WELKOM BIJ THEMABIJEENKOMST WIJKVERPLEGING

WELKOM BIJ THEMABIJEENKOMST
WIJKVERPLEGING
DE GOEDE VOORNEMENS VOORBIJ
InEen – 25-11-2014
PROGRAMMA
− Wijkverpleging: leerzame ervaringen uit de praktijk en de volgende stap
Mieke Reynen, bestuurder OSER/Coöperatie Wijkverpleging Rotterdam e.o.
− De wijkverpleegkundige: wie is dat?
Helma Zijlstra, directeur V&VN
− Het contracteren van wijkverpleging
Francine Willemse-Baas, projectleider overheveling ZVW Achmea
− De rol van de ROS’en en InEen bij de herpositionering van de wijkverpleging
Jeroen van der Noordaa, ROS-netwerk
− Overleg met de leden en inventariseren van vragen
aan de hand van prikkelende stellingen onder leiding van André Louwen
InEen – 25-11-2014
Wijkverpleging in
perspectief
Leerzame ervaringen uit Rotterdam
Mieke Reynen 25 november 2014
Wijkverpleging in perspectief
•
•
•
•
•
•
Project Zichtbare Schakels
Aanleiding en invulling
Resultaten
Perspectief
Kansen en uitdagingen
Randvoorwaarden
Stichting
OSER
Samenwerkingsverband Geïntegreerde Eerstelijnszorg Rijnmond
35% van
de tijd is
voor de
wijk
10 schakeldagen & 11
workshops.
Symposia &
congressen
27 keer
projectgroep
7.700
cliënten in
vier jaar
In zorg aan
cliënten
37% van de tijd
zorgcoördinatie
57 zichtbare
schakels
vertrokken
22 keer
bestuurlijk
overleg
Conclusies onderzoek Anna Nieboer,
hoogleraar Sociaal-Medische Wetenschappen
Erasmus Universiteit Rotterdam
• Zichtbare Schakels helpen hele kwetsbare mensen
• Kwaliteit van leven van deze kwetsbare mensen beter is
na contact met de Zichtbare Schakel
• Zelfmanagement vaardigheden verbeteren
• Zichtbare Schakels dragen bij aan samenwerking van
professionals in de wijk
Cliënten van de Zichtbare Schakels
Achtergrondkenmerken
Leeftijd
Sekse (% vrouw)
Woonsituatie
Alleenwonend
Bij ouders
Met partner, zonder kinderen
Met partner en (stief)kinderen
Alleenstaande ouder, met (stief)kinderen
Anders
Lage opleiding (geen opleiding / maximaal
basisschool )
Geboorteland (% in Nederland geboren)
gemiddelde (sd)
of percentage
65 (18 )
60 %
62 %
1%
15 %
7%
10 %
5%
33 %
79 %
Zelfredzaamheid van cliënten
Lopen
67 % problemen met lopen
Zelfzorg
43% problemen met wassen en aankleden
Dagelijkse activiteiten
77% problemen met dagelijkse activiteiten
Pijn/klachten
79% pijn of andere klachten
Stemming
64% angstig of somber
Hoe kwetsbaar zijn de Zichtbare Schakel
cliënten dan eigenlijk?
