Verslag 12-05-2014

Ouderraadvergadering 12 mei 2014 Aanwezig: S. Caris, J. Hoeben, T. Houben, W. Seegers, F. Roost, P. Raemaekers, S. Peters, P. Dukers, C. Fabri, J. Nouwens (notulist) Afwezig: R. Battistella, A. Gielen, 1. Opening J. Hoeben opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar. Dit is tevens de laatste vergadering voor J. Hoeben en R. Battistella. 2. Notulen vergadering d.d. 10 maart 2014 Pag. 1, punt 2, n.a.v.: De verbouwing van de aula is goed verlopen. Het resultaat ziet er mooi uit. Pag. 1, punt 2, n.a.v.: Het noteren van het huiswerk in Magister wordt weer onder de aandacht gebracht. Pag. 1, punt 2, n.a.v.: Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar zijn goed verlopen. De school is uitgegaan van een prognose van 160 leerlingen. Zij komen nu uit op 170-­‐180 leerlingen (incl. synthese) Dit zijn iets minder leerlingen dan vorig jaar (een klas minder) maar gezien de prognose is dit goed. Volgens de prognose gaan wij uit van een totaal aantal van 740 leerlingen. De school kan, rekening houdend met het natuurlijk verloop, met de huidige leerkrachten dit aantal opvangen. De school is echter mede afhankelijk van de in/uitstroom van leerkrachten op de andere scholen binnen het samenwerkingsverband en afhankelijk van het onderhandelingsakkoord met de minister. Pag. 1, punt 2, n.a.v.: Thema-­‐avond alcohol, roken blowen: Wij willen als ouderraad minimaal 2x per jaar een thema-­‐avond organiseren. Komend school jaar organiseren wij in ieder geval in samenwerking met de ouderraad Horn een thema-­‐avond “Ouder als huiswerkcoach”. J. Hoeben neemt contact op met Tanja van Duren over mogelijkheden voor een thema-­‐avond “social media”. Actie: J. Hoeben De notulen wordt vastgesteld met dank aan S. Caris. 3. Mededelingen vanuit de ouderraad J. Hoeben heeft een nieuwe aanmelding ontvangen voor de ouderraad. Het betreft een ouder wiens kind komend schooljaar gaat starten op onze school. J. Hoeben heeft afgesproken dat R. Leduc zich bij de start van het komend schooljaar officieel aanmeldt. Voor de meivakantie was er erg veel uitval, met name voor de 1e jaars. De lessen gingen niet door als gevolg van de geplande uitstapjes van diverse leerjaren en als gevolg van zieke leerkrachten. De school heeft besloten om volgend jaar de stedentrip van leerjaar 2 niet meer te combineren met de reis van leerjaar 3 omdat er dan te veel leerkrachten afwezig zijn op hetzelfde moment. Bestraffing in verband met opdrachten: In leerjaar 1 kregen kinderen een 1 omdat zij niet tijdig een huiswerkopdracht hadden ingeleverd bij een leerkracht die ziek was. Dit kan niet de bedoeling zijn. W. Seegers bespreekt dit morgen met de mentor, dhr. Hermans. Als er tijdens verkort lesrooster een toets gegeven wordt dan moet deze toets ingekort worden. Dit gebeurt niet altijd waardoor kinderen hun toets niet af hebben en slecht scoren door de tijdsdruk. Dit kunnen ouders het beste bespreken met de leerkracht of mentor. De invulling van de examentrainingen is dit jaar niet goed verlopen. De examentraining wordt vanaf volgend jaar verplicht gesteld. Gedurende 3 uur per dag komen alle vakken tijdens de examentraining aan bod. Magister: Het digitaal inschrijven voor ouderavonden is niet goed verlopen. Ouders moesten op twee verschillende dagen komen. Dit wordt nog schoolbreed geëvalueerd en aan de hand daarvan worden maatregelen genomen. Techniek: 3e jaars leerlingen moeten vaak met te weinig materiaal werken waardoor materialen gedeeld moeten worden met leerlingen van De Gilde Opleidingen. Hierdoor krijgen ze hun werkopdracht niet af. T. Houben sluit dit kort met de leerkracht en komt hier op terug. Twee gymleraren hebben een voetbaltoernooi in de zaal georganiseerd voor de 1e jaars: De beste leerlingen worden door de gymleraren verkozen na selectierondes. Dit is jammer voor de gemotiveerde leerlingen die minder goed zijn. Waarom geven zij iedereen de mogelijkheid om mee te doen terwijl zij ook zelf een voorselectie kunnen houden. T. Houben bespreekt dit met de gymleraren. S. Caris vraagt of er meer ouders en leerlingen zijn die tegen de beperkingen in de keuzemogelijkheden richting 3e leerjaar oplopen. . Op dit moment zijn er geen signalen van andere leerlingen. Er is altijd een klein aantal leerlingen die hier last van heeft. T. Houben adviseert om in een dergelijk geval een gesprek aan te vragen met de decaan. 