info september 2014 - Julianaschool

19 september | schooljaar 2014-2015
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste “info” van dit schooljaar. Het is wellicht even wennen aan de nieuwe
lay-out, maar zo gaat dat soms bij een wisseling
van de wacht. We hopen dat alle kinderen een
fijne start hebben gemaakt en een heel fijn jaar
zullen hebben bij ons op school. Hieronder staan
de onderwerpen genoemd die in deze “info” aan
bod komen.
1) Agenda & planning
2) Startdienst PCBO
3) Liedlijst
4) Van de zendingscommissie
5) Schoolfotograaf
6) Van de gebedsgroep
7) Afschaffen Entreetoets groep 7
8) Mandy for president…
9) Doorgeven wijziging gegevens
10) Vanuit de ouderraad
11) Verjaardagen



donderdag 16 oktober
Jaarvergadering O.R. & M.R. De vergadering
start om 14.00 uur.
donderdag 16 oktober
Inloopmiddag van 15.30 – 16.30 uur. U
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
maandag 20 oktober
Start van de herfstvakantie. We gaan
maandag 27 oktober weer naar school.
2) Startdienst PCBO
Afgelopen dinsdag was de startdienst van de
Rijnsburgse scholen die horen bij de PCBO. We
kijken terug op een fijne dienst. Poppenspeler
Matthijs Vlaardingerbroek liet ons op een zeer
komische manier zien dat iedereen talent heeft en
hoe mooi het is dat je elkaar kunt vertrouwen.
Bij de uitgang werd een collecte gehouden voor
het Rode Kruis. Dit leverde het mooie bedrag van
€ 451,50 op.
1) Agenda & planning
Vandaag hebben alle oudste kinderen van het
gezin de algemene informatiekaart mee naar huis
gekregen. Op de achterzijde van die kaart vindt u
de jaarplanning. Aan de schoolgids wordt gewerkt,
u ontvangt deze voor de herfstvakantie.
Gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen
en aanvulling komen op de jaarplanning. Daarom
zullen we ook in elke “info” de agenda van de
komende periode opnemen.




dinsdag 23 september
Informatieavond groep 5. Inloop vanaf 19.15
uur, start om 19.30 uur.
woensdag 24 september
Vergadering ouderraad, start 20.00 uur.
woensdag 1 oktober
Start Kinderboekenweek.
maandag 6 oktober
Gezamenlijke zangopening in de aula.
3) Liedlijst
Op school zingen we allerlei christelijke liederen
uit verschillende bundels. Vaak gebruiken we
hiervoor onze digitale borden en zingen
enthousiast mee met de liedjes van You Tube.
Maar ook de liederen uit het liedboek worden
gezongen. In de komende periode leren de
kinderen de volgende liederen:


