24 november 2014 - Heilig Hart Kerk Lemelerveld

EMMANUELPAROCHIE
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. HART VAN JEZUS
LEMELERVELD
www.parochielemelerveld.nl
46ste jaargang nr. 22
24 november tot 8 december 2014
EMMANUELPAROCHIE GELOOFSGEMEENSCHAP
H. HART VAN JEZUS LEMELERVELD
PASTORALE TEAM PAROCHIE EMMANUEL
Hans Hermens
pastoor
[email protected]
0529-451583
Anton Wenker
mhm priester
[email protected]
0523-612388
Gerard Noordink
[email protected]
0572-391262
Joop Butti
[email protected]
06-22239828
Lonneke Gunnink-v.d. Berg
[email protected]
038-4527475
Clazien Broekhoff-Bosman
[email protected]
06-83202244
Riet Mulder-Borg
[email protected]
06-22794981
Voor onze geloofsgemeenschap zijn pastoor Hermens en
pastor Mulder eerstaanspreekbare, pastor Gunnink is
reserve eerstaanspreekbare.
BEREIKBAARHEID
Secretariaat
Voor alle parochiële vragen
secretariaat: Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld
e-mailadres [email protected] Tel. (0572) 371253
Geopend voor misintenties e.d.:
Maandag- en donderdagmorgen van 9.15-11.30 uur.
Buiten openingstijden antwoordapparaat met verwijzing naar
telefoonnummer voor bereikbaarheid parochie.
Voor alle pastorale vragen en zorg kunt u terecht bij onze
contactpastor: pastoraal werkster Riet Mulder-Borg,
tel. 06-22794981, [email protected]
1
Ook kunt u zich wenden tot de leden van de pastoraatsgroep:
Diny Berghuis
371927
Lyda Hofhuis
373721
Martin Haas
353864
André van der Vegte
371811
Parochiecentrum
Telefoon (0572) 370035
Bankrelaties
Parochiebestuur (huwelijk, jubilea, uitvaart, misintenties etc.)
Rabobank NL34RABO 0127801405
Parochiefonds/Actie Kerkbalans
Rabobank NL34RABO 0127802207
ADRESSEN
Locatieraad
Voorzitter
Financieel beheerder
Notulist
Interimsecretaris
Willy Veltmaat
Leo Broeks
Riet Warnar
Ben Mars
06 15655421
373270
371962
371867
Parochiële bezoekgroep
Contactadres Anja Holterman
371766
Ziekenhuisopname en ontslag
Secretariaat
371253
Redactie parochieblad
Secretariaat Posthoornweg 6
371253
Bezorging misboekjes
Herman Boerkamp
06 12035022
Schoolstraat 36c
Caritas
Contactpersoon Jan Hofhuis
373721
Kerkradio
Secretariaat
Jan Groote Bromhaar
371253
372652
Parochiecentrum
Contactpersoon Riky Brok
372023
2
ADVENT
God van het licht,
in deze advent
groeien we toe naar uw licht.
We kijken er naar uit.
Het komt naar ons toe.
Johannes de Doper getuigt van dit licht.
Hij kijkt in de toekomst.
Hij kondigt uw licht aan.
Heer luister naar mijn bidden.
Maak het stil in mij.
Vervul mij van uw aanwezigheid.
Vervul mij van uw licht.
Zodat ook ik toekomst kan maken.
Voor mijzelf en voor anderen.
Laat me ontdekken dat U tot ons komt in mensen.
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
3
Dinsdag 25 november
Om 19.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Hermens.
Intentie 25 november
Wim Kogelman.
Zaterdag 29 november
Om 19.00 uur oecumenische adventsviering met zang van Voices.
Voorganger: past. werker R. Mulder-Borg.
Kinderwoorddienst.
Intenties 29 november
Marietje Mulder; overl. ouders Hekkink-Hofman en Arnaud; overl.
fam. A.J. Herder; overl. fam. Herder-Haverkort; Mien Veltmaat;
j.g.t. Herman Herder en Marietje Herder-Klein Overmeen;
Tonny en Benny Zwienenberg en overl. familie; overl. fam.
