Rechten en plichten DRA - vrijwilligers

INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1. Organisatie
Naam
Dorpsraad Achterbroek vzw
Adres
Zandstraat 9C, 2920 Kalmthout
Tel.nr
03 677 32 48
e-mail
[email protected]
Sociale
doelstelling
Dorpsraad Achterbroek vzw is een bewonersplatform, dat als doel
heeft het bewaken en het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.
Op een duurzame manier wil Dorpsraad Achterbroek vzw bewoners
dichter bij het lokaal beleid brengen.
De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en mag
daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in
eigendom of anderszins en deze goederen gebruiken, beheren of ten
dienste stellen.
In die zin mag zij, op bijkomstige wijze, economische activiteiten
uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed
wordt aan het doel waarvoor zij is opgericht.
Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de
vereniging:
1. optreedt als coördinator van deze activiteiten,
2. door middel van een algemene kalender activiteiten communiceert
die georganiseerd worden door andere Achterbroekse verenigingen,
3. de financiële middelen en bijdragen beheert.
Juridisch
statuut
vzw
Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam
Gretel Sanders
Ann Francken
Functie
Respectievelijk voorzitter en secretaris
Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Naam
Willy Wouters
Functie
bestuurslid
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam
Wordt per activiteit meegedeeld
Functie
Tel. - GSM
2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij Belfius
Polisnummer C-11/1523.307
Vrije verzekeringen
Waarborgen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.
Maatschappij Belfius
Polisnummer C-11/1523.307
Waarborgen
Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s.
Maatschappij Belfius
Polisnummer C-11/1523.307
3. Vergoedingen
De organisatie voorziet vergoeding in natura, afhankelijk van het evenement.
4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade
berokkent, is hij enkel aansprakelijk ingeval van bedrog en zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
5. Geheimhoudingsplicht
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn
toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of
voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de
wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht
dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro".
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).
6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk
over aangepaste vorming en bijscholing, . . . , . . .
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . .
, ...
Datum:1 juli 2014
Verantwoordelijke organisatie: Dorpsraad Achterbroek vzw
Indien een kopie van de organisatienota aan de vrijwilliger overhandigd wordt:
Naam en voornaam
van de vrijwilliger
Adres
Tel. en/of GSM
Perso(o)n(en) te
verwittigen bij ongeval
Indien de nota door de vrijwilliger ondertekend wordt:
Datum:
Handtekening: