S tad M enen S ectoraal RUPZ onevreemdebedrijven 1 - GIS-West

west-vlaamse intercommunale | baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | tel (050) 36 71 71 | fax (050) 35 68 49 | www.wvi.be
02179
Stad Menen
Sectoraal RUP
Zonevreemde bedrijven 1
Warlop Horeca
plan_id: 34027_214_00201_00001
datum 23 11 2010
datum aanpassing | fase
19-05-09
21-09-09
19-03-10
02-04-10
12-10-10
Uitgelicht uit vroeger SRUP en opgenomen als afzonderlijk RUP
Aangepast aan opmerkingen
Aangepast aan advies plenaire vergadering
Aangepast aan opmerkingen
Aangepast aan advies DRP bij openbaar onderzoek
algemeen directeur
Geert Sanders coördinator cel ruimtelijke planning
David Vandecasteele
ruimtelijk planner
Stijn Saelens
gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 28 06 2010
De Secretaris,
De Burgemeester,
zegel der gemeente
het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor eenieder ter inzage heeft
gelegen van 10 08 2010 tot 08 10 2010
De Secretaris,
De Burgemeester,
zegel der gemeente
gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 20 12 2010
De Secretaris,
De Burgemeester,
zegel der gemeente
i n h ou d
To e l i c h t i n g inlei d i n g
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
15
op Vlaams niveau................................................................................................................................................. 15
RSV........................................................................................................................................................................ 15
afbakeningen.......................................................................................................................................................... 15
op provinciaal niveau........................................................................................................................................... 15
PRS........................................................................................................................................................................ 15
op gemeentelijk niveau........................................................................................................................................ 16
GRS........................................................................................................................................................................ 16
structuurbepalende elementen van lokaal niveau.................................................................................................. 16
Deelruimte Menen Zuid.......................................................................................................................................... 17
toet s i n g
1.
2.
2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2 2.3
2.3.1
2.3.2 3.
4.
14
juridisch kader...................................................................................................................................................... 14
gewestplan.............................................................................................................................................................. 14
BPA’s....................................................................................................................................................................... 14
beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten............................................................................... 14
vergunningen........................................................................................................................................................ 14
plan n i n g s c on te x t 1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.1.1 3.2.2 13
situering................................................................................................................................................................. 13
gebouwde structuur................................................................................................................................................ 13
verkeersstructuur.................................................................................................................................................... 14
jurid i s c h e r u i m t e l i j k e s tr u c t u u r 1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
10
beslissing tot opmaak.......................................................................................................................................... 10
motivering tot opmaak......................................................................................................................................... 10
in uitvoering van GRS.......................................................................................................................................... 10
Basisprincipes......................................................................................................................................................... 10
Ruimtelijk beleid voor zonevreemde bedrijven....................................................................................................... 10
Juridische en planologische context....................................................................................................................... 10
Ruimtelijke toetsingscriteria voor de gebiedsgerichte afweging..............................................................................11
Bedrijfsspecifieke afweging.................................................................................................................................... 13
feite l i j k e r u i m t e l i j k e c on t e x t
1.
2.1.
2.3.
9
17
watertoets.............................................................................................................................................................. 17
toetsing aan structuurplan ................................................................................................................................. 17
juridische en planologische context........................................................................................................................ 17
Gewestplan............................................................................................................................................................. 17
Afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen................................................................ 17
Ruimtelijke uitvoeringsplannen............................................................................................................................... 18
Bepalingen uit de structuurplannen........................................................................................................................ 18
Conclusie................................................................................................................................................................ 18
categorisering......................................................................................................................................................... 19
Bedrijfsspecifieke afweging.................................................................................................................................... 19
toetsing aan de criteria........................................................................................................................................... 19
conclusie................................................................................................................................................................. 20
trage wegentoets.................................................................................................................................................. 20
landbouwtoets....................................................................................................................................................... 21
g e w e n s t e s tr u c t u u r p l a n o p z e t 1.
2.
plankeuzes............................................................................................................................................................ 21
uitleg planopbouw/zonering................................................................................................................................ 21
O p t e h e f f e n v oor s c h r i f t e n e n r uimtebalans 1.
2.
22
Gebiedscategorieën............................................................................................................................................. 22
Planbaten / planschade........................................................................................................................................ 22
p l a n p r oc e s 1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
22
limitatieve opgaven van de voorschriften die worden opgeheven door het GRUP........................................ 22
ruimtebalans......................................................................................................................................................... 22
G e b i e d s c a t e g o r i e ë n e n p l a n b a t en / planschade 1.
2.
21
23
beslissing tot opmaak.......................................................................................................................................... 23
voorontwerp.......................................................................................................................................................... 23
adviesprocedure..................................................................................................................................................... 23
plenaire vergadering............................................................................................................................................... 23
besprekingen adviezen........................................................................................................................................... 23
ontwerp.................................................................................................................................................................. 23
voorlopige vaststelling............................................................................................................................................ 23
openbaar onderzoek............................................................................................................................................... 23
advies GECORO.................................................................................................................................................... 23
behandeling adviezen.......................................................................................................................................... 23
behandeling bezwaarschriften............................................................................................................................ 23
adviezen en verslagen in bijlage
v oo r s c h r i f t e n 28
A l g e m e n e v oor s c h r i f te n 29
A l g e m e n e v oor s c h r i f te n 30
Z on e 1 : N i j v e r h e i d s g e b o u w e n 32
Z on e 1 : N i j v e r h e i d s g e b o u w e n 33
Z on e 2 : p r i v a t e p a r k e e r p l a a t s e n, toeritten, laad- en losplaatsen 34
Z on e 3 : B u f f e r z on e 35
Z on e 1 3 : S e m i - p r i v a t e to e g a n g sweg 36
Toelichting
i nleiding
1. b eslissing tot opmaak
In haar goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Besluit BD dd 2 06 2005), verbindt de stad
er zich toe om voor lokale bedrijvigheid een RUP op
te stellen ter uitvoering van het specifiek beleidskader
voor de zonevreemde bedrijven.
(Bindend gedeelte (BD) p.6)
2. m otivering tot opmaak
In een eerder voorontwerp van het sectoraal RUP
zonevreemde bedrijven werden een 10-tal bedrijven
opgenomen. De stad concludeerde na de plenaire
vergadering dat het raadzaam was het globale kader
te behouden zoals in het GRS uitgewerkt, maar enkel
de meest dringende vragen om te zetten in een uitvoeringsplan. De opmaak van dit RUP voor het bedrijf
Warlop Horeca is hiervan het resultaat.
3. i n uitvoering van GRS
3.1
Volgende basisprincipes worden daarin vooropgesteld:
De gemeente wil een lange termijnoplossing
uitwerken voor de bestaande, vergunde zonevreemde bedrijven. Daarbij wordt gestreefd naar
het behoud van de bestaande gebouwen en
infrastructuur en het bieden van rechtszekerheid.
Duurzaamheid houdt immers ook in dat bestaande
gebouwen kunnen worden behouden. De gemeente wenst in haar toekomstig ruimtelijk
beleid voldoende oplossingen uit te werken voor
alle types lokale zonevreemde bedrijven, waarvoor
de gemeente de bevoegdheid heeft (industriële,
lokale & ambachtelijke bedrijven, K.M.O.’s, landen tuinbouwbedrijven, agroindustriële bedrijven, ,
zowel in de open ruimte als de bebouwde dorpskernen.
Het planologisch attest en ruimtelijke uitvoeringsplannen zouden een blijvend kader en beleidsinstrument moeten bieden voor de ontwikkelingsperspectieven van alle types zonevreemde bedrijven.
De problematiek wordt op een gediversifieerde en
gebiedsgerichte wijze aangepakt. Om de rechtszekerheid te realiseren, wordt afgestapt van de louter
10
Basisprincipes
In het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan van de
stad Menen is een specifiek beleidskader opgenomen
voor zonevreemde bedrijven (RD p84).
lineaire en uniforme aanpak van alle bedrijven,
omdat daarmee te weinig kan worden ingespeeld
op de specifieke noden van elke plek. Het beleid
met betrekking tot zonevreemde bedrijven is afgestemd op de gewenste ruimtelijke structuur van de
deelgebieden.
Binnen het kader van dit gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan wordt een algemeen ruimtelijk beleid
voor zonevreemde bedrijven opgesteld, dat verder
verfijnd kan worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
In de opmaak van RUP’s worden voorschriften
voorzien voor de aanleg en inrichting van de
globale bedrijfssite. Er zullen ook voorschriften
kunnen worden ontwikkeld inzake opritten, toegangswegen, stapelen in open lucht, afzonderlijke
bijgebouwen,... Bij de beoordeling van bouwaanvragen kan ook bijzondere aandacht worden
geschonken aan de beeldwaarde van de gebouwen en aan de landschappelijke integratie van de
gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de globale site. Er kunnen bijkomende
beperkingen opgelegd worden inzake typologie,
volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw
in zijn omgeving.