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EQ5D)
Zichtbare schakels Rotterdam (n=226)
(in periode 2013-2014)
Zichtbare Schakels Rotterdam (n=146)
(in periode 2011-2012)
0,51 (0,31)
Kwetsbare ouderen (70+) in Rotterdam (n=198)
0,67 (0,26)
CVR patiënten (n=714)
0,83 (0,18)
Patiënten met COPD (n=380)
Patiënten met diabetes (n=195)
0,79 (0,19)
0,83 (0,17)
Ouderen (65+) na ziekenhuisopname (n=293)
0,80 (0,22)
0,58 (0,29)
Centrale hulpvraag bij aanvang
(meerdere antwoorden mogelijk)
Opvoedingsproblemen
Leefstijl (gewicht, bewegen, roken, alcohol)
Gezondheid en ziekte, waaronder medicatie
Welbevinden (o.a. stress, eenzaamheid, geheugen)
Zelfredzaamheid en participatie
Woon- en leefomgeving (o.a. onveilig gevoel, fysieke
beperking)
2%
7%
19 %
17 %
18 %
15 %
Werk/onderwijs/dagbesteding
4%
Materiële zaken (o.a. administratie, financiën, huisvesting, 15 %
hulpmiddelen)
Anders
3%
Dimensies van welzijn
Verbeteringen op alle fronten
Welzijn
- Comfort, Stimulatie
- Affectie, Gedragsbevestiging, Status
Metadoelen
- Controle, Verliesperspectief
Zelfredzaamheid
 allemaal significant verbeterd!
Belangrijke succesfactor:
Interdisciplinaire samenwerking draagt
bij aan kwaliteit van zorg
• Samenwerken gaat om communicatie en coordinatie
tussen betrokken professionals
• Betere samenwerking voorspelt hogere mate van
tevredenheid met zorgverlening
Tevredenheid met het werk van de
Zichtbare Schakels
• Grote mate van tevredenheid bij cliënten,
Zichtbare Schakels en andere professionals
• Samenwerking met de Zichtbare Schakel wordt
als beter ervaren in vergelijking met
samenwerking andere professionals
• Zichtbare Schakel versterkt samenwerking tussen
verschillende professionals in de wijk in de
ondersteuning voor kwetsbare burgers
Conclusies onderzoek
Anna Nieboer Hoogleraar
Erasmus Rotterdam
• Inzet van Zichtbare Schakels leidt tot verbeterde
kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en
zelfmanagement vaardigheden bij hele kwetsbare
burgers!
• Belangrijk om te investeren in samenwerking tussen
verschillende professionals
• Zichtbare Schakels vervullen een cruciale rol in die
samenwerking
• Toekomst sociale wijkteams: Er is een schakel/spil
nodig om samenwerking tot stand te brengen!
Het antwoord van de toekomst
de wijkverpleegkundige: wie wil ze niet?
Perspectief
Wijkverpleegkundige
– Huisarts
– Sociaal wijkteam
– Team verpleging en verzorging
Werkzaam
•
•
•
•
•
Sociaal domein
Medisch domein
Psychisch domein
Jeugd en ouderen
Kwetsbare burgers
Sterk duo
Basisvoorziening
Diagnostiek
Medische voorzieningen
in stad en wijk,
Zorgverlening
Wijkverpleeg
kundige
Huisarts
Sociaal maatschappelijke dienstverlening
(o.a. Wmo)
Preventie
Wonen
Buurtteam wijkverpleegk
Wijkgericht
•
•
•
•
•
Huisarts en wijkverpleegkundige
Zichtbaarheid wijkverpleegkundge in gezondheidscentra
Effectieve werkrelaties en afspraken
Communicatie mogelijkheden
Optimale afstemming tussen wijkverpleegkundige,
casemanager, POH, praktijkverpleegkundige
Oprichting Coöperatie
• Goede samenwerking in 5 jaar opgebouwd behouden
• Borging resultaten en verdere professionalisering
wijkverpleegkundige continueren.
• Bestuurlijk gezamenlijk verantwoordelijk
• Uitbreiding alle wijken van Rotterdam
• Partners
– OSER, gezondheidscentra Rotterdam
– Humanitas
– Laurens
– Aafje
– MOB
Financiering
• S1 en S2 gekoppeld
• Gezondheidscentra kunnen
niet contracteren
• Samenwerking essentieel
• Gemeente en
zorgverzekeraar grote rol
• Goede relatie met sociale
wijkteams
COÖPERATIE voor
WIJKVERPLEEGKUNDIGE ZORG
ROTTERDAM
WIJKVERPLEGING: LEERZAME
ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK EN
DE VOLGENDE STAP
MIEKE REYNEN, BESTUURDER OSER/COÖPERATIE WIJKVERPLEGING
ROTTERDAM E.O.