Neppelenbroek; overl. ouders Van der Sligte-ten Bulte;
H. Boerkamp en W.A. Boerkamp-Reimink; Herman Brandwacht en
Gerrit Huis in ’t Veld; overl. ouders Koenjer-Schrijver;
Rie Herbrink-Habers; Gerard Hollegien; Ronnie Smit en overl.
familie; Jan en Fien Cents-Voorveld; overl. ouders BerghuisRozendal; overl. ouders Legebeke-Hansman; overl. ouders
Van der Vegt-Peterse.
Zondag 30 november, 1e zondag van de Advent
Geen viering.
In Vilsteren om 11.00 uur een woord/communieviering met zang
van het herenkoor. Voorganger: past. werker R. Mulder-Borg.
Dinsdag 2 december
Geen viering.
Woensdag 3 december
Om 10.00 uur inloopmorgen in Brugstede.
4
Vrijdag 5 december
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door
H. Hart van Jezus.
Zaterdag 6 december
Om 19.00 uur woord/communieviering met zang van het
dameskoor.
Zondag 7 december, 2e zondag van de Advent
Om 09.00 uur woord/communieviering met zang van
het herenkoor.
Na de viering is er koffiedrinken in het parochiecentrum.
In Vilsteren om 11.00 uur eucharistieviering met zang van het
dameskoor. Celebrant: pastoor A. Wenker.
Intenties 6/7 december
Uit dankbaarheid; Johan en Marietje Koerhuis-Damman;
Antoon Koenjer en overl. ouders Koenjer-Rozendal; overl. fam.
A.J. Herder; overl. fam. Herder-Haverkort; Jan en Fien CentsVoorveld; Johannes Dijkman; overl. fam. Neppelenbroek;
J. Kogelman en J.A. Kogelman-Kreileman; H. Boerkamp en
W.A. Boerkamp-Reimink; Harrie en Richard Hansman;
uit dankbaarheid; Hein Ramaker en Jan Oosterlaar;
Bernard Boerkamp; Antoon Besten; Bertha SchotmanKemperman.
GEBOREN
Op 23-10-2014 is geboren Isa Liora Koekkoek, dochter van Bas en
Suzanne Koekkoek.
Op 5-11-2014 is geboren Lot Schuurman, dochter van Erik en
Renate Schuurman.
5
DOPEN
In december geen doopviering. Voor het jaar
2015 zijn nog geen nieuwe datums gepland.
KOPIJ EN MISINTENTIES
Het eerstvolgende parochieblad zal op maandag 8 december
verschijnen. Kopij en intenties voor dit parochieblad moeten vóór
maandagmorgen 1 december 11.30 uur binnen zijn op het
parochiesecretariaat.
KOSTERS
Week 24 t/m 28 nov.
Week 1 t/m 5 dec.
In de weekenden
Marinus v.d. Vegte
Jan Gr. Bromhaar
Martin Haas
tel. 372170
tel. 372652
tel. 353864
COLLECTANTEN
29 november
W. Schrijver/J. Hulsman
6 december
H. Hekkink/W. Schrijver
7 december
G. Koenjer/G. Zwakenberg
19.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
VERGADERAGENDA
Di
25 nov.
Pastoraatsgroep
Woe 26 nov.
Kinderknutselmiddag advent
Groep kerkschoonmaak
Vrij
28 nov.
Bijbelvorming
Ma
1 dec.
Redactie parochieblad
Ma
8 dec.
Geloven nu
Tienerclub
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
08.45 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
SCHOONMAAKROOSTER KERK
Week 48
Gerry Boxebeld/Diny Boxebeld
Ans v.d. Sligte/Miny Huijsmans
6
ONZE JARIGEN…
Op 25 november is het de 83e verjaardag van
mevr. J.M. Langenkamp-Hondeveld, Aakstraat 28; op 2 december
is het de 85e verjaardag van mevr. E.J.H. Koerhuis-Schrijver,
Kruisstraat 4; op 4 december is het de 82e verjaardag van
mevr. E.F.M. Hansman-Neplenbroek, Berkendijk 28 en de
82e verjaardag van mevr. I.W.M. Schokker-Haas, Ankerstraat 11;
op 5 december is het de 82e verjaardag van mevr. G.M. VelthuisGroot Lipman, Waterinkweg 5b.
Namens de parochie van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor
het komende jaar.
LOTING OBLIGATIES R.K. PAROCHIECENTRUM
Van de financieel beheerder:
Bij de jaarlijkse uitloting van de obligaties t.b.v. het parochiecentrum op de parochieavond van 13 november 2014 zijn de
certificaatnummers eindigend op -60, -70, -80, -90, -00 betaalbaar
gesteld.
Inlevering en uitbetaling van de uitgelote obligaties kan
plaatsvinden bij het secretariaat (371253). Dit is geopend op
maandag- en donderdagmorgen van 9.15 tot 11.30 uur of bij de
financieel beheerder van de kerk, L. Broeks, Dalmsholterweg 8,
tel. 0572-373270.
KERSTDINER 2014
Ook dit jaar zal de Caritas weer een kerstdiner voor ouderen en
alleengaanden organiseren. Houdt u zondag 21 december alvast
vrij. Meer info in het volgende parochieblad.
7
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn alweer
in volle gang. Dit jaar zal de viering plaatsvinden op zondag
19 april 2015. De presentatieviering is op zaterdag 7 maart 2015.
Als u er over denkt om uw kind mee te laten doen met de
Eerste Heilige Communie bent u van harte welkom op de
informatieavond die op dinsdag 6 januari 2015 gehouden zal
worden. U kunt zich opgeven voor 12 december bij
Anja Boerkamp. U krijgt dan via de mail aanvullende informatie
over de gang van zaken rondom de Eerste Heilige Communie.
Anja Boerkamp, mail: [email protected], tel. 370240.
Groeten van de werkgroep Eerste Heilige Communie
ADVENTSVIERING RAAD VAN KERKEN LEMELERVELD EN
LEMELE
Op zaterdag 29 november om 19.00 uur heten wij u allen van
harte welkom in de H. Hartkerk te Lemelerveld. Voorgangers in
deze viering zijn ds. Ger Zijl en pastoraal werker Riet Mulder.
Er is muzikale medewerking van Voices onder leiding van
Mieke Bruins. Ook de kinderen zijn in deze viering van harte
welkom, ze hebben hun eigen woorddienst.
Advent= adventus=komst
Op weg naar Kerst, de tijd van advent, tijd van wachten,
verwachten, stil worden en dromen, dromen van… We hebben de
viering de titel gegeven: Laat je droom bestaan… De schijnwerper
wordt gericht op JOZEF. Het verhaal van Jozef is bij velen bekend.
De bijna door ieder verkeerd begrepen Jozef wordt door zijn
broers in de put gegooid en belandt na zijn redding uit de put als
slaaf in Egypte. In Egypte wint Jozef het vertrouwen van de Farao
en wordt zelfs onderkoning. Het verhaal gaat nog veel verder.
Kortom: opnieuw een eeuwenoud verhaal dat nog steeds actueel
is.
Na afloop van de viering is er koffie en thee en de gelegenheid
elkaar te ontmoeten en nog even na te praten! Tot dan!
De voorbereidingsgroep: ds. Ger Zijl, p.w. Riet Mulder,
André van de Vegte en Jannie Meijer
8
VERSLAG BEDEVAART NAAR LOURDES
Van 7 t/m 12 september jl. is een vijftigtal bedevaartgangers,
waarvan vier uit Dalfsen, van de parochie Emmanuel per bus en
vliegtuig naar Lourdes gereisd om (weer) iets bijzonders te
beleven.
De VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) heeft de algehele
organisatie weer correct verzorgd en hotelleider Janny Horstman,
geassisteerd door Lies Akkermans, heeft onze groep pelgrims van
hotel Ariane met veel persoonlijke aandacht voortreffelijk begeleid.
Pastoraal werkster Riet Mulder ging zeer gemotiveerd voor in o.a.
de openingsviering in Lemelerveld en de Mariaviering in
Cité Saint-Pierre; dit is een opvangcentrum op verzoek van
Bernadette Soubirous gesticht om met name personen met
beperkte financiële middelen de gelegenheid te bieden om een
bedevaart naar Lourdes te maken. Monseigneur Jean Rodhain
van Secours Catholique heeft de wens van Bernadette gestalte
gegeven en een gebied van enkele hectares gekocht, gelegen
onder Béoult, op een kwartier afstand van de grot, waar alles
begonnen is. Ook assisteerde pastor Riet bij enkele ander
vieringen, zoals o.a. de welkomstviering in de St. Jozef, de viering
bij de grot en zendingsviering in de Bernadettekerk. Zij was ook
zeer betrokken bij persoonlijke gesprekken, gebeden en lezingen.
Het weer was ons al deze dagen zeer gunstig gezind, waardoor
vieringen in de open lucht zoals de Lichtprocessie, de
Eucharistieviering bij de grot, de Kruisweg, de Sacramentsprocessie en de excursie naar de Pyreneeën tot ieders verbazing
beleefd en gevierd konden worden.
Heel indrukwekkend was ook de Internationale Eucharistieviering
in de ondergrondse Pius X-Basiliek met 25000 zitplaatsen, waar
mijn zoon Henk de Eerste Lezing mocht verzorgen.
En natuurlijk hebben wij de speciale kaars, die we in Lemelerveld
bij de Openingsviering aan de Paaskaars hebben aangestoken, in
Lourdes laten branden met nog vele andere kaarsen, en hebben
we gebeden voor persoonlijke intenties en ook voor alle
thuisblijvers van de Emmanuelparochie.
9
Kortom, het was een zeer geslaagde, inspirerende bedevaart, die
je zelf meegemaakt moet hebben om het goed onder woorden te
kunnen brengen. Misschien zegt onderstaand gedicht (van wie is
niet bekend) wel veel meer. Het is aangereikt door Mieke Beltman
en de laatste avond bij het eten voorgelezen door de oudste
deelneemster van deze bedevaart, Rie Schiller.
In Lourdes vallen alle verschillen weg tussen jong en oud,
tussen ziek en gezond, tussen alle talen van de wereld.
Iedereen mag er zijn zoals hij is, iedereen bidt, viert
en zorgt er in zijn eigen taal.
En iedereen begrijpt van elkaar wat er bedoeld wordt.
Kleur, afkomst en nationaliteit spelen geen enkele rol
van betekenis meer.
Lourdes relativeert.
Als je al die mensen met hun grote en kleine problemen ziet,
hoort en voelt.
Iedereen moet Lourdes kunnen voelen, want Lourdes is de hemel.
Een wereld zonder verschillen tussen wie dan ook om wat voor
reden dan ook.
Iedereen gelijk, iedereen zorgzaam, iedereen zichzelf.
Lourdes is de hemel dat kan niet anders.
Met een belangrijk verschil;
In de hemel is er echt geen lijden meer…
Wim Spliethof
LEMELERVELD 3DE PRIJS MET SIRKELSLAG
Vrijdagavond 7 november hebben 20 vormelingen en kinderen van
groep 8 uit Lemelerveld het grootste, spannendste, meest
interactieve spel tussen groepen uit heel Nederland gespeeld:
Sirkelslag. Op deze avond deden 122 groepen in heel Nederland
mee aan Sirkelslag. Het thema was dit jaar: De aarde. Het spel
bestond uit 5 kleine stukjes tekst uit de jeugdbijbel en daarbij
5 opdrachten. Alle opdrachten werden via de computer op een
scherm geprojecteerd.
10
1. God schiep de aarde en scheidde water en land.
De kinderen kregen de opdracht zoveel mogelijk water met
fles en al in de lucht te schieten, door de fles onder druk te
brengen met de fietspomp, kurk en ventiel. De fles schoot
richting kerktoren en richting kanaal en meerdere keren
boven de lantarenpaal uit. Door deze spectaculaire
opdracht zat meteen de sfeer er goed in, ook al waren
sommige van ons nat geworden.
2. God schiep dieren en Adam mocht namen geven.
Met een dierenquiz mochten de kinderen de foto’s van de
dieren koppelen aan de naam, Latijnse naam, dieren
geluiden, leefomgeving, het wel of niet met uitsterven
bedreigd zijn en de vijanden. Dus er moest flink nagedacht
worden.
3. Hoe gaan mensen met de aarde om.
We moeten de aarde beschermen. Een estafette volgde, de
ene groep bracht het afval naar de prullenbak en de ander
groep weer terug, maar onderweg moesten ze door een
vuilniszak kruipen en over afval springen. 86 Keer werd het
afval heen en weer gebracht en na 10 minuten intensief
rennen was het tijd voor pauze, drinken en snoep om weer
energie op te doen.