3.2
Ruimtelijk beleid voor zonevreemde bedrijven
In de kaartenbundel is op pagina 2 en 3 in tabelvorm
een overzicht gegeven van alle bedrijven uit de inventaris waarvoor een categorisering opgemaakt wordt.
Bedrijven die geel gemarkeerd zijn werden opgenomen in het eerste voorontwerp van het SRUP. Het
bedrijf Warlop Horeca (zwart omrand), kreeg categorie
3.
Bedrijven die grijs gemarkeerd zijn, zijn nog niet bezocht. De categorisering voor deze bedrijven is dan
ook als voorlopig te beschouwen.
3.2.1
Juridische en planologische context
Van de bedrijven die op grond van hun gewestplanligging in aanmerking komen voor opname, wordt een
eerste afweging gemaakt op basis van hun juridische
en planologische toestand:
de juridisch-planologische historiek.
de geldige milieu- en bouwvergunningen.
de vigerende bestemmingsfunctie(s) van de bedrijfssite in een plan van aanleg of een R.U.P.
de bepalingen uit het richtinggevend en bindend
gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen
(Vlaams, provinciaal en gemeentelijk).
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
Alle relevante elementen uit deze juridische en planologische context vormen een eerste, maar noodzakelijk afwegingskader voor het bieden van ontwikkelingsperspectieven voor het desbetreffende bedrijf.
In het geval van onvoldoende vergunde bedrijven zal
elke andere overweging van ondergeschikt belang
zijn. Dit beleidskader vormt immers geen instrument
om wederrechtelijk tot stand gekomen bedrijven een
mogelijkheid te bieden voor regularisatie en/of uitbreiding.
Vervolgens wordt de gebiedsgerichte afweging uitgewerkt aan de hand van een categorisering en ruimtelijke toetsingscriteria.
3.2.2
Ruimtelijke toetsingscriteria voor
de gebiedsgerichte afweging
Randvoorwaarden
Gebiedsgericht worden specifieke randvoorwaarden
opgelegd waarmee rekening dien gehouden te worden
bij de toekenning van een categorisering per bedrijf.
Voor de Leievallei gelden specifieke randvoorwaarden
in functie van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Aandacht dient ook uit te gaan
naar verkeersleefbaarheid, woonkwaliteit en de kwaliteit van het recreatief medegebruik van de Leievallei.
Voor de open ruimte in het midden gelden specifieke
randvoorwaarden in functie van landschapsopbouw
en om de verkeersleefbaarheid van het gebied te garanderen.
In het bebouwd weefsel worden randvoorwaarden opgelegd in functie van de woonkwaliteit, verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid, en het ruimtebeslag van
de bedrijvigheid.
Zonevreemde bedrijven gelegen binnen de hypothese
van afbakening van kleinstedelijk gebied worden geïntegreerd binnen het stedelijk gebied en kunnen de
nodige ontwikkelingsperspectieven krijgen. Als randvoorwaarde geldt dat toekomstige woonprojecten niet
mogen gehypothekeerd worden door de bedrijvigheid.
De provincie kan bij de afbakening van het stedelijk
gebied bijkomende randvoorwaarden aangeven.
Voor de samenhangende landbouwgebieden gelden
specifieke randvoorwaarden om het goed functioneren
van de landbouw te garanderen. Verder dient de openheid en de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk
versterkt te worden.
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
11
Categorieën
Onderstaande categorieën worden per bedrijf toegekend bij de opmaak van een RUP.
Categorie 0: Bedrijven die niet mogen uitbreiden of die
best op korte termijn geherlokaliseerd worden. Deze
bedrijven kunnen in principe verder werken binnen de
bestaande gebouwen, tenzij de impact van het bedrijf
reeds de draagkracht van de omgeving overschrijdt.
Bij stopzetting van de activiteiten worden geen andere
zonevreemde bedrijvigheden toegelaten. Voor bedrijven die niet onmiddellijk moeten geherlokaliseerd worden zijn instandhoudingswerken toegelaten.
Categorie 1: Bedrijven met sterk beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en sterk beperkte zonevreemde uitbreidingen zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden.
Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden
naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen
opgelegd in functie van de:
- Open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten OF
agrarische, aan landbouw toeleverende, verwerkende
en dienstverlenende bedrijven.
- Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving.
- Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua
verkeersgeneratie de draagkracht van de ontsluiting
zouden overschrijden.
Categorie 2: Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn mogelijk.
De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden
voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de :
- Open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten OF
agrarische, aan landbouw toeleverende, verwerkende
en dienstverlenende bedrijven.
- Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving.
- Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua
verkeersgeneratie de draagkracht van de ontsluiting
zouden overschrijden.
Categorie 3: Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en ruimere uitbreidingen zijn mogelijk.
De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden
voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige be12
drijvigheid worden naar toekomstige activiteiten geen
bijkomende beperkingen opgelegd.
Categorie 4: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen.
De randvoorwaarden voor uitbreiding moeten vastgelegd worden per bedrijf in functie van de omgeving.
De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden
voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de :
Open ruimte : enkel laagdynamische activiteiten
OF agrarische, aan landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.
Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn
verenigbaar met de woonomgeving.
Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua
verkeersgeneratie de draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden.
Categorie 5: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht
van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in
functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten
geen bijkomende beperkingen opgelegd.
Toetsingscriteria
De belangrijkste ruimtelijke toetsingscriteria en de
daaraan gekoppelde categorisering voor deze gebiedsgerichte afweging zijn de volgende:
Gelegen in waardevolle elementen van de gewenste natuurlijke structuur (bvb. in de Leievallei,
in beekvalleien...): > categorie 0 of 1.
Gelegen in de noordelijke open ruimte ten noorden van Menen en de zuidelijke open ruimte: >
categorie 1 of 2.
Gelegen binnen de open ruimte in het midden: >
categorie 2 tot 3.
Gelegen aan de rand van een bebouwde dorpskern of deel uitmakend van een woonconcentratie:
> categorie 1 tot 3.
Gelegen binnen een bebouwde dorpskern: > categorie 1 tot 4.
Gelegen langs een secundaire weg of een lokale
verbindingsweg: > categorie 2 tot 4.
Volledig of gedeeltelijk gelegen in reeds bestaande, bestemde zones of gebieden voor bedrijvigheid volgens een vigerend plan van aanleg of
RUP: > categorie 2 tot 5.
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
3.2.3
Bedrijfsspecifieke afweging
De bovenstaande algemene en gebiedsgerichte afweging kan tenslotte per bedrijf nog verfijnd worden.
Hierbij zijn volgende criteria van belang:
Kenmerken van het bedrijf
de aard van de bedrijfsactiviteiten;
de compactheid van de bedrijfssite en van de
gebouwen ;
de ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreiding van
het bedrijf in de onmiddellijke omgeving (beschikbaarheid van terrein of van gebouwen)
de bouwfysische toestand van de bedrijfsgebouwen;
de erftoegang tot het bedrijf (de aangepastheid
van de plaatselijke toegangsweg in relatie tot de
verkeersdynamiek);
de historische context: de leeftijd van het bedrijf op
die site en de doorgemaakte evoluties.
de economische dynamiek en rentabiliteit van het
bedrijf;
de tewerkstellingsdynamiek van het bedrijf
f e i t e l i j k e r u i m t e l i j k e c on t e x t
1. s ituering
Le Croisé is gelegen ten zuiden van het centrum van
Rekkem, en wordt gevormd door de kruising tussen de
Moeskroenstraat en de Dronkaertstraat.
Kenmerken van en impact op de omgeving
de ruimtelijke schaal van het bedrijf t.o.v. de omgeving;
de verenigbaarheid met de directe omgeving (t.o.v.
eventuele woningen, landbouwbedrijven...);
de functionele verweving van het bedrijf in haar
omgeving (bijvoorbeeld dubbel gebruik infrastructuur of dienstverlening);
de mogelijkheden naar clustervorming met andere
bedrijven in de omgeving;
de milieu-technische aspecten (milieuhinder, aanwezigheid van technische nutsvoorzieningen...);
de landschappelijke integratie (voorkomen en
inkleding, relatie tot beschermde monumenten en
landschappen);
de verkeersdynamiek naar personenvervoer en
naar goederenvervoer;
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
Het bedrijf is gelegen ten noordwesten van dit kruispunt aan de Moeskroenstraat.
2.
bestaande
structuur
ruimtelijke
2.1. gebouwde structuur
De structuur van Rekkem is beschreven in het GRS
(zie verder).
De plaats waar het bedrijf gelegen is, is onderdeel van
een woonlint met een menging van woningen, bedrijven en andere verwante functies. De landbouwruimte
is er zeer versnipperd.
13
2.3.
verkeersstructuur
j u r i d i s c h e r u i m t e l i j k e s tr u c tuur
1. juridisch kader
1.1.
gewestplan
kaart x:
Via de Moeskroenstraat en de Dronkaartstraat sluit
Rekkem aan op de E17. Hierdoor is het bedrijf zeer
goed ontsloten naar het hogere wegennet.
