Leerlingdossier dyscalculieonderzoek - Leer

Leerlingdossier dyscalculie
Gelieve de volgende documenten aan dit dossier toe te voegen:
1. Uitdraai leerlingvolgsysteem: compleet overzicht van alle vakgebieden vanaf M3 en
eventuele kleutertoetsen (UGT-R / Cito).
2. Scores op methode gebonden rekentoetsen.
3. Handelingsplannen en overzichten mbt geboden extra hulp.
4. Eventuele entreetoetsen.
5. Eventuele andere onderzoeksverslagen.
Leerling
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geslacht:
Groepsverloop:
School
Naam:
Naam leerkracht:
Naam IB-er:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Verkenning van de rekenproblemen
Beschrijving van de rekenproblemen:
Wanneer zijn de rekenproblemen voor het eerst naar voren gekomen?
Is er op school en/of thuis extra begeleiding voor rekenen geweest?
Krijgt de leerling een aangepast rekenprogramma? Zo ja, sinds wanneer?
Methode(s) rekenen die door school is/zijn gebruikt:
Wat zijn de instructiebehoeften en onderwijsbehoeften van dit kind (wat helpt)?
Wat zijn mogelijke verklaringen voor het rekenprobleem?
Is er aangepast getoetst, en zo ja, hoe?
Beschrijving van eventuele andere (leer)problemen:
Methode(s) die school gebruikt bij andere vak(ken) waarbij ook problemen zijn
ontstaan:
Wat zijn de sterke kanten van dit kind? Waar houdt dit kind van?
Verslag meetmomenten en interventies
Toets voor aanvang hulp (meetmoment 1)
Groep:
Datum:
Afgenomen door:
Functie:
Gebruikte toetsen:
Resultaten:
Interventie 1
Doel:
Groep bij aanvang extra begeleiding:
Aanvangsdatum:
Evaluatiedatum:
Frequentie en duur per week:
Begeleider:
Functie:
Gebruikte programma’s:
Soort begeleiding: individueel / groepsgewijs
Inhoud:
Toets na hulp (meetmoment 2)
Groep:
Datum:
Afgenomen door:
Functie:
Gebruikte toetsen:
Resultaten:
Verbetering t.o.v. het vorige meetmoment?
Interventie 2
Doel:
Groep bij aanvang extra begeleiding:
Aanvangsdatum:
Evaluatiedatum:
Frequentie en duur per week:
Begeleider:
Functie:
Gebruikte programma’s:
Soort begeleiding: Individueel / Groepsgewijs
Inhoud:
Toets na hulp (meetmoment 3)
Groep:
Datum:
Afgenomen door:
Functie:
Gebruikte toetsen:
Resultaten:
Verbetering t.o.v. het vorige meetmoment?
Aanvullende informatie die het vermoeden van dyscalculie ondersteunen:
Didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit.
Snelheid en accuratesse na extra hulp (denk oa aan TTA/TTR):
Automatisering +/- sommen:
Automatisering tafels van vermenigvuldiging / deeltafels:
Beheersing en toepassing van rekenregels en -strategieën:
Beheersing van de volgende domeinen na extra hulp:
Getallen en Bewerkingen:
Verhoudingen:
Meten en Meetkunde:
Vermelding en beschrijving van reeds vastgestelde stoornissen
Is er sprake van:
Dyslexie
O Ja O Nee
ADHD
O Ja O Nee
ADD
O Ja O Nee
DCD
O Ja O Nee
Autisme spectrumstoornis
O Ja O Nee
Ernstige spraak-/taalmoeilijkheden
O Ja O Nee
Angststoornis
O Ja O Nee
Zintuiglijke beperking
O Ja O Nee
Andere stoornissen:
Aanwijzingen voor mogelijke andere stoornissen of problemen
Zijn er aanwijzingen dat er sprake is van andere stoornissen dan dyscalculie en wat zijn
de redenen dat hieraan gedacht wordt?