Clemens Goffin

Juua
t
Maria
t
Jo• cf
t
Dld voor de : lel van :allgtr
Clemens Goffin
weduwnaar vao wljlco
Gcrtruda Ploum
De dltrharc o•e:rle:dtne werd ge.boren te l..ltuz
14·8·111M en overl"d te Nleuwrnhagerhdde 23
Aug. 1952, •oorden van de H. SAcramcotu1
de:r ~tcr•c.ndco.
Zo glJ mlJ '• morgens vroeg komt :oeken, :al
Ik t r niet m"r zijn.
Job. VII 21.
w~akt du• omdat gij niet wctt, op welk uu~
de Heer komt.
?.blth. XXIV. 42.
Want weet dlt1 iodirn bet «n bulauder bekend wa1, op welk uur de dief 1ou komen, bij
:ou voor:clur w•ken en olcl laten Inbreken
In sljn bula De Zoon d" m<na<n komt op
«n on voor:lea uur.
Matth. XXIV. 43,44.
Treed met uwen dienaar niet to het gerecht,
o Heer, want voor U ~al geen mtnl gcrtchtvnrdlgd :ljn, tenzij GIJ hem vergevh1g achenlte
van alle zonden.
Verpletter hem niet. bidden wlJ U, onder Uw
vonola, hem, die toch blj U de aanbtvcllng en
waardevolle aan•praak heeft vao zltn cht"lstc...
lijk geloof
Absolutie van de Requlemmia.
Getf hem. Heel", de eeuwige: ratt co bet
«Uwlge licht verlichte hem.
o"t hij ruate In vrede.
(300 d. afl.)