Het bedrijf is gesitueerd in de rand van het woongebied, grenzend aan woonuitbreidingsgebied (te bevriezen volgens het GRS (RD p103))
1.2. BPA’s
Binnen het plangebied zijn geen BPA’s of RUP’s van
kracht.
1.3.
beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten
Binnen het plangebied is geen beschermd erfgoed
aanwezig.
1.4.
verordeningen
Voor het grondgebied van Menen geld de stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 20 november 2008, en verschenen in
het BS op 11 12 2008.
2. vergunningen
De afgeleverde bouwvergunningen in het plangebied,
de Moeskroenstraat 862, zijn de volgende:
warlop réal – Moeskroenstraat 862 – 109/1989
– bouwen magazijn met bureel – vergunning:
03/05/1989
14
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
warlop horeca service nv – Moeskroenstraat
862 – 380/1977 – uitbreiden van magazijn –
vergunning: 10/11/1997
warlop horeca service – Moeskroenstraat 862 –
213/2003 – bouwen van windas – vergunning:
22/09/2003
Er zijn geen milieuvergunningen afgeleverd.
De huidige activteiten, groothandel met bureel en magazijnen, en de gebouwen beantwoorden aan deze
vergunningstoestand.
p l a n n i n g s c on te x t
1. op Vlaams niveau
1.1. RSV
Het RSV beschouwt Rekkem als gelegen in het buitengebied.
De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend
als onderdeel van het grensoverschrijdend netwerk
Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen.
1.2. afbakeningen
Voor de Leiestreek is op 24 10 2008 de afbakening van
de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
goedgekeurd.
Het plangebied behoort niet tot de herbevestigde argarische en natuurlijke structuur. (figuur hiernaast)
2. op provinciaal niveau
2.1.
PRS
Door de positie van Menen als ‘knooppunt van netwerken’ doorkruisen tal van bovenlokale structuurbepalende elementen het grondgebied.
Van belang voor het plangebied zijn de volgende:
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
Categorisering van de Moeskroenstraat en
Dronkaartstraat (11) als secundaire weg II.
Selectie van de Palingbeek (4) als natuurverbindingsgebied.
15
3. op gemeentelijk niveau
3.1.
3.1.1 GRS.
structuurbepalende elementen
van lokaal niveau
De gewenste ruimtelijke structuur van ‘groot-Menen’
zoals geformuleerd in het RD van het GRS Menen
geeft een verdere uitwerking van elementen van bovenlokaal niveau, en voegt er een aantal lokale elementen aan toe. Bijkomende elementen vanuit dit
planniveau zijn:
De aaneengesloten open ruimte ten noorden van
de A19 (open ruimte noord),
De stedelijke open ruimte ten zuiden van de A19,
De Krommebeek als stedelijk groenelement, en
drager van langzaam verkeer,
De bebouwing binnen stedelijk netwerk,
De open ruimte met KLE (open ruimte midden),
aan de rand waarvan het plangebied/
16
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
3.2.2 Deelruimte Menen Zuid
t oe t s i n g
1. watertoets
In het GRS zijn een aantal elementen uit de gewenste
structuur voor de deelruimte ‘open ruimte in het midden’
relevant voor het deelplan:
Een overgangszone tussen open ruimte en woongebied ten zuiden van Lauwe
2 Locaties voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid ten oosten van Rekkem. Er wordt gesproken
over ‘locatiemogelijkheden’, die ruimer kunnen
geïnterpreteerd worden dan enkel het behoud van
bestaande bedrijven (RD p 68).
Landschappelijke buffering voor de bedrijvigheid
op LAR, rekening houdend met bestaande woningen, landbouw, het waterbergend vermogen van
de omgeving…
Het gebied wordt op de kaart met de risicozones niet
aangeduid als overstromingsgevoelig.
Op het terrein kan ernaar gestreefd worden om maximaal waterdoorlatende verhardingen toe te passen.
2. t oetsing aan structuurplan
2.1 Ten zuiden van het bedrijf is een locatie aangeduid
voor lokale bedrijvigheid (Rekkem-Croisé (RD p92),
maar deze komt niet in het gedrang door de uitbreiding..
juridische en planologische context
2.1.1
Gewestplan
Gewestplan: Het bedrijf is opgericht en gelegen in
woongebied. De uitbreiding is gelegen in woonuitbreidingsgebied.
2.1.2
Afgeleverde stedenbouwkundige
vergunningen en milieuvergunningen
De afgeleverde bouwvergunningen in het plangebied,
de Moeskroenstraat 862, zijn de volgende:
warlop réal – Moeskroenstraat 862 – 109/1989
– bouwen magazijn met bureel – vergunning:
03/05/1989
warlop horeca service nv – Moeskroenstraat
862 – 380/1977 – uitbreiden van magazijn –
vergunning: 10/11/1997
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
17
warlop horeca service – Moeskroenstraat 862 –
213/2003 – bouwen van windas – vergunning:
22/09/2003
Er zijn geen milieuvergunningen afgeleverd.
De open-ruimteverbinding tussen Rekkem en Lauwe ligt ten westen van het bedrijf, op ruime afstand.
Het bedrijf bevindt zich in de bebouwde contour van
het dorp.
De huidige activteiten, groothandel met bureel en magazijnen, en de gebouwen beantwoorden aan deze
vergunningstoestand.
Op gemeentelijk niveau wordt het volgende bepaald:
lokale voorzieningen in Rekkem: wonen, werken
en welzijn: het grs stelt dat de bestaande activiteiten behouden blijven en mogelijke nieuwe activiteiten centrumgebonden aangetrokken worden. (RD
p55)
over het woonuitbreidingsgebied bij de wijk
Croisé stelt het GRS niet dat het aangesneden zal
worden, maar dat delen ervan bevroren worden
(RD p56).
bestaande lokale bedrijvigheid: kleinschalige
bedrijven worden, voor zover ze verenigbaar zijn
met het wonen, behouden en geïntegreerd in
het dorp. Het GRS stelt ook dat in Rekkem geen
bedrijventerrein zal worden ontwikkeld, maar dat
ernaar gestreefd wordt om de bestaande bedrijvigheid beter te structureren (RD p57).
2.1.3
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
RUP Rekkem Centrum. Voor een gedeelte van de
dorpskern is een uitvoeringsplan in opmaak. Het bedrijf ligt niet binnen dit plangebied.
2.1.4
Bepalingen uit de structuurplannen
Zie ook voorgaande.
Van belang in de hogere structuurplannen voor het
bedrijf is de selectie van Rekkem als woonkern en
herlocalisatiehoofddorp in het PRS. Dit houdt in dat
de bedrijven die zonevreemd zijn en niet ter plaatse
kunnen blijven of onvoldoende kunnen uitbreiden, in
aanmerking komen voor herlocalisatie naar een lokaal
bedrijventerrein.
De Palingbeek, geselecteerd als natuurverbindingsgebied, ligt op ruime afstand ten noorden van het bedrijf.
2.1.5
Conclusie
Gelet op de huidige bestemming en de vergunningstoestand is een behoud ter plaatse hier aangewezen.
Dit gezien worden als een zuinig ruimtegebruik in functie van de bedrijven die mogelijks wel geherlocaliseerd
dienen te worden.
figuur: gewenste ruimtelijke structuur Rekkem
18
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
Het bedrijf is vergund voor zowel de activiteit als voor
de gebouwen. Door de uitbreiding zal het zonevreemd
worden, aangezien het op dat ogenblik deels in woonuitbreidingsgebied komt te liggen. De opname in een
RUP kan hier een oplossing bieden. De opmaak is
conform met bepalingen van de structuurplannen.
de compactheid van de bedrijfssite en van de
gebouwen;
door de beperkte bouwdiepte is de bebouwing steeds
compact gebleven, en ingeschreven in het woonweefsel.
de verenigbaarheid met de directe omgeving (t.o.v.
eventuele woningen, landbouwbedrijven...);
Het bedrijf is gelegen in het woonlint langs de Moeskroenstraat. Aan de zuidzijde sluit het aan op een
woning, waarvan de wachtgevel op de perceelsgrens
staat. Aan de noordzijde bevindt zich een halfopen bebouwing met een ruime tuin, en dieperliggend, ontsloten langs dezelfde toegangsweg als het bedrijf, een
vrijstaande woning in tweede bouworde. In het plan
kunnen volgende elementen opgenomen worden:
de aansluiting op de wachtgevel,
de toegang tot de woning in tweede bouworde
de buffering rondom.
Gezien de vergunningstoestand en de verenigbaarheid met de planologische opties, kan het bedrijf opgenomen worden in het RUP.
2.2 categorisering
Gelet op de ligging van het bedrijf, aan de rand van
een bebouwde dorpskern, of deel uitmakend van een
woonconcentratie, kan het bedrijf een categorie 1 to 3
krijgen. (RD p 86).
