Aan de leden van de commissie voor Economische Zaken en

Provinciale Staten
Griffie
Aan de leden van de commissie voor Economische Zaken en
Bestuur
Aan het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp
Datum
Vergadering commissie voor Economische Zaken en Bestuur d.d. 25 april
2014.
26 maart 2014
Ons kenmerk
3554388
Geachte dames en heren,
Uw kenmerk
-
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie voor
Economische Zaken en Bestuur op 25 april a.s. De vergadering vangt aan
om 09.30 uur in het provinciehuis en duurt tot 11.30 uur. De agenda voor
deze vergadering treft u bijgaand aan. In tegenstelling tot de eerdere
planning zullen de initiatiefvoorstellen van PvdA respectievelijk PVV over
‘Aanpassing reglementen waterschappen’ respectievelijk ‘Prijs de kunst en de
werken’ door provinciale Staten op 11 april a.s. behandeld worden.
Aan de commissie is voor de vergadering van 25 april een startnotitie
aangeboden over het adviesstelsel. Het betreft hier geen startnotitie in
‘klassieke’ zin. Op basis van het Statenvoorstel Kennis en Onderzoek zijn
GS aan de slag gegaan met de vier daarin geschetste bewegingen. Deze
startnotitie vraagt richtinggevende uitspraken ten aanzien van het
adviesstelsel.
Op verzoek van de fracties van VVD, respectievelijk PvdA zijn de
Statenmededelingen over respectievelijk kwaliteit vergunningverlening en
(Veer)Krachtig bestuur geagendeerd.
De commissie zal bij aanvang van de vergadering de agenda vaststellen en
daarbij besluiten of de aangeboden onderwerpen behandeld worden.
Met betrekking tot de Jaarrekening 2013 verwijs ik u naar de aparte
procedure die door de griffie is verspreid (dagmail 25 maart).
Ik verzoek u, om uw eventuele vragen van technische aard waar u een
mondelinge toelichting op wilt op de beeldvormende dag van 4 april 2014,
uiterlijk woensdag 2 april bij de secretaris in te dienen. Schriftelijke
technische vragen kunt u uiterlijk vrijdag 18 april en uw rondvraagpunten
uiterlijk donderdag 24 april, beide vóór 12.00 uur via de e-mail bij de
secretaris indienen: [email protected] .
Contactpersoon
A. Brul
Afdeling
Griffie
Telefoon
06-1830 3455
Fax
(073) 680 7633
Bijlage(n)
1
E-mail
[email protected]
Voor eventuele insprekers is op de beeldvormingsdag van 4 april tussen
09.00 - 10.00 uur tijd gereserveerd. In de dagmail van de woensdag
voorafgaand aan de beeldvormingsdag (2 april 2014) ontvangt u het
definitieve programma voor die dag.
Ik nodig het college van Gedeputeerde Staten van harte uit de delegatie
voor deze vergadering af te stemmen op de te behandelen voorstellen.
De voorzitter,
M. ten Harmsen van der Beek
Agenda commissie voor Economische Zaken en Bestuur
d.d. 25 april 2014
aanvang 09.30 uur
Tijdstip ca.
09.30 uur 1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en lijst ingekomen stukken
Overzicht ingekomen stukken (volgt na PS 11 april 2014)
3. Planning activiteiten
3.A.1. Planning onderwerpen commissie
Overzicht planning bespreken. NB via de MLTA-app kunt u op ieder gewenst moment
beschikken over de actuele planning
3.B.1. Planning beeldvormende activiteiten commissie
Overzicht beeldvormende activiteiten bespreken en activiteiten vaststellen
4.
Besluitenlijst en lijst toezeggingen
4.A.1. Concept besluitenlijst
Concept besluitenlijst vergadering EZB d.d. 2 maart 2014 vaststellen.
4.B.1. Toezeggingenlijst
Overzicht toezeggingen & moties bespreken en vaststellen
09.35 uur 5. Oordeelsvorming
A. Statenvoorstellen
5.A.1 Jaarstukken (PS 24/14)
Behandeladvies: Bespreken (oordeelsvormend) van het voorstel.
Toelichting behandeladvies: Het statenvoorstel betreft de jaarlijkse
verantwoording door GS over de in 2013 uitgevoerde begroting.
Jaarstukken worden in elke commissie besproken voor wat betreft het
terrein waar de commissie over gaat, en voor de commissie EZB gaat het
hierbij om bespreking in algemene zin, en in het bijzonder de
programma’s 1, Bestuur en 4, Economie en 7, Investeringsagenda en de
paragrafen 1, Bedrijfsvoering en 6, Verbonden partijen.
Aan uw commissie ligt de vraag voor of het voorstel rijp is voor
behandeling door PS op 16 mei 2014, en zo ja in welke categorie (A, B,
C) het voorstel valt.
Behandelend ambtenaar: J.B.A.M. Eppenhof, [email protected],
(073) 680 84 53.
10.15 u
B. Commissievoorstellen
5.B.1 Adviesstelsel – startnotitie (3554104)
Behandeladvies: Bespreken (oordeelsvormend) van het voorstel.
Toelichting behandeladvies: Op basis van het Statenvoorstel Kennis en
Onderzoek zijn GSj aan de slag gegaan met de vier daarin geschetste
bewegingen. Deze startnotitie vraagt richtinggevende uitspraken ten aanzien van
het adviesstelsel.
Behandelend ambtenaar: P.F.L. Feimann, [email protected],
(073) 681 26 87.
10.45 u
6.
Commissiebehandeling
6.A.1 Kwaliteit van de vergunningverlening (3510182)
Behandeladvies: Bespreken (informerend) van de mededeling.
Toelichting behandeladvies: : De Statenmededeling is u ter informatie
aangeboden. De fractie van de VVD wil graag over de kwaliteit van de
vergunningverlening spreken, de fractie acht de informatie in de
Statenmededeling te algemeen en wil aanvullingen/suggesties mee kunnen geven
die zij van belang acht voor het plan van aanpak over de kwaliteit van
vergunningverlening.
Behandelend ambtenaar: B.W.C.J. Biemans, [email protected],
(06) 55 68 65 85
6.A.2 (Veer)Krachtig Bestuur: stand van zaken (3553840)
Behandeladvies: Bespreken (informerend) van de stand van zaken.
Toelichting behandeladvies: : De Statenmededeling is u ter informatie
aangeboden. De fractie van de PvdA wil conform eerdere afspraken graag over
Krachtig bestuur spreken, de fractie maakt zich zorgen over de voortgang van
het traject bestuurskracht, mede gelet op de grote taken die gemeenten er per 1
januari 2015 bij krijgen. Tevens wenst de fractie van de PvdA te bespreken niet
gelukkig te zijn met de houding van GS ten opzichte van kleine gemeenten die
niet tot samenwerking komen.
Behandelend ambtenaar: R.M.J. Peusens, [email protected],
(073) 681 20 31
11.25 uur 7.
Rondvraag
11.30 uur 8.
Sluiting