4. Noach bouwde een ark.
Het afval uit spel 3 werd gebruikt om een ark te knutselen
en toen de tijd om was, mocht gedemonstreerd worden of
de ark kon drijven, varen en van beschermingsmiddelen
was voorzien. Tijdens deze opdracht kwam pastoraalmedewerker Riet Mulder ons bezoeken. Van voorgaande
jaren wist ze dat dit een erg leuke avond is voor de
kinderen. En volgens haar is dat ook dit jaar weer gelukt:
‘Wat een enthousiasme, wat vindingrijk en wat werken ze
leuk samen.’
11
5. God beloofde dat er geen zonsvloed meer zou komen.
Het teken van deze belofte is de regenboog. De opdracht
was een regenboog maken met behulp van een glazen
schaal met water, een spiegel erin, een zaklamp en een wit
vel papier. Deze attributen konden ze verdienen door
vragen te beantwoorden als hoe kun je thuis energie
besparen, noem verschillende soorten afval, hoe wordt
afval gescheiden.
De strenge jury (de vormselwerkgroep) stond bij iedere opdracht
mee te schrijven hoeveel punten er behaald werden. De ene groep
bij ons had 508 punten en de andere groep 524. De score van 524
is online ingevuld op www.sirkelslag.nl. En een paar dagen later
werden we gebeld dat we de derde plaats hadden behaald. Dit
staat eervol op de site van Sirkelslag vermeld. Een trofee zal naar
ons worden opgestuurd. Wil je foto’s van deze gezellige avond
zien, kijk dan op www.parochielemelerveld.nl.
KRING ‘VERDER NA VERLIES’
Bij voldoende belangstelling organiseert de Brugkerk weer een
kring voor mensen van wie korter of langer geleden een dierbare is
overleden. In deze kring delen we verhalen, ervaringen en
emoties, waarbij we natuurlijk rekening houden met de
verschillende behoeften en verwachtingen van elke deelnemer.
Iedere bijeenkomst heeft een thema, dat in overleg wordt
vastgesteld. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld:
 Moeilijke dagen, hoe kom je ze door?
 Omgaan met reacties uit je omgeving
 Troost
 Rouw en je geloof
N.a.v. deze thema’s gaan we met elkaar in gesprek of op een
andere manier aan de slag. Iedere deelnemer krijgt een map,
waarin teksten en afbeeldingen die in de kring aan bod komen
bewaard kunnen worden. De kring wordt geleid door
ds. Marianne Benard-Boertjes en loopt tussen de laatste zondag
van het kerkelijk jaar en Pasen. We komen vanaf half december
eens in de twee weken (waarschijnlijk op woensdagochtenden) bij
elkaar in de Brugkerk.
12
In totaal zijn er 8 bijeenkomsten van 2 uur en er is plek voor
maximaal 7 personen. Deze kring wordt georganiseerd door de
Brugkerk, maar staat open voor iedereen! Dus ook voor mensen
die zich in een andere, of helemaal niet in een kerk thuis voelen.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neemt u dan
gerust vrijblijvend contact op met ds. Marianne Benard
(0572-853504 of [email protected]).
Aanmelden (liefst vóór 24 november) kan ook via dit adres.
KERSTNACHTDIENST IN DE STREEKTAAL
Uitzending door RTV-OOST. U kunt erbij zijn!! Het wordt een
prachtige viering.
Op zaterdag 20 december nemen wij in de RK kerk in Vilsteren
deze bijzondere dienst op. De dienst staat helemaal in het teken
van de streektaal in onze provincie. Voorganger in deze viering is
ds. Klaas van de Kamp, secretaris van de Raad van Kerken.
Bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen verzorgt onder meer de
overdenking. U hoort en zingt in varianten van het in Overijssel
gesproken dialect. Frouk Alice Weijs uit St. Jansklooster
declameert en verzorgt een lezing. Dorien Lugtenberg uit Vilsteren
verzorgt een lezing evenals Dianne Walinga uit Vroomshoop.
Het koor TODA uit Rijssen verrast u met prachtige liederen.
