Vrijwilligers overeenkomst NMS DEF

2012 Vrijwilligersovereenkomst Nederlandse Meningitis Stichting Vrijwilligersovereenkomst Nederlandse Meningitis Stichting
De Nederlandse Meningitis Stichting hierna de NMS
en ............................................. (naam vrijwilliger)
zijn op
(datum) in
(plaats) het volgende overeengekomen:
1. De taken van de vrijwilliger bestaan voornamelijk uit: .......................................... .
...................................................................................................................................
2. De vrijwilliger draait eerst 4 maanden op proef mee voordat een daadwerkelijke
bestuursfunctie kan worden ingevuld. Na 4 maanden volgt een evaluatiegesprek met
de voorzitter en eventueel een ander bestuurslid, waarna besloten wordt of de
vrijwilliger een bestuursfunctie zal gaan bekleden.
3 ......................................................is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger.
4.Zowel de vrijwilliger als de NMS kunnen de overeenkomst opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De NMS zal altijd instemmen
met een kortere opzeg termijn als de vrijwilliger daarom vraagt.
5. Voor de NMS gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis met
originele nota’s en betalingsbewijzen. Reiskosten worden vergoed op basis van
openbaar vervoer – na overleggen van de originele vervoersbewijzen - of via een
door de NMS vastgestelde kilometervergoeding.
6 Wanneer een vrijwilliger een cursus volgt met toestemming van en op kosten van
de NMS, verplicht hij/zij zich tot het aanblijven van minimaal 2 jaar na afloop van de
cursus, tenzij anders bepaald door het bestuur. Vertrekt de vrijwilliger binnen de
termijn van 2 jaar, dan betaalt hij/zij het cursusbedrag of een deel ervan terug. De
hoogte van het bedrag wordt bepaald door de overige bestuursleden.
7.De vrijwilliger is zich ervan bewust dat hij/zij bij het uitvoeren van het
vrijwilligerswerk in aanraking kan komen met informatie van vertrouwelijke aard en
beloofd deze informatie te allen tijden geheim te houden.
Organisatie
Naam
Vrijwilliger
Naam
Handtekening
Handtekening