Gelet op het feit dat het huidige bedrijf zich volledig
binnen de huidige bebouwde dorpskern bevindt, zou
een categorie 4 ook te overwegen zijn. (RD p 87)
Het bedrijf wordt in categorie 3 ondergebracht, gelet
op de bestemming van het woonuitbreidingsgebied.
Er worden geen landbouwstructuren geschaad, en de
omgeving is sterk gericht op de ontsluiting naar het
hogere wegennet. Een beperking van toekomstige uitbreidingen in functie van open ruimte, wonen of ontsluiting is hier bijgevolg niet aan de orde.
Wel zullen duidelijke randvoorwaarden opgelegd worden ten aanzien van de directe omgeving, rekening
houdend met de draagkracht, zoals voor een categorie 3 vereist.
Ook een beperking van de toekomstige activiteiten tot
deze die niet hinderlijker zijn dan de huidige, is een
mogelijke randvoorwaarde.
††
††
††
de functionele verweving van het bedrijf in haar
omgeving.
Het bedrijf heeft, doordat het gelegen is in een woonlint, een vrij smalle toegang tot de achterliggende terreinen.
De ontsluiting naar de achterzijde van het bedrijf betreft een voetweg (nr 20) die tevens achterliggende
gronden ontsluit. Het bedrijf heeft hierop een recht van
overpad. Verderop is de voetweg reeds afgeschaft, bij
besluit van de deputatie dd. 25 08 1994.
Deze situatie beperkt voor een groot deel de activiteiten die mogelijk zijn op dit terrein.
De voorzijde is goed bereikbaar.
2.3
Bedrijfsspecifieke afweging
2.3.1
toetsing aan de criteria
de aard van de bedrijfsactiviteiten
Huidige activiteiten: groothandel in horecaproducten.
De huidige gebouwen omvatten onder meer een winkelruimte en opslagruimte, kantoor en laadruimte.
de ruimtelijke schaal van het bedrijf t.o.v. de omgeving
Het bedrijf is op vandaag gelegen in woonzone, binnen
de grens van de gewestplanbestemming. Door zijn ligging langs de Moeskroenstraat heeft het een goede
ontsluiting naar het hogere wegennet. Het voorkomen
dergelijke functies in deze omgeving correspondeert
met dit mobiliteitsprofiel. De gebouwen zijn momenteel vrij beperkt van schaal (in hoofdzaak 1 loods met
kleine uitbreiding). Bedoeling van het bedrijf is om
deze schaal aan te houden.
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
Een schaalvergroting met een veelvoud aan transporten, of intensievere bezoekersintensiteiten zijn niet
wenselijk.
de ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreiding van
het bedrijf in de onmiddellijke omgeving (beschikbaarheid van terrein of van gebouwen);
het bedrijf beschikt over een beperkte uitbreidingsmogelijkheid aan de achterzijde, en heeft gronden verworven om de uitbreiding ruimtelijk goed te kunnen
organiseren en te kunnen bufferen.
de mogelijkheden naar clustervorming: er zijn
geen bedrijven grenzend aan dit bedrijf.
de bouwfysische toestand van de gebouwen:
De bedrijfsgebouwen zijn recent (vanaf 1989) opgetrokken en in goede staat.
19
de milieu-technische aspecten
Het bedrijf veroorzaakt weinig hinder naar de omgeving, aangezien het vooral opslag en distributie van
goederen betreft, geen verwerking.
Er worden maatregelen genomen door buffering om
geluidshinder van koeling en transport tot een minimum te beperken.
de landschappelijke integratie (voorkomen en
inkleding, relatie tot beschermde monumenten en
landschappen);
Het bedrijf kan verder geïntegreerd worden tussen de
bestaande bebouwing, en waar mogelijk gebufferd.
lectie van de Moeskroenstraat als secundaire weg II.
De activiteiten zijn in verhouding met het verkeer in de
Moeskroenstraat.
2.3.2 conclusie
Ruimtelijk gezien is een vergroting van de opslagcapaciteit geen bezwaar, mits de huidige schaal (hoogte,
gabarit) aangehouden wordt.
verkeersdynamiek
huidige situatie op basis van gegevens van het bedrijf
aanvoer :
Op basis van steekproeven telt men wekelijks 40 à 50
vrachtwagen bewegingen aan de voorkant. In de komende jaren zal een verdere groei geen toename van
het aantal bewegingen met zich meebrengen, maar
eerder meer goederen per beweging.
De leveranciers leveren met alle mogelijke types van
vrachtwagens, al dan niet via een extern transportbedrijf. De meest courante zijn vrachtwagens tussen 10
en 20 ton.
uitvoer :
Men maakt gebruik van 3 bestelwagens (lichte vracht
< 3,5 T) voor de uitgaande leveringen. Die vertrekken
van de laadruimte aan de achterkant van het bedrijf.
Momenteel heeft men 16 tot 18 heen & terug bewegingen per week voor deze uitgaande leveringen. Ook
hier zal een toekomstige groei geen supplementaire
bewegingen met zich meebrengen.
Naar bestemming is de huidige functie aanvaardbaar,
voor zover het overwegend over groothandel gaat.
Opvolgende activiteiten, na bvb een stopzetting van
het bedrijf, mogen echter niet evolueren naar kleinhandel of producerende bedrijven, of activiteiten die
een duidelijk grotere ruimteinname eisen (bvb een
transportbedrijf).
In het plan kunnen volgende elementen opgenomen
worden:
een beperking van de bestemming naar
activteiten en activiteiten na stopzetting van
het bedrijf.
de aansluiting op de wachtgevel,
de toegang tot de woning in tweede bouworde
de buffering rondom.
††
††
††
††
3. trage wegentoets
De achterliggende voetweg nr 20 is afgeschaft bij
besluit van de deputatie dd. 25 08 1994. Binnen het
plangebied wordt voor de voetweg de afschaffingsprocedure ingezet, en de voetweg wordt opgenomen in
het plan als semi-private toegangsweg.
4. landbouwtoets
Het plangebied behoort niet tot de gewenste agrarische structuur.
klantenbezoek :
Ruim 90% van het zakencijfer wordt gerealiseerd met
leveringen bij de klanten zelf. De rest is winkelverkoop. Klanten maken hiervoor gebruik van de parking
aan de voorkant van het bedrijf. Het aantal is zeer variabel, van 5 klanten per dag tot 40 klanten per dag op
uitzonderlijk drukke dagen. Gemiddeld gaat het over
+/-12 klantenbezoeken per dag.
Er kan besloten worden dat het gemiddeld aantal
bewegingen per weekdag voor aan- en afvoer ca 14
is, gecombineerd met een beperkt aantal bezoekers
(personenwagens). Dit is eerder als een beperkte dynamiek te beschouwen, gelet op het profiel en de se20
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
g e w e n s t e s tr u c t u u r
p l a n op z e t
1. p lankeuzes
Er wordt een uitbreiding van de bedrijfsruimte toegestaan, De diepte wordt begrensd ter hoogte van de
bebouwing ten noorden ervan.
Er wordt een zone met ruimte voor verharding, en intekening van de voetweg voorzien aan de noordwestzijde van het plan/
2. u itleg planopbouw/zonering
Fig: atlas der buurtwegen
Zone 1: Nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen.
Omvat de bestaande gebouwen en de terreinen voor
uitbreiding. Aan de straatzijde wordt een bebouwing
aansluitend op de bestaande wachtgevel toegelaten.
Aan de achterzijde van het bestaande gebouw wordt
een uitbreiding toegelaten volgens het bestaande gabariet met een totale constructiehoogte van 6 m.
Er werd daarbij onderscheid gemaakt tussen de bestaande gebouwen (3,5 meter op de perceelsgrens)
en de uitbreiding (gebufferd).
De bestemming werd beperkt tot de huidige activiteiten. Na stopzetting kunnen geen meer hinderlijke of
grootschaligere ontwikkelingen plaats vinden.
Gelet op de gewestplanbestemming woonzone wordt
een beperkte oppervlakte kleinhandel toegelaten.
Zone 2: private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en
losplaatsen.
Omvat voorzijde met parkeerplaatsen en een kleine
zone aan de noordzijde.
Zone 3: Bufferzone:
Werd 5 meter breed ingetekend, en buffert de achterzijde en de oostzijde naar de open ruimte.
Zone 13: semi-private wegenis:
Omvat de vroegere voetweg nr20, die nu volledig
opgegeven zal worden, en enkel nog als semi-private
toegangsweg zal gelden. Aan de noordzijde wordt
een groenscherm ingetekend als ruimtelijke scheiding
met de tuin die eraan grenst.
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
21
Op te heffen voorschriften
en ruimtebalans
Gebiedscategorieën en planb a te n / p l a n s c h a d e
1. l imitatieve opgaven van de
voorschriften die worden
opgeheven door het GRUP.
