10 november 2014 - Heilig Hart Kerk Lemelerveld

EMMANUELPAROCHIE
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. HART VAN JEZUS
LEMELERVELD
www.parochielemelerveld.nl
46ste jaargang nr. 21
10 tot 24 november 2014
EMMANUELPAROCHIE GELOOFSGEMEENSCHAP
H. HART VAN JEZUS LEMELERVELD
PASTORALE TEAM PAROCHIE EMMANUEL
Hans Hermens
pastoor
[email protected]
0529-451583
Anton Wenker
mhm priester
[email protected]
0523-612388
Gerard Noordink
[email protected]
0572-391262
Joop Butti
[email protected]
06-22239828
Lonneke Gunnink-v.d. Berg
[email protected]
038-4527475
Clazien Broekhoff-Bosman
[email protected]
06-83202244
Riet Mulder-Borg
[email protected]
06-22794981
Voor onze geloofsgemeenschap zijn pastoor Hermens en
pastor Mulder eerstaanspreekbare, pastor Gunnink is
reserve eerstaanspreekbare.
BEREIKBAARHEID
Secretariaat
Voor alle parochiële vragen
secretariaat: Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld
e-mailadres [email protected] Tel. (0572) 371253
Geopend voor misintenties e.d.:
Maandag- en donderdagmorgen van 9.15-11.30 uur.
Buiten openingstijden antwoordapparaat met verwijzing naar
telefoonnummer voor bereikbaarheid parochie.
Voor alle pastorale vragen en zorg kunt u terecht bij onze
contactpastor: pastoraal werkster Riet Mulder-Borg,
tel. 06-22794981, [email protected]
1
Ook kunt u zich wenden tot de leden van de pastoraatsgroep:
Diny Berghuis
371927
Lyda Hofhuis
373721
Martin Haas
353864
André van der Vegte
371811
Parochiecentrum
Telefoon (0572) 370035
Bankrelaties
Parochiebestuur (huwelijk, jubilea, uitvaart, misintenties etc.)
Rabobank NL34RABO 0127801405
Parochiefonds/Actie Kerkbalans
Rabobank NL34RABO 0127802207
ADRESSEN
Locatieraad
Voorzitter
Financieel beheerder
Notulist
Interimsecretaris
Willy Veltmaat
Leo Broeks
Riet Warnar
Ben Mars
06 15655421
373270
371962
371867
Parochiële bezoekgroep
Contactadres Anja Holterman
371766
Ziekenhuisopname en ontslag
Secretariaat
371253
Redactie parochieblad
Secretariaat Posthoornweg 6
371253
Bezorging misboekjes
Herman Boerkamp
06 12035022
Schoolstraat 36c
Caritas
Contactpersoon Jan Hofhuis
373721
Kerkradio
Secretariaat
Jan Groote Bromhaar
371253
372652
Parochiecentrum
Contactpersoon Riky Brok
372023
2
REACTIE OP HET SLUITEN VAN VIJF KERKEN IN ONZE
BUURPAROCHIE H. LEBUÏNUS
De laatste jaren horen we steeds vaker
dat er ergens in ons bisdom weer een
kerkgebouw wordt gesloten. Er zijn
financiële tekorten, het aantal
praktiserende gelovigen is zeer fors
teruggelopen, er zijn nauwelijks nog vrijwilligers te vinden die
helpen bij het uitvoeren van allerlei taken om het kerkgebouw en
de geloofsgemeenschap overeind te houden. Ook in onze
buurparochies hebben ze hier mee te maken. Zo hoorden we zeer
recent dat de H. Lebuïnusparochie, Deventer en de dorpen er om
heen, op korte termijn vijf kerkgebouwen gaat sluiten. Natuurlijk
roept dit zorg en vragen op, ook binnen onze Emmanuelparochie:
Hoelang blijft onze kerk nog bestaan?
Zijn er al plannen om kerkgebouwen in onze Emmanuelparochie te sluiten?
Is er iets te zeggen over de nabije toekomst?
