpleegbaar wordt
gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van
de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens ter
inzage gelegd in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 in Wijhe.
Het bestemmingsplan maakt op het perceel Rijksstraatweg
12a te Olst de vestiging van een hoveniersbedrijf
planologisch mogelijk.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een
zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders van Olst-Wijhe. U kunt deze zienswijze sturen
naar gemeenteraad van Olst-Wijhe, Postbus 23,
8130 AA Wijhe. Wilt u dit liever mondeling doen
dan kunt u voor een afspraak contact opnemen met het
team Ruimtelijke Ontwikkelingen, telefoonnummer
14 0570. In de zienswijze moet worden aangegeven op
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de
zienswijze betrekking heeft.