1. Gebiedscategorieën
Volgende voorschriften en bepalingen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig RUP:
De bepalingen het gewestplan Ieper-Poperinge
(KB dd. 28 12 1972 en KB 14 08 1979) en het
gewestplan Kortrijk (KB dd. 4 11 1977) voor die
percelen die gelegen zijn binnen het plangebied
van onderhavig GRUP:
Art. 5 – 1.0. Woongebieden
Art. 5 – 1.1. Woonuitbreidingsgebieden
Bpa’s: Geen
Verkavelingen : Geen
2. r uimtebalans
Zone 1 : Nijverheidsgebouwen en aan- 1179
verwante voorzieningen:
Zone 2 : Private parkeerplaatsen, toe- 406
ritten, laad- en losplaatsen
Zone 3 : Bufferzone
278
Zone 13 : Semi-private wegenis
295
Totaal RUP:
2158
huidige opp woonzone Gewestplan
1324
De bestemmingszones van het RUP vallen onder de
categorie “bedrijvigheid” conform het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling
van de nadere regels met betrekking tot de vorm
en de inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
2. Planbaten / planschade
Conform artikel 2.2.2 van de VCRO wordt in voorkomend geval een register opgenomen van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die mogelijk aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, planbatenheffing of een compensatie.
Conform artikel 2.6.5.5° is geen planbatenheffing
verschuldigd wanneer op het perceel, de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het RUP, een
zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet verkrot
bedrijf gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende
bestemming krijgt ten gevolge van het plan.
Voorkomend RUP voldoet aan deze bepaling.
De beslissing omtrent planbaten en planschade wordt
echter niet in het kader van de opmaak van het RUP
genomen. Daarom wordt hieronder het register toegevoegd van de delen van percelen die binnen de bestemmingszone 1 liggen, en buiten de bestemming
woonzone van het gewestplan.
bestemming
perceel
N i j v e r h e i d s - 626 x
gebouwen en
a a n v e r w a n t e 626 m
voorzieningen
opp
392,82 m²
51,68
huidige opp woonuitbreidingsgebied 834
Gewestplan
22
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
planproces
3. ontwerp
1. beslissing tot opmaak
In haar goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Besluit BD dd 2 06 2005), verbindt de stad
er zich toe om voor lokale bedrijvigheid een RUP op
te stellen ter uitvoering van het specifiek beleidskader
voor de zonevreemde bedrijven.
(Bindend gedeelte (BD) p.6)
De gemeenteraad besliste op 18 07 97 een sectoraal
BPA voor zonevreemde bedrijven op te starten.
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft
op 1/12/2009 beslist om voorlopig enkel het deelplan
Warlop Horeca te finaliseren.
3.1. voorlopige vaststelling
Voorlopige vaststelling Gemeenteraad: 28 06 2010
3.2. openbaar onderzoek
Het plan ligt ter inzage van 10 08 2010 tot 08 10 2010
3.3. advies GECORO
Behandeling bezwaren in de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening (GECORO):
Behandeling in zitting van: 14 10 2010
Advies: gunstig - verslag in bijlage
3.4.
definitieve vaststelling
2. voorontwerp
Definitieve vaststelling Gemeenteraad: 20 12 2012
Huidig plan is het aangepaste voorontwerp ingevolge
de beslissing van het College.
Goedkeuring Bestendige Deputatie:
2.1. adviesprocedure
Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan
onderstaande instanties:
de GECORO
het Agentschap Ondernemen
het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
het agentschap Wonen Vlaanderen
het Departement Leefmilieu, Natuur en energie,
het Agentschap infrastructuur
de bevoegde provinciale administratie Dienst
Ruimtelijke Planning.
2.2. plenaire vergadering
Het plan werd besproken op een plenaire vergadering
dd.17 12 09. Verslag in bijlage.
2.3. besprekingen adviezen
Schriftelijke adviezen in bijlage
Het bestemmingsvoorschrift werd aangepast ingevolge opmerkingen van de GECORO aangaande de
nevenbestemming kleinhandel, en in overleg met de
dienst Ruimtelijke Planning van de provincie WestVlaanderen.
Bij de inrichtingsvoorschriften werden bijkomende bepalingen toegevoegd omtrent hoogte van stapelingen
en bouwvoorschriften voor de bedrijfswoning.
Verder werden aanvullingen gedaan in de memorie
van toelichting.
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
4. b ehandeling adviezen
Het plan werd aangepast aan de opmerkingen van de
Bestendige Deputatie naar aanleiding van het openbaar onderzoek:
De mobiliteitssituatie werd verder uitgeschreven
op basis van gegevens van het bedrijf. Hieruit blijkt
geen toename van de mobilteitseffecten.
Er werd een register toegevoegd van de gronden
die een bestemmingswijziging ondergaan van
woonuitbreidingsgebied naar zone voor nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen.
Het inrichtingsvoorschrift omtrent de bedrijfswoning werd verduidelijkt, het bouwen aan de
straatzijde wordt behouden, zoals besproken op
de plenaire vergadering.
Stapeling in de zone aan de straatzijde werd uitgesloten, door uitsluiting van stapelen in de zone 2.
Het aantal toeritten werd beperkt tot 1
De verwijzing naar algemene bepalingen werd
gecorrigeerd
Het bundel krijgt als fase ‘Ontwerp’, en bij definitieve vaststelling enkel nog de naamgeving van
het RUP Warlop Horeca, zonder fase.
Het afvies van de afdeling Ruimte en Erfgoed was
gunstig.
5. b ehandeling
bezwaarschriften
Voor dit RUP werden tijdens het openbaar onderzoek
geen bezwaarschriften ontvangen.
23
Voorzijde
Voorzijde
Voorzijde
24
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
Achterzijde, woning in tweede orde
Achterzijde, woonuitbreidingsgeb.
Achterzijde, zuidoostzijde
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
25
Achterzijde, bestaand magazijn
Achterzijde, bestaand magazijn
Toegangsweg
26
R U P Wa r l o p H o r e c a | o k t o b e r ‘ 1 0 | w v i
Noordzijde, toegangspoorten
Luchtfoto
6.









adviezen en verslagen in bijlage
Advies DRP Provincie West-Vlaanderen dd. 10 12 2009
Advies Wonen West-Vlaanderen dd 16 12 2009
Advies VMM dd 26 11 2009
Advies LNE dd 09 12 2009
Verslag plenaire vergadering dd 17 12 2009
Reactie op verslag plenaire vergadering DRP dd 18 01 2010
Advies dienst Ruimte en Erfgoed dd 29 09 2010
Advies Bestendige Deputatue dd 30 09 2010
Advies GECORO dd 14 10 2010
w v i | o k t o b e r ‘ 1 0 | R U P Wa r l o p H o r e c a
27
V}*srnse ov-erkeåri
RUIMT
¡
sbq
STADSSECRET ARiE
it.li::N¿1.;
AANGETEKEND
GECORO
3 0 $ËP, 2ûrrl
/ì
-tÌìr\ ÁF-,.^
ì\ )l \ /
-
Grote Markt I
8930 MENEN
uw kenmerk
P/SRUP Warlof Horeca
ons kenmerk
vragen naar/e-mail
telefoonnummer
Kaat Smets
050 44 28 25
kaat. sm [email protected]¡vo. vl aan
Betreft:
de
tr>
b-rjlagen
2.14t34027 t108.1
re n.
dat&rt
P. U8î0
be
MENEN, gemeentelijk RUP " Warlop Horeca ": advies tijdens het openbaar onderzoek
Geachte voorzitter,
Hierbij bezorg ik u het advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed.
1. rechtsgrond van het advies en relevante regelgeving of beleidskaders
Op grond van artikel 2.2.14 $4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bezorgt het agentschap
Ruimte en Erfgoed aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een advies over de
overeenstemming van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met het Ruimtehjk
Structuurplan Vlaanderen en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Artikel 2.2.14 $5 voorziet dat
dit advies integraal opgenomen dient te worden in het advies van de GECORO.
Het PRS West-Vlaanderen werd goedgekeurd op 6 maart 2002 door de Vlaamse Regering. Bijgevolg
beslist de deputatie over (onthouding van) goedkeuring van het gemeentelijk RUP.
Het GRS Menen werd goedgekeurd op 2 juni 2005 door de deputatie.
Binnen het plangebied gelden volgens het gewestplan Kortrijk (KB 0411111977 en latere w'rjzigingen)
volgende bestemmingen: woongebied en woonuitbreidingsgebied.
Het RUP paalt aan het voorontwerp GRUP Woonstrategie Buitengebied.
2.
samenvatting van het dossier
Het ontwerp RUP "Wariop Horeca" beoogt de uitbreiding van een bedrijf gelegen in het verstedelijkt lint
aan de kruising van de Moeskroenstraat en de Dronckaertstraat (twee secundaire wegen). Bij stopzetting
van het bedrijf mogen de daaropvolgende activiteiten niet evolueren naar kleinhandel en productie, of
activiteiten met een grotere ruimte-inname, zoals een transportfirma.
3.
beknopte historiek
Op werd een plenaire vergadering gehouden. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaf geen
advies.
Op 28 juni 2010 werd het plan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek
loopt van 1010812010 tot en met 08/10/20'10.