Als parochiebestuur, pastoraal team, locatieraden en pastoraatsgroepen, zetten we zoveel mogelijk in op de zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid van iedere geloofsgemeenschap.
Iedere geloofsgemeenschap heeft als taak te zorgen voor zijn
eigen voortbestaan.
Financieel staan wij als Emmanuelparochie er steeds minder goed
voor. De vermogenspositie is nog behoorlijk, maar de exploitatie
komt steeds verder onder druk door toenemende kosten en
afnemende inkomsten. We zijn ontzettend blij met de vrijwilligers
en vrijwilligsters die helpen de geloofsgemeenschappen binnen de
Emmanuelparochie overeind te houden. Daarom kan ik, namens
het parochiebestuur en pastoraal team, zeggen dat we voor de
korte termijn nog geen plannen hebben om kerken binnen onze
parochie te sluiten.
Natuurlijk kennen we wel onze zorgen, want ook bij ons wordt het
steeds moeilijker vrijwilligers en vrijwilligsters binnen onze
geloofsgemeenschappen te vinden en ook het kerkbezoek neemt
gestaag af.
3
Wij allen, parochiebestuur, pastoraal team, locatieraden,
pastoraatsgroepen en natuurlijk ook iedere parochiaan zullen ons
steentje moeten bijdragen, om onze geloofsgemeenschappen
levend te houden. We hebben elkaar hard nodig, heel hard nodig!
Het is goed te weten dat tenslotte niet de bisschop, het pastoraal
team of het parochiebestuur het kerkgebouw van uw
geloofsgemeenschap sluiten, maar zij die het laten afweten.
Als geloofsgemeenschap hebben we een mooie en waardevolle
boodschap uit te dragen, dat is tenslotte een opdracht aan ons
allemaal. Moge Gods zegen rusten op al ons werk, hoe klein ook.
Pastoor Hermens,
mede namens pastoraal team en parochiebestuur
Dinsdag 11 november
Om 19.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Hermens.
Uitreiken H. Communie in Het Anker.
Intenties 11 november
Overl. ouders Nijenkamp-Hendriks; uit dankbaarheid; moeder,
vader, Jan en Harrie Herms.
Zaterdag 15 november
Om 19.00 uur woord/communieviering met zang van het
dameskoor.
Zondag 16 november, 33e zondag door het jaar
Om 09.00 uur woord/communieviering met zang van het
herenkoor.
In Vilsteren om 11.00 uur een eucharistieviering met zang van het
dames- en herenkoor. Celebrant: pastor A. Wenker.
4
Intenties 15/16 november
Overleden broer; overl. ouders Koenjer-Rozendal en Antoon;
overl. fam. A.J. Herder; overl. fam. Herder-Haverkort;
Mien Veltmaat; Jan en Fien Cents-Voorveld; Antoon en
Dora Hofhuis-Hoonhorst; overl. fam. Neppelenbroek;
H. Boerkamp en W.A. Boerkamp-Reimink; j.g.t. Trees BeuwerBootsveld; Berendina Johanna van Leusen-Melenhorst; overl.
ouders Boerkamp-Mijsters; overl. ouders Koekkoek-Hendriks;
Jan, vader, moeder en Harrie Herms; overl. fam. VelthuisGroot Lipman; Bertha Schotman-Kemperman.
Dinsdag 18 november
Geen viering.
Vrijdag 21 november
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door Lichtbron.
Zaterdag 22 november
Om 19.00 uur eucharistieviering met zang van het dameskoor.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
Intenties 22 november
Uit dankbaarheid; Annie en Andries Heitbrink; overl. fam.
A.J. Herder; overl. fam. Herder-Haverkort; overl. ouders DiepmanFakkert; Jan en Fien Cents-Voorveld; Ans Wanink-Luttikhuis;
Gerard Damman; overl. fam. Neppelenbroek; H. Boerkamp en
W.A. Boerkamp-Reimink; j.g.t. Johan de Graaf;
Bernard Boerkamp; Antoon Besten; overl. ouders Mars-de Graaf
en familie; Theo Kiekebosch; Gerard Kieftenbeld en
pa Holleboom; uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig bestaan van het
dameskoor en voor alle leden, dirigenten en organisten die ons in
die afgelopen jaren zijn ontvallen.
