verslag - Eloutschool

Ouderbetrokkenheid
3.0 op de Eloutschool
3 november 2014
Ouderbetrokkenheid 3.0
Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Eloutschool naast de interne ontwikkelingen ook het thema
ouderbetrokkenheid opgepakt. Dat doen we volgens het concept “Ouderbetrokkenheid 3.0” van het CPS. Doel
is om na twee jaar het certificaat “Ouderbetrokkenheid 3.0” te bemachtigen als symbool dat we goed bezig
zijn. Het traject start met een gezamenlijke studiedag (27 oktober) met ouders en leerkrachten (zie verslag op
de volgende bladzijden)
Waarom zou je als school (en ouders) deze stap in ouderbetrokkenheid 3.0 zetten? Omdat leerlingen er
beter van worden! Verschillende wetenschappelijke onderzoeken toonden herhaaldelijk aan dat kinderen
hogere prestaties leveren wanneer hun ouders en leraren samen steeds het beste voor hen zoeken. Zo zou de
invloed van ouders op de schoolontwikkeling van hun kind wel 49% bedragen. De leerlingen zitten beter in hun
vel. Daarnaast heeft het een positief effect op het voorkomen van schooluitval, pesten.
Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt tevens de goede dingen efficiënt te doen. Dat levert behalve tijd vooral ook
energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die weer kan worden gestoken in goed onderwijs voor
kinderen! Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen bij de
schoolontwikkeling van de leerling, hierbij zoeken de twee partijen met elkaar naar nieuwe inzichten die het
beste zijn voor de ontplooiing van het kind. Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderparticipatie.
Ouderbetrokkenheid gaat over hoe school en thuis positief met elkaar verbonden zijn. Dat vraagt wat ouders
en school en zij doen dat op basis van gelijkwaardigheid.
De studiedag met ouders en teamleden (27-10-2014)
De bedoeling was dat van iedere groep ca. 4 ouders zouden deelnemen. Dat was vrijwel gelukt. We konden ’s
ochtends 28 ouders/verzorgers begroeten. Fantastisch dat zoveel ouders wilden meedenken over het
vormgeven van de ouderbetrokkenheid en hiervoor tijd voor vrij konden maken. Daarbij weten we ook dat
betrokkenheid niet hetzelfde is als ouderparticipatie. Ouders die beiden werken zijn minder in de school, wat
niet betekent dat ze niet betrokken zijn…..
Wat zijn de verwachtingen van elkaar?
Zowel ouders als leerkrachten hebben een lange lijst van kenmerken opgesomd over de verwachtingen van de
andere partij en van de eigen partij. Opvallend is dat er best een grote overlap was. (o.a.: betrokkenheid, lief
voor het kind, positief, open,…)
Ouders over school: Wat gaat goed en wat kan beter?
In groepjes hebben ouders hierover gesproken. Hieronder een samenvatting.
TIP
TOP
Huiswerk
Digiduif
Tijdig dag afsluiten
Transparantie
Kind straf….doorgeven aan ouders
Opbouw van de schoolstructuur
Wat zijn de huisregels
Schoolmateriaal
Informatie eerder delen
Positieve sfeer, “goede morgen”.
Talent van ouders inzetten
Buitenschoolse activiteiten organiseren
Waar staan we in relatie tot de 10 criteria van ouderbetrokkenheid 3.0?
In de middag zijn de groep ouders en teamleden bij elkaar gekomen en hebben ervaringen uitgewisseld over
wat er in de oudergroep en leerkrachtengroep besproken is.
Wil je een Ouderbetrokkenheid 3.0 school worden, moeten er specifieke kenmerken zichtbaar zijn. Rond de 10
criteria, hebben de ouders en teamleden in gemixte samenstelling in groepjes van 3 of 4, met elkaar gesproken.
Het resultaat hiervan werd, op soms ludieke wijze, gepresenteerd aan de rest de andere ouders en teamleden.
Zo was de boodschap soms verpakt in rap, toneel, dans en cabaret. In deze amusante context waren de
volgende boodschappen verwerkt n.a.v. de 10 criteria van een Ouderbetrokkenheid 3.0 school:
1.Visie
De 8 leidende principes van school worden door de meest ouders herkend (ze staan altijd in de nieuwsbrief,
hangen in de school en staan op de website). Het groepje heeft de 8 leidende principes doorgenomen en met
plusjes en minnetjes gescoord wat herkenbaar is in de school: Ontwikkelen (++), Verbondenheid (+), Veiligheid
(+), Talent (+), Legitimatie (+), Communicatie (+), Leeromgeving (+), Kompas (++).
2. Transparantie t.a.v. beleidsvorming
Genoemd, o.a.
 Ouders – MR – Directie (informatie?
 Aanschaf nieuwe methoden;
 Leerlingenraad in de bovenbouw (wenselijk);
 Aannamebeleid: Passend onderwijs (informatie?).
3. Welkom zijn
Welkom voelen bij de poort krijgt een dikke duim/pluim
Ideeën:
 Gastvrouw/gastheer voor nieuwe leerlingen;
 Gastvrijeplek (peilen wat ouders fijn/belangrijk vinden);
 Bijeenkomen van klassenouders om schoolbreed dingen te overleggen/organiseren (family factor?!);
 Welkom voor kinderen: fotoboekje voor nieuwe leerlingen maken (met daarin lln + situaties/plekken
in de klas) om mee naar huis te nemen. Kan thuis laten zien wie wie is en wat wat is;
 Intake van nieuwe leerlingen eerder dan na 6 weken.
4. Ouders en leraren werken samen aan……. Leren /ontwikkelen van het KIND
 Huiswerk is het meest zichtbaar. *wat is de filosofie erachter *structuur, duidelijke lijn * Uitleg;
 Thema’s? We hebben leerlijnen. We kunnen er wat uitlichten en met ouders delen;
 Geen kwantiteit, maar creativiteit (leerkracht en ouders).