Daarnaast kunt u de solist van het Vroomshoopse Mannenkoor,
Albert Wessels, beluisteren als hij op een ontroerende manier o.a.
de dialectversie zingt van The first Nowell. Hij wordt begeleid door
Rein Vos van Avezathe op piano en Esther van de Schee met
viool. Natuurlijk worden er ook kinderen van de basisschool in
Vilsteren actief betrokken bij deze kerstnachtdienst, die met Kerst
drie keer wordt uitgezonden op RTV-OOST. De opname van deze
dienst/viering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De
kerk is open vanaf 19.00 uur.
Team RTV-OOST, Bert Groothengel, Thea Kroese,
m.m.v. de locatieraad in Vilsteren
13
KERSTMARKT ST. VITUS DEDEMSVAART
Ook dit jaar is er een gezellige kerstmarkt in de tent en het
parochiecentrum van de St. Vitus parochie in Dedemsvaart. Wij
verkopen de volgende producten: kerstgroepen, kerststallen,
heiligenbeelden, kerstkaarten, kerstgroen, kerstbakjes,
kerstbomen en nog veel meer. Uiteraard is er voldoende catering
aanwezig met snert, broodjes beenham, oliebollen, knieperties,
glühwein, kerstbrood enz. De kerstmarkt is op zaterdag
13 december van 9.30 uur tot 14.30 uur. Van harte aanbevolen.
KERSTDAGEN, SAMEN MET LEEFTIJDSGENOTEN
In de dagen rond Kerst is de Zwanenhof voor senioren een
gezellig en sfeervol huis om samen het Geboortefeest te vieren. In
de kapel zijn samenkomsten waarin het kerstthema met koorzang,
muziek en teksten meegezongen en meebeleefd kan worden.
Daarnaast is er een gevarieerd programma, met ondermeer film,
een concert, kerstvertellingen en een heerlijk kerstdiner op
Eerste Kerstdag. Voor wie?
Deze dagen zijn bedoeld voor mensen die niet alleen thuis willen
zijn of die de kerstdagen liever met leeftijdsgenoten doorbrengen.
Samen eten, elkaar ontmoeten bij een spelletje of puzzel en de
gastvrijheid van de begeleiders en de medewerkers, zorgen er
voor dat u met een warm gevoel weer naar huis gaat.
Zelfredzaamheid
Van onze gasten verwachten wij dat zij zelfredzaam zijn.
Verpleegkundige hulp kunnen wij niet bieden. Als u afhankelijk
bent van thuiszorg, wordt van u verwacht dat u zelf via de eigen
Thuiszorg de benodigde hulp regelt. Voor mensen die zijn
aangewezen op een rolstoel is De Zwanenhof goed toegankelijk.
Praktisch
Waar
De Zwanenhof
Retraitehuisweg 6 - 7625 SL Zenderen
Wanneer
Kerstdagen 2014
di 23 december 17.00 uur
za 27 december 10.00 uur
Voor informatie
www.zwanenhof.nl of 074 265 95 25
Via de website kunt u zich ook aanmelden
14
KINDERPAGINA
Hallo allemaal,
Het kerkelijk jaar loopt bijna ten einde.
Zondag 23 november vieren we het
feest van Christus Koning. Jezus is de Koning.
Jezus is in de eerste plaats een helpende
Koning en geeft zelf dat voorbeeld aan
ons allemaal. Wat je voor de mensen doet die
het niet zo goed hebben, doe je ook voor Jezus,
want Jezus wil dat we goed zijn voor alle mensen
en hen helpen. Op zondag 30 november begint het nieuwe kerkelijk
jaar, het is dan de eerste zondag van de Advent.
En dan duurt het nog 3 zondagen voordat het Kerstmis is.
Elke week brandt er dan op de adventskrans een kaarsje bij.
Op woensdagmiddag 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur is er
een knutselmiddag in het parochiecentrum voor alle kinderen van
groep 3 t/m 8. Als je daar nog meer over wilt weten, kijk dan
op de parochiesite.
Op zaterdagavond 29 november is er een kinderwoorddienst om
19.00 uur, kom jij dan ook?? En als je op de knutselmiddag bent
geweest, dan kun je meteen je werkstukje meenemen.
Tot dan, het kinderpastoraat
15