4.
verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
is in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het
afbakeningsproces is in het voorjaar van 2008 gestart. ln het afbakeningsvoorstel is het plangebied
MENEN
gelegen in het buitengebied.
De doelstellingen vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor buitengebieden zijn het vrijwaren
RUIMTä ËN ERËGÇËn
a fdelin g
West Vieand*¡en
Werkhuisstra¿rt {ì, Bû0û Srugge
Tel üô0 44 28 11 - Fax û5û 44 ?S 13- Hrï"li| iuirïle rri$oÈd i'[email protected],o.r.'i*andtren bç
plgr_06.do1.
1 t)
'7
versnippering van
het inbedden van
dsgerichte ruimtelij
ieubeleid op basis
uitengebied.
zonevreemde
ln het GRS kan de gemeente ontwikkelingsperspectieven bepalen voor bestaande
voor het
hebben
oog
vooral
die
bedrijven mits rekeñing te houden met dJhogere beleidskaders,
van
het
functies
essentiële
de
van
beheêrsen van de dynämiek van deze bedrijùen ten aanzien
buitengebied.
Het RUP is niet in strijd met deze bepalingen.
5.
andereinhoudelijkeopmerkingen
de- bepalingen van het GRS van toepassing op bestaande lokale
Het RUp geeft uitvoãring'
""n in Rekkem'
bedrijvigheid en lokale voorzieningen
kader van de plenaire
Het voorontwerp RUp werd aangepast aan de opmerkingen meegegeven in het
vergadering.
6.
algemene conclusie
aan het GRS'
ùet ãnîtwerp RUp is in overeenstemming met de opties van het RSV en geeft uitvoering
Het wordt gunstig geadviseerd'
d,
ir. J. Vanderstraeten
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
'2.i4/34ü21 /i1l.¿.'i
plgr-O6 . dot
1Ja
LI L
Stadsbestuur Menen
Vergaderingsverslag
Plenaire vergadering sectoraal RUP zonevreemde bedrijven 1 Warlop Horeca ( plan_id
2.14_301_1)
Datum: 17 december 2009
Aanwezig :
Stadsbestuur: Schepen L. Ghesquière, Gem. stedenbouwkundige ambtenaar Trui Everaerdt
Gecoro: Regi Bouciqué, voorzitter Gecoro, Ondervoorzitter Gecoro: André Sonneville
WVI: ruimtelijk planner Stijn Saelens
Provincie West-Vlaanderen-dienst RP: ruimtelijk planner Matthias Dobbels
RO-Vlaanderen Agentschap Onroerend erfgoed: Koen Himpe, erfgoedconsulent , Annelies Willemsen stagiaire
bij onroerend erfgoed
Agentschap Infrastructuur: Franco Verschueren districtchef AWV
Verontschuldigingen:
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling RO West-Vlaanderen: Koen Joye gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Agentschap Wonen-Vlaanderen
Verslag:
Trui Everaerdt
Overeenkomstig de Vlaamse Codex art. 2.2.13 werd advies gevraagd op het voorontwerp RUP zonevreemde
bedrijven 1 Warlop Horeca ( plan_id 2.14_301_1) gelegen te Rekkem.
1.Het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven 1 Warlop Horeca werd ter advies
overgemaakt aan volgende besturen op 29 oktober 2009:
- GECORO Menen
- Agentschap Ondernemen – Brugge
- Agentschap Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed Vlaanderen – Brussel
- Agentschap Wonen Vlaanderen – Brussel
- Departement Leefmilieu, Natuur & Energie – Brussel
- Agentschap Infrastructuur – Kortrijk
- Deputatie West-Vlaanderen – Dienst Ruimtelijke Planning – Brugge
- Vlaamse Milieumaatschappij – Erembodegem
- Afdeling RO West-Vlaanderen, Agentschap RO Vlaanderen – Brugge
RP/RUP zonevreemde bedrijven IWarlop Horeca/Plen Verg 17-12-09/verslag vergad.
pagina 1/3
2.Schriftelijke bemerkingen en adviezen van de adviserende besturen op het RUP zonevreemde
bedrijven 1 Warlop Horeca:
-
GECORO Menen
Agentschap Wonen Vlaanderen – Brussel
Departement Leefmilieu, Natuur & Energie – Brussel + advies VR
Deputatie West-Vlaanderen – Dienst Ruimtelijke Planning – Brugge
Vlaamse Milieumaatschappij – Brussel
Afdeling RO West-Vlaanderen, Agentschap RO Vlaanderen – Brugge
3.Ontvangen adviezen voor de PLAN-MER SCREENING:
- Wonen West-Vlaanderen
- Provincie West-Vlaanderen – dienst RP
4. Verslag van de plenaire vergadering
Schepen Lut Ghesquiere verwelkomt iedereen voor de plenaire vergadering.
Aan het verslag worden de schriftelijke opmerkingen van de adviserende instanties in bijlage toegevoegd.
De schriftelijke opmerkingen worden overlopen. Mathias Dobbels licht het advies van de Bestendige deputatie –
dienst ruimtelijke planning toe. Dit advies is voorwaardelijk gunstig advies.
1.juridische aspecten van het RUP
- Advies van de Plan-Mer dienst nog niet ontvangen ivm ontheffingsnota.
-register op te nemen van percelen die aanleiding waarop bestemmingswijziging wordt doorgevoerd volgens art
2.2.2 en art 2.6.5.5 VCRO, deze aftoetsing dient aangevuld in het bundel .
-art 2.2.3 VCRO aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften volgens de categorie van
gebiedsaanduiding ( besluit van 11-04-2008). Zo valt de bestemming bufferzone onder de gebiedscategorie
bedrijvigheid., dit wordt gevraagd i.f.v. de algemene ruimtebalans op Vlaams niveau.
In het advies van de GECORO wordt gevraagd naar mogelijkheid voor kleinhandel. Kleinhandel zou kunnen ,
dan wel enkel op het niveau van de kern Rekkem. Er kan een max. van aantal m2 of percentages
hoofdbestemming en nevenbestemming worden vastgelegd in het RUP , vb kleinhandel als nevenbestemming vb.
400m2. Deze oppervlakte wordt nagezien bij de dienst ruimtelijke planning.
2.Overeenstemming met het PRS
Vraag om de motivering m.b.t. mobiliteit verder uit te werken.
In de vergadering wordt verwezen naar de ontheffingsnota , plan-merscreening pg 17-18. Dit wordt in het RUP
verfijnd.
3.Opmerking stedenbouwkundige voorschriften
-Voor de zone 1 dienen de inrichtingsvoorschriften verder uitgewerkt , o.a; i.v.m. stapelen: hoe hoog stapelen,
zichtbaarheid van stapelen enz.
-Percentages tussen hoofd- en nevenbestemming verordenend vast te stellen
-Bedrijfswoning : geïntegreerd woning? Dient in de voorschriften best uitgewerkt
Indien een afzonderlijke woning , dan best inrichtingsvoorschriften toevoegen,er kan verwezen worden naar
algemeen bouwreglement . M.o. een aantal inrichtingsvoorschriften zijn terug te vinden op pg. 33.
RP/RUP zonevreemde bedrijven IWarlop Horeca/Plen Verg 17-12-09/verslag vergad.
pagina 2/3
-pg. 32 : 2 verschillende voorschriften ivm gevelmateriaal, dient vereenvoudigd en leesbaar. Kueze om
overwegend donkere kleuren te voorzien.
-pg 34 inrichting toeritten is enkel in de toelichtende voorschriften opgenomen, vraag om aantal zaken
verordenend vast te leggen.
-pg 32: zone 1 nijverheidsgebouwen -6.1 hoofdbestemming: welke criteria worden vastgelegd ,wat al dan niet
hinderlijk is voor de omgeving.
-7.1 bedrijfsgebouwen: helling dak vb; 45° vastleggen.
-pg 35 zone 3 bufferzone : onder 13 wordt in de verordenende voorschriften een gedetailleerd inrichtingsplan
gevraagd bij de stedenbouwkundige vergunning. Dit dient gewijzigd naar een informatief document ter
beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag.
In de GECORO werd een algemene opmerking meegegeven dat maar 1 bedrijf wordt behandeld . Vraag naar
verdere aanpak van de zonevreemde bedrijven. Dit wordt aan het schepencollege voorgelegd.
4.Besluit:
Het RUP wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen en procedure kan verder gezet worden.