5
Zondag 23 november, Christus Koning van het Heelal
Geen viering.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering met zang van
Quodlibet. Voorganger: past. werker L. Gunnink-van den Berg.
DOPEN
In december geen doopviering. Voor het jaar
2015 zijn nog geen nieuwe datums gepland.
KOPIJ EN MISINTENTIES
Het eerstvolgende parochieblad zal op maandag 24 november
verschijnen. Kopij en intenties voor dit parochieblad moeten vóór
maandagmorgen 17 november 11.30 uur binnen zijn op het
parochiesecretariaat.
KOSTERS
Week 10 t/m 14 nov.
Week 17 t/m 21 nov.
In de weekenden
Jan Gr. Bromhaar
Lies Akkermans
Martin Haas
tel. 372652
tel. 372003
tel. 353864
COLLECTANTEN
15 november
H. Hekkink/ W. Schrijver
16 november
G. Koenjer/J. Mulder
22 november
G. Zwakenberg/ H. Holterman
19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
VERGADERAGENDA
Ma
10 nov.
Groep woord/communieviering
Woe 12 nov.
ZijActief
Do
13 nov.
Jaarlijkse parochieavond
Ma
17 nov.
Redactie parochieblad
Woe 19 nov.
Lotgenotencontact
ZijActief/ledenavond
Do
20 nov.
Locatieraad
Vrij
21 nov.
Bijbelvorming
19.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
08.45 uur
6
SCHOONMAAKROOSTER KERK
Week 48
Gerry Boxebeld/ Diny Boxebeld
Ans v.d. Sligte/ Miny Huijsmans
ONZE JARIGEN…
Op 16 november is het de 83e verjaardag van dhr. G.W. Mulder,
Punterstraat 20a en de 87e verjaardag van mevr.
J.M.I. Zwakenberg-de Graaf, Mr. Gorisstraat 9; op 21 november is
het de 83e verjaardag van mevr. A.W.I. Diepman, Ankerstraat 25.
Namens de parochie van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor
het komende jaar.
ZIJACTIEF LEDENAVOND
Woensdag 19 november houdt ZijActief haar ledenavond.
Deze avond zal gaan over de ziekte van Alzheimer, een vorm van
dementie. Pauline Achtereekte, zorgmanager bij Carinova, zal
samen met een psycholoog, de avond gaan verzorgen. Deze
avond begint om 20.00 uur in het parochiecentrum.
DAMESKOOR VIERT 50-JARIG BESTAAN
In een feestelijke viering op 22 november a.s. viert het dameskoor
haar 50-jarig bestaan. Pastoor Hermens zal hierin voorgaan en de
dames zullen deze viering met hun zang opluisteren. Daarna is er
een gezellig samenzijn voor de koorleden en genodigden in het
parochiecentrum.
FLESSENACTIE TIENERCLUB
De flessenactie van Tienerclub Lemelerveld
heeft € 863,75 opgebracht!
Wij willen COOP NEPPELENBROEK
bedanken voor het openstellen van het
magazijn, het inzamelen van de flessen en
voor alle tips en hulp die Johan en
medewerkers hebben gegeven. Mede door hun inzet is deze actie
een succes geworden! Ook willen wij alle Lemelervelders
bedanken die flessen hebben bewaard voor deze actie of in de
container hebben gedeponeerd bij de COOP.
Namens alle jeugd van Tienerclub Lemelerveld BEDANKT!!
7
BOERDERIJVIERING
Heel veel mensen aan de keukentafel bij de
familie Simons tijdens de boerderijviering op
zondag 26 oktober.