4. Mededelingen vanuit school Ziekteverzuim: Een docent aardrijkskunde/geschiedenis valt uit door ziekte en komt niet terug voor de vakantie. Het is nog niet duidelijk of hij naar de zomervakantie terug kan komen. Hij zou per 1 januari volgend jaar stoppen. Momenteel worden de lessen vervangen. Een docente Engels valt ook uit als gevolg van ziekte, gedurende twee weken voor de zomervakantie. Deze leerkracht stopt aan het einde van het schooljaar. De lessen worden vervangen. Henriette Verbakel is dit jaar 40 jaar in dienst. De examens zijn vandaag gestart en duren 2 weken. Evaluatie van de uitstapjes van de verschillende leerjaren: De Parijs-­‐reis was een groot succes. Volgend jaar wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen Parijs en Londen. Toverland is als zeer positief ervaren. Amsterdam: was goed maar de bus moet eerder vertrekken en later thuiskomen. Tevens wordt er vanaf volgend jaar een keuze programma ingevoerd. 5. Ondersteuningsprofiel passen onderwijs Het ondersteuningsprofiel wordt besproken op hoofdlijnen. Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs is een onderdeel van het ondersteuningsplan. Dit is een oplossing voor kinderen die zorg nodig hebben. Kan de school de zorg niet bieden dan heeft de school zorgplicht en moet zij op zoek gaan naar oplossingen buiten de school. Het ondersteuningsplan wordt geschreven door het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel heeft drie functies: -­‐ Informatie voor ouders -­‐ Inzicht in wat het samenwerkingsverband doet (afstemming) -­‐ Ontwikkelplan Punt 8 is voor de ouderraad het belangrijkste. Ouders zijn full partners. Ouderbetrokkenheid is het belangrijkste. Ouders moeten volledig geïnformeerd zijn. Dit punt komt op de agenda voor de volgende vergadering. Vinden wij dit ook, herkennen wij ons hierin? Profilering van de ouderraad kan hier aan gekoppeld worden. De ouderraad heeft vertrouwen in dit stuk. De ouderraad geeft aan de voorkeur te hebben voor een locatiespecifieke uitwerking om de leesbaarheid te bevorderen. Meer differentiatie in de T-­‐sector. 6. Profilering ouderraad: S. Caris heeft een opzet gemaakt voor een nieuwsbrief met de bedoeling deze nieuwsbrief periodiek per mail te versturen aan alle ouders. Zij stelt voor om in de artikelen in de nieuwsbrief een link te zetten naar de website; het verslag of artikel. Als voetnoot aan de nieuwsbrief toevoegen dat “agendapunten kunnen ingebracht worden bij de voorzitter van de ouderraad” email: ? Nieuwsbrief hooguit 3 x per jaar (september, maart, juni) laten verschijnen S. Caris en J. Nouwens maken een concept. Dit wordt besproken in het laatste overleg dat gepland wordt op 2 juli, een half uur voor het jaarlijkse dinertje. J. Nouwens vraagt of het e-­‐mail adres van school dusdanig kan worden aangepast dat te zien is waar mail vandaan komt, locatie Horn of Heythuysen. T. Houben laat dit aanpassen. School trakteert ons op een etentje als blijk van waardering voor onze inspanningen. Wij spreken af op 2 juli a.s. om 18.30 uur hier op school. Wij hebben dan eerst een half uur overleg. P. Raemaekers zorgt voor reservering. 7. Rondvraag: Diploma-­‐uitreiking P. Raemaekers zal tijdens de diploma-­‐uitreikingen een woordje doen namens de ouderraad. T. Houben vraagt Monique contact op te nemen met P. Raemaekers en J. Hoeben stuurt zijn informatie naar P. Raemaekers ter voorbereiding. S. Peters zorgt voor het afscheidscadeau voor J. Hoeben en R. Battistella. P. Raemaekers vraagt of school wilt overwegen om met de gemeente te bespreken om van de Tienderweg een voorrangsweg te maken. T. Houben/ W. Seegers gaan dit bespreken met dhr. Gijzen, verkeerscoördinator van onze locatie. Wij hebben dit jaar de ouderraadvergadering vaak aansluitend aan de vakantie gepland. Dit is niet handig in verband met het opvragen van de agendapunten. Bij de planning wordt hier in het volgend schooljaar rekening mee gehouden. 8. Sluiting