RP/RUP zonevreemde bedrijven IWarlop Horeca/Plen Verg 17-12-09/verslag vergad.
pagina 3/3
Provinc¡e
West-Vlaanderen
Ruimtelijke Planning
Door mensen gedreven
\lbc X
AANGETEKEND
Aan de voorzitter van de GECORO van en te
STADSSECRE|ARIE MENbIì\l
0
Menen
Grote Markt
5 0l(T,
?010
\rt \L
1
8930 Menen
ç\
Sint-Andries,
30 september 2010
Betreft:
Ontwerp gemeentelijk RUP Warlop Horeca
oon
Onze ref.:
wBE/10/069 r - 09 / L5/ 4403
Uw ref.:
RP/SRUP Warlop Horeca/ Bijlagen: -
wim, [email protected], be
Geachte voorzitter,
Geachte leden van de GECORO,
Hierbij vindt U het advies van de deputatie van West-Vlaanderen op het ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan Warlop Horeca, Dit RUP werd op 2B/06/2OLO voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad van Menen, Het openbaar onderzoek loopt van 10/08/2010 tot OB/IO/2OLO.
Het voorwerp van advies is het volgende document
:
Gemeente Menen - gemeentelijk RIJP'Warlop Horeca', ontwerp dd. 28/06/2070, opgemaakt door WVI, bestaande
uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en toetichtingsnota.
Het sectoraal RUP zonevreemd bedrijf Warlop Horeca wordt opgemaakt om aan het bedrijf
uitbreidingsmogelijkheden te bieden waarbij het anders zonevreemd zou komen te tiggen.
Conform artikel 2.2.74.94 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) brengt de deputatie
advies inzake de overeenstemming van het ontwerp RUP met het provinciaal ruimtelijk
structuurplan (PRS-WV) en de provinciale RUP's. Vanuit haar bevoegdheid als goedkeurende en
toezichthoudende overheid wordt het RUP tevens getoetst op de overeenstemming met het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Tevens wordt nagegaan of het RUP voldoet aan de juridísche
vormvereisten en worden er inhoudelijke aandachtspunten aangehaald op het niveau van het RUp.
Artikel 2.2't4gs VcRo voorziet dat de GEcoRo de adviezen, opmerkingen en bezwaren coördineert
en gemotiveerd advies uitbrengt aan de gemeenteraad. Dit advies van de deputatie dient daarbij
integraal te worden opgenomen en behandeld.
Juridische aspecten van het RUp
Artikel 2'2'2.9I VCRO bepaalt wat een ruimtelijk uitvoeringsplan moet bevatten. Het voorliggende
gemeentelijk RUP wordt getoetst aan deze juridische vereisten.
In het kader van planbaten/planschade is het aangewezen een register op te maken en op te
nemen in het RUP, ook al zijn er'vermoedelijk'geen planbaten of planschade verschuldigd, De
beslissing of er al dan niet planbaten of planschade is, wordt immers niet in het kader vai de
opmaak van het RUP genomen. Het is dan ook aangewezen een 'disclaimer'toe te voegen die deze
problematiek kadert.
Provinciehuis Boeverbos. Koning Leopold III-laan
4l ¡
B-8200 Sint-Andries
¡ Telefoon 050 40 31 11 e p¿¡ 050 40 31
O0
Provincie
VØest-Vlaanderen
Door mensen gedreven
op de grafische plannen (bestaande toestand en bestemmingsplan) wordt niet verwezen naar de
correcte titel van het RUP, wordt de procedurestap niet vermeld en is de naam van de ontwerpende
ruimtelijk planner niet vermeld.
Overeenstemming met het PRS-WV
Het gemeentelijk RUP wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
(PRS-wv), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 maart 2002.
De opmaak van een RUp voor een
waar wordt gesteld dat bestaande
criteria met betrekking tot ruimtel
bedrijfseconomische criteria (belei
inqJ
is in de motiveringsnota niet voor alle criteria
eventueel bijkomend aantal vervoersbewegin
Overeenstemming met het GRS Menen
Ingevolge ariikel 2'2.1392 VCRO worden de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het GRS Menen
is
goedgekeurd op 6/2/2005.
Het gemeentelijk sectoraal RUp voor het
Horeca is een uitvoering van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
ta wordt het afwegings[aOàr
-voor de zonevreemde bedrijven beschrev
ruimtelijk structu"uipi;;.
In het eerste voorontwerp sectoraal RUP (mei 2006) werd reeds een deelplan voor het bedrijf
Warlop Horeca opgenomen. De toen gevraagde uitbreiding voor het bedrijf werd beoordeeld
als
compact, beperkt en ruimtelijk inpasbaar,
De h.uidige gevraagde uitbreiding is ruimer dan in het toenmalige voorontwerp. Langs
de straatzijde
worden meer mogelijkheden voor bebouwing geboden door een verruiming van de zone
voor
nijverheidsgebouwen, en langs de achterzijde van het bedrijf wordt een ui[breidingszone
en
bufferzone voorzien op aanpalende percelen.
Het bedrijf heeft reeds de nodige stappen genomen
de realisatie van de bufferzone op die gronìen niet i
van het RUP de achterste bouwlijn van de won I in
achterliggende landschap blijft daardoor beper en
te verwerven zodat
dien wordt als giãn,
De impact op ñet
rnhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten op niveau van het RUp
In het kader van het voorontwerp werden in het advies van de deputatie verschillende opmerkingen
geformuleerd'
Hier wordt in het ontwerp slechts zeer summier een antwoord op gegeven.
Het
gehele document blijft hierdoor een slordige uitstraling hebben.
zo is er nog steeds niet vastgelegd of het bedrijfswoning geÏntegreerd dient te worden
binnen het
bedrijfsgebouw, Dit is echter toch aangewezen.
Er wordt bij de inrichtingsvoorschriften van de bedrijfswoning nog steeds
verwezen naar het
'bouwreglement'waarmee'rekening gehouden dieni te worden'. ofwel is het regfement
binnen het
RUP van toepassing, ofwel wordt het op die plek opgeheven door de voorschriften
van het RUp.
Er wordt nog steeds geen differentiatie gemaakt in het stapelen achteraan
het terrein of aan de
straatzijde' Voor de kwaliteit van het straatbeeld lijkt dit echter wel aangewezen.
De inrichting van de toeritten staan nog steeds in het toelichtende deel. Bepaalde
elementen, zoals
het maximum aantal toeritten, worden best verordenend vastgelegd.
Er staan nog steeds verwijzingen in de verordenende voorschriften die
verwijzen naar aftikels die,
in principe, niet bestaan (bijvoorbeeld gemeenschappelijke bepaling 0.3).
op de bundel staat nog steeds vermeld dat het over het voorontwerp gaat, terwijl
het RUp ín de
fase van het openbaar onderzoek zit.
Digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Provincie
West-Vlaanderen
Door mensen gedreven
Sinds 1 mei 2008 is er een nieuwe richtlijn voor de digitale uitwisseling van RUP's. De
ontwikkeling van deze richtlijn vloeit voort uit het decreet van 17 juli 2000 houdende het
Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, Deze technische richtlijn geeft aan hoe het
Vlaamse gewest, de provincies en de gemeenten ruimtelijke RUP's uitwisselen onderling en
tussen betrokken partijen, Op 6/2/2008 werd door de deputatie een schrijven gericht aan de
gemeente. Volgende bemerkingen moeten in dit verband bekeken worden:
Ontbrekende bestanden :
Opmerkingen:
De volgende bestandsnaam is verkeerd:
2179-VO-WarlophorecaBP-20090427.pdf zou RUP_34027_2L4_00201_00001_gp.pdf moeten
zijn
Besluit
Het ontwerp gemeentelijk RUP Warlop Horeca, wordt
ongunstig geadviseerd.
De deputatie kan zich vinden in de inhoudelijke uitgangspunten van het RUP, Het ontwerp werd
echter onvoldoende aangepast aan de opmerkingen gemaakt in het kader van het voorontwerp.
Hierdoor blijven slordigheden en onduidelijkheden in de verordenende voorschriften staan.
Aangezien een correcte beoordeling in het kader van een vergunningsprocedure op basis van deze
verordenende voorschriften niet gewaarborgd is, is de deputatie genoodzaakt een ongunstig advies
uit te brengen,
Hoogachtend,
Voor de provinciegriffier
De adjunct-adviseur,
(get.) Stephaan Barbery
De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening,
(get,) Patrick Van Gheluwe
:
RIFT,
Zitting deputatie dd.
9/20rO
STAD MENEN
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING
14 oktober 2010
plaats: CC De steiger , Lokaal 3
De vergadering wordt geopend om 18u40.