Na een aantal jaren een oogstdankviering te
hebben verzorgd heeft de KIP (Kerk In
Platteland) dit jaar gekozen voor een andere
opzet. De parochianen werden dit keer uitgenodigd op de boerderij
van de familie Simons aan de Knuvendijk.
Heel veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om
deze boerderijviering te bezoeken. Naast parochianen uit
Lemelerveld kwamen ze ook vanuit Heino, Dedemsvaart,
Zuidwolde, Slagharen, Dalfsen, Ommen en Hoonhorst. Iedereen
werd eerst ontvangen met koffie waarna de viering kon beginnen
met een welkom en werden de kaarsen aangestoken door de
oudste kinderen van Ronnie en Cindy Simons, Manon en Bram.
De boerderijviering had als thema ‘Een open bestaan’.
De openingsgedachte (onderstaand) geeft de strekking van de
viering weer. Een aantal leden van de KIP gingen aan het einde
van de viering als varkensboer, burger en melkveehouder in
samenspraak aan de keukentafel en deelden hun meningen over
hoe men denkt over de landbouw. Het gesprek kreeg een open
eind. Iedereen kreeg na de zegen nogmaals koffie met
krentenbrood en kon met elkaar doorpraten aan de keukentafel,
maar ook de koeien in de stal bekijken.
Een geslaagde viering waarbij het herenkoor medewerking
verleende met begeleiding van Jan Boxebeld op gitaar.
Openingsgedachte:
(Uit het boek ‘Waarden van het land’ - J. Houben, H. Knapen,
G. Pieper, F. Ploum, red.)
Aanbellen is niet nodig. Als er iemand thuis is, loop je zo naar
binnen. Er is koffie, als je wilt, en tijd voor een praatje. Er is hulp
als je die nodig hebt en met belangstelling wordt je boodschap
beluisterd. Toegankelijkheid, gastvrijheid, daar zijn we trots op.
Anders wordt het als we knel komen te zitten, de eindjes niet meer
aan elkaar kunnen knopen, geen droog brood meer kunnen
verdienen.
8
Of als er problemen zijn waar we ons eigenlijk voor schamen. Dan
hebben we de neiging om ons in ons zelf te keren, afstand te
houden, de ander af te weren. Anders is het ook als we ons
gekwetst of bedreigd voelen door onterechte kritiek of onbegrip.
Dan hebben we de neiging ons terug te trekken op ons eiland van
gekwetstheid of eigen gelijk.
Als wij vandaag hier bijeen zijn om te danken, dan gaat het om
dank die niet blind is, niet blind voor tegenslag en verdriet, niet
blind voor gekwetstheid en verdediging. We danken voor wat ons
gegeven is, we bidden, luisteren en overwegen om meer en meer
mensen te worden die leven met een open hart en open handen.
De open deur, de koffie, zijn daarvan het teken!
Klazien Broeks, lid van de klankbordgroep KIP
GEWELDIGE HULP GROTE SCHOONMAAK VAN DE KERK
De week voor Allerzielen zijn we met man en macht in de kerk aan
het schoonmaken geweest. De heren zijn begonnen met het hoge
werk. Daarna kwamen de dames in actie voor het lage werk.
Het gezegde vele handen maken licht werk, was hier dan ook
zeker van toepassing. Tussendoor gezellig samen koffie drinken
en aan het eind van de ochtend was de hele kerk spic en span.
We willen dan ook alle mensen die hieraan mee hebben geholpen
ontzettend bedanken. Want zonder jullie was dit niet mogelijk
geweest.
Vergadering schoonmaakploeg
Woensdag 26 november om 20.00 uur is er een vergadering voor
alle vrijwilligers van de schoonmaakploeg. Helaas zullen we deze
avond afscheid nemen van een aantal vrijwilligers van de
schoonmaakploeg.
U voelt het natuurlijk al aankomen, ja we hebben weer extra
mensen nodig die onze ploeg wil komen versterken. Hoe groter de
groep is, hoe minder vaak we aan de beurt zijn. Dus het zou fijn
zijn als we een groep nieuwe mensen kunnen verwelkomen.