InEen – 25-11-2014
DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE:
WIE IS DAT?
HELMA ZIJLSTRA, DIRECTEUR V&VN
InEen – 25-11-2014
De akkoorden
Alle ogen gericht op
wijkverpleegkundige
Redder in de nood?
Ruggengraat in transities
17 november 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VRAGEN / REACTIES
HELMA ZIJLSTRA, DIRECTEUR V&VN
InEen – 25-11-2014
HET CONTRACTEREN VAN
WIJKVERPLEGING
FRANCINE WILLEMSE-BAAS,
PROJECTLEIDER OVERHEVELING ZVW ACHMEA
InEen – 25-11-2014
Zorginkoop 2015
Wijkverpleging
Wijkverpleging “landt” in de eerste lijn
2
Deelname wijkverpleegkundige aan sociaal
(wijk)team -> verbinding sociaal-medisch domein
Sociaal (wijk)team
Sociaal domein
Medisch domein
• Vertegenwoordiging via 1 of meerdere wijkverpleegkundigen vanuit
gecontracteerde aanbieders in sociaal (wijk)team
• Contactpersoon vanuit sociaal domein voor vertegenwoordigende(n)
wijkverpleegkundige(n)
3
Nieuw bekostigingsmodel in ontwikkeling
Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging gaat bestaan uit componenten
populatie, zorglevering, uitkomsten
Huidig concept bekostigingsmodel wijkverpleging
S3 – Uitkomsten
Belonen van uitkomsten en vernieuwing
Hoe wordt
het totale
budget
verdeeld
over de
lagen?
S2 – Levering van zorg
Toewijsbare zorg = verpleging, verzorging,
MSVT
S1- Populatie
Niet-toewijsbare zorg = signalering, preventie
en samenwerking met sociale (wijk)teams
Wat zijn relevante uitkomsten?
Hoe meet je die?
Wat wordt de definitie van
geleverde zorg:
meten in uren, pakketten,
producten?
Hoe wordt dit budget ingezet
en wie krijgt het?
Bron: Advies bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (NZa, nov 2013)
4
Van 2015 naar 2016
Inkoop voor eigen verzekerden vanaf 2016 met nieuw
bekostigingsmodel
Actie in 2015
• Kennis ophalen bij o.a.
verpleegkundigen,
huisartsen, gemeenten
• Prestaties meten bij
aanbieders
• Spiegelinformatie
delen
Naar doel 2016
• Goede afstemming
zorg in de wijk
• Prestaties meenemen
in inkoop
• Verkleinen
productieprikkels
• Meenemen in inkoop
• Meten klantervaringen
5
Bijlagen
Landelijk kader inkoop wijkverpleging 2015
Het landelijk kader voor zorginkoop wijkverpleging 2015 biedt weinig
mogelijkheden voor differentiatie
• Taakstelling ~ 10% over 3 MRD
• “Anders werken”
• Beperkte inkoop mogelijkheden
door:
• Behoud recht op soortgelijke
zorg bij zorgaanbieder
• Reservering ongecontracteerde zorg en PGB
In 2015 voorsorteren op
inkopen op kwaliteit en
doelmatigheid 2016
• Inkoop representatie
• Bekostigingsmodel in
ontwikkeling
7
Voor 2015 wordt S1 gezamenlijk ingekocht met S2 in
nauwe samenwerking met gemeenten
S1 niet toewijsbare zorg
•
Beperkt budget 2015 (40MLN) wordt
verdeeld over WMO-regio’s o.b.v. aantal
