de brochure

PRAKTIJKONDERSTEUNER-HUISARTS-GGZ
CERTIFICAAT VOOR SOCIAAL PSYCHIATRISCH
VERPLEEGKUNDIGEN
Ben je als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde
ZELFSTURING CLIËNT CENTRAAL
(SPV, afgestudeerd na 2007, post-hbo-SPV) toe aan
De POH-GGZ past bij de huidige zorgontwikkelingen
een carrièreswitch of wil je jouw positie op de
die gaan over zorg dichtbij huis, stepped en matched
arbeidsmarkt versterken? Dan is de cursus
care en het cliëntperspectief centraal. Als POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ)
behandelt u mensen met psychische en psychosociale
mogelijk interessant. Het huidige gezondheids-
problemen kortdurend, of verwijst hen na
zorgbeleid is gericht op het versterken van de
probleemverkenning door.
positie van de POH-GGZ. Aan de slag gaan in een
huisartsenpraktijk als POH-GGZ kan daarom een
In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de
goede vervolgstap zijn.
zelfsturing van de cliënt. U leert methodieken aan
gericht op begeleide zelfhulp, versterking van het
Zowel huisartsen als cliënten zijn tevreden over de
probleemoplossend vermogen, shared decision
inzet van SPV-en in huisartsenpraktijken. Tegelijkertijd
making, ontwikkeling van netwerkstrategieën, E-health,
eisen steeds meer zorgverzekeraars dat SPV-en in het
collaborative care en preventieactiviteiten.
bezit zijn van een POH-GGZ-certificaat. De post-HBOSPV-opleiding ontwikkelde deze cursus speciaal voor
SPV-en. Na het volgen van de cursus ontvangt u het
POH-GGZ-certificaat.
PRAKTIJKONDERSTEUNER-HUISARTS-GGZ
CERTIFICAAT VOOR SOCIAAL PSYCHIATRISCH
VERPLEEGKUNDIGEN
Na het volgen van de cursus POH-GGZ staat u als
Cursusdag 4: Casuïstiekbespreking, Methodisch
SPV sterker in uw schoenen met de nieuwe
werken: Begeleide zelftherapie.
vaardigheden gericht op kortdurende
Cursusdag 5: Casuïstiekbespreking,
behandelingen. En u verwerft daarnaast nieuwe
netwerkontwikkeling.
kennis voor de rollen van netwerkontwikkelaar en
Cursusdag 6: Casuïstiekbespreking.
ondersteuner in de wijk, die ook hoort bij het
Cursusdag 7: Uitreiking POH-GGZ-certificaat.
profiel van de POH-GGZ.
Toelatingsvoorwaarden:
VOOR WIE IS DE CURSUS?
•
De cursus is bestemd voor Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundigen met een post-HBO-SPV-diploma.
U bent in het bezit van een post-HBO-SPVdiploma.
•
U heeft een praktijkleerplaats als POH-GGZ voor
minimaal 8 uur per week ondersteund door een
WAT LEERT U?
U bent al een ervaren professional op het gebied van
sociaal psychiatrische verpleegkunde. Uw kennis en
praktijkleerovereenkomst.
•
U kunt begeleiding ontvangen van een ervaren
POH-GGZ.
kunde op dit gebied wordt aangevuld. Er vindt
verdieping plaats op het gebied van indicatiestelling,
Groepsgrootte: minimaal vier, en maximaal zeven
methodisch werken, E-health, ontwikkeling van
cursisten (ca. drie groepen).
netwerkstrategieën. Reflectie op de beroepsidentiteit
Kosten: €600,-. Dat is exclusief boekengeld.
en professionalisering zijn de thema’s die in de cursus
Locatie: HvA, Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51,
aan bod komen. De cursus sluit aan bij recente
1105 BD Amsterdam.
ontwikkelingen in de zorg. Zo is er veel aandacht voor
ECT: de opleiding bestaat uit 6 ECT (168 uur)
cliëntperspectief en hoe formele en informele
exclusief praktijkleren.
zorgvragers zo veel mogelijk gebruik maken van eigen
Toetsing: de theoretische kennis en
kracht, zelfmanagement en hun professionele
toepassingsmogelijkheden worden schriftelijk getoetst
respectievelijk persoonlijke steunsysteem.
met een take-home-tentamen.
V&VN: accreditatie ten behoeve van het
PRAKTISCHE INFORMATIE
kwaliteitsregister is aangevraagd.
De cursus start zowel in het najaar van 2014 als in het
voorjaar van 2015.
AANMELDING EN INFORMATIE
Lesdagen zijn dinsdag van 09.20 tot 13.00:
Op www.hva.nl/gezondheid kunt u zich
Cursusdag 1: Kennismaking. Oriëntatie op de functie
aanmelden onder Onderwijs en
en het werkveld. Intake en cliëntperspectief:
vervolgens onder Post-HBO SPV.
kennismaking met KOPLEEKS-programma.
Voor vragen over de cursusinhoud kunt
Cursusdag 2: Casuïstiekbespreking. Training
u contact opnemen met Jeanne Derks.
KOPLEEKS (vervolg).
Email: [email protected]
Cursusdag 3: Casuïstiekbespreking, Verslavingszorg,
Tel: 06 2115 7931
MGV & KOPLEEKS.