28 sept.
12 okt.
Psalm 136: Looft den Heer …
Gez. 281: Jezus zal heersen …
4) Van de zendingscommissie
In de afgelopen weken is er €227,10 opgehaald
voor de zending. Fijn dat u er weer zo trouw aan
denkt. In de maanden tot de herfstvakantie is ‘het
doel’ van het zendingsgeld de vaste projecten, ons
sponsorkind Joseph in Zimbabwe en onze
sponsorschool in Peru. In de volgende info hoort u
van ons wat het project na de herfstvakantie is.
Op 6 oktober hebben we een speciaal ‘project’ in
het kader van dierendag. U wordt hierover nog
nader geïnformeerd.
En misschien hebt u in de hal van onze school onze
inzamelzuil voor de bonnen van Hoogvliet al weer
zien staan. Voor de nieuwe ouders onder u: in
deze zuil mag u uw bonnetjes van Hoogvliet doen.
Wij plakken uw zegels en de producten die we
hiervoor krijgen gaan naar de Voedselbank. Dit
was vorig jaar een zeer succesvolle actie en zolang
u hier aan mee wilt doen, gaan we door met deze
actie.
6) Van de gebedsgroep
Beste ouders,
zoals u vast weet is er op de Julianaschool
een groep van biddende ouders. Eens per maand
komen we samen om de kinderen, de school en
andere zaken in gebed bij de Heer te brengen. We
drinken een kopje thee, zingen (soms) een lied en
bidden samen. Ik hoorde van de week dat de
drempel om hardop te bidden voor sommige
ouders best hoog is. Hierbij wil ik u geruststellen.
God houdt zoveel van u en Hij hoort ons hart. Als
u zacht bidt is het ook goed. In Jacobus staat dat
God kracht ontleent aan het gebed van een
gelovige. Voelt u zich dus van harte welkom.
Vriendelijke groet,
Mariëlle van Aken (071-4023273)
De data voor dit jaar zijn: 18 sept. 6 nov. 11 dec.
8 jan. 5 feb. 5 mrt. 2 en 30 april en 4 juni.
Donderdagmiddag 13.30 de Waal 12.
7) Afschaffen Entreetoets
Samen delen, samen spelen is pas fijn, met dit
motto gaan we ook wat betreft het zendingsgeld,
het nieuwe schooljaar in!
5) Schoolfotograaf
Op woensdag 17 september is de schoolfotograaf
geweest om groepsfoto’s te maken. Het was
gelukkig prachtig weer waardoor ze buiten
gemaakt konden worden. Binnenkort kunt u de
foto’s online bestellen. Over hoe dat precies gaat
krijgt u nog informatie.
In groep 7 werd tot vorig jaar de Cito Entreetoets
afgenomen. Wij hebben het besluit genomen om
deze toets niet langer af te nemen. Wij nemen op
school structureel toetsen af om de ontwikkeling
van de leerlingen op het gebied van rekenen, taal
en (begrijpend) lezen goed in beeld te houden. Dit
schooljaar wordt de toets Studievaardigheden
ook nog aan ons leerlingvolgsysteem toegevoegd.
Daardoor is de afname van de Entreetoets
overbodig geworden. Het is een tijdrovende toets
waarvan de uitslag nauwelijks iets toevoegt aan de
informatie die we al van de leerlingen hebben.
De ouders van groep 7 ontvangen nog een verdere
toelichting tijdens de informatieavond en middels
een brief. Mocht u nog vragen hebben over het
afschaffen van de toets, dan kunt u daarvoor
terecht bij de leerkracht van groep 7 of de directie.
“Say cheese!”
8) Mandy for president…
Dit weekend doet Mandy Hartevelt uit groep 8
mee aan de Kids Climate Conference 2014. Zij is
samen met 100 andere deelnemers uitgenodigd
om aan deze conferentie deel te nemen. Hierbij
zullen de kinderen workshops volgen over
milieuzaken en is er tevens een Inspiratiesessie
van Prinses Laurentien van Oranje met CEO’s.
Wat dit verder allemaal inhoudt kunt u
lezen op http://www.kidsclimateconference.nl
Mandy zal de gebeurtenissen van dit weekend
tevens gebruiken voor haar spreekbeurt/werkstuk
in groep 8. Wij wensen haar heel veel succes toe
en zijn natuurlijk razend benieuwd naar haar
ervaringen. Zet `m op Mandy!
9) Doorgeven wijziging gegevens
Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar we
willen u vragen om bij een wijziging van
contactgegevens dit z.s.m. aan de directie door te
geven. Het liefst ontvangen wij in dat geval een
mailtje met het nieuwe (e-mail)adres,
telefoonnummer, e.d. Op die manier kunnen we
er voor zorgen dat de gegevens in ons
administratiesysteem actueel zijn. We zouden het
vervelend vinden als we u niet kunnen bereiken of
de berichtgeving van school niet aankomt. Alvast
bedankt voor uw medewerking.
heel hartelijk bedanken voor al hun inzet en
creativiteit. Fijn dat er ook weer nieuwe leden te
verwelkomen zijn. Esther Hogewoning en Miranda
van Leeuwen zullen de ouderraad komen
versterken. Miranda zal tevens plaats nemen in de
medezeggenschapsraad.
Indien u contact wilt opnemen met de ouderraad
kunt u ons natuurlijk aanspreken maar mailen mag
ook: [email protected] .
11) Verjaardagen
In de komende periode zijn de onderstaande
kinderen jarig.
19-09 Thijs Francken
gr. 5
21-09 Brian Wilmot
gr. 4
28-09 Emy Zandbergen
gr. 3
28-09 Nathalie van Duijvenboden
gr. 8
29-09 Lars Glasbergen
gr. 3
29-09 Nikki Vos
gr. 8
30-09 Levi van Egmond
gr. 7
02-10 Suzanne van Hilten
gr. 7
04-10 Charlotte Guijt
gr. 1/2 M
04-10 Naomi Vletter
gr. 4
06-10 Ruben Glasbergen
gr. 6
08-10 Isa Zandbergen
gr. 7
10-10 Isabella Kern
gr. 4
12-10 Ruben Zange
gr. 8
We wensen hen allemaal alvast een heel fijne
verjaardag toe.
Ook wensen we u een goed weekend!
Het team van de Julianaschool
10) Vanuit de ouderraad
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is de
samenstelling van de ouderraad veranderd. We
nemen afscheid van Betty de Mooij, Jolanda van
Niesthoven en Margreet Scholte. Wij willen hen
Als bijlage vindt u een bijdrage van groep 8, het
resultaat van een taalles. Graag uw aandacht
voor de ingezonden brieven van de leerlingen.
De volgende “info” verschijnt vrijdag 17 oktober.