inwoners (circa € 2,38 per inwoner)
•
In 2015 nauwe samenwerking met
gemeenten op WMO regio niveau
• Signalering
• Preventie
• Samenwerking met
sociale (wijk)teams
• WMO regio gemeenten geven
geprefereerde aanbieder(s) aan
• Achmea contracteert op basis van
eigen eisen waarbij maximaal wordt
aangesloten bij voorkeur WMO regio
•
Uitvoering wordt gemonitord
8
S2 wordt in 2015 ingekocht met budgetplafond met
doorleverplicht, zoveel mogelijk gekoppeld aan S1
S2 toewijsbare zorg
•
Contracteren bestaande aanbieders voor
bestaande en nieuwe cliënten
•
Selectief ruimte voor innovatieve
aanbieders
•
Maximaal budget op basis van P*Q
•
Persoonlijke verzorging
•
Oproepbare verzorging
•
Verpleging
•
Oproepbare verpleging
•
Gespecialiseerde
verpleging
•
Onplanbare zorg continueren afspraken
2014
•
Advies, instructie en
voorlichting
•
Casemanagement onderdeel van
aanspraak verpleging
•
Zorg aan specifieke doelgroepen tegen
specifieke leveringsvoorwaarden
9
DE ROL VAN DE ROS’EN EN INEEN BIJ
DE HERPOSITIONERING VAN DE
WIJKVERPLEGING
JEROEN VAN DER NOORDAA, ROS-NETWERK
InEen – 25-11-2014
De wijkverpleegkundige en de ROS:
De ROS maakt duidelijk het verschil!
S1 functie
Sociaal Gebiedsteam
( per gemeente
ingedeeld)
(3D)
Signalering
Scherpte
Volgen
Medisch Gebiedsteam
1e lijn
(Huisarts)
(Wijkverpleegk S2)
Alkmaar (A1)
Wijk: Zuid (Zuid, Overdie en West) met focus op Overdie
Noord (De Mare, Koedijk, Daalmeer) met focus op De Mare
Midden (Centrum, Oudorp, Huiswaard) met focus op Oudorp
Zuid (Zuid, Overdie en West) met focus op Alkmaar West
Schermer (1 wijk met Graft-De Rijp)
Graft-de Rijp (1 wijk met Schermer)
1,0
1,0
1,0
0,0
0,5
Evean
Actiezorg
Buurtzorg
Zorgcirkel
De wijkverpleegkundige en de ROS:
De ROS maakt het verschil duidelijk!
OVERLEG MET DE LEDEN EN
INVENTARISEREN VAN VRAGEN
AAN DE HAND VAN PRIKKELENDE STELLINGEN ONDER LEIDING VAN
ANDRÉ LOUWEN
InEen – 25-11-2014
OM TE KUNNEN INSPELEN OP DE
ZORGVRAAG MOET DE
WIJKVERPLEEGKUNDIG GEKOPPELD
ZIJN AAN WIJK IN PLAATS VAN DE
HUISARTSENZORG.
InEen – 25-11-2014
DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE ALS
ZICHTBARE SCHAKEL KOMT HET
BESTE TOT ZIJN RECHT BUITEN DE
THUISZORGORGANISATIE.
InEen – 25-11-2014
DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE EN DE
HUISARTSENPOST WETEN ELKAAR
NOG NIET TE VINDEN.
InEen – 25-11-2014
HET BUITENSPEL ZETTEN VAN DE
GEMEENTE BIJ DE INKOOP VAN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE ZORG IS
EEN HISTORISCHE MISSER.
InEen – 25-11-2014
MET DE KOPPELING VAN S1 EN S2 IN
DE CONTRACTERING VAN DE
WIJKVERPLEGING GOOIEN WE HET
KIND MET HET BADWATER WEG.
InEen – 25-11-2014
ZONDER DE ROS ALS KATALYSATOR
KOMT WIJKVERPLEGING IN DE
EERSTE LIJN NOOIT VAN DE GROND.
InEen – 25-11-2014