Heeft u belangstelling en/of heeft u vragen, neem gerust contact
op of kom naar de vergadering op 26 november. We hopen vele
mensen te mogen begroeten.
Groeten Lies Akkermans, 0572-372003
9
PAROCHIEAVOND 2014
De locatieraad van de Heilig Hart van Jezus kerk in Lemelerveld
nodigt alle parochianen uit voor de parochieavond op donderdag
13 november om 19.30 uur in het parochiecentrum.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
Opening
Door voorzitter Willy Veltmaat
2.
Openingsgebed
Door pastor/pastoor
3.
Notulen parochieavond 21-11-2013
Deze staan elders in het parochieblad afgedrukt
4.
Mededeling locatieraad
Terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor het
komende jaar
5.
Mededeling vanuit het pastorale team
Door pastor/pastoor
10
6.
Informatie vanuit de pastoraatsgroep
7.
Financiële zaken
Penningmeester Leo Broeks zal verslag doen over het jaar
2013
8.
Trekking nummerreeks vrijval obligaties
9.
Verslag websitebezoek
10.
Rondvraag
11.
Korte pauze
12.
Inleiding door vicaris R. Cornelissen over actuele
ontwikkelingen in de kerk
13.
Sluiting
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
11
VERSLAG PAROCHIEAVOND OP 21 NOVEMBER 2013
Voorzitter van de locatieraad Willy Veltmaat, heet iedereen van
harte welkom, speciaal pastor Riet Mulder die namens het
pastorale team aanwezig is en Ton Hoogenboom namens de
parochie Emmanuel en Diny Veltmaat, gastspreker van deze
avond. Pastoor Hermens komt later.
Openingsgebed door pastor Riet Mulder
Ze steekt een kaars aan en leest de lezing van de dag voor.
‘Gisteren’ gaat over de talenten.
Notulen parochieavond 29-11-2012
De notulen worden onder dankzegging aan Riet Warnar
goedgekeurd.
Mededeling locatieraad door Willy Veltmaat
Het hoogtepunt voor dit jaar was natuurlijk dat we per 1 februari jl.
een nieuwe pastoor kregen. Hij is op 9 maart geïnstalleerd in
Slagharen.
Renovatie van de glas in lood ramen van april tot eind augustus.
In januari afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die het
parochieblad bezorgden. Jo en Mien Tielbeke, Betsy Ogink en
Tonny Marsch die op 27 februari is overleden. Gezellige avond
gehad met alle bezorgers die veel werk verrichten.
Diefstal van de koperen regenpijpen van ons parochiecentrum. Nu
ander materiaal gebruikt om opnieuw diefstal te voorkomen.
Herstelwerkzaamheden in de klokkentoren verricht om veilig te
kunnen inspecteren.
Door ziekte van Ans Wanink zijn de openingstijden van ons
secretariaat gewijzigd. Maandagmorgen en donderdagmorgen
geopend. We hebben nu drie mensen op het secretariaat;
Ans Wanink, Mariet van de Vegte en Ria Henning.
Voor heel onze geloofsgemeenschap hebben we in april een
cabaretavond gehouden bij Reimink.
Vijver in de pastorietuin is uitgebaggerd.
12
Op 26 april hebben Jan Kogelman en Jan Jansen-Holleboom een
koninklijke onderscheiding ontvangen.
Tijdens Heilig Hart feest in juni aandacht besteed aan enkele
vrijwilligers die al heel lang zich inzetten voor onze kerk en
afscheid genomen van Henk en Leida de Jong die in Hellendoorn
gaan wonen.
Half juni laatste optreden van de Vrolijke Nootjes.
Kerkhofregister geplaatst in de Mariakapel waarbij een plattegrond
met alle graven. Jos Kroes en Diny Sibelt hebben hier veel werk
aan verricht.
Huis aan Schoolstraat 29 te koop gezet.