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders
 Individuele afspraken maken, samen afstemmen, mailen, telefonisch;
 Aangeven bij intakegesprek: huisbezoeken? Wanneer? Criteria?
 Kinderen aanwezig bij rapportgesprekken. Bij bijzondere onderwerp apart;
 Leerlingenraad: klas overstijgend; hoe worden gesprekken gevoerd; hoe worden feesten
georganiseerd;
 Elkaar aanspreken met je/jij ouders, volwassenen naar elkaar leerkracht kind.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar
 Kindniveau:
o Verwerking van klachten, nu oke;
o Advies bij gesprek over problemen, terugkom afspraak maken;
o Advies voor leerkrachten: gezamenlijke map online met wijze verwerking en resultaat
gesprek;
 School
o Algemene zaken inbrengen mondeling of schriftelijk bij zelf te kiezen persoon onder te
brengen die de verantwoording draagt gespreksgroep te organiseren;
o Besluiten via nieuwsbrief aankondigen.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders
 Wat houdt het dossier in? (
 Nu: weten dat het er is, maar mogelijkheid tot inzien?
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met
klachten
 Eenduidigheid over je/u tegen juf/meester. Jaarlijkse startgesprek over betrokkenheid,
contactmomenten, participatie. Afspraken maken en elkaar daarop aanspreken;
 Op zoek gaan naar informele contactmomenten;
 Contactgegevens/contactbord.
9. Opkomst bij verplicht bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%
 Tijden splitsen (bijv. vanwege éénoudergezinnen);
 Opvang voor de kinderen op school als er een activiteit is door de leerkrachten;
 Idee: We verwachten u als ouder, als niet kunt, meldt u zich af. Amelden via de mail? Of is dit te
makkelijk? Mondeling, telefonisch. Als ouders niet komen, bellen, waarom hoe en wat;
 School wil ouders zoveel mogelijk informeren. School wil interactie tussen ouders en school: +
compliment voor eigen kind opschrijven is bijzonder en dus aanmoediging om te komen, want anders
mis je kind iets. Kind zelf ook iets voor de ouders laten maken;
 Of: Oudergespreksarrangement.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen
nageleefd, Rappresentie):
 “Ouderbijdrage is vrijwillig. Incasso’s krijgen wij al genoeg, dus geen herinnering, wat één brief is al
genoeg. Met wijsheid en tact over de besteding v/h bedrag schuiven wij graag die 50 euro in de
schoolzak”
 “De omgangsregels en de leerplicht zijn al van goud of je er nou wel of niet van houdt”
 “Basisarrangement die op maat. Lukt het niet, dan zijn de ouders en leerkracht in staat om te komen
tot een passend resultaat”
 “Elout, Elout is niet dom. Steek hand in eigen boezem, want daar gaat het om”
Naschrift: Terugkoppeling van directie op enkele vragen
 We hebben de afspraak dat de leerkrachten met hun voornaam en met “u” aangesproken worden de
leerlingen. De contacten tussen ouder en leerkracht is in de basis “u”. Daar waar dit op natuurlijke
wijze “je” wordt, moet dat kunnen.
 M.b.t. aannamebeleid binnen passend onderwijs, zie: “passend onderwijs” op de website
 Huisbezoeken. De afspraak binnen school is per jaar ca. 5 gezinnen te bezoeken, waarbij over de jaren
heen in principe alle leerlingen thuis gezien zijn. Afspraken uiteraard in afstemming met de ouders.
 Kinderen mogen bij de rapportgesprekken aanwezig zijn.
Presentatie Family factory
Een ouder, Thelma Veling, heeft een inspirerende presentatie gehouden over family factory. Wat is family
factory? “De Family Factory ziet het ouderschap als de belangrijkste baan die iemand ooit vervullen kan. We bieden ouders
daarom graag de kans om pro-actief te bouwen aan het gezin dat zij graag willen zijn. Door ontmoetingen tussen ouders te
creëren kunnen zij elkaar inspireren en praktisch helpen. Vanuit hun eigen talent. In wat voor gezinssamenstelling dan ook”
Thelma Veling wil hier graag met ouders iets mee doen. Belangstelling?: [email protected]
Afsluiting studiedag
We kijken terug op een geslaagde dag, waarin op positieve en constructieve wijze met elkaar stappen zijn gezet
naar een betere ouderbetrokkenheid. Onder het genot van een hapje en drankje waren er deze dag ook veel
informele momenten. We hoorden woorden van wederzijdse waardering. Ook de CPS-begeleiders spraken van
een opvallend positieve houding en sfeer. Ryanne bedankte ouders en teamleden hartelijk, waarna ze haar
zwangerschapverlof weer kon voortzetten.
Vervolg
Een traject als deze kan in één of twee jaar gedaan worden. Gezien de het zwangerschapsverlof van directeur
Ryanne en de intensieve schoolontwikkeling, verspreiden we het proces over twee jaar. Een aantal zaken
kunnen we al snel oppakken. Andere aspecten vragen meer overleg en voorbereiding. Alle items lopen via het
leerteam ouderbetrokkenheid:
Er is een Leerteam ouderbetrokkenheid die….
 aangevuld gaat worden met enkele ouders. (U gaat hier vanuit het leerteam iets van horen)
 regelmatig met elkaar in gesprek gaat met besproken 3.0-items
 in het begin begeleid wordt door het CPS
 verslag zal doen via de website en zonodig via DigiDuif of nieuwsbrief
Dit verslag staat op website van de Eloutschool
Directie Eloutschool
3 november 2014