AANWEZIG:
leden:
Bouciqué R., Voorzitter GECORO
Logghe F., Reynaert R. Ostyn B.: deskundigen
Denaghel F., Bousse J., Decaestecker M., Deprez N., Carpentier B. (plaatsvervanger Meganck V.), Bekaert H.,
Accou G.
afgevaardigden politieke fracties:
Open VLD: Vlaeminck T.,
NIEUW: Fournier J.
stadsbestuur Menen:
Ghesquière L., Schepen Ruimtelijke Ordening
Joachim Haezebrouck, milieudienst Stad Menen
Trui Everaerdt, secretaris GECORO
VERONTSCHULDIGD OF AFWEZIG:
Sonneville A., Ondervoorzitter GECORO
leden: Meganck V., Soetaert A., Overbergh A., Deleye B, Dewindt H., Cools K.
afgevaardigden politieke fracties:
SP.A - Vlaams Progressieven: Deboel O.,
CD&V/N-VA: Werbrouck M.,
Vlaams Belang: Vandenbulcke H.,
Stadsbestuur Menen:
Bossuyt G., Burgemeester,
Algoet E., Stadssecretaris,
Verraes Isabelle ,vergunningenbeleid RO
Ivan Vandekerkhove , directeur
Dagorde:



Goedkeuring verslag vorige vergadering
Advies op sted. vergunningsaanvraag door Elektrabel voor 5 windturbines op de LAR
SRUP zonevreemde bedrijven Warlop Horeca
Voorzitter verwelkomt en overloopt de agenda.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
1/9
2. advies op stedenbouwkundige vergunningsaanvraag Elektrabel
plaatsen van 5 windturbines op de LAR
Aan de hand van een powerpoint presentatie wordt toelichting gegeven over de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag van Electrabel voor 5 windturbines ( 3 op grondgebied Menen, 2 op grondgebied Kortrijk)
op de LAR en daarin ook een overzicht van de reeds bestaande visies.
Zie powerpoint in bijlage.
Volgende opmerkingen worden gemaakt :
-
In de lokalisatienota wordt melding gemaakt van de spoorweg voor goederentransport , en niet van de
spoorweg Moeskroen-Kortrijk.
De voorzitter geeft mee dat de wieken niet boven de sporen mogen komen .
I.v.m. de bestemming wordt opgemerkt dat het kaartmateriaal niet geüpdatet is. De zone ten zuiden van de
bestaande LAR is opgenomen in het gewestelijk RUP afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk –
Transportzone. Dit werd in het bundel wel in de tekst aangehaald.
Schepen Lut Ghesquiere haalt aan dat er voorafgaand overleg door Elektrabel is gebeurd, zowel met de Stad
Menen, de Bitlar als met leiedal.
Volgens de streekvisie 2009 kunnen lineaire en geometrisch geordende opstellingen. Hier is op grondgebied
Menen sprake van een geometrisch geordend windmolenpark.
De voorgestelde inplanting zal hoogstwaarschijnlijk ook voortvloeien uit de mogelijk beschikbare grond.
Er wordt opgemerkt dat de windturbines 4 en 5 heel wat dieper zitten. ( reliëf) . Anderzijds is ook de
Sjouwer een belangrijk baken waarmee rekening dient gehouden.
Gezien de opmerkingen van Leiedal, ook mogelijke vraagtekens bij de bestemmingsweergave in het dossier,
vraag of het huiswerk hier wel volledig werd gemaakt.
Een aantal woningen bevinden zich dichter dan de 250m. Voor huizen op een afstand minder dan 250m
verwijderd van een turbine, als er een akkoord bestaat met elektrabel? En of hieraan een vergoeding werd
gekoppeld? In het dossier zijn hieromtrent geen modaliteiten gekend.
Er wordt aangehaald dat er een zone Lar-zuid werd voorzien , nu kan je met een nieuwe lei starten voor
inplanting van windturbines en bedrijven , en het geheel op elkaar afstemmen.
2.2 Beraadslaging en stemming
-
Studiebundel is niet volledig .
Geometrische opstelling is van toepassing op het deel grondgebied Menen, doch lineaire opstelling zoveel
mogelijk na te streven. Wel zal dienen rekening gehouden met de gasleiding en hoogspanningsleiding in de
directe omgeving.
De sjouwer is geen beschermd monument , doch een belangrijk baken voor deze omgeving waarmee rekening
dient gehouden bij de inplanting van windturbines.
Er zijn bezwaren van woningen, omzendbrief niet volledig gevolgd, sommige woningen staan op een kleinere
afstand dan 250m.
Elektrabel zou op de bewonersvergadering meegegeven hebben dat zij zullen rekening houden met de
opmerkingen van de mensen in de omgeving.
Standpunt van de milieuraad samengevat: als daar geen windmolens kunnen komen, kunnen er nergens
komen. Groso modo wordt aan de voorwaarden voldaan.
De aanvraag beantwoordt aan de zoekzone van de provincie.
Het is van belang om in overweging te nemen dat de lusten en de lasten van deze windturbines evenwichtiger
verdeeld worden.
Wat wordt gedaan met de vraag gesteld van Mme Capendu , departement du nord Lille voor dossier
Windturbines op Menen grensland. M.o. Normen in Frankrijk t.o.v. woningen is 500m afstand.
De beslissing van dit dossier zal aan Mme Capendu worden overgemaakt. Wat het grensoverschrijdende
aspect betreft werd het dossier ook overgemaakt aan de VICORO en een schrijven werd gericht aan Halluin.
Ook in het GRS Menen is deze zone aangeduid als geschikte zone voor windturbines.
Waakzaamheid behouden tussen de nieuwe toekomstige bedrijvigheid op lar-zuid en de inplanting van
windturbines.
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
2/9
2.3 Stemming (niet-stemgerechtigde leden verlaten de zitting)
Unanieme stemming (11/11) gunstig advies mits een aantal bijsturingen.
-Beter overleg met alle betrokken actoren (instanties) om tot een meer gefundeerde inplanting te kunnen komen
en gekoppeld aan een goedgekeurde inrichtingsstudie.
3. Overzicht RUPs
Aan de hand van een powerpoint wordt de stand van zaken meegedeeld. Zie powerpoint in bijlage.
De voorzitter maakt de opmerking dat bij de intercommunale de WVI de vooruitgang bij de rups maar langzaam
vooruitgaat ondanks meerdere herinneringen.
Vraag om aan de afdeling Waterwegen en Zeekanaal te vragen naar een toelichting voor de GECORO
betreffende het project Seine Schelde en wat van belang is voor Menen.
In bijlage een korte samenvatting .
4. Dossier Warlop Horeca
Voor het RUP Warlop Horeca zijn tijdens het openbaar onderzoek geen opmerkingen of bezwaren
binnengekomen.
Wel werd advies overgemaakt door de bestendige deputatie ,ongunstig advies en afdeling ruimte en erfgoed,
gunstig advies .
Volgens art 2.2.14 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening waarbij dit advies integraal deint opgenomen in het
advies van de GECORO
De 2 adviezen luiden als volgt:
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
3/9
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
4/9
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
5/9
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
6/9
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
7/9
Aan het advies van de bestendige deputatie wordt gevolg gegeven en volgende aanpassingen worden voorgesteld :
Aangeduid in het geel pg 20 wat betreft de vervoersbewegingen, planbaten/planschade pg 22, behandelding
adviezen pg 23, voorschriften pg 33,34,35,36.
Er zijn geen opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
8/9
4.2 Beraadslaging (niet stemgerechtigde leden verlaten de zitting)
De adviezen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (ruimte en onroerend erfgoed) en de Bestendige
Deputatie worden integraal opgenomen in het advies van de GECORO.
Het bundel wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen van de Bestendige Deputatie zoals in bijlage aan het
verslag van de GECORO 14-10-2010 toegevoegd.
Aan het advies van de bestendige deputatie wordt gevolg gegeven en volgende aanpassingen worden voorgesteld :
Aangeduid in het geel pg 20 wat betreft de vervoersbewegingen, planbaten/planschade pg 22, behandelding
adviezen pg 23, voorschriften pg 33,34,35,36.
Er zijn geen opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
4.3 Stemming
Unanieme stemming (11/11) gunstig advies :
De adviezen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (ruimte en onroerend erfgoed) en de Bestendige
Deputatie worden integraal opgenomen in het advies van de GECORO.
Het bundel wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen van de Bestendige Deputatie zoals in bijlage aan het
verslag van de GECORO 14-10-2010 toegevoegd.
Aan het advies van de bestendige deputatie wordt gevolg gegeven en volgende aanpassingen worden voorgesteld :
Aangeduid in het geel pg 20 wat betreft de vervoersbewegingen, planbaten/planschade pg 22, behandelding
adviezen pg 23, voorschriften pg 33,34,35,36.
Er zijn geen opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
5. Varia
-De voorzitter deelt mee dat de nieuwe leden voor de GECORO zullen worden aangeduid in de volgende
Gemeenteraad op 25-10-2010.
Voorstel aan de Gemeenteraad:
Als vervanger van Dhr. Dieter De Praitere wordt Mevr. Deman Chantal aangeduid.
Als vervanger van Dhr. Erik Naeyaert wordt Dhr. Jozef Bousse aangeduid en Pierre Vanooteghem als
plaatsvervanger.
- De provincie voorziet een consultatieronde voor het dossier afbakening klein stedelijk gebied Menen. Deze
vergadering zal worden ingepland op donderdag 18-11-2010.
-De vraag wordt gesteld in hoeverre de adviezen gegeven door de GECORO worden gevolgd.
De vergadering wordt gesloten omstreeks 20.15. De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.
Regi Bouciqué
Voorzitter GECORO
Verslag gecoro-vergadering 14-10-2010
Trui Everaerdt
Verslaggever GECORO
9/9