We besteden veel aandacht aan onze vrijwilligers, zij houden onze
geloofsgemeenschap levend. In combinatie met geldelijke
middelen kunnen we volgend jaar ook nog enkele plannen
uitvoeren. Te denken aan; beeld en geluid vernieuwen in de kerk,
pad op het kerkhof links verharden en schilderen van de kerk
binnen.
Er waren geen vragen.
Mededelingen vanuit het pastorale team door
pastoor Hermens
Fijn dat u er bent, het is een mooie plek om bij elkaar te komen. Er
zijn veel vrijwilligers nodig in de parochie Lemelerveld. Mooi dat er
al zo veel vrijwilligers zijn die wat doen.
Afgelopen zaterdag een mooie viering i.v.m. het Ceciliafeest.
Hij maakt zich wel zorgen, veel koppies zijn grijs, hoe trekken we
de jongere generatie, is ook een zorg van het pastorale team. Blijf
verbonden als vrijwilligers.
De roosters zijn gemaakt voor 2014.
Als u een pastor wilt spreken laat het dan weten. Bel de
contactpersonen Riet en Gerard als het nodig is.
Riet: Gisteren waren de locaties bij elkaar. Ze maken zich zorgen
omdat er in de buurt kerken gesloten worden. We hebben
vrijwilligers nodig. Als u mensen in uw omgeving kent die evt. wel
vrijwilliger willen worden, vraag ze of bel Riet of Gerard en vraag of
zij die willen benaderen. Blijf zoeken.
13
Ton Hoogenboom: Het is de laatste keer dat hij hier aanwezig is.
Hij neemt afscheid op de Emmanueldag.
De parochie die uit elf parochies bestaat kan van start gaan.
Gisteravond de financiën doorgenomen. We zijn een van de
weinige parochies in het bisdom waar het goed draait.
In het bestuur hebben we mensen nodig om goed te besturen.
Verzoek om invulling vanuit Lemelerveld. Contact met de
geloofsgemeenschappen is erg belangrijk.
Willy bedankt de sprekers.
Informatie vanuit de pastoraatgroep door Hans Gerritzen
Wisselingen in de pastoraatgroep:
In 2012 was Jan Hofhuis aftredend en volgens het rooster van
aftreden niet herkiesbaar. Begin 2013 hebben we Martin Haas
bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Jan heeft nog tot juli
2013 deel genomen aan de vergaderingen om Martin een goede
inwerkperiode te geven. In 2013 was Hans Gerritzen aftredend en
niet herkiesbaar. Recent heeft Lyda Hofhuis aangegeven het
stokje over te willen nemen. Met ingang van 2014 is de
samenstelling dan als volgt: Diny Berghuis (profiel catechese),
Martin Haas (profiel liturgie), Lyda Hofhuis (voorlopig profiel
diaconie), André van der Vegte (profiel gemeenschapsopbouw).
Begin 2014 zal binnen de PG bezien worden hoe de verdeling van
de profielen definitief zal worden.
Installatie van pastoor Hermens
Tijdens de Emmanueldag in Slagharen, eind februari 2013 is Hans
Hermens als nieuwe pastoor van de Emmanuelparochie
geïnstalleerd door Vicaris Cornelissen. Een ruime afvaardiging van
de geloofsgemeenschap Lemelerveld was bij deze plechtigheid
aanwezig.
14
In Brugstede en in Het Anker wordt met regelmaat de
Communie uitgereikt na afloop van eucharistievieringen
Als er in onze kerk een eucharistieviering is, wordt met regelmaat
tijdens of na de viering de H. communie uitgereikt in de
bejaardencentra Brugstede en Het Anker. Op deze wijze blijven
deze medeparochianen nog meer betrokken bij onze
geloofsgemeenschap.
Terugblik op de U2 vieringen in onze kerk
Op 2 en 3 maart zijn er in onze kerk twee U2 vieringen gehouden
uitgaande van de Raad van Kerken. Een gelegenheidskoor zong
liederen van de popgroep U2 en ds. Benard sprak teksten die op
deze liederen betrekking hadden. Tot twee keer toe een afgeladen
volle kerk met bezoekers hebben van deze vieringen kunnen
genieten.
Onderzoek naar multimedia in kerk en parochiecentrum
De wens om in kerk en parochiecentrum gebruik te kunnen maken
van multimedia technieken (projectie met beamer en ondersteund
met geluid) neemt toe. In samenspraak met de locatieraad wordt
bekeken wat in onze gebouwen de beste oplossing is.
Uitgangspunt is om het meest ideale plaatje in te kleuren en hier
eventueel stapsgewijs naar toe te werken zonder dat de ideale
eindsituatie gedwarsboomd wordt. In 2014 hopen we de eerste
stappen te realiseren.
Oecumenisch vieren van Aswoensdag en Palmpasen in 2014
evalueren
Sinds enkele jaren worden de Aswoensdagviering en de
Palmpasenviering oecumenisch gevierd. In 2014 zal deze wijze
van vieren geëvalueerd worden. Op basis van de toegevoegde
waarde van en de interesse in deze vieringen zal bepaald worden
of we dit continueren ook na 2014.
15
Bezinningsavond verplaatst naar februari 2014
Door omstandigheden kon de geplande bezinningsavond op
15 oktober niet doorgaan. Pastoor Hermens is bereid gevonden
om deze avond als spreker in te leiden. Er wordt eind februari
2014 naar een alternatieve datum gezocht. Dit zal tijdig via
parochieblad en website kenbaar worden gemaakt.
Kinderkoor gestopt na afloop van het schooljaar
Bij aanvang van de zomervakantie is het kinderkoor gestopt. Het
verloop van leden als gevolg van schoolverlaters werd niet of
onvoldoende aangevuld met nieuwe zangertjes van de lagere
groepen. Daarom heeft het koor helaas moeten besluiten om te
stoppen. Dit ondanks het enthousiasme en de inzet van dirigent
Wim van Lenthe en de betrokken hulpouders.
Riet n.a.v. voorbereiding Eerste H. Communie en Vormsel
door de school
Leerkrachten vinden het lastig omdat er steeds minder kinderen
hieraan deelnemen. In de buurtparochies is dit ook al minder.
Denk dat het binnenkort wel uit de school is. Nolly en Klazien doen
nu de voorbereidingen, vragen hier ook de ouders bij. Een vraag:
wil de school nog wel RK zijn? De pastoor zegt: leraren zijn ook
een product van onze tijd, staan verderaf van de kerk. Toch
proberen ze naar ons toe te trekken. De Adventviering is op school
en niet in de kerk. Vieringen zijn op school, er gebeurt veel op
school. Riet gaat af en toe naar school. Op 2 december a.s. is er
een gesprek op school.
Financiële zaken door Leo Broeks
Het jaaroverzicht 2012 laat een sterke stijging zien van de
personele kosten. Grotendeels veroorzaakt door de doorbelasting
van de Emmanuelparochie, daarnaast is ook mevr. Temmink door
de fusie in loondienst gekomen wat een extra verhoging mee
brengt van circa € 1000,- t.o.v. 2011.
Verhoging onderhoud kosten van onroerend goed met circa
€ 3000,- grotendeels incidenteel.
16
Kosten erediensten circa € 1600,- door aankoop Mariakaarsen,
devotiekaarsen en kerkkaarsen.
Administratiekosten verhoogd door aanschaf kopieermachine,
archiveringskosten en een printer.
Daling kerkbalans is behoorlijk met € 10.000,- Voor 2013 zal deze
nog weer lager zijn.
De opbrengsten van uitvaarten en grafrechten temperen de daling
nog.
Verder is er een daling van de bijzondere collectes van de MOV te
zien. Deels is dit te wijten aan lager kerkbezoek en ook aan de
maatschappelijke trend. Op de exploitatie heeft dit geen effect, de
opbrengsten worden ook weer afgedragen.
De activa van de balans laat een daling zien door een
herwaardering van de WOZ waarden. Hiervan wordt de waarde
van de gebouwen afgeleid. Stijging beleggingen wordt veroorzaakt
door de spaarrekening van de tienerclub. Daling passiva door
afboeking investeringen van voorzieningen groot onderhoud.
Trekking loten door Ton Hoogenboom
De series obligaties die dit jaar betaalbaar worden gesteld zijn: 5262-72-82-92.
Verslag website door Leo Broeks
Vorig jaar 100.000 bezoekers. Dit jaar 110.000 bezoekers t/m
oktober dat is 9000 per maand. Voldoet aan de behoefte. De site
zo actueel mogelijk maken. Het parochieblad is in oktober
995 keer aangeklikt. Tabblad vieringen 652 keer bekeken in
oktober en het parochieblad is 20 keer gedownload in oktober.
17
Rondvraag
Kerkradio: opbrengst € 1500,- per jaar.
Obligaties: er wordt een percentage van 5% betaald per jaar.
De opbrengst van de woning Schoolstraat blijft in Lemelerveld, is
eigen vermogen.
Er zijn 2 schilderijen met Bijbelse afbeeldingen die weggeven
mogen worden, een komt er in de sacristie, de andere is voor een
liefhebber.
Presentatie van Diny Veltmaat
40 Jaar geleden verhuisde Diny naar Grave omdat haar ogen
slechter werden. Nu woont ze in Ermelo. Ze maakt al 7 jaar
voelbare schilderijen over Bijbelse spreekwoorden en gezegdes.
Diny gaat hiermee naar scholen en instellingen. Ze geeft brillen
door, daardoor kun je zien hoeveel zij nog ziet. Ze heeft 7 doeken
meegenomen van Bijbelse taferelen over spreekwoorden en
gezegdes. Vertelt over hoe ze erop kwam om voor deze te kiezen.
Heel veel spreekwoorden en gezegdes komen uit de Bijbel. We
mogen raden welke spreuken er op de schilderijen staan.
Diny Berghuis bedankt Diny voor haar presentatie.
Sluiting
Voorzitter Willy Veltmaat sluit de parochieavond, bedankt een
ieder voor de komst en de inbreng en wenst ieder wel thuis.
ADVENTKNUTSELMIDDAG KINDERPASTORAAT
Op woensdagmiddag 26 november van
14.00 uur tot 16.00 uur is er een knutselmiddag
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in het parochiecentrum. De inhoud van deze middagen heeft
betrekking op de advent. De middag is kosteloos
en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Als je het leuk vindt om te komen, geef je dan op
via [email protected], liefst voor
20 november. Op zaterdag 29 november is er een kinderwoorddienst om 19.00 uur, na de dienst kunnen de kinderen hun
knutselwerkje meenemen naar huis.
Het kinderpastoraat
18
KINDERPAGINA
Houden van…
Als iemand je laat weten dat hij van je houdt,
is het soms net of je vleugels krijgt.
Alles gaat makkelijker.
Liefde is niet te zien maar je merkt wel of er liefde is voor elkaar. Liefde zorgt
ervoor dat we elkaar helpen, voor elkaar zorgen, met elkaar spelen en eerlijk
delen en zo kun je zelf nog wel meer dingen noemen waaraan jij merkt dat er
mensen zijn die van je houden. Bedenk er maar eens heel veel, dat kun je wel.
Het is net als met de wind. Die kun je ook niet zien. We zien wel dat
takken van de bomen bewegen en het gras beweegt. Ook kunnen we
voelen hoe de wind door ons haar waait. Zo weten we dat er wind is
zonder hem te zien.
De wind zorgt er in de herfst voor dat
bladeren van de bomen vallen. Misschien herken je deze wel aan de
vorm of door de vruchten die erbij horen.
Op de site komt te staan welke vruchten hier te zien zijn en aan welke
boom of struik ze groeien.
Er is een adventknutselmiddag op woensdag 26 november. Je bent
daar natuurlijk van harte welkom met je vriend of vriendin. Kijk voor
meer informatie in dit parochieblad of